תאונת דרכים: 15% בגין הגבלת תנועות בעמ"ש מותני בצורה קלה עד בינונית

התובעת, ילידת 1970 ובת 43 כיום, מנהלת אדמיניסטרטיבית במקצועה, עתרה נגד הנתבעת לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן – החוק), בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה, עקב תאונת דרכים מיום 24/05/09 (להלן – התאונה). ד"ר רוזן מונה כמומחה מטעם בית המשפט להערכת נכותה של התובעת בתחום האורטופדי (להלן – המומחה). המומחה קבע בחוות דעת מיום 07/12/12, כי לתובעת נותרה נכות אורטופדית צמיתה בשיעור 15% כתוצאה מהתאונה (בגין הגבלת תנועות בעמ"ש מותני בצורה קלה עד בינונית). בנוסף, תביעתה של התובעת במל"ל נדחתה (התאונה לא הוכרה כתאונת עבודה). 4. לאחר שמיעת עדות התובעת וטיעוני ב"כ הצדדים ועיון בכל המסמכים הרלוונטיים (לרבות: התיעוד הרפואי, נתוני השכר ומסמכי המל"ל), שוכנעתי, לקבוע העובדות והמסקנות הבאות: 4.1. נכות רפואית - אין מחלוקת כי נכותה הרפואית של התובעת הינה 15%, כאמור בחוות דעת המומחה. 4.2. נכות תפקודית - הצדדים העלו בסיכומיהם טענות בעניין שעור נכותה התפקודית של התובעת כתוצאה מהתאונה. הנתבעת טענה כי לא נותרה לתובעת כל מגבלה תפקודית לאחר התאונה וכתוצאה ממנה. התובעת טענתה לנכות תפקודית בשיעור של 15%. בשים לב לקביעות המומחה בחוות הדעת, מהות הפגיעה וגילה של התובעת, ומצד אחר למהות עיסוקה של התובעת ונתוני השתכרותה של התובעת מאז התאונה ועד היום (ראה להלן), אני קובע כי נכותה התפקודית היא בהתאם לנכות הרפואית שנקבעה לה בתחום האורטופדי על ידי המומחה, היינו - 15% נכות. 4.3. נוכח האמור לעיל , אני מעריך את נזקי התובעת כתוצאה מהתאונה כדלקמן: 4.3.1. כאב וסבל - לפי 15% נכות וללא ימי אשפוז - 25,000 ₪ (מעוגל), נכון להיום (כמוסכם על ידי ב"כ הצדדים בסיכומיהם). 4.3.2. הפסדי השתכרות לעבר - טרם התאונה עבדה התובעת בחברת מרקסמן אינטרנשיונל, כפקידת קבלה בחברת גוגל ישראל, בשכר ממוצע של 13,741 ₪ ברוטו לחודש. אין מחלוקת כי התובעת שהתה בתקופת אי כושר של 6 ימים בלבד (קיבלה שכרה על חשבון ימי מחלה צבורים) ולאחריה חזרה לעבודתה באופן מלא, וכי לא נגרם לתובעת הפסד שכר כלשהו כתוצאה מהתאונה (ראה - עדותה של התובעת בעמ' 9 לפרוטוקול ישיבת 07/07/13 ובחוות דעת המומחה). לאחר התאונה, שכרה של התובעת עלה בהדרגה. בסוף שנת 2010 נקלטה התובעת כעובדת מן המנין בחברת גוגל ישראל בתפקיד מנהלי בכיר (מנהלת אדמיניסטרטיבית) וכיום היא משתכרת מעל לשילוש השכר הממוצע במשק (שכר חודשי ממוצע ברוטו בשנת 2010 - 18,933 ₪; שכר חודשי ממוצע ברוטו בשנת 2011 - 28,637 ₪, על פי טפסי 106 שצורפו לתצהיר התובעת). בנוסף, במהלך תקופה זו השלימה התובעת לימודיה לתואר ראשון. בשים לב לאמור לעיל, נדחית דרישת התובעת לפיצוי גלובלי בגין הפסדי העבר הנטענים. אשר על כן, לא ייפסק פיצוי בגין ראש נזק זה. 4.3.3. הפסדי השתכרות לעתיד - לצורך כימות הפסדי ההשתכרות בעתיד, אין להסתפק אך בנתונים של שיעור השכר והנכות התפקודית שנקבעה. נכות