סעיף 3(א) של תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ח-2007

סעיף 3(א) של תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ח-2007, קובע: "חישוב שטחו של נכס לצורך הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים; הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע". ואולם, כך טוען התובע, בפועל קבעה הנתבעת בצו הארנונה שלה לשנת 2013 דרך המנוגדת לאמור בחוק ובתקנות, הואיל ובהגדרת מ"ר שבצו הארנונה הנ"ל נכתב: "מ"ר - לרבות חלק ממנו. בצו זה כל חלק של מטר מרובע העולה על 0.5 מ"ר ייחשב לצורך הארנונה כמטר שלם". ב. לטענת התובע, מדובר בחריגה משמעותית מן ההגדרה שנקבעה לעניין יחידת שטח בתקנות ההסדרים ואין לנתבעת, כך נטען, כל סמכות לעגל חלק של מ"ר. הנתבעת למעשה מוסיפה לעצמה יחידות שטח שלא כדין ובניגוד לתקנות ההסדרים. התובע מציין, שהוא חוייב בדרך זו בגין 124 מ"ר, במקום ב-123.40 מ"ר שיש לו בפועל, ומכאן שהתובע זכאי לקבל מן הנתבעת החזר של 80 ₪. התובע גם הגיש במקביל בקשה לאישור התובענה כייצוגית כשסכום התביעה הייצוגית הועמד על 5 מיליון ₪. ג. ביום 14.10.2013 הגישו באי כוחם של הצדדים הודעה מוסכמת על חדילה מגבייה לפי סעיף 9(ב) של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, בד בבד עם בקשה מוסכמת לגבי פסיקת גמול ושכ"ט עו"ד. ד. צויין בהודעת החדילה, כי הנתבעת תחדל מלגבות ארנונה על דרך של חיוב שטח העולה על מחצית המ"ר תוך עיגולו למ"ר העליון. הוסבר, כי יישום הודעת החדילה והפסקת גביית ארנונה על פי מ"ר שלם, מצריכים פעולות היערכות מצד העירייה ובכלל זאת, מדידה של שטחי נכסים בעיר על מנת שניתן יהיה לקבוע את גודלם המדוייק של השטחים אשר לגביהם אין לנתבעת נתונים מדוייקים של חלק ממ"ר. במצב דברים זה, ועקב העדר אפשרות טכנית לחדול מיידית מגביית ארנונה בגין שטח שעוגל כלפי מעלה, וכן כדי למנוע חסרון כיס לחברי הקבוצה המוגדרת: "כל הנישומים המחזיקים בנכס בעיר ואשר מהם גבתה המשיבה סכומי ארנונה ביתר וזאת לאחר שהמשיבה עיגלה כלפי מעלה את שטח הנכס והתייחסה לשטח של 0.5 מ"ר כאל שטח של מ"ר, ובכך חייבה שלא כדין בסכומי יתר את הנישומים במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת בקשה זו..." תתבצע החדילה כך: 1. הנתבעת תחל ממועד החדילה בחיוב מדוייק של שטחי נכסים אשר יחוייבו לראשונה בארנונה. 2. ביחס לנכסים הקיימים, ואשר בידי הנתבעת נגישות למידע המדוייק לגבי שטחם, תזין ותעדכן הנתבעת את שטחים בדיוק של ס"מ, וזאת מיד לאחר איסוף וקבלת המידע מן המקורות השונים. 3. ביחס לנכסים שהמידע לגביהם אינו מצוי בידי הנתבעת, שטחם יימדד במדוייק במסגרת סקרי מדידות שתערוך הנתבעת על פי הנחיות משרד הפנים ושטחם יתוקן בהתאם ויחוייב מיום העדכון, כאמור, על פי השטח המדוייק כפי שיימדד. ה. צויין בהודעת חדילה זו, כי הוסכם שהנתבעת תשלם לתובע הייצוגי גמול בסכום של 2,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בשיעור של 20,000 ₪ (כולל מע"מ), בתוך 45 יום ממועד מתן פסק הדין. ו. בהחלטתי מיום 14.10.13 ציינתי, שאין באפשרותי לאשר את הודעת החדילה כפי שהוגשה, וזאת בהעדר תצהיר נציג מוסמך של הנתבעת לתמיכה בכל האמור בהודעת החדילה. בנוסף ציינתי באותה החלטה, שאין בהודעת החדילה התייחסות למועד שהחל ממנו ואילך תיכנס החדילה לתוקף (החל מאיזה תאריך) וגם לסוגיה זו, כך הוריתי, חייבת להיות התייחסות ספציפית בתצהיר שיתמוך בהודעת החדילה. ז. תצהירה של גב' שרה לוי, מנהלת המחלקה לתשלומים עירוניים אצל הנתבעת (מיום 4.11.13) הומצא לבית המשפט בתאריך 27.11.13. צויין בו, כי הוא תומך בהודעתה של הנתבעת שנמסרה לבית המשפט בתיק זה (ת"מ 30178-05-13), הכל כמפורט כבר לעיל. ח. הואיל ולמעשה אין בהודעת החדילה כפי שהוגשה ביום 14.10.13, ואף לא בתצהירה של הגב' שרה לוי מיום 4.11.13, מענה לשאלות שהצבעתי עליהן בהחלטתי מיום 14.10.13, עלי לקבוע כי מועד החדילה יהיה המועד בו הגישה הנתבעת את הודעת החדילה, דהיינו, 14.10.13. בהתייחס לנכסים שהמידע לגביהם אינו מצוי בידי הנתבעת (סעיף 5 בהודעת החדילה וסעיף 7 בתצהירה של הגב' שרה לוי), אני מורה שהשלמת המדידות במסגרת סקרי מדידות שתערוך הנתבעת, לרבות תיקון חישוב השטחים על ידי הנתבעת, בהתאם לנתוני המדידות, תסתיים ותושלם לא יאוחר מתאריך 1.12.2016. ט. אני מאשר איפוא את הודעת החדילה שהגישה הנתבעת ביום 14.10.13, כולל האמור בתצהירה של הגב' שרה לוי מיום 4.11.13. אבהיר ואדגיש, שאישור זה של הודעת החדילה על פי פסק דין זה, כולל בתוכו גם את כל האמור לעיל בפסק דין זה, דהיינו: מועד החדילה הוא 14.10.13. יחד עם זאת, השלמת המדידות במסגרת סקרי מדידות שתערוך הנתבעת, בהתייחס לנכסים שהמידע לגביהם אינו מצוי בידיה, לרבות תיקון חישוב השטחים בהתאם לנתוני המדידות, תסתיים ותושלם לא יאוחר מיום 1.12.2016. י. נוכח אישור הודעת החדילה, אני מורה על דחיית הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. יא. בהתאם למוסכם, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע גמול בסכום כולל של 2,000 ₪ וכן תשלום שכ"ט עו"ד לב"כ התובע בסכום של 20,000 ₪ (כולל מע"מ). התשלום יתבצע ע"י הנתבעת במשרד ב"כ התובע בתוך 45 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן, יישא כל סכום שבפיגור, הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. רשויות מקומיותהסדרים במשק המדינהארנונה