תביעה נגד לקוח בית קפה בגין חוב כספי

תביעה נגד לקוח בית קפה בגין חוב כספי בפניי תביעה על סך של 13,658 ₪ שהוגשה על ידי התובע כנגד הנתבע בגין חוב כספי. התביעה הוגשה במקורה כתביעה בסדר דין מקוצר ולאחר שניתנה רשות להתגונן הועברה לסדר דין מהיר בפניי. התובע הינו בעל בית קפה שהנתבע היה לקוחו במשך מספר שנים. התובע טוען כי הנתבע צרך מוצרים שונים בבית הקפה במועדים שונים במהלך השנים 2009 ואילך ונותר חייב בגינם את הסכום שצוין בכתב התביעה. לתמיכת תביעתו צירף התובע שלושה ספחי "הזמנה" בהם נרשמו בכתב יד סכומים שונים בצד תאריכים שונים. הנתבע טוען כי אכן היה לקוח של התובע בבית הקפה ונותר חייב לו סכומים בהיקף מסוים, שלשיטתו אינו עולה על 1,800 ₪, אך לא בהיקף הנטען בכתב התביעה וכי הסכום הנקוב בכתב התביעה מופרז וחסר ביסוס. משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמה נשמעו אתמול, 4.11.13, הראיות והסיכומים בתיק. לאחר שמיעת הראיות והסיכומים ניתן פסק דין חלקי כנגד הנתבע על סך של 1,800 ₪ כסכום שאינו שנוי במחלוקת עליו התווספו שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. משכך, פסק דין זה יתייחס אך ליתרת סכום התביעה השנוי במחלוקת. לאחר עיון בכתבי הטענות על נספחיהם, שמיעת עדויות הצדדים וסיכומי באי כוחם - אקבע כי לא עלה בידי התובע לעמוד בנטל ההוכחה המוטל עליו ביחס לסכום השנוי במחלוקת ועל כן דין יתרת התביעה להידחות. בשים לב לסכום התביעה וסדר הדין לפיו היא מתבררת - הנימוקים יובאו בצורה תמציתית. התובע משתית תביעתו על שלושה ספחי הזמנה שנערכו בכתב יד על ידו או על ידי מי מטעמו, כפי שצורפו לתצהיר מטעמו, בהם צוינו כאמור מספרים שונים ותאריכים שונים המשקפים לטענתו את הרכישות המצטברות שביצע הנתבע במהלך חודשים ושנים. אין מחלוקת בין הצדדים כי ספחי ההזמנה נרשמו על ידי התובע ומי מטעמו ואינם חתומים על ידי הנתבע. הם אף אינם נושאים את שמו הרשמי של הנתבע אלא את הכינוי בו הוא ידוע - "אבו בסל". עיון בספחי ההזמנה מעלה כי בספח מספר 5298 נרשם סכום של 9,000 ₪ כ"חוב ישן" ועליו התווספו הסכומים המצוינים בהזמנה מספר 747. ספח הזמנה מספר 4746 נוקב בתחילתו בסכום של 2,393 ₪ ועליו התווספו סכומים שונים עד לסך של 3,373 ₪ או סך דומה לכך. לא עלה בידי התובע הציג מסמכים אחרים התומכים בתביעתו. התובע הסביר כי בעבר היה בעל בית קפה ולאחר שזה נסגר עקב קשיים כלכליים עבר לבית קפה חדש. לטענת התובע החוב בסך 9,000 ₪ המכונה "חוב ישן" מתייחס לבית הקפה הישן ואלו יתרת החוב בסך של כ- 4,000 ₪ מתייחסת לרכישות שביצע הנתבע בבית הקפה החדש. מעיון בספחי ההזמנה לא ניתן ללמוד דבר וחצי דבר אודות המצרכים והשירותים שעל פי הטענה סופקו לנתבע במועדים הרלבנטיים (שאף צוינו ללא אזכור השנה הרלבנטית) על מנת שניתן יהיה לבחון את מהות השירותים שסופקו בגין אותם סכומים, עלותם וכיו"ב פרטים חיוניים ובסיסיים בתביעה כספית. הדברים יפים במיוחד ביחס לחוב הישן שצוין בסך כולל של 9,000 ₪ ללא פירוט מינימלי של הסכומים מהם הורכב סכום עגול זה, המועדים אליהם מתייחס הסכום הנטען, השירותים שניתנו בגינו ועוד. בחקירתו התובע הסביר כי ספחי ההזמנה לא נרשמו על ידו אלא על ידי עובד מטעמו שעבד בבית הקפה באותה עת ולא ידע להסביר כיצד הורכבו הסכומים בתאריכים השונים או את סכומם הכולל. התובע ציין כי ידוע לו מי הוא העובד שרשם את הספחים לאחר שזיהה את כתב ידו אולם עד זה לא הוזמן להעיד מטעם התובע ולהסביר את הרישומים הנטענים, על המשמעות הראייתית שיש לכך. עוד הודה התובע כי מאחר והוא כבעל העסק לא נכח בעסק מדי יום הרי שייתכן ובסכומים כפי שנרשמו נפלו טעויות שונות. התובע אישר בחקירתו כי הנתבע שילם במהלך השנים סכומים שונים על חשבון חובו אולם לא יכול היה להציג פירוט או קבלות מתאימות בעבור הסכומים שאכן שולמו בפועל. מצאתי את הסברו לפיו התקבולים לא נרשמים באופן מיידי אלא מנוכים באופן מרוכז בסוף יום עבודה או שבוע עבודה מחשבונו של הלקוח - כבעייתי בלשון המעטה ואסתפק בכך. גם הטענה לפיה הלקוחות שרוכשים בהקפה מתבקשים מדי שבוע לאשר בעל פה את יתרת חובם על גבי ספחי ההזמנה לא נתמכה בכל ראיה או עדות אחרת ודינה להידחות. בעניין זה אציין כי גם העד שהוזמן להעיד מטעם התובע ואשר על פי עדותו היה לקוח קבוע של בית הקפה - לא נשאל בעניין זה. לא עלה בידי התובע להציג הסבר מספק ומשכנע לשאלה מדוע בשים לב לגובה חובו של הנתבע, שאינו חוב של מה בכך בשים לב לכך מדובר בהספקת קפה, פריטי מזון שונים ועישון נרגילה - הוא המשיך לספק לו את השירותים והמצרכים השונים במשך שנים לרבות בבית הקפה החדש. הדברים מקבלים משנה תוקף בשים לב לטענת התובע כי בית הקפה הראשון נסגר על רקע קשיים כלכליים. מצאתי את עדותו בעניין זה בלתי סבירה ומשוללת הגיון פנימי ועצם העובדה כי מדובר בבית קפה "שכונתי", כנטען, אין בה כדי להעלות או להוריד. גם טענת התובע בסעיף 5 לתצהירו בדבר ניסיון להסדיר את מה שכונה ה"החוב הישן" באמצעות צד ג' כאמצעי להוכחת גובה החוב - לא הוכחה. בתצהירו טען התובע כי הגיע לכדי סיכום עם הנתבע לפיו צד ג' (מר אחמד עאסלה) שהינו חבר משותף וקרוב משפחה של שני הצדדים ימסור לו שלושה שיקים בסך כולל של 9,000 ₪ על חשבון החוב הישן של הנתבע ואלה יוצגו לפירעון בתנאי שהנתבע ישלם לצד ג' את סכומי השיקים עובר לזמן פירעונם. משלא עמד הנתבע בסיכום הנטען הושבו השיקים לצד ג' מבלי שהוצגו לפירעון. אותו צד ג', מר אחמד עאסלה, הוזמן להעיד מטעם התובע מבלי שהגיש תצהיר עדות ראשית. לאחר שמיעת עדותו אקבע כי לא היה בה כדי לסייע לתובע. בחקירתו הסביר העד כי הוא קרוב משפחה ומיודד עם שני הצדדים לסכסוך. לעניין מסירת השיקים טען כי מי שפנה אליו בעניין מתן השיקים היה התובע ולא הנתבע. עוד הסביר כי התובע ביקש ממנו את שלושת השיקים כאמצעי לחץ על הנתבע אשר לכאורה היה אמור לחוש אי נעימות כלפי צד ג' שכביכול נדרש לשלם את חובו וכפועל יוצא מכך לדאוג לפירעון החוב כלפי התובע. עוד טען העד כי פנה לנתבע בעניין רק בשלב מאוחר יותר אך לא זכר, לטענתו, מה הייתה עמדת הנתבע. אין מחלוקת כאמור כי בסופו של יום השיקים האמורים הוחזרו לידי צד ג' מבלי שהופקדו. שלושת השיקים או העתקיהם לא הוצגו במסגרת ראיות התביעה ואף לא ניתנו פרטים מדויקים אודות זמני הפירעון הנטענים באופן שיהיה בו כדי לתמוך בטענות התביעה באשר למועד החוב אותו התיימרו להסדיר. ממילא לא היה בעדותו של העד כדי לתמוך בגרסת התביעה באשר לכך שהנתבע היה מעורב בהסדר זה ובכך נפגמה גם מהימנות התובע בשיעור מסוים. משכך, ובשים לב לעדויות שנשמעו בעניין זה לא ניתן לקבוע ממצאים רלבנטיים אודות גובה החוב על בסיס מסכת האירועים הנוגעת לשיקים. אמנם, יש טעם בטענות התובע כי גרסת ההגנה מלכתחילה הייתה עמומה בכל הנוגע להכחשת החוב. ההכחשה הייתה כללית ולא טענה לאי קיומו של חוב כלל אלא רק לעניין גובהו. גם בעדותו בפניי התחמק הנתבע ממתן תשובות ברורות לשאלות שנשאל בחקירה נגדית והתנהלותו בכללותה הייתה מחושבת, מתחמקת ולא עוררה אמון. יחד עם זאת אין בהתנהלות הנתבע, כשאין בצידה טענה העולה כדי "הודאה והדחה", כדי להפחית מנטל ההוכחה המוטל על התובע בתביעה, מתחילתה ועד סופה וזאת כמי שמוציא מחברו. אין בידי לקבל טענת התובע כי הנתבע דוקא הוא שאמור לדעת לפרט את פרטי המוצרים שרכש, עלותם וכיו"ב נתונים אודות גובה החוב. פעם שהתובע, שעליו מוטל הנטל, אינו יודע פרטים אלו הנדרשים להוכחת תביעתו - מה לו כי ילין על הנתבע ? מהמקובץ עולה לא מצאתי כי אותם שוברי הזמנה כלליים, לאקוניים וסתמיים שהוצגו יש בהם כדי לעמוד בנטל ההוכחה בכל הנוגע לגובה החוב וכימותו המדויק. בשים לב לכך שהנתבע לא הודה בשום שלב של ההליך במלוא היקף החוב הרי שלא ניתן לראות בטענותיו משום טענת "הודאה והדחה" שיש בה כדי להעביר הנטל על כתפיו וזאת למעט לעניין הסכום שאינו שנוי במחלוקת שבעניינו כאמור כבר ניתן פסק דין חלקי. אשר על כן התביעה, למעט הסכום שאינו שנוי במחלוקת שנדון בפסק הדין החלקי - נדחית. בנסיבות העניין כפי שתוארו לעיל, בשים לב להתנהלות הנתבע במשך ההליך ובעיקר במסגרת דיון ההוכחות וחרף התוצאה - לא יהיה צו להוצאות. בית קפהחובלקוחות