תביעה בגין ליקויים בתיקון ראש מנוע שנמסר לתיקון

תביעה בגין ליקויים בתיקון ראש מנוע שנמסר על ידה לתיקון לנתבעת לטענתה, הוזמנה מהנתבעת עבודת תיקון בראש מנוע. ראש המנוע הוחזר והורכב אולם התברר כי התיקון לא הועיל. ראש המנוע פורק בשנית ונשלח לנתבעת. לאחר שהוחזר מהתיקון והורכב שוב, התגלה לחץ במערכת המים. התובעת פירקה את ראש המנוע בשלישית והוא נשלח לבדיקה אצל הנתבעת. רק אז, לטענתה, נתגלה סדק מתחת לתא שריפה מספר 2. לטענת התובעת, בכל הרכבה של ראש המנוע היא נאלצה להחליף מחדש אטם ראש מנוע, מחזירי שמן ושסתום, מחזיר שמן גל זיזים, אטם סעפת יניקה ואטם סעפת פליטה. לפיכך על הנתבעת לפצות אותה בגין שתי החלפות מיותרות, הן בגין עלות החלפים והן בעלות העבודה. הנתבעת בכתב הגנתה טענה, כי התובעת עדיין לא שילמה את עלות התיקון ותביעה בגין כך תלויה ועומדת בתיק תא"מ 8252-12-11. עוד נטען כי אין פירוט מספק של סוג הרכב, סוג התיקון, אין חוות דעת מומחה ואין חשבוניות לגבי העלויות הנתבעות. מבחינה עובדתית טענה הנתבעת כי בפעם השנייה שהובא ראש המנוע, הוא נבדק בתנאי מעבדה ונמצא תקין, והתובעת לא צירפה כל אסמכתא לטענתה בדבר סדק מתחת לתא השריפה. התובעת תמכה את טענותיה בשתי תעודות משלוח שצורפו לתצהיר נציג התובעת: תעודת משלוח מספר 5227 שהוצאה ביום 21.9.08, מאשרת כי נעשה טיפול בראש המנוע של בדיקת לחץ, יישור שטח, שלייף תושבות שסתומים ניקיון, רחיצה בחומר והחלפת שסתומי פליטה חדשים בסכום כולל של 947 ₪. יחד עם זאת, בתעודת המשלוח נרשם על ידי הנתבעת: "נמסר לדני כי קיים מעט חופש במובילי שסתומים, אך לפי דרישתו לא הוחלפו. נמסר לדני כי חובה לבצע ליין לראש המנוע ולבצע ציפוי והשחזה לגל הזיזים, מאחר ובית גל הזיזים לא תקין. לפי דרישתו של דני לא בוצע ליין באחריותו המלאה והבלעדית". עוד מופיע בתחתית תעודת המשלוח כי: "לא ניתנת אחריות בגין עבודה חלקית. אחריות בגין שיפוץ קומפלט רק אם יורכב במוסך מורשה". תעודת משלוח מספר 5554 שהוצאה בחודש אוקטובר 2008, בה נרשם: "החזר ראש מנוע למזדה B2500 לאחר בדיקה". מנהל התובעת מר דני זאדה, נחקר בבית המשפט ביום 29.4.13. לדבריו, הוא לא יכול היה לדעת שראש המנוע איננו תקין עד שהרכיב אותו בכל פעם. מר זאדה הופנה להערות הנתבעות בתעודת משלוח 5227 לגבי תיקונים שלא טופלו לבקשתו, והשיב כי החופש במובילי השסתומים לא יכול לגרום נזק. לדבריו, הוא לא ביצע את הליין אצל הנתבעת, כי בעבר שני גלי זיזים נשברו לו כשעברו ליין אצל הנתבעת.זאדה נשאל מדוע אין כל אסמכתא לעניין התיקון השלישי והסדק שנמצא בראש המנוע, והוא השיב, כי הנתבעת לא נתנה לו אישור על כך והוא רצה להחזיר את ראש המנוע למי שתיקנו שלא כראוי. זאדה נשאל מדוע פנה לנתבעת עם החשבונית רק בספטמבר 2009, כשנה לאחר התיקון הלקוי לטענתו. לדבריו היו שיחות טלפון עם טוביה, מנהל הנתבעת, וכאשר התייאש שלח את החשבונית שסומנה ת/1. ביום 18.6.13, העיד נציג הנתבעת, מר אמיר שגב. שגב הסביר כי אי תקינות של ראש מנוע לאחר הרכבתו יכולה לנבוע או מתיקון לקוי או מהרכבה לקויה. בעניין הנדון, לאחר שהובא ראש המנוע בפעם הראשונה, התריע שגב בפני זאדה על התיקונים שיש לעשות בראש המנוע, שזאדה התעקש לא לעשותם, כמתואר בתעודת המשלוח 5227. ברגע שזאדה סירב לביצוע התיקונים הללו, לא ניתנה אחריות וממילא אין מקום לחייב את הנתבעת. שגב הסביר כי אם הוא רואה סדק בראש המנוע, הוא ממליץ ללקוח לבצע את התיקון, אולם איננו יכול לחייב אותו ולפעמים הוא אפילו מוותר על העבודה. ישנם מצבים שהם מצבי ביניים שבהם יש "אכילה" של פני השטח, כך שיש סכנה שהאטם לא יסגור טוב. במקרים כאלה הוא משאיר את העניין להחלטת המוסך המקצועי. במקרה הקונקרטי, ציין שגב כי בפעם הראשונה שהגיע ראש המנוע לתיקון, הוא החליף את השסתומים אבל רשם שיש חופש במובילים. הדבר יכול להביא לצריכה מוגברת של שמן או לנקישות, אבל מכיוון שהלקוח לקח את האחריות עליו לא תוקן עניין זה. בפעם השנייה שהובא ראש המנוע, הוא נבדק ונמצא תקין, כעולה מתעודת המשלוח השנייה 5554. אם הוא לא היה תקין זה היה נרשם. הנתבעת לא חייבה את התובעת בגין הבדיקה השניה לנוכח היחסים ארוכי השנים ביניהן. שגב הכחיש כי ראש המנוע הובא לתיקון בפעם השלישית. בין הצדדים התגלעו למעשה שלוש מחלוקות: ראשית, מחלוקת עובדתית אם ראש המנוע הובא לתיקון אצל הנתבעת פעמיים או שלוש, ואם בבדיקה האחרונה נתגלה סדק מתחת לתא שריפה מספר 2. שנית, מחלוקת בשאלה אם שלילת האחריות בתעודת המשלוח הראשונה פוטרת את הנתבעת. שלישית, מחלוקת לגבי עלות הנזק. בעניין העובדתי ישנה גרסה כנגד גרסה. זאדה העיד כי ראש המנוע הובא לתיקון לנתבעת שלוש פעמים, ורק בשלישית נתגלה הסדק. שגב העיד כי ראש המנוע הגיע לתיקון רק פעמיים ובפעם השנייה הוא נבדק ונמצא תקין. ניתן היה לדחות את התביעה על רקע נטלים. מדובר בגרסה כנגד גרסה, ללא כל תימוכין לטענתו של זאדה. דווקא שתי תעודות המשלוח שצירף לתצהירו, מחזקות את גרסתו של שגב, כי היו רק פעמיים, ובפעם השניה רק בדיקה ללא ממצא. ואולם, התרשמתי לחיוב מעדותו של מנהל התובעת, מר דני זאדה, ואין הסבר אחר מדוע הובא ראש המנוע פעם שניה לבדיקה ומדוע לא חייבה הנתבעת עבור הבדיקה. חרף האמור לעיל, אין בידי לקבל את התביעה, נוכח הטענה השניה שהעלתה הנתבעת.לאחר התיקון הראשון הודיעה הנתבעת לתובעת במפורש, כעולה מתעודת המשלוח מספר 5227, כי לא תעניק אחריות על התיקון. הנתבעת מציינת בתעודת המשלוח שישנם בראש המנוע ליקויים נוספים שלא תוקנו, כגון חופש במובילי השסתומים והכרח לבצע ליין לראש המנוע וציפוי והשחזה לגל הזיזים. נרשם בתעודת המשלוח כי מנהל התובעת סירב לבצע תיקונים אלה, למרות שלדעת הנתבעת הם היו חיוניים, ובנסיבות אלה, הסירה הנתבעת אחריות מן התיקון. עוד העיד העד שגב, כי נזילה יכולה לנבוע גם מהרכבה לקויה ולא רק מתיקון לקוי. הנתבעת הזהירה איפוא את התובעת מראש, כי לא תתן אחריות על הטיפול. משמעות הזהרה זו, היא כי גם אם הטיפול לא יועיל, לא יבוצע תיקון נוסף ללא תשלום. היה על התובעת להביא בחשבון עניין זה כאשר סרבה לביצוע הטיפולים הדרושים. יתרה מכך, גם בהתעלם מהסרת האחריות, הנטל הוא על התובע לפי הכלל "המוציא מחברו עליו הראיה". נוכח האמור בתעודת המשלוח 5227, מוטל על התובע נטל כבד למדי, להוכיח שהליקוי שנמצא בראש המנוע לאחר הרכבתו, איננו קשור לליקויים שהוא סירב לתקן, בגינם לא ניתנה אחריות על התיקון. נטל זה לא הורם. התובע לא הגיש חוות דעת מומחה, ולא הסביר מדוע חלה אחריות על הנתבעת, בגין תיקון לגביו היא הסירה אחריות במפורש, אחרי שסירב לבצע תיקונים חשובים בראש המנוע. אור אדם בנסיבות אלה, אני דוחה את התביעה, ואין לי צורך לדון בטענה השלישית לגבי גובה החיוב. לנוכח העובדה כי הדחייה הינה בעיקרה על רקע נטלים, ולאחר שהתרשמתי לחיוב מעדותו של מר דני זאדה, אינני מוצא מקום לעשות צו להוצאות. יצויין כי תיק זה לא אוחד עם תיק תא"מ 8252-12-11, אשר עוסק בתביעה הנגדית של הנתבעת לתשלום בגין התיקון האמור. נוכח פסק הדין בתביעה זו, אני קורא לצדדים לבוא בדברים ולהגיע להסכמות בתביעה הנגדית המתנהלת בנפרד. התביעה נדחית איפוא ללא צו להוצאות. זכות ערעור כחוק בתוך 45 יום לבית המשפט המחוזי. מנועראש מנועתקלות ברכב