הנהג הפוגע הותיר על שמשת הרכב פתק שבו רשם "משאית עיריה פגעה ברכבך"

הנהג הפוגע הותיר על שמשת הרכב פתק שבו רשם "משאית עיריה פגעה ברכבך בשעה 14:00-15:00" כן צוין מס' טלפון. התובע התקשר למספר הטלפון וקיבל פרטים, אותם רשם בכתב ידו ע"ג אותו פתק מאחור. אלו הפרטים שרשם בעקבות השיחה הטלפונית: שם סוכן הביטוח רחמים דוד, מס' הפוליסה של רכב הנתבעת, שמה של חברת הביטוח מנורה ושמו של הנהג "איתן פרוג'י" ומס' ת.ז כפי שנרשם נתבע 1 בתביעה (העתק הפתק משני צדדיו, סומן ת/2. המקור הוחזר למשמרת בידי ב"כ התובע. ראו עדות התובע בעמ' 2 לפרוטוקול מיום 5/6/13). בהמשך לכך, התובע שלח מכתב דרישה לסוכן הביטוח (ת/3). התקבלה תשובת חברת הביטוח מנורה, באמצעות סוכן הביטוח, ביחס לרכב של הנתבעת שהפוליסה היא על שמה (ת/4), שלפיה אין כיסוי ביטוחי משום שהנהג ברכב, נהג ללא רשיון נהיגה בר-תוקף. מכאן התביעה. בכתב ההגנה, טענה הנתבעת, כי לא העסיקה אדם בשם הנתבע 1 וכי התאונה התרחשה בעת שכלל לא בוצעו באזור עבודות מטעם הנתבעת. בהמשך לצו בית המשפט, מסרה חברת מנורה לתובע מסמכים, לרבות טופס ההודעה של הנתבעת על התאונה, דו"חות חקירה של חברת מנורה ומכתב הדחיה ת/4 הנ"ל מיום 23/10/13 (המסמכים הוגשו לבית המשפט במסגרת בקשה מס' 5. להלן: המסמכים). מהמסמכים הללו עולה, כי ברכב הנתבעת נהג עובד הנתבעת בשם "היתם פרוזי (חוסאם)" (כך בטופס ההודעה של הנתבעת על התאונה למנורה) או "פרוגה חוסאם" (כך בדוחות החקירה מטעם מנורה) וכי הנהג דיווח על תאונה מיום 01/8/11 בשעה 14:30. לפי טופס ההודעה, נהג הנתבעת פגע במגן האחורי של רכב חונה מסוג הונדה סיוויק ללא נהג, והשאיר לו פרטים על הרכב. מבדיקת החוקר מטעם מנורה, הנהג נהג ברכב הנתבעת בעת שלרשיונו לא היה תוקף. לכן נדחתה התביעה מחמת העדר כיסוי ביטוחי. פרטי התאונה, מועדה, אופן התרחשותה, ציון העובדה שהנהג השאיר פרטים על הרכב, פירוט הנזק שנגרם לרכב שנפגע מסוג הונדה סיוויק במגן האחורי, כעולה מהמסמכים שהתקבלו מחברת מנורה, כולם תואמים את גרסת התובע ותומכים בתביעתו. הבעייתיות לכאורה היא בעניין שמו של הנהג ברכב הנתבעת, שבכתב תביעה נרשם כמר איתן פרוגי ועם מספר ת.ז שגוי (הנתבע 1). אלא שאני סבורה, כי בנסיבות העניין, המסמכים שהתקבלו מחברת הביטוח מנורה לרבות ההודעה על התאונה על פרטיה, שתומכים כאמור בגרסת התובע, בצירוף עם הפתק המקורי ת/2 והבירור הטלפוני שעשה התובע עם הנהג לפי מספר הטלפון בפתק שהשאיר הנהג על רכבו - די בהם על מנת שניתן יהא לקבוע לפי מאזן ההסתברויות האזרחי, כי עובד הנתבעת הוא שנהג ברכבה ופגע ברכב התובע בתאונה נושא התביעה, וכך אני קובעת. כאמור, התובע עשה בירור טלפוני עם הנהג, שאליו התקשר לפי מספר הטלפון שרשם הנהג בפתק. הטעות בשמו של הנהג סבירה, בשים לב לדמיון בצליל בין השם הנכון (היתם) לשם השגוי (איתן) כפי שעשוי להישמע בשיחה טלפונית. מעבר לכך, התנהלותה של הנתבעת, שינויי הגרסה מטעמה, כמו גם אי זימון העובד מטעמה, כפי שיבוארו להלן, אומרים דרשני ופועלים לרעת הנתבעת. בדיון מיום 5/6/13 שבו נשמעה עדותו של התובע ובין היתר, הוסבה תשומת הלב לקרבה הקיימת בצליל של השם הנכון של הנהג לפי ההודעה על התאונה שנמסרה למנורה (היתם) לצליל שמו של הנהג, כפי שנקלט ע"י התובע בשיחה הטלפונית (איתן), ביקש ב"כ הנתבעת שהות לאתר את הנהג מטעם הנתבעת או עדים אחרים. הוסכם, כי אם לא יימצאו עדים מטעם הנתבעת, יינתן פסק דין על סמך החומר בתיק ואילו אם יימצאו עדים נוספים, ייקבע התיק למועד נוסף לשמיעתם (ראו פרוטוקול הדיון וההחלטה). ביום 13/6/13 ביקש ב"כ הנתבעת להשתחרר מייצוג בשל חילוקי דעות עם מרשתו, הנתבעת. בהמשך לכך, שלחה הנתבעת בעצמה הודעה, שלפיה התובע דיבר לפי גרסתו עם הנהג חוסאם פרוג'ה מקלנסאווה תוך ציון מס' ת.ז ותצלום תעודת הזהות (העד); כי זה הפסיק לעבוד בחברה; וכי עד שעזב, לא הביא לידיעתה על התאונה. לכן גם לא הודיעה הנתבעת לחברת הביטוח והפרטים שנמסרו לחברת הביטוח, נמסרו ללא ידיעתה. בהחלטה מיום 18/6/13 הוריתי לנתבעת להודיע אם היא מבקשת לזמן את העד ולקבוע דיון נוסף או שהיא מבקשת שיינתן פ"ד על סמך החומר בתיק. הנתבעת ביקשה לזמנו. קבעתי את התיק לדיון נוסף ליום 29/9/13 תוך מתן הוראות בדבר הפקדת שכר העד, ביצוע מסירה אישית של הזימון והגשת אישור המסירה עד ליום 1/9/13 (החלטה מיום 20/6/13). משלא נעשה דבר בחלוף המועד, הוריתי על ביטול הדיון שנקבע ליום 29/9/13 וקבעתי, כי יינתן פס"ד לפי החומר בתיק. מייד לאחר מכן, הודיעה הנתבעת, כי לא קיבלה את ההחלטה מיום 20/6/13 וכי היא מבקשת לאפשר לה להפקיד את הכספים הדרושים לזימון העד. בהחלטה מיום 8/9/13 נתתי בידי הנתבעת הזדמנות נוספת וקבעתי את התיק לדיון ליום 25/11/13, תוך מתן הוראות וקציבת מועדים להפקדה ולזימון העד במסירה אישית, לרבות הגשת אישור מסירה וחיוב הנתבעת בהוצאות בסך של 500 ₪ שיופקדו בקופת בית המשפט. הכל כמפורט בהחלטה. למרבה הצער, אף שבוצעו הפקדות כנדרש, לא בוצעה מסירה ולא הוגש אישור מסירה עד ליום 7/10. תחת זאת, התקבלה הודעת הנתבעת, כי בחברה לא קיים עובד שפרטיו כשל הנתבע 1 בכתב התביעה ולפיכך, מבקשים שבית המשפט יזמן את העד. הודעה אחרונה זו של הנתבעת הגדישה את הסאה, והיא בבחינת חוסר תום לב בניהול ההליך המשפטי. לאחר שהנתבעת איתרה את העובד הרלבנטי ומסרה את פרטיו וכתובתו בהודעה מיום 17/6/13 (בקשה 7), משבית המשפט נעתר לבקשתה לזמן את העד (תוך ביטול הדיון הקודם שלא ניתן היה לקיימו במועד שנקבע בשל מחדלה בזימון העד, הארכת המועד לזימונו וקביעת מועד דיון חדש נדחה), בחרה הנתבעת לשוב לטעון, כי אין לה למי להפנות את ההזמנה, משום שלא קיים אצלה עובד שפרטיו כפי שרשום הנתבע 1 בכתב התביעה. נוכח האמור קבעתי, כי אם הנתבעת לא תודיע עד ליום 1/10/13 שתבצע מסירה למר פרוג'ה שהיה העובד שלה ולפי הפרטים שמסרה היא עצמה, אין טעם בדיון הנדחה שנקבע ליום 25/11/13, ויינתן פסק דין על סמך החומר בתיק. בחלוף המועד ומשלא נמסרה כל הודעה מטעם הנתבעת, ניתן פסק דין זה על סמך החומר בתיק. התוצאה היא שלאור הקביעה לעיל, אני מקבלת את התביעה כנגד הנתבעת 2 ומחייבת את הנתבעת 2 לשלם לתובע את סכום התביעה בסך של 8,777 ₪ (הנזק לרכב התובעת כפי שהוכח בחוות הדעת השמאית מטעם התובע שלא נסתרה) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל. בנוסף, אני מחייבת את הנתבעת 2 לשלם לתובע החזר הוצאות האגרה בסך של 372 ₪ בתוספת שכ"ט עו"ד בסך של 2,071 ₪. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהמסירה לנתבעת. המזכירות תעביר לידי התובע את הפקדון בסך של 500 ₪ שהפקידה הנתבעת לתשלום ההוצאות שנפסקו לטובת התובע לפי ההחלטה מיום 8/9/13 ללא קשר לתוצאות הדיון בתיק. הפקדון הנוסף בסך של 400 ₪ שנועד לזימון העד מטעם הנתבעת, יושב למפקיד. פגיעת רכברשםשמשות רכבעירייהמשאיתנזק לרכב