הודעת חדילה מוסכמת לפי סעיף 9(ב) של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

ב. המבקש, מר נור אבו גזאלה, הידוע גם בשם נור אלדין מחאג'נה (להלן: "המבקש"), הוא תושב אום אלפחם. בתביעתוֹ שהוגשה ביום 16.5.2013, טען המבקש שהמשיבה גבתה ממנו ארנונה שלא כדין, הואיל וקבעה בצו הארנונה משנת 2013, שלצורך חישוב סכום הארנונה המגיע יוגדר כל מ"ר כך: "בצו זה כל חלק של מטר מרובע העולה על 0.5 מ"ר, ייחשב לצורך הארנונה כמטר שלם". יובהר, שהארנונה הכללית היא הסכום המתקבל ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע. ג. בהתאם לאמור לעיל, מחויב המבקש בארנונה לפי 97 מ"ר במקום 96.40 מ"ר שיש לו בפועל, ומכאן שהמשיבה מתעשרת שלא כדין, ולכן זכאי המבקש, לטענתו, להחזר בסכום של 40 ₪. המבקש סבור, שאופן חישוב השטח על-ידי המשיבה מנוגד לסעיף 3 של תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ח-2007, הואיל ולפי תקנות ההסדרים החישוב צריך להיעשות על-ידי הכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס. בענייננו, כך לטענת המבקש, לפי צו הארנונה של המשיבה משנת 2013, עיגלה המשיבה את השטחים וזאת בשעה שאין לה סמכות לגבות ארנונה בעבור חלק של מ"ר, אלא בעבור מ"ר שלם בלבד. ד. לטענתו של המבקש, בדרך זו מטילה המשיבה חיוב בלתי חוקי בשני היבטים: האחד - חיוב של שטח (חלק של מטר רבוע), שאיננו עולה לכדי מטר רבוע, ולכן אינו מהווה יחידת שטח לחיוב. השני - חיוב הנישום בארנונה בגין שטח (חלק ממטר רבוע) שכלל לא קיים בפועל, ולמרות זאת מחויב בארנונה. ה. המבקש מסתמך בבקשת האישור, הן על עילת התביעה של הפרת חובה חקוקה, והן על העילה של עשיית עושר ולא במשפט, ולטעמו יש לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית, כשהקבוצה תהא: כל הנישומים המחזיקים בנכס באום אלפחם, ואשר מהם גבתה המשיבה סכומי ארנונה ביתר לאחר שעיגלה כלפי מעלה את שטח הנכס והתייחסה לשטח של 0.5 מ"ר כאל שטח של מ"ר, ובכך חייבה שלא כדין בסכומי יתר את הנישומים במהלך השנתיים שקדמו להגשת בקשת האישור, וזאת לפי צווי הארנונה לשנים 2011, 2012, ו-2013, כשסכום התביעה הייצוגית הוא חמישה מיליון ₪. ו. ביום 1.9.2013 הוגשה הודעת חדילה מוסכמת, לפיה מבלי להודות בכל טענה, תחדל המשיבה מלגבות ארנונה בגינה הוגשה התביעה ובקשת האישור, דהיינו, תחדל מלחייב שטח העולה על מחצית מ"ר תוך עיגולו למ"ר העליון. ז. יישום הודעת החדילה יבוצע כך: 1. החל ממתן הודעת החדילה תחל המשיבה בחיוב מדויק של שטחי נכסים, אשר יחויבו לראשונה בארנונה. 2. ביחס לנכסים קיימים, ושלגביהם מבוצע סקר מדידות נכסים על-ידי חברת מדידות, שהמשיבה התקשרה איתה, תזין המשיבה ותעדכן את שטחם של נכסים אלה בדיוק של ס"מ בתוֹם השלמת הסקר והזנת הנתונים. ח. המשיבה מדגישה שחדילתה מגביה זו מתבצעת לשם הזהירות בלבד, ומבלי להודות בכל טענה, ובכפוף לכל דין. ט. הצדדים מבקשים שבית המשפט יפסוק לזכות המבקש גמול בסכום של 1,000 ₪ ושכ"ט עו"ד לזכות ב"כ המבקש בסכום של 19,000 ₪ (כולל מע"מ), וסכומים אלה ישולמו בשני תשלומים שווים ורצופים, הראשון בתוך 30 יום ממועד מתן תוקף של פסק דין להודעת החדילה, והשני בתוך 60 יום מן המועד הנ"ל. י. לאחר שעיינתי בתובענה, בבקשת האישור, ובהודעת החדילה, אני נעתר למבוקש ומאשר את הודעת החדילה לפי סעיף 9 של החוק. בהתאם לכך, יש להורות על דחיית התובענה, וכן על דחיית הבקשה לאישורה כייצוגית. יא. הסכומים שהצדדים מבקשים כי אפסוק כגמול למבקש ושכ"ט עו"ד לבא-כוחו סבירים בעיניי ואין עילה להתערבותי. יב. התוצאה מכל האמור לעיל היא: 1. לא יאוחר מתאריך 1.2.2014 תמסור המשיבה דיווח בכתב לבית המשפט האם סיימה לעדכן את השטח המדויק של הנכסים הקיימים ולהזין את הנתונים בהתאם. הדיווח יגובה בתצהירו של גזבר המשיבה, או מנהל אגף הנכסים, או כל נציג מוסמך אחר מטעמה של המשיבה, ועם העתק ישירות לב"כ המבקש. 2. אני מאשר את הודעת החדילה לפי סעיף 9 של החוק, ובהתאם לכך אני דוחה את התובענה, וכן את הבקשה לאישורה כייצוגית. 3. אני מחייב את המשיבה לשלם למבקש גמול בסכום של 1,000 ₪ ושכ"ט עו"ד לב"כ המבקש בסכום כולל של 19,000 ₪. מחצית ראשונה תשולם על-ידי המשיבה בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, והמחצית השניה תשולם על-ידי המשיבה בתוך 60 יום ממועד המצאת פסק הדין. התשלום יבוצע על-ידי המשיבה במשרד ב"כ המבקש, וכל סכום שבפיגור יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 4. הדיון הקבוע ליום 14.10.2013 - מבוטל. המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין לבאי כוחם של שני הצדדים. כמו כן, תמציא המזכירות את העתק פסק הדין למנהל בתי המשפט לצורך עדכון פנקס התובענות הייצוגיות. התיק יובא לעיוני ביום 1.2.2014 לקבלת העתק דיווח + תצהיר, כאמור לעיל בפיסקה י"ב(1) של פסק דין זה. הודעת חדילהתביעה ייצוגית