טענות להפרה יסודית של הסכם לביצוע עבודות התקנת תשתית למיזוג אוויר

טענות להפרה יסודית של הסכם לביצוע עבודות התקנת תשתית למיזוג אוויר תמצית העובדות התובעת הינה חברה פרטית העוסקת בביצוע עבודות חשמל ומיזוג. הנתבעת הינה חברה פרטית העוסקת באספקה והתקנת תעלות למיזוג אוויר. בין התובעת לבין הנתבעת נוצר קשר מסחרי ובמהלך 2010 - 2011 בצעה הנתבעת עבור התובעת עבודות התקנת צנרת ותשתית למיזוג אוויר בפרויקט דירות בשכונת גנים (להלן: "פרויקט גנים"). במהלך 2011 ביצעה התובעת עבודות הכוללות התקנת מערכות מיזוג אוויר לפרויקט הקמת סניף קופת חולים בשכונת גאולה בירושלים (להלן "פרויקט קופ"ח"). גם במסגרת פרויקט קופ"ח נזקקה התובעת לקבלן אשר יבצע את התקנת תעלות המיזוג ולשם כך נוצר קשר בין הצדדים. ביום 10.07.11, העבירה הנתבעת לתובעת הצעת מחיר לביצוע עבודות התשתית למיזוג בפרויקט קופ"ח (להלן: "הצעת המחיר") ובה פירוט המחיר אשר דורשת הנתבעת בגין אספקת והתקנת רכיבים שונים, כאשר המחירים בהצעה מתבססים על מחיר קבוע מראש ליחידה או ליחידת מידה, ותשלום שיתבסס על הכמות שתסופק ותותקן בפועל. עוד הובהר בהצעת המחיר כי ההצעה איננה כוללת "קידוחים, חציבות, אטומים, פתיחת פתחים בגבס ובבטון...". התובעת קיבלה את הצעת הנתבעת וכך הסכימו הצדדים כי הנתבעת תבצע את התקנת תעלות מיזוג האוויר בפרויקט קופ"ח בהתאם לתמורה המפורטת בהצעת המחיר. במהלך ימים ספורים בסוף יולי ובתחילת אוגוסט 2011 בצעה הנתבעת עבודות שונות בפרויקט קופ"ח ובמסגרת זו הביאה הנתבעת לאתר את התעלות אשר התחייבה להתקין ואף התקינה בפועל חלק מהתעלות בשתי הקומות בהן בוצע פרויקט קופ"ח. הנתבעת לא השלימה את העבודות להן התחייבה וטענה שהשלמתן מחייבת פתיחת פתחים בקירות וכן התקנת המזגנים עצמם כדי שהנתבעת תוכל לחבר אליהם את הצנרת. במשך כ- 3 חדשים עמדו הצדדים בקשר, כאשר עובדי הנתבעת מגיעים לאתר מפעם לפעם ונפגשים עם נציגי התובעת, אך בלא שיושלמו העבודות. כך גם התקיימה פגישה בעניין זה ביום 1.11.11 ושוב נדון הצורך בפתיחת פתחים והתקנת מזגנים כדי שהנתבעת תשלים את העבודות להן התחייבה. באותו היום, 1.11.11, פנתה התובעת לנתבעת בכתב באמצעות ב"כ התובעת, והודיעה לה כי ההסכם לביצוע העבודות מבוטל ועל הנתבעת לפנות בתוך יומיים את כל ההתקנות החלקיות שביצעה ולפנות את כל הציוד שהותירה באתר פרויקט קופ"ח. הנתבעת הגיבה ביום 10.11.11, במכתב בו היא דוחה את טענות התובעת וטוענת כי כל העיכובים בהשלמת הפרויקט נבעו ממחדלים של התובעת שלכן אין הצדקה לביטול החד צדדי של ההסכם. הלכה למעשה, לא שבה עוד הנתבעת לבצע עבודות באתר פרויקט קופ"ח ואלו הושלמו על ידי התובעת באמצעות