תביעה בגין הזמנת בניית אתר אינטרנט

לטענתה הזמינה בניית אתר אינטרנט אולם עבודה זו בוצעה בצורה גרועה, כך שלא ניתן היה לעשות שימוש באתר ובסופו של יום, האתר שהוקם גרם יותר נזק מתועלת, שכן הוא הכיל שני עמודים בלבד, בשפה רוסית קלוקלת, עם שגיאות כתיב רבות על אף שהאתר היה אמור לכלול עמודים רבים. כך גם טענה שהתובע לא עמד בדרישות העצוב שנדרשו ממנו שכן דרשה שהכפתורים באתר יהיו בצורת פנס תאורה ואלו שנבנו היו בצורה סתמית. בהתייחס למסך הטלוויזיה טענה הנתבעת שלא הזמינה מסך טלוויזיה והוא אף לא סופק וכך גם בנוגע לטונרים שנתבעו. כן הוסיפה הנתבעת שההתקשרות מעולם לא היתה עם התובע אלא עם X בנסיבות אלו ולאור האמור, עתרה הנתבעת לדחיית התביעה. 4. דיון כהערה מקדימה יצויין שהואיל ואין בפסק הדין משום חידוש או חשיבות מיוחדת לציבור, הרי שהוא ינומק באופן תמציתי כאמור בהוראות תקנה 214 טז (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984. כאמור, הנתבעת טענה שמעולם לא התקשרה עם התובע לביצוע עבודות לבניית אתר אינטרנט אלא עם גלובוס 2000 מערכות מחשוב, בסיכומיה ויתרה הנתבעת על טענתה זו ומשכך, אין להידרש לה. למעלה מן הצורך יצוין שהתובע הבהיר כי הוא עוסק מורשה ו X מערכות מחשוב הוא שם עסקו בלבד ומשכך, אף מטעם זה, דין הטענה להידחות. בהתייחס לטענה לפיה ערך הבן את תצהיר התובע, העיד התובע וכך גם הבן כי זה שהיה הרוח החיה מאחורי ההתקשרות. כך גם העיד התובע כי הוא בעל חנות ומי שמבצע את הרכישות וההתקשרויות עבור החנות הוא בנו ומשכך, לא ידע פרטי העסקה ולא מצאתי כי יש בכך פגם אשר יש בו בכדי להעיד על אמינותו. 5. התובעת בקשה לזמן לדיון בפניי את מר אלי XX (להלן: "XX"), מנהל המתנ"ס שלטובתו נרכש הציוד הנטען. לטענתה, הואיל ומדובר בעובד עירייה יקשה לקבל עדותו בתצהיר ולכן בקשה לזמנו ללא הגשת תצהיר מטעמו. בעדותו הודה XX כי הוא היה מנהל מתנ"ס חרצית, המתנ"ס אליו הוזמן הציוד והוא זה שביצע הרכישה והזמין מהתובע טונרים, אתר האינטרנט והמסך (ראו עמוד 8 לפרוטוקול מיום 17/11/2013 שורה 24). כן הודה שגם כיום הוא משמש כמנהל מתנ"ס לברון אצל הנתבעת ואף הוסיף ששני הטונרים סופקו ונמסרו לגברת אורלי מזכירות המתנ"ס אשר חתימתה מתנוססת על גבי תעודת המשלוח ת/1 מיום 14/12/09. בסיכומיה טענה הנתבעת שאין לקבל גרסת התובע, שכן תצהירו לא נערך על ידו. אומר כבר עתה, שאין לקבל הטענה, שכן גרסתו נתמכת על ידי מסמכים נלווים ועדויות נוספות. אף בהתייחס לעדותו של XX טענה הנתבעת שאין ליתן משקל לגרסתו של XX אשר לא הגיש תצהיר ללא הסבר מניח הדעת ונוכח היתרון הדיוני שהיה לתובע בהיעדרו של תצהיר מטעמו. אומר כבר עתה שאין לקבל הטענה. המדובר בעובד של הנתבעת המועסק אצלה גם כיום ואך הגיונית הנחת התובע שיקשה עליו לקבל תצהיר מטעמו. בנוסף, עדותו של XX היתה עדות אמינה ורציפה ובהיעדר הסבר מניח הדעת לאינטרס כלשהו שיצמח לו מעדות לטובת התובע, מצאתי להעדיף עדותו בהינתן הדעת לכך שמדובר בעובד הנתבעת. יוער שלא מצאתי מקום ליתן כל משקל לאי זימונה של הגברת אורלי, הפקידה שקבלה ההזמנה משהגיע מנהל המתנ"ס שהיה אחראי על עבודתה והעיד כי זו אכן חתימתה. כך גם לא מצאתי מקום ליתן משקל לאי התייצבותו של XX, קבלן המשנה שבנה האתר, שכן לא נסתרה הטענה כי אינו מתגורר בארץ ובמצב דברים זה, ברי כי יקשה עליו להתייצב ולהעיד. 6. בהתייחס לעדותו של סמנכ"ל הכספים אשר טען שלא ראה מסך הטלוויזיה במועדון דרור, לא מצאתי שיש בכך בכדי לקבוע שהטלוויזיה לא סופקה. אבוחצירה העיד שהטלוויזיה שכבה אצלו במשרד חודש ימים (ראו עמוד 11, שורות 14-22). לטענתו, תחילה היתה הטלוויזיה במשרדו ולאחר מכן הועברה לגן הילדים וזאת על אף שבעבר דיווח לסמנכ"ל הכספים שהטלוויזיה היתה במועדון דרור. משכך, המדובר בעדות עובד הנתבעת שאף בהמשך עדותו הסביר שככל הנראה שמו הטלוויזיה בגן ילדים ואת זו שהיתה בגן הילדים העביר למועדון דרור. עדות זו לא נסתרה, מה גם שגם סמנכ"ל הכספים הודה שלמנהל המתנ"ס יש סמכות לבצע הזמנות מהסוג שבוצע אצל התובע. כך גם לא ידע הסמנכ"ל לפרט באם הוזמנו וסופקו טונרים לנתבעת (עמוד 14, שורות 29-30). משכך, לא ברור על סמך איזה מידע טען שמסך הטלוויזיה והטונרים לא הוזמנו. אשר על כן, אני קובעת שהוכח די הצורך שסופקו לנתבעת על פי הזמנת עובדיה הטונרים וכן מסך הטלוויזיה. 7. בהתייחס לטענת הנתבעת לפיה העבודה שבוצעה בהתקנת אתר האינטרנט היתה גרועה ביותר טען בנו של התובע, שלצורך בניית אתר אינטרנט פנה לקבלן משנה בשם XX (להלן: "XX") אשר נפגש מספר פעמים עם גורמים אצל הנתבעת לרבות מר לב ספיבק וגברת אלכסנדרה קון בנוכחות מנהל המתנ"ס, XX. גם XX וביצע עבודתו. כך גם טען שעל פי דרישת הנתבעת רכש דומיין עבור התיאטרון ל- 24 חודשים ואף נשלח לאבוחצירה פקס המעיד על כך. 8. בחקירתו טען מיכאל שמר ספיבק, המצהיר מצד הנתבעת והתכתב עם XX באמצעות מיילים שהועברו גם אליו ומעולם לא התלונן על איכות האתר והיו לו רק מילים טובות לומר לXX בעת ביצוע העבודה. כך גם הוסיף בעדותו שמעורבותו הסתכמה בסידור הצעות המחיר והוסיף שלאנשי התיאטרון לא היו טענות לגבי האתר שהוקם. מעיון בתכתובת המיילים שצורפה ניתן לראות לדוגמא שלב, נציג התיאטרון אשר עבד מול XX כתב לו ביום 27/4/2009 בשעה 1:41 " בבקשה, דחוף!!! צריך מעבר לקופת כרטיסים" (במקור נכתב המלל בשפה האנגלית- הערה שלי- ע.ג) ולאחר תשובתו של XX נכתב על ידו "1. תודה 2. תודה, תודה, תודה רבה") ביום 27/4/2009 בשעה 9:01. הנה אם כן, ניתן ללמוד שXX, אשר בנה את האתר נענה לפניות הנתבעת ותיקן את הדרוש תיקון. יתרה מזאת, XX העיד שהיה מעורב בבחירת התובע לשם ביצוע העבודה שכן הצעת התובע אשר היתה הנמוכה ביותר, תאמה לדרישות התיאטרון, העיד שלמעט פנייה מצד אנשי התיאטרון למעורבותו בביצוע לינק, לא היו פניות נוספות של נציגי התיאטרון אשר דרשו תיקונים נוספים במהלך בניית אתר האינטרנט. עובדות אלו אינן מתיישבות עם תצהירו של לב אשר הצהיר שהאתר לא היה מוכן כמו שצריך וכלל פחות עמודים ממה שסוכם. בעדותו הוסיף וטען לב שהאתר שהוקם לא היה מתאים לתיאטרון ואף הוסיף שלאחר התייעצות עם מנהלת התיאטרון ציינו מה הם מצפים שיהיה באתר. אומר כבר עתה שלא מצאתי מקום ליתן משקל לעדותו של לב ספיבק. לב העיד שהיה אמור להחליף עובד אחר והיה בתקופת נסיון למשך כחודשיים אצל הנתבעת, אלא שלא ידע להסביר באם עבד על האתר אם לאו ואף הוסיף וטען שלא יכול היה לעבוד על משהו שלא היה קיים. בניגוד לעדותו זו של לב ובהתאם לראיות שצורפו, האתר הוקם. כך גם העיד XX וכך גם ניתן ללמוד מהנספחים שצורפו לתצהירי התובע. לב גם לא ידע להסביר מה היה לא תקין באתר שנבנה לנתבעת ולא זכר מה היה בהתכתבויות המיילים בינו לבין XX, אשר צורפו לכתב התביעה. 9. התובע הרים הנטל להוכיח שