אי הבאת ראיה אובייקטיבית או עדות של אדם חיצוני

מחדלו של הנתבע 2 מהבאת ראייה אובייקטיבית או עדות של אדם חיצוני בתמיכה לטענתו, יש בה בכדי להוות חזקה ראייתית שלילית הפועלת כנגד גרסתו. מלבד הראייה האמורה, אשר הספק באשר למהימנותו, אף בו יש בכדי להשליך על העדויות האחרות- העיד הנתבע 2 שהוא בעל דין וכן, מר קקון אשר העיד כי שימש כנהג של הנתבע 2 ומשכך, ברי כי מדובר באיש שלומו. באשר לעדותו של עד זה, הרי שלאור מחדליו של הנתבע 2 מהבאת ראיות כמפורט לעיל, אינני מוצאת לקבוע מסמרות באשר למהימנות אשר ניתן לייחס לה ולשם הדיון בלבד אקבע כי לכל היותר היתה מהימנה ברמת המהימנות של עדות בעלה של התובעת. בנסיבות אלו, הרי שהנני סבורה כי הנתבע 2 לא היטה את מאזן ההסתברויות לגרסתו באשר לפגישה הראשונה. 16. באשר לפגישה השניה - לטענת הנתבע 2 באותו מעמד שילם לבעלה של התובעת סך כולל של 25,000 ₪ וזאת, בשלושה שיקים של לקוחותיו אשר הוסבו לו וסך 1000 ₪ אשר שולם במזומן (ראה תצהירו בסעיף 25 ועדותו בעמוד 7 שורות 14-15) הנתבע 2 תמך טענתו זו בעדותם של שלושה עדים, אשר אין חולק כי הינם מקורביו. דא עקא, שמלבד הגריעה ממשקל עדותם של אלו לאור קרבתם לנתבע 2, העידו לפחות שניים מהעדים באופן שאינו קוהרנטי זה עם זה או זה עם הנתבע 2. כך, בניגוד לעדות הנתבע 2, העיד העד מטעמו מר אסכנדר , בתצהיר העדות הראשית מטעמו, כי במעמד זה שולם סך מזומן של 10,000 ₪ ולא של 1,000 ₪. על כך הוסיף בחקירתו הנגדית כי שמע וראה את החבילה בסך 10,000 ש"ח. העד מר יוסף קקון העיד כי הוא ראה את הנתבע 2 וכן, את בעלה של התובעת מעבירים בינהם שיקים בשולחן (ראה עדותו בעמוד 12 שורות 4-5 וכן, בשורה 10) - דהיינו, בניגוד לכלל העדויות, עדותו של עד זה היתה כי ההעברות היו הדדיות. העד העיד בנוסף, כי באותו מעמד חתם בעלה של התובעת על מסמך המעיד על קבלת הכספים - טענה אשר אף היא לא נתמכה בעדותו של איזה מהעדים. יתרה מכך, כאמור, הנתבע 2 טען כי את החלק הארי של הסכום אשר שולם באותו מעמד, שילם באמצעות הסבת שיקים של לקוחותיו בסך כולל של 24,000 ₪ וזאת, בשלושה שיקים, האחד על סך 10,000 ₪ , השני על סך 9,000 ₪ והשלישי על סך 4,000 ₪. על אף שלכאורה בנקל היה באפשרות הנתבע 2 להעיד את הלקוחות האמורים ולהתחקות אשר השיקים אשר סוחרו והפקדתם, לא הציג הנתבע 2 כל ראייה המצביעה על כך שאמנם השיקים סוחרו , כטענתו, לבעלה של התובעת. מחדלו של הנתבע 2, בהקשר זה מהבאת ראיות אובייקטיביות אשר היה בהן בכדי לתמוך בגרסתו, מהווה חזקה ראייתית שלילית הפועלת כנגדה. גרסתו זו של הנתבע 2, עומדת בסתירה לגרסתה הסדורה של התובעת אשר נתמכה בעדות בעלה ובנו - צורי סער וכן, בכך שהשיק בפועל נותר בידה. לאור האמור, הנני קובעת כי מאזן ההסתברויות אינו נוטה לכיוון גרסת הנתבע 2 בהקשר לתשלום השני הנטען על ידו. 17. בשולי הדברים אוסיף ואציין , מעבר לכל האמור והמפורט לעיל, כי כלל טענותיו של הנתבע 2 בדבר תשלום כספים, הושתתו בעיקר, על טענתו ומצג אשר הוצג על ידו ולפיהם הינו בעל יכולת כלכלית, מסתובב עם שיקים רבים בכיסו ובעל גישה לסכומים גבוהים במזומן - טענה ותשתית המוטלים בספק, "לשון המעטה" ואשר השמטתן כפי שתפורט יש בה ממילא בכדי לשמוט הבסיס לגרסת הנתבע 2, בבחינת:"נפל הסוס ונפל רוכב". כך, טענתו הבסיסית של הנתבע 2 זו, עומדת בסתירה לעדותו עצמו ולפיה, חשבון הבנק שלו היה מוגבל והעובדה שפרס את התשלום לשלושה תשלומים מעותדים. זאת ועוד, עדותו זו של הנתבע 2 עומדת בניגוד להתנהלותו בכל הנוגע למערכת יחסיו עם בנו- הנתבע 1 - אשר העיד כי אביו משך שיקים שלו ללא ידיעתו (ראה עמוד 4 שורה 7) וכן, סיבך אותו בחובות כספיים כבדים - עדות אשר אינה עולה בקנה אחד עם ניסיון הנתבע 2 להציג תדמית כאמור של אדם בעל יכולות כספיות . גם הנסיבות האמורות, יש בהן בכדי להשליך על מהימנות טענותיו של הנתבע 2. 18. אציין כי כאמור, הנתבע 2 העלה, במסגרת סיכומיו לראשונה, טענה ולפיה בעלה של התובעת מחל על החוב והוא מחוייב לכך. אינני נדרשת לטענה הואיל והועלתה כאמור לראשונה במסגרת הסיכומים ומשכך, מהווה הרחבת חזית. זאת ועוד, גם לגופה של הטענה אין בה ממש באשר, כעולה מעדות בעלה של התובעת, הוא הסכים - עם הנתבע 1 - כי ככל שסכום כסף אשר הוא סבר שהופקד לחשבון הנתבע 1 יושב לחברת פלאפון, כי אז הוא יוותר על התביעה כנגדו. אלא, שהתברר כי הסכום לא הופקד מלכתחילה הואיל והחשבון היה סגור. בנסיבות אלו, ספק באם התקיים התנאי לויתור האמור- דהיינו שהסכום יושב על ידי הנתבע 1. זאת ועוד, ממילא עולה כי ההסכמה היתה אל מול הנתבע 1 וכלפיו ולא אל מול הנתבע 2 וכלפיו. בנסיבות אלו, הטענה נדחית. 19. סוף דבר- ההתנגדות הנתבע 2 נדחית ומשכך, התביעה כנגד הנתבע 2 מתקבלת. הנתבע 2 ישלם לתובעת סך של 51,450 ₪ וזאת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת כתב התביעה המתוקן ועד למועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, ישא הנתבע 2 בהוצאות התובעת לרבות בגין שכ"ט עו"ד בסך של 7,500 ₪. עדותהימנעות מהבאת ראיהדיון