קבלנים אחרים. על רקע זה הגישה התובעת ביום 19.12.11 את תביעתה זו. תמצית טענות הצדדים, ההליך והראיות לטענת התובעת הפרה הנתבעת את התחייבויותיה בהפרה יסודית אשר בגינה בוטלה ההתקשרות כדין ועל הנתבעת לפצות את התובעת על כל נזקיה בסך של 57,020 ₪. לפי גרסת התובעת, הועברו על ידה לנתבעת פניות רבות כדי שהנתבעת תשלים את עבודותיה בפרויקט קופ"ח אולם הנתבעת התעלמה מפניות אלו כשבפועל הסיבה להתעלמות הינה התעסקות הנתבעת בפרויקטים אחרים. עוד טוענת התובעת, כי ככל הנראה ביקשה הנתבעת להתחמק מתשלום חוב לתובעת בגין פרויקט גנים וזאת באמצעות נטישת פרויקט קופ"ח. במצב זה, טוענת התובעת, בוטל ההסכם בין הצדדים כדין ועל הנתבעת לפצות את התובעת על כל נזקיה. התובעת מפרטת כי בגין הפסקת ההסכם היה עליה לשלם סך כולל של 40,020 ₪ לקבלנים שיבצעו את עבודות תיקון העבודות בהן החלה הנתבעת, סך נוסף של 2,000 ₪ נאלצה התובעת לשלם לצורך ניקיון ופינוי פסולת מהאתר וסכום נוסף של 15,000 ₪ חייבת הנתבעת לתובעת בגין תשלום היתר שנעשה בפרויקט גנים. הנתבעת מצידה טוענת כי אין לתביעה בסיס ולא היתה כל הצדקה לביטול ההסכם. לפי גרסת הנתבעת, מהיום בו החלה בביצוע עבודות בפרויקט קופ"ח הסתבר כי דווקא התובעת נוהגת ברשלנות, לא מגיעה לפגישות שתואמו מראש, לא מבצעת את ההכנות שנדרשו מראש לצורך התקנת התעלות (כגון פתיחת פתחים בקירות הבטון ובגבס), ואת הפתחים שבוצעו בפועל ביצעה התובעת או מי מטעמה בצורה רשלנית. טוענת לפיכך הנתבעת כי יש לדחות את התביעה. התובעת תמכה את גרסתה בתצהיר מנהל התובעת, אוהד אלקבץ (להלן: "אוהד"). הנתבעת תמכה את גרסתה בתצהיר מנהל הנתבעת, יהושפט הוניגמן (להלן: "יהושפט"). בדיון אשר התקיים ביום 10.12.13, התבררה ראשית לכל בקשה שהגישה הנתבעת להגשת תצהירים נוספים. הבקשה נדחתה, ובו ביום נחקרו המצהירים על תצהירים. בתום הדיון, לבקשת ב"כ הצדדים, ניתנה לצדדים ארכה להגשת סיכומים בכתב. דיון אין בין הצדדים מחלוקת על כך שיחסיהם התבססו על שני הסכמים נפרדים לביצוע עבודות התקנת תעלות וציוד בקשר עם מערכות מיזוג, עבודות שאינן כוללות את התקנת המזגנים עצמם ואינן כוללות גם ביצוע קידוחים וחציבות. החוזה האחד התייחס לפרויקט גנים והחוזה השני התייחס לפרויקט קופ"ח, כאשר לטענת התובעת הפרה הנתבעת התחייבויותיה בשניהם. ביחס לפרויקט גנים, טוענת התובעת בכתב התביעה כי שילמה לנתבעת סך מיותר של 15,000 ₪ ועל הנתבעת להשיבו. ביחס לפרויקט קופ"ח, טוענת התובעת בכתב התביעה כי הנתבעת הפרה את התחייבותה להשלים את העבודות בפרויקט, בצעה עבודה רשלנית, נטשה את האתר והותירה בו פסולת ונזקים. בגין פרויקט קופ"ח עותרת התובעת לחיוב הנתבעת בנזקיה