תביעה לפירוק שיתוף במלון

תביעה לפירוק שיתוף במלון התביעה 1. לפניי תובענה לפירוק שיתוף במקרקעין מלון דירות באילת. לתובעת זכויות במקרקעין והיא עתרה לפירוק השיתוף בדרך של מכירת הזכויות במקרקעין לכל המרבה במחיר. הנתבעים הם רוכשי היחידות במלון, חברות ניהול, עיריית אילת ומינהל מקרקעי ישראל. מכתב התביעה עולה כי המלון, אשר הבעלות במקרקעין הינה של מנהל מקרקעי ישראל, כלל 301 יחידות נופש. מלבד עיריית אילת, מנהל מקרקעי ישראל וחברות הניהול, הנתבעים הינם רוכשי היחידות במלון להם חוזי חכירה עם מנהל מקרקעי ישראל. נטען כי המלון הופעל לסירוגין ע"י חברות ניהול שונות מיום הקמתו ועד לסוף שנת 2000 אז קרסה דורטל אילת (1998) בע"מ -חברת הניהול שניהלה את המלון- והמלון נסגר. צוין כי בהליך הפירוק המנהל בתל אביב, הצטייר כפיתרון יחיד אפשרי מכירת כל המלון כמקשה אחד. הנתבעים - בעלי זכויות החכירה ומנהל מקרקעי ישראל - מחזיקים כל אחד בחלק מהזכויות במקרקעין. בנסיבות אלה, עתרה התובעת לסעד של פירוק השיתוף במקרקעין בדרך של מכירת הזכויות במקרקעין במכירה פומבית לכל המרבה במחיר, מינוי כונס נכסים לצורך ביצוע הפירוק, וחילוק פדיון המכירה לבעלי הזכויות לפי מפתח חלוקה המשקף את שווי זכויותיהם היחסית במקרקעין. עמדת הנתבעים 2. בעלי הזכויות הגישו עמדותיהם בכתב ואף התקיים דיון במהלכו נשמעו עמדות הצדדים. מנהל מקרקעי ישראל לא התנגד לפירוק השיתוף במקרקעין, בכפוף לעמידה בנהלי המינהל ונשיאה בתשלומים שונים שיידרשו. עיריית אילת הביעה את הסכמתה לסעד המבוקש על אף שאינה בעלת זכויות במקרקעין והודיעה כי בכוונתה לסייע בהליכי מכירת מתחם המלון. עו"ד ליבונטין, כונס נכסים לחברת ים אילת בע"מ בחלק בלתי מסוים של 3 דירות במלון, לעומתו התנגד לפירוק השיתוף כפי שפורט בכתב ההגנה שהגיש. נטען כי משמונה כונס על חלק מהמלון לא ניתן למנות כונס נוסף. הנתבע טען כי ככל שיוחלט על מכירת המלון כמקשה אחת, אזי כונסי הנכסים לצורך המכירה צריכים להיות הוא עצמו, עו"ד קנטור ועו"ד דולב, אשר מנהלים הליכי כינוס בקשר לנכס כבר שנים רבות. נתבעים 285 ו-286 ים אילת בע"מ ומלון נופית אילת בע"מ (שניהם באמצעות כונס הנכסים עו"ד אמיר דולב) הביעו הסכמתם לפירוק השיתוף. מכתב ההגנה עלה כי לנוכח חלקם המהותי של נתבעות 285 ו-286 בנכס, הגיעו עו"ד אמיר דולב וב"כ התובעת להסכמה לפיה יתמנו ביחד ככונסי נכסים משותפים לצורך מכירת הנכס כמקשה אחת למרבה במחיר. כתוצאה מכן, עתרו נתבעים 285 ו-286 לקבל את התובענה ולהורות על מינויים המשותף. 150 בעלי זכויות חכירה הביעו, באמצעות ב"כ עו"ד בנימין ברץ ורון טראוב, את הסכמתם למתן הסעד המבוקש. בכתב ההגנה שהוגש מטעמם עתרו ב"כ הנתבעים להתמנות ככונסי נכסים לפירוק השיתוף וזאת במשותף עם ב"כ התובעת ועם ב"כ כונס הנכסים לנתבעות 285 ו-286. הובעה הסכמת הנתבעים לפירוק השיתוף בדרך של מכירת הזכויות במלון וחלוקת הפדיון ממכירת הזכויות, לאחר ניכוי הוצאות המכירה, לבעלי הזכויות במקרקעין הכל בהתאם ובכפוף לאישור בית המשפט. נתבעים 86, 87 ו-88 הביעו את הסכמתם למתן הסעד המבוקש והציעו, כך בכתב ההגנה שהוגש מטעמם, למנות ככונס את עו"ד יורם וסרצוג שנטען כי יש לו ניסיון רב בתחום. נתבע 90, בעלים של שיעבוד החל על 2 דירות פנטהאוז המנוהלות ע"י כונס הנכסים ליבונטין, הביע בכתב ההגנה שהוגש מטעמו ביום 10.3.2013, את התנגדותו לפירוק השיתוף כפי שמבוקש. לעומתו, הביעה נתבעת 149, אלקטרה נדל"ן בע"מ, את הסכמתה למתן צו פירוק שיתוף ולמינויו של ב"כ התובעת ככונס נכסים. כן הובעה הסכמתם העקרונית של נתבעים 221 ו-222, בעלי זכויות חכירה ביחידה בת 2 חדרים במלון לפירוק השיתוף במקרקעין. עו"ד יהודית קנטור, כונסת הנכסים על זכויות מסוימות של מלון נופית לפי מינוי מרשם להוצאה לפועל, הביעה הסכמתה לפירוק השיתוף במקרקעין ולמינוי ב"כ התובעת ככונס נכסים ככל שהפיתרון מוסכם על רוב בעלי הזכויות במקרקעין. 3. ביום 13.6.2013 הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמה דיונית שביקשו לאשרה ועתרו למתן פסק דין בהעדר הגנה וזאת לאור הסדר הדיוני אליו הגיע ב"כ התובעת עם רוב הנתבעים, לפיו מסכימים למתן הסעד המבוקש. באשר ליתר הנתבעים, נטען כי קיבלו כתב התביעה ולא הגישו כתב הגנה במועד ומשכך יש לתת נגדם פסק דין בהעדר. 4. ביום 14.7.2013 התקיים דיון אליו התייצבו ב"כ התובעת, עו"ד רונן כהן ועו"ד דורון מזרחי ונציג התובעת, הראל רפאל, מספר עו"ד המייצגים בעלי זכויות חכירה במקרקעין, ב"כ מינהל מקרקעי ישראל, נציג ועו"ד מטעם עיריית אילת, וב"כ נתבעים 283 ו-284, עו"ד לבונטין ועו"ד קנטור. בפתח הדיון חזר ב"כ התובעת והודיע כי הגיע להסדר דיוני עם שני נציגים המיצגים את רוב בעלי הזכויות במלון כך שקיימת הסכמה גורפת למתן הסעד. ב"כ הצדדים חזרו על האמור בכתבי ההגנה וביקשו להורות על מכירת זכויות החכירה לצד שלישי, חלוקת הפדיון בין הצדדים ומינוי ב"כ הצדדים ככונסי נכסים לצורך הביצוע. עו"ד בן ששון, ב"כ נתבעים 90 ועו"ד ליבונטין, כונס הנכסים של ים אילת בע"מ, עמדו על התנגדותם לפירוק השיתוף כפי שהתבקש. 5. ביום 15.7.2013, הודיע ב"כ נתבעים 90 כי בהמשך לדברים שעלו מהדיון ומשאינם חפצים להכשיל את הסכמת יתר בעלי הזכויות במקרקעין, הם מסכימים כי יינתן צו לפירוק השיתוף במקרקעין כמבוקש, ככל שימונה גם עו"ד ליבונטין ככנוס נכסים בצוותא חדא עם כונסים המוצעים. כך הודיע גם עו"ד ליבוטין, בהודעה נפרדת, לאחר מועד הדיון. 6. בנסיבות אלו חזרה התובעת על בקשתה למתן פסק דין במסגרתו ימונו ב"כ התובעת, עו"ד רונן כהן, וב"כ רוב הנתבעים, בנימין ברץ, וב"כ כונסי הנכסים, עו"ד אמיר דולב ככונסי נכסים לצורך פירוק השיתוף. סוף דבר 7. לאור כל המקובץ לעיל, בהסכמת הצדדים ולבקשתם, ועל יסוד סמכותי מכח סעיף 40 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, אני מקבל את התובענה ומורה על פירוק השיתוף במקרקעין הנ"ל, בדרך של מכירת זכויות החכירה למרבה במחיר וחלוקת הפדיון, אחרי ניכוי הוצאות המכירה, לבעלי זכויות החכירה במקרקעין, על פי זכויותיהם היחסיות. לאחר שבחנתי את מכלול טיעוני הצדדים, האינטרסים השונים ומשאלות ליבם של בעלי הזכויות באתי לכלל מסקנה כי הדרך היעילה והצודקת תהא למנות את עורכי הדין הנכבדים: עו"ד רונן כהן, עו"ד בנימין ברץ, עו"ד אמיר דולב ועו"ד עמיר ליבונטין, ככונסי נכסים, לצורך פירוק השיתוף במקרקעין (להלן: "הכונסים") - וכך אני מורה. לכונסי הנכסים הסמכויות הדרושות לצורך פירוק השיתוף ומכירת המקרקעין, לרבות תפיסת החזקה במקרקעין, שמירתם וביצוע תהליך המכירה לכל המרבה במחיר. מינוי הכונסים האמורים נעשה כדי לחסוך בעלויות, והוא מותנה בשיתוף פעולה בין הכונסים וקבלת החלטות ביניהם ברוב. היה והכונסים לא ישתפו פעולה כמצופה מהם, אשקול למנות כונס נכסים חיצוני, שאינו מייצג מי מהצדדים. לשם הבטחת אחריותם במילוי תפקידם ככונסים, יפקידו הכונסים התחייבות עצמית ללא הגבלת סכום, לשיפוי בגין נזק, כאמור בתקנה 391 לתקסד"א ולפי טופס 46 לתקנות. ההתחייבות תופקד בתוך 14 ימים מקבלת החלטתי זו. שכרם של כונסי הנכסים, ישולם מתוך כספי הפדיון בהתאם להחלטה שתנתן בבוא העת. דבר מינויים של הכונסים ירשם על ידי הכונסים בלשכת רישום המקרקעין. הכונסים יוכלו למנות שמאי מטעמם להערכת שווי הנכס, אם ימצאו זאת לנכון. בתוך 90 יום יגישו הכונסים לבית המשפט דו"ח על התקדמות הליך המכירה. העתק מן הדו"ח יועבר על ידם במישרין לבעלי הדין או לבאי כוחם. עם חתימת הסכם המכר, הוא יוגש על ידי הכונסים לאישור בית המשפט וחלוקת הפדיון ממכירת הפדיון ממכירת הזכויות, לאחר ניכוי הוצאות, תיעשה בכפוף לאישור בית המשפט. הכונסים יפנו לבית המשפט בבקשות למתן הוראות, בהתאם לחובתם לפי הדין ו/או ככל שיהא בכך צורך. בית המשפט מאחל לכונסים הצלחה במלאכתם. 8. בשלב זה, כל צד יישא בהוצאותיו. בית מלוןפירוק שיתוף