תביעה לסעדים של סילוק יד, צו מניעה וצו עשה וסעד כספי

תביעה ובה בקשה לסעדים של סילוק יד, צו מניעה וצו עשה, וסעד כספי של 109,000 ₪ שהגישה ל.י.ר.א.ג. נכסים השקעות ואחזקות בע"מ (להלן: "ליראג") נגד יעקב, משה ודוד בלס (הנתבעים כולם יכונו להלן: "בלס"). תביעה זו תכונה להלן תביעת ליראג. 2. תביעת ליראג נדונה במאוחד עם תביעה שהגישו יעקב ומשה בלס, באמצעות אחיהם דוד בלס, נגד ליראג. תביעה זו תכונה להלן תביעת בלס, ואף היא כוללת בקשה לסעדים של סילוק יד, צו עשה וסעד כספי בסך 484,820 ₪. 3. על יסוד הסכמת הצדדים, אשר קיבלה תוקף של החלטה ביום 23/5/2013 (פרוטוקול הדיון, בעמ' 23), ניתן בזה פסק דין על דרך הפשרה בשתי התובענות. בטרם הכרעה אתאר את הרקע לתביעות ואת טענות הצדדים. רקע 4. ליראג רשומה כבעלים של 87/1000 חלקים בזכויות בחלקה מס' 1 בגוש 8990 (להלן: "החלקה"). על גבי החלקה בנוי בניין ברח' הרצל 61 בתל אביב (להלן: "הבניין"). שטח החלקה 2,297 מ"ר והרישום בה הוסדר בשנת 2011. קודם לכן הייתה החלקה ידועה כחלקה 241 בגוש 6931, ושטחה הרשום 2,310 מ"ר. (נסחי רישום מקרקעין צורפו כנספח א' לתצהיר גוטסמן מטעם התובעת, וכנספח א'2 לכתב התביעה). 5. 529/1000 חלקים בחלקה רשומים בבעלות נבוא פיננסים ומשכנתאות בע"מ. על בעלות זו רשומות הערות רבות לטובת בני משפחה שונים ממשפחת בלס, ולטובת בנקים למשכנתאות. על ההערות לטובת בני משפחת בלס רשומות הערות רבות בדבר צווי עיקול של לשכת ההוצאה לפועל וכן הערות מכוח פקודת המסים, כמו גם הערות בדבר צווי ניהול על ידי כונס נכסים. 6. את הזכויות ב-87/1000 חלקים בחלקה רכשה ליראג ביום 30/9/2009 מחב' ב.ר.ד. חבר נדל"ן (2001) בע"מ. (חוזה הרכישה צורף כנספח א'1 לכתב התביעה, וכנספח 4 לתצהיר דוד בלס. החוזה על נספחיו סומן ת/1). על פי חוזה הרכישה הזכויות הנמכרות משקפות חלקים מסוימים בבניין, אשר מוחזקים בשכירות מוגנת על ידי בנק לאומי לישראל בע"מ. על פי סע' 2.38 של חוזה הרכישה צורפו לו תשריטים המתארים את הממכר. ביום 16/3/2011 החזיר בל"ל את החזקה במושכר לידי התובעת, ומאז היא מחזיקה בחלקי הבניין שרכשה. 7. השטח שבבעלות ליראג ובחזקתה משתרע על פני שלוש קומות: קומת קרקע, קומת ביניים (גלריה), וקומה 1. המחלוקת בתיק זה נסבה על שטחים שבקומה 1. בקומה 1 מחזיקה ליראג בשטח של כ-107 מ"ר מדרום לגרם המדרגות של הבניין. השטח המוחזק על ידי ליראג מחולק לשניים (חלק מערבי וחלק מזרחי) על ידי פרוזדור אשר מוביל מאזור גרם המדרגות של הבניין לעבר דירה המצויה מדרום לשטחים שמחזיקה ליראג (להלן: "הפרוזדור"). בדירה מתגורר הנתבע 1 - יעקב בלס - ודלת הדירה מצויה בקצה הפרוזדור. 8. עוד זאת, בשנים בהם החזיק בל"ל בשטחים שרכשה ליראג היה גרם מדרגות פנימי אשר חיבר בין שלוש הקומות ששמשו את הבנק. גרם מדרגות זה הגיע אל החלק המערבי של הקומה הראשונה. על מנת לעבור אל החלק המזרחי ששימש את הבנק בקומה 1 היה צורך לחצות את הפרוזדור אשר הפריד בין שני חלקי הקומה. 