בסך של 16,820 ₪ + 23,200 ₪ + 2,000 ₪. המחלוקות בהן התמקדו הצדדים מתייחסות לאירועים בפרויקט קופ"ח, אך החלק בתביעה המתייחס לפרויקט גנים כולל מסכת עובדתית שונה לחלוטין. התובעת טוענת שבגין פרויקט גנים שילמה לנתבעת סכום מיותר של 15,000 ₪. לשם הוכחת חלק זה של התביעה היה על התובעת להציג פירוט של ההתקשרות נשוא פרויקט גנים. למשל היקף העבודות שבוצעו בפועל לעומת העבודות שלפיהן בוצעו התשלומים. התובעת לא עושה כן. התובעת מצרפת לתצהירה את הסכם ההתקשרות בקשר עם פרויקט גנים ו- 3 חשבוניות ששולמו בגינו (נספחים א' ו- ג' לתצהיר אוהד), אך איננה טורחת להביא ולו מקצת של פירוט באשר לאותו פרויקט. התובעת איננה מסבירה כיצד נערכה ההתחשבנות, עבור אילו עבודות שילמה ועבור אילו עבודות אמורה הייתה לשלם. זולת טענה כוללנית לתשלום ביתר אין לתובעת כל הסבר לביסוס הטענה. לפיכך, הטענה לביצוע תשלום ביתר בגין פרויקט גנים לא הוכחה ונדחית. ביחס לפרויקט קופ"ח טוענת התובעת כי הנתבעת ביצעה עבודה חלקית ונטשה את הפרויקט כשהיא משאירה חלקי עבודה ונזקים. אין מחלוקת על כך שהעבודות להן התחייבה הנתבעת אינן כוללות התקנת פתחים, קידוחים וחציבות. הנתבעת התחייבה להתקין את צנרת המיזוג כאשר התובעת מחויבת לדאוג שכל הפתחים הדרושים לכך יוכנו מראש. אין גם למעשה מחלוקת על כך שלפי הסיכום המקורי אמורה הייתה הנתבעת להשלים את ההתקנות להן התחייבה בפרויקט קופ"ח בתוך כשבועיים, דהיינו עד לתחילת אוגוסט 2011. אומנם, לא בהצעת המחיר ולא בכל מסמך אחר הועלו לוחות הזמנים על הכתב, אך הנתבעת אישרה שעבודות שכאלו אמורות להימשך עד 10 ימי עבודה (עדות יהושפט בעמ' 18; ש' 3 בפרוט'). כך גם אין מחלוקת על כך שבפועל לא הושלמו עבודות הנתבעת במועד הצפוי כשלמעשה מתחילת אוגוסט 2011 ועד להפסקת ההתקשרות ביום 1.11.11 לא בוצעו עבודות כלשהן על ידי הנתבעת באתר פרויקט קופ"ח. המחלוקות היא איפוא בשאלה אם באי ביצוע העבודות במשך כ- 3 חדשים הפרה הנתבעת את התחייבויותיה והעדיפה לעסוק בפרויקטים אחרים שלה, כטענת התובעת; או שמא אי הביצוע נבע מאי ביצוע פתחים בקירות והתקנת מזגנים שיאפשרו את השלמת העבודות, כטענת הנתבעת. נוכח מחלוקות אלו, הנה אשר התברר: ראשית, התברר שטענת הנתבעת בדבר חוסר יכולתה להשלים את העבודות בשל אי ביצוע פתחים בקירות התובעת איננה טענה חדשה, מפתיעה, שהועלתה לראשונה בדיון או שהועלתה בסמוך להפסקת ההתקשרות. מעדות הנתבעת (סעיף 18 (ג) בכתב ההגנה) עולה שכבר בתחילת אוגוסט ידעה התובעת שזו הסיבה לעיכוב. שנית, התובעת איננה מציגה ולו מכתב התראה בודד שהעבירה לנתבעת בקשר עם אותה טענה לעיכוב בהשלמת העבודות בפרויקט קופ"ח. אם לשיטת התובעת העיכוב בביצוע איננו אלא הפרה של התחייבויות הנתבעת ומקורו רצון הנתבעת להתמקד בפרויקטים אחרים, ניתן היה לצפות שמכתב התראה ייצא מיידית ולא בעיכוב של 3 חדשים. שלישית, הצעת המחיר הועברה ביום 10.7.11 וההודעה על הפסקת ההתקשרות נשלחה ביום 1.11.11. התברר שבכל אותה תקופה של כ-4 חדשים נפגש אוהד עם נציגי הנתבעת פעמים בלבד (עדות אוהד בעמ' 8; ש' 18 בפרוט'). עוד התברר שמי שבפועל עמד בקשר עם הנתבעת לא היה אוהד אלא עובדים אחרים של התובעת אלא שאיש מהם לא הגיע להעיד ולתמוך בטענות התובעת. על התובעת נטל ההוכחה והיעדר עדות של מי שבפועל עמד בקשר שוטף עם הנתבעת מקשה על קבלת גרסת התובעת. רביעית, לטענת התובעת כלל לא היה צורך בביצוע קידוחים או פתיחות בקירות שכן נעשה שימוש בפתחים קיימים, ולתמיכה בטענה זו מפנה התובעת לתכניות מיזוג האוויר בפרויקט קופ"ח (סעיף 10 בתצהיר אוהד). מאידך, טוענת הנתבעת שלפי התכניות שקבלה נדרשו גם נדרשו פתחים בקירות שלא בוצעו, ורק ביום האחרון התבקשה הנתבעת לעשות שימוש בפתחים קיימים אך בלא שניתנה לה הארכה לעשות כן (עדות יהושפט בעמ' 16 בפרוט'). טענה זו של התובעת מעוררת תמיהה כפולה שכן לא הוצגה כל חוות דעת מומחה של מי שיכול לנתח את התכניות ולהסבירן, ובעיקר מאחר ודווקא נוכח זאת לא ברור מדוע המתינה התובעת כ- 3 חדשים בטרם הודיעה על הפסקת ההתקשרות. הרי אם טוענת התובעת שהטענות בדבר המתנה לביצוע פתחים אינן אלא טענות סרק, יכולה הייתה לטעון זאת מיידית בפני הנתבעת. וחמישית, מעדות יהושפט עולה שנציגי הנתבעת הגיעו שוב ושוב לאתר פרויקט קופ"ח כשכל פעם מתברר להם שלא הושלם ביצוע הפתחים שבקשו. אומנם, יהושפט עצמו לא נכח אישית בפגישות אך התובעת לא כפרה בטענה זו. ואם כך, מסתבר שהנתבעת כלל לא זנחה את הפרויקט אלא התעכבה בהמתנה לביצוע הפתחים שנדרשו. נוכח כל האמור לעיל אני מעדיף את גרסת הנתבעת על זו של התובעת. מתברר כי העיכוב בהשלמת העבודות נבע מהמתנת הנתבעת לפתיחת פתחים שיאפשרו לה את השלמת העבודות, המתנה שהתובעת הייתה מודעת לה והסכינה עימה במשך חדשים. גם אם ניתן היה בסופו של יום להשלים את העבודות תוך שימוש בפתחים קיימים, הרי שהדבר לא הובהר לנתבעת וההודעה על הפסקת ההתקשרות נפלה עליה כרעם ביום בהיר ולאחר שעוד באותו היום, 1.11.11, נתקיימה פגישה נוספת באתר ובניסיון לקדם את ביצוע העבודות. ואם כך, אין אפשרות לקבל את טענת התובעת והטענה שלפיה הפרה הנתבעת את התחייבויותיה בקשר פרויקט קופ"ח וחייבת בנזקי התובעת - נדחית. לא מצאתי ממש ביתר טענות הצדדים. אשר על כן אני דוחה את התביעה. התובעת תישא בהוצאות הנתבעת בגין הליך זה בסך של 15,000 ₪. הפרת חוזהחוזההפרה יסודיתמיזוג אוויר