תפקודית משמעה מידת ההשפעה של הנכות הרפואית על התפקוד הכללי, והיא באה להצביע על מידת ההגבלה שיש בנכות הרפואית שנגרמה לתובעת, בכל תחומי החיים ולאו דווקא רק לעניין הפסד כושר ההשתכרות. בקביעת הפסד כושר ההשתכרות משמשת הנכות התפקודית רק נתון אחד, מתוך כלל הראיות והנתונים המובאים בפני בית המשפט. קביעת מידת הפגיעה בכושר ההשתכרות של התובעת הינה קביעה סובייקטיבית, התלויה, בנוסף לנתון בדבר הנכות התפקודית שנותרה לתובעת עקב התאונה, בנסיבותיה המיוחדות של התובעת, ובין היתר - גילה, הכשרתה, מקצועה, שיעור השתכרותה במומה לאחר התאונה וניסיונה (ראה לעניין זה - ע"א 3049/93 סימא גירוגיסיאן נ' סייף רמזי, פ"ד נב(3), 792, 800-801 (1995); ע"א 9721/07 איסכור שירותי גילוון בע"מ נ' חנניה גוזלן, תק-על 2010(3), 3408, 3413 (2010)). לאחר התאונה התובעת חזרה לעבודתה במשרה מלאה, קודמה לתפקיד מנהלי בכיר, השלימה לימודי תואר ראשון ושכרה עלה משמעותית עד למעבר שילוש השכר הממוצע במשק. מאז התאונה ועד היום חלפו למעלה מ 4 שנים וממכלול העדויות והראיות עולה כי התובעת לא הצליחה להוכיח במידה הנדרשת בהליך אזרחי, כי פוטנציאל השתכרותה או יכולת קידומה בעבודתה נפגעו עקב פגיעותיה בתאונה (ראה גם עדותה של התובעת בענין זה, לפיה אין סיבה נראית לעין כי תפסיק עבודתה הנוכחית; עמ' 12 לפרוטוקול ישיבת 07/07/13). בנסיבות אלה ובשים לב לנתוני השכר שהוצגו, ומצד אחר לנכותה התפקודית של התובעת כפי שנקבעה על ידי, ובהתחשב ביתר נתוניה של התובעת, אעריך את הפסד השתכרותה לעתיד בפרמטר של הפסד כושר השתכרות, על בסיס גלובלי, ובזיקה, בין היתר, לפרמטרים הבאים - שכרה של התובעת לפני התאונה וכיום, ניכויי מס, נכותה התפקודית, גילה ומשך שנות העבודה שנותרו לה עד גיל 67. על פי הנזכר אני מעריך את הפסד כושר השתכרותה של התובעת בעתיד בסך של - 200,000 ₪, נכון להיום, כולל הפסדי פנסיה. 4.3.4. הוצאות (לעבר ולעתיד) - בשים לב לקבלות שהציגה התובעת (קבלות חלקיות בלבד), לנכותה הרפואית והתפקודית של התובעת, למהות הטיפולים להם היא נזקקה בעקבות התאונה, לתקופת אי הכושר לאחר התאונה ולכך שהתובעת זכאית להחזר חלק מהוצאותיה מקופת החולים, אני קובע בראש נזק זה פיצוי גלובלי של - 8,000 ₪, נכון להיום (כולל החזר עלות שכ"ט המומחה אשר שולם על ידי התובעת). 4.3.5. עזרת צד ג' (לעבר ולעתיד) - התובעת לא הצליחה להוכיח פריטי ראש נזק זה כנדרש בהליך אזרחי. יחד עם זאת, בשים לב לנכותה הרפואית של התובעת, למהות הפגיעה, לטיפולים להם נדרשה ולתקופת אי הכושר לאחר התאונה, אני קובע פיצוי על דרך האומדנא, בסך של 17,000 ₪, נכון להיום. 4.3.6. סה"כ הפיצוי המגיע לתובעת - 250,000 ₪. 5. אשר על כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 250,000 ₪, בצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור 13%+מע"מ בגינו, אגרת משפט משוערכת אם שולמה ויתרת אגרה אם חלה. החיובים ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. מותנייםעמוד השדרהתאונת דרכים