9. במועד שאינו ידוע התקינו הנתבעים או מי מטעמם קיר ברזל אשר מפריד בין גרם המדרגות של הבניין ובין הפרוזדור המוביל לעבר דירת הנתבע 1. בקיר התקינו הנתבעים דלת ברזל ובה מנעול. המפתח למנעול נמצא בידי הנתבעים בלבד. בשטח הפרוזדור אשר "כלוא" בין דלת הדירה ובין דלת הברזל עושה הנתבע 1 שימוש לצרכי אחסון כחלק מן הדירה. בשלב מסוים - לבקשת מנהל ליראג, עו"ד גוטסמן - מסר דוד בלס לליראג מפתח של דלת הברזל, אך כעבור זמן החליף את המנעול וסרב למסור מפתח חדש לנציגי ליראג. 10. זאת לדעת, לאחר קבלת החזקה במקרקעין מידי בל"ל הרסה ליראג את גרם המדרגות הפנימי שחיבר בין חלקי המקרקעין בקומות שבבעלותה, וניתקה את קומה 1 מקומת הביניים. ליראג החלה לשפץ את החלקים השייכים לה בקומה 1 ואף הגישה בקשה לשימוש חורג אשר יתיר לה לשנות את השימוש בקומה 1 ממשרדים למגורים. הנתבעים הגישו התנגדות לבקשה לשימוש חורג, ובמקביל החליפו את המנעול ובכך מנעו את כניסת נציגי התובעת לשטחי ליראג שבקומה 1. טענות הצדדים תביעת ליראג התביעה 11. השטחים שרכשה ליראג הם: כ-194 מ"ר בקומת קרקע, כ-194 מ"ר בקומת הביניים, וכ-107 מ"ר בקומה 1. דלת הברזל שהתקינו הנתבעים בכניסה לפרוזדור המפריד בין שני שטחי ליראג שבקומה 1, והשימוש שעושה הנתבע 1 בשטח הפרוזדור, מהווים השתלטות של הנתבעים על הרכוש המשותף והם בבחינת הסגת גבול ברכוש המשותף. מבוקש להורות לנתבעים לסלק את ידם משטח הפרוזדור ולהפסיק לעשות בו שימוש שאינו שימוש רגיל וסביר ברכוש משותף של הבניין. 12. בגין השימוש שעשה הנתבע 1 בשטח הרכוש המשותף תובעת ליראג דמי שימוש ראויים לפי 300 ₪ לחודש לתקופה של 7 שנים. חלקה של ליראג בדמי השימוש הראויים לפי חלקה היחסי ברכוש המשותף (87/1000) עומד על 2,634 ₪. 13. עוד תובעת ליראג אבדן של דמי שכירות ראויים שהייתה יכולה לקבל בשטחים השייכים לה בקומה 1 ואשר ההנאה מהם נמנעת ממנה כתוצאה מחסימת הגישה לשטחים אלה על ידי הנתבעים. סכום דמי השכירות לפי תחשיב של 9,000 ₪ לחודש, עומד נכון ליום הגשת התביעה - 19/1/2012 - על 63,328 ₪. 14. עוד דורשת התובעת החזר בסך 22,860 ₪ עבור תשלומי ארנונה ששילמה ליראג בתקופה שמיום 1/7/2011 ועד למועד הגשת התביעה. על אלה מבקשת ליראג להוסיף 20,000 ₪ בגין הוצאות שהוציאה התובעת ובסה"כ עומד סכום התביעה על 108,822 ₪ (ובמעוגל 109,000 ₪). ההגנה 15. דוד בלס, אשר מצוי בהליכי פש"ר משנת 2000, היה הבעלים של החלקה ושל הבניין. 16. השטח שהושכר לבל"ל ואשר נמכר ביום 11/1/1991 על ידי דוד בלס לאורעם פיתוח בע"מ ולטילרן השקעות ואחזקות בע"מ, כלל: 191 מ"ר בקומת קרקע, 191 מ"ר בקומת ביניים ו-72.6 מ"ר בקומה 1. (הסכם מכר והסכם שיתוף צורפו כנספחים 2 ו-3 לתצהיר דוד בלס). שטח זה הוא שנמכר על ידי דוד בלס, ומאוחר יותר נמכר לליראג. יותר ממה שמכר דוד בלס לא יכולה הייתה לרכוש ליראג בשנת 2009. 17. המעבר בין הקומות שהחזיק בל"ל נעשה באמצעות גרם המדרגות הפנימי, והכניסה היחידה לבנק הייתה מחזית הבניין. בכל שנות פעילותו של הבנק לא הייתה לבנק זכות גישה או שימוש בחדר המדרגות של הבניין או בפרוזדור. 18. ליראג החלה בשיפוץ המשרדים שלה בקומה 1 והכשרתם למגורים ללא קבלת הסכמה של בעלי הבניין וללא קבלת היתר. השימוש היחיד המותר בחלקי הבניין שבבעלות ליראג הוא שימוש מסחרי. מעולם לא הייתה לליראג רשות לעשות שימוש בחדר המדרגות ובפרוזדור המשמש את דירת הנתבע 1. שימוש זה שמבקשת ליראג לעשות בפרוזדור מהווה פגיעה קשה בזכויותיהם של הנתבע 1 ובת זוגו שהם דיירים מוגנים בדירה שבקומה 1. ליראג היא שמבקשת לבצע פלישה והסגת גבול לפרוזדור ולחדר המדרגות. הואיל ואין לליראג זכות שימוש כלשהי בפרוזדור, מבוקש לדחות את תביעתה לסילוק ידם של הנתבעים מן הפרוזדור, ואת יתר הסעדים שמבקשת ליראג. 19. ככל שיושת תשלום כלשהו על הנתבעים מבקשים הנתבעים לקזז הימנו את הסכומים הבאים: (1) 52,000 ₪ ומע"מ, בגין דמי אחזקה שוטפים של הבניין בסך 3,000 ₪ לחודש מחודש 2/2011 ועד לחודש מרץ 2012 (מועד הגשת כתב ההגנה); (2) 58,300 ₪ ומע"מ, המהווים 10% מעלויות התקנת מערכת כיבוי אש לפי דרישת הרשויות, ואשר ליראג חייבת לשאת בהם בגין חלקה היחסי בבניין. סה"כ 110,300 ₪ בצירוף מע"מ. תביעת בלס התביעה 20. ליראג הרסה את גרם המדרגות הפנימי אשר חיבר את קומה 1 לקומת הביניים וביצעה עבודות נוספות שתכליתן להפוך את השטחים שבבעלותה בקומה 1 ליחידות מגורים. את כל אלה עשתה ליראג מבלי לקבל את הסכמת יתר הבעלים, למרות שמדובר במקרקעין שהם בבעלות במשותף, וללא היתר בנייה. ליראג מבקשת ליצור גישה לגרם המדרגות דרך הפרוזדור ודלת הברזל המותקנת במקום שנים רבות, תוך פגיעה בזכויות הקניין והחזקה של בלס. 21. ליראג רכשה שטח של 72.6 מ"ר בלבד בקומה 1 אך היא מחזיקה בשטח העולה על 100 מ"ר בקומה זו. ליראג שברה קירות בקומה 1 ותפסה חזקה בשטח של כ-30 מ"ר מתוך השטחים שבבעלות בלס ובחזקתם. לפיכך מבוקש להורות לליראג לסלק את ידה משטח של כ-30 מ"ר ששייך לבלס. כמו כן, מבוקש להשית על ליראג דמי שימוש ראויים בסך 96,900 ₪ בגין השימוש שנעשה על ידה בשטח של כ-30 מ"ר השייך לבלס (לפי דמי שימוש למגורים) או סך של 57,000 ₪ (לפי דמי שימוש למשרדים), לתקופה של 38 חודשים. 22. בלס מנהלים את אחזקת הבניין במשך למעלה מ-3 עשורים, בשם כל בעלי הזכויות בבניין. העלויות השוטפות של אחזקת הבניין עומדות על 30,000 ₪ לחודש. מבוקש לחייב את ליראג לשלם לבלס בגין חלקה היחסי בבניין (10%) סך של 3,000 ₪ לחודש בצירוף מע"מ, מחודש 2/2011 ועד ליום הגשת התביעה - 18/11/2012 - ובסה"כ 63,000 ₪ ומע"מ. 23. בעקבות דרישות עיריית תל אביב התקינו בלס בבניין מערכת מקיפה של כיבוי אש בעלות של 583,000 ₪. מבוקש לחייב את ליראג לשלם לבלס סך של 58,300 ₪ בצירוף מע"מ, בגין חלקה היחסי בבניין. 24. עוד טוענים התובעים לנזק של ירידת ערך שייגרם לדירת התובע 1 - יעקב בלס - עקב כוונת ליראג לעשות שימוש בפרוזדור הסמוך לדירתו, בסכום של 246,000 ₪. 25. אלה הסעדים המבוקשים בתביעת בלס: א. סילוק ידה של ליראג משטח של 30 מ"ר בקומה 1 השייך לבלס; ב. צו מניעה האוסר על ליראג להמשיך בעבודות להסבת תאי השטח השייכים לה בקומה 1 ממשרדים למגורים, ללא קבלת היתר כדין ובטרם סילקה ידה מהשטח הפלוש; ג. צו עשה המורה לליראג להשיב את מצב הבינוי בקומה 1 לקדמותו כפי שהיה בטרם הריסת גרם המדרגות הפנימי, וכן צו האוסר על פתיחת פתחים לעבר הפרוזדור בקומה 1. ד. לחייב את ליראג לשלם לבלס סך של 484,821 ₪ על פי הפירוט דלעיל. ההגנה 26. בלס מנהלים בבניין עסק של השכרת מאות דירות מגורים בשטח ממוצע של כ-18 מ"ר כל דירה, וכן חניון בתשלום בחצר הבניין המשותפת. 27. דוד בלס, מצוי בהליכי פש"ר מזה שנים רבות אך הוא שמנהל את הבניין ואחיו ויתר בני משפחתו הם עושי דברו. תביעת בלס הוגשה כמשקל נגד לתביעת ליראג ונועדה לסרבל את ההליכים ולעכבם. 28. אין יריבות בין ליראג ובין התובעים יעקב ומשה בלס, מאחר שהאחרונים לא הוכיחו את בעלותם במקרקעין. בהעדר הוכחה לזכות הבעלות של בלס במקרקעין אין עילת תביעה כלפי ליראג. 29. החלק שנמכר בשעתו על ידי דוד בלס לאורעם ולטילרן, ואשר נרכש בשת 2009 על ידי ליראג הוא החלק בבניין אשר הוחזק על ידי בנק לאומי. זו הגדרת הממכר ולא על פי מספר המ"ר הנקוב בהסכם. חלק זה הוא שנמסר לליראג, וממילא יש לדחות כל טענה בדבר פלישה של ליראג לשטח כלשהו השייך לתובעים. הסכמי המכר, כמו גם הסכם השיתוף שנכרת בין כל בעלי הזכויות בבניין בשנת 1994 (נספח א4 לכתב ההגנה של ליראג) קובעים "להסרת כל ספק מוצהר ומוסכם כי חלקם של כ"א מהצדדים הינו בתחומי הקירות הם נמצאות כיום היחידות שבחזקתו וכי המידות והשטחים שפורטו לעיל אינם בהכרח הסופיים כפי שיירשמו בצו בתים משותפים וכי השטח שייוחד לצדדים בצו בתים משותפים יהא אותו שטח המהווה כיום את השטחים הנ"ל שבחזקתם, תהא מידתו הסופית אשר תהא." (סע' 5). 30. עוד נקבע בהסכמי המכר והסכמי השיתוף (זה שנחתם בשנת 1991 עם אורעם וטילרן, וזה שנחתם בשנת 1994 עם כל הבעלים) כי "כל המעברים, פרוזדורים וחדרי נוחיות המשמשים לשם מעבר לשטחיהם של מי מהצדדים ישארו בבעלות משותפת של הצדדים, יירשמו כרכוש משותף...". כל נקבע כי אלה לא יוצמדו לחלקת משנה כלשהי וכי לחלקו של כל אחד מהבעלים יוצמד חלק יחסי ברכוש המשותף. עוד זאת, בהסכם המכר שבין בלס ולאורעם וטילרן נקבע כי: "הממכר יכלול גם את החלק היחסי ברכוש המשותף, למעט אלה שהוצאו במפורש מכלל הרכוש המשותף, על פי הסכם זה" (סע' 1.6הה). חלקי הרכוש המשותף אשר הוצאו מן ממכר במפורש הן זכויות הבנייה על גג הבניין (סע' 3.3בב). (בהסכם השיתוף משנת 1991 הוצאו גם שטחי החניה בחלקה (סע' 1ה' להסכם שיתוף משנת 1991, נספח 3 לתביעת בלס)). 31. בהסכם שבו מכר בלס לטילרן את השטח שהוחזק על ידי בל"ל יש הבחנה בין שטח קומת קרקע וקומת הביניים, אשר כונה יחד כיחידה אחת, לשטח שבקומה 1, אשר מורכב מכמה תאי שטח וכונה אף הוא יחידה אחת. (סע' 1.6 אא וסע' 1.6 בב להסכם המכר, נספח 1 לתביעת בלס). אין אמת בטענת בלס לפיה כל השטח שהושכר לבל"ל היה מקשה אחת, ללא הפרדה בין הקומות התחתונות (קרקע וביניים) לקומה 1. ההיפך הוא הנכון. 32. על יסוד האמור לעיל יש לדחות כל טענה בדבר העדר זכויות גישה ושימוש של ליראג בחדר המדרגות ובפרוזדור המהווים חלק מן הרכוש המשותף. כך יש לדחות גם כל תביעה לצו מניעה או לצו עשה בנוגע לעבודות שביצעה ליראג לצורך הפרדת קומה 1 מן הקומות התחתונות. 33. טענות בלס בנוגע לבקשת ליראג להסב את השימוש ביחידות שבקומה 1 ממשרדים למגורים, הן טענות "הקוזאק הנגזל" בהינתן העובדה שבלס ביקשו כבר לפני שנים להסב את מרבית הבניין משימוש מסחרי למגורים, ובהתחשב בשימוש שהם עצמם עושים בבניין כעסק להשכרת מאות יחידות דיור קטנטנות. 34. אשר לתביעות הכספיות: א. בהעדר בסיס לטענות המתייחסות לעבודות שנעשו על ידי ליראג לצורך ההפרדה שבין קומה 1 לקומת הקרקע ולקומת הביניים, ובאשר לכוונת ליראג לעשות שימוש בגרם המדרגות ובפרוזדור יש לדחות את התביעה בגין ירידת ערך לדירת התובע 1; ב. בהעדר בסיס לטענות בדבר פלישה של ליראג לשטחים השייכים לבלס יש לדחות את התביעה לדמי שימוש ראויים. ג. אין בסיס לדרישת תשלום חודשי של 3,000 ₪ ומע"מ בגין אחזקת הבניין. לא הוכח כי מאן דהוא הסמיך את בלס לפעול כ"ועד בית". לא הוכחו גם הוצאות בסך 30,000 ₪ ומע"מ בגין אחזקת הרכוש המשותף. ליראג תיאות לשלם את חלקה בתשלומי ועד הבית לאחר שיינתן לה לעשות שימוש ביחידות שבבעלותה בקומה 1 ולאחר שתקיימו ההליכים הראויים לצורך בחירת ועד בית וקביעת הוצאות הבית המשותף. ד. אין בסיס לדרישת תשלום בסך 58,300 ₪ בצירוף מע"מ בגין מערכת כיבוי האש שהתקינו בלס בבניין. לא הוכח כי סכום זה אכן שולם בפועל. על פי הוראות הדין ועל פי ההסכמים שנכרתו במהלך השנים לא היו רשאים בלס להוציא הוצאות אלה על דעת עצמם ולחייב בהם את שאר השותפים בבניין. זאת ועוד, איש מבעלי החנויות האחרים שבבניין לא נדרש להשתתף ההוצאות אחזקת הבית, או בעלות התקנת מערכת הכיבוי. ההכרעה 35. כאמור לעיל, הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בכל המחלוקות שביניהם על דרך הפשרה. לאחר שעיינתי עיין היטב בכל טענות הצדדים ובראיות שלפני, החלטתי לקבל את תביעת ליראג באופן חלקי ולדחות כליל את תביעת בלס. 36. להלן החלטתי המפורטת: א. ליראג לא פלשה לשטח כלשהו בקומה 1. כל השטח שליראג מחזיקה בו בקומה 1 הוחזק על ידי בל"ל מקדמת דנא ולכל הפחות משנת 1970. שטח זה נמכר לטילרן על ידי דוד בלס בשנת 1991 ומאוחר יותר נרכש על ידי ליראג בשנת 2009. השטח כולו מוחזק כדין על ידי ליראג. לפיכך, אני דוחה את תביעת בלס לסילוק ידה של ליראג משטח כלשהו בקומה 1. ב. בלס השתלטו שלא כדין על הפרוזדור ויעקב בלס עושה בו שימוש ייחודי שלא כדין. הפרוזדור וחדר המדרגות הם חלק מהרכוש המשותף ושני הצדדים רשאים לעשות בהם שימוש סביר ורגיל בלבד. בהתאם לכך ישמש הפרוזדור - לכל ארכו - למעבר מכיוון גרם המדרגות של הבניין לכיוון שתי היחידות שבבעלות ליראג, ולכיוון הדירה שבקצה הפרוזדור, ולכך בלבד. בהתאם לכך אני מורה לבלס למסור לנציג ליראג מפתח של מנעול דלת הברזל שבקצה הפרוזדור, בתוך 24 שע' מקבלת פסק הדין. בנוסף, עד ליום 10/8/13 בשעה 13:00 יסירו בלס לחלוטין את קיר הברזל ואת דלת הברזל אשר מפרידים בין גרם המדרגות ובין הפרוזדור, ויסלקו משטח הפרוזדור את כל המיטלטלין שאחסנו בו. אם לא יעשו בלס כמצווה, כי אז רשאית ליראג לסלק את קיר הברזל ואת המיטלטלין שבפרוזדור, ובלס ישאו בהוצאות הכרוכות בביצוע הצו ובאחסון המיטלטלין. ג. איני רואה לחייב את בלס בתשלום דמי שימוש ראויים בגין השימוש בפרוזדור עד ליום הגשת תביעת ליראג, ואני דוחה רכיב זה של תביעת ליראג. ד. בגין אבדן דמי שכירות ראויים ומניעת השימוש בשטחי ליראג שבקומה 1 בדרך של חסימת הגישה לשטחים אלה, עבור התקופה שעד להגשת התביעה, ישלמו בלס לליראג סך של 25,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 19/1/2012. ה. איני רואה לחייב את בלס בתשלום בגין דמי ארנונה ששילמה ליראג עבור הנכסים שבבעלותה ואני דוחה רכיב זה שבתביעת ליראג. ו. אני דוחה את תביעת בלס לסילוק ידה של ליראג משטח כלשהו בקומה 1. אני דוחה גם את בקשתם של בלס לצו עשה או לצו מניעה בנוגע לעבודות שמבצעת או שביצעה ליראג בשטחים שבבעלותה. אין צריך לומר שעל ליראג להימנע מביצוע עבודות בנייה הכרוכות בהיתר בנייה, מבלי שיש בידה היתר בנייה בתוקף. ז. אני דוחה את התביעה הכספית של בלס על כל רכיביה. משנמצא כי ליראג לא פלשה לשטח כלשהו השייך לבלס, וכי אין כל פגם בשימוש שמבקשת ליראג לעשות בשטחים שבבעלותה ובפרוזדור, הרי שאין בסיס לתביעה בגין ירידת ערך או לתביעת דמי שימוש ראויים. כמו כן, לא שוכנעתי כי יש בסיס לבקשת בלס לחייב את ליראג בתשלומים כלשהם בגין אחזקת הבניין או התקנת מערכת כיבוי אש. מקובלת עלי הודעת ליראג, לפיה לאחר שיינתן לה לעשות שימוש בשטחים שבבעלותה בקומה 1 ולאחר שעניין הוצאות הבית המשותף יוסדר על פי דין, תשלם ליראג את חלקה היחסי בהוצאות. ח. בלס ישלמו לליראג הוצאות משפט בסך 5,000 ₪ ושכר טרחת עורך דין בסך 35,000 ₪, כשסכומים אלה נושאים הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום. כל התשלומים שחויבו בלס לשלם לליראג יחולו על כל הנתבעים בתביעת בלס יחד ולחוד, וישולמו עד ליום 1/9/13. סילוק ידצוויםצו מניעהצו עשה