תאונת דרכים עקב נסיעה לא זהירה

בתאונה נפגעה הפרטית באזור הפינה הקדמית-ימנית ואילו המשפחתית נפגעה באזור הפינה האחורית-שמאלית. המחלוקת היא בשאלת הנסיבות שהביאו להתנגשות הרכבים, כאשר בכתב התביעה של אלדן נטען כי עובר לתאונה ובמפתיע סטתה המשפחתית מנתיב ימני לנתיב שמאלי בו הייתה הפרטית ואגב כך התנגשו הרכבים, ואילו בכתב התביעה של בן-עזרא נטען שהפרטית החלה בנסיעה לא זהירה וכך התנגשה במשפחתית מאחור. המחלוקת בין הצדדים ממוקדת בשאלת אחריות הנתבעים בנזיקין לתאונה, כאשר במישור הנזק ושיעורו אין, למעשה, מחלוקת. שיעורי הנזקים הנתבעים מוחזקים אפוא להיות בלתי שנויים במחלוקת. הראיות שהציגו הצדדים כתבי הטענות, על נספחיהם. הודעות על התאונה שנמסרו לשני הצדדים. תרשימים של זירת התאונה ואופן התרחשותה, מטעם שני הצדדים. תמונות בצבע של נזקי שתי המכוניות. עדויות שני הנהגים המעורבים בדיון היום בפניי. הכרעה לאחר שעיינתי בכל מסמכי וטענות הצדדים ולאחר שנתתי דעתי לממצאי חקירת העדים בפניי, אני מוצא לקבל את תביעת אלדן ולדחות את תביעת בן-עזרא. אנמק בקצרה את מסקנתי האחרונה: מצאתי את גרסת אלדן לגבי נסיבות קרות התאונה כמסתברת וכקרובה יותר לאמת, מאשר גרסתו הנגדית של ב-עזרא. מצאתי את עדות נהג הפרטית כמהימנה, כמשכנעת וכסבירה יותר מאשר עדותו של נהג המשפחתית. במהלך הדיון היום התברר, כי נהג המשפחתית (בן-עזרא) השמיט בכתב תביעתו, בכתב הגנתו וגם בטופס ההודעה על התאונה שהגיש עובדה מהותית ורלוונטית, לפיה המשפחתית אכן עברה מנתיב לנתיב, עובר לתאונה. מגרסתו של בן-עזרא כפי שנכתבה במסמכים הנ"ל ניתן להבין, שלגרסתו מדובר בתאונה פשוטה של פגיעה מאחור. אך בדיון היום התברר, כי, בעוד הפרטית נסעה והייתה עובר לתאונה בנתיב השמאלי, המשפחתית הייתה זמן קצר לפני התאונה בנתיב האמצעי הימני יותר, ורק בסמוך למועד התאונה עברה המשפחתית מנתיב לנתיב. הסרת עובדה חשובה זו פועלת, באופן טבעי, נגד ב-עזרא ולטובת אלדן. מעדות בן-עזרא בדיון היום בפניי התרשמתי, כי הוא לא וידא היטב, כמצופה מנהג בטרם יעבור מנתיב לנתיב, שנהג הפרטית הבחין בו ושהמעבר של המשפחתית לפני הפרטית הוא בטוח וזהיר. למעשה, ההפך הוא הנכון. ניכר, מעדות נהג המשפחתית, שנהג הפרטית לא הבחין בו (לא היה מרוכז בכביש לדבריו), וזאת בשלב שבו הרכבים עמדו בשיירה אל מור מופע של אור אדום ברמזור שלפניהם (נהג המשפחתית הודה שהמעבר היה בזמן שהאור היה אדום). המסקנה הינה אפוא שנהג המשפחתית ביקש לשפר את מצבו בכביש ובשיירה, ולשם כך סטה מנתיב לנתיב. אך, למרבה הצער, הוא עשה זאת בחוסר זהירות ומבלי לוודא היטב שהדבר בטוח, אפשרי וזהיר. התרשמתי כי, בשונה מן האופן שבו נהג המשפחתית הציג את הדברים, המשפחתית לא הספיקה להתיישר בנתיב השמאלי, אלא התאונה הייתה בעת מעבר המשפחתית מנתיב לנתיב. מסקנה זו עולה מעדות נהג הפרטית, אותה מצאתי להעדיף, וגם מהשוואת תמונות הנזקים בשני הרכבים, המעידות בעליל על כך שהמשפחתית הייתה בזווית ברורה שמאלה ביחס לפרטית. סיכום תביעת אלדן מתקבלת ותביעת בן-עזרא נדחית. על הנתבע בתביעת אלדן לשלם לאלדן את הסכומים הבאים: סך של 6,664 ₪, שהינו סכום התביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 16.10.12 ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 365 ₪ בגין אגרת בית משפט ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 16.10.12 ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 450 ₪, בגין שכר העד בו חויבה התובעת (אלדן), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 2,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל. בנוסף: גזברות ביהמ"ש תחזיר לנתבע בתיק 52331-12-11 (מרב מרון) את הסך של 750 ₪ שהופקד לצורך ביטול פסה"ד. תאונת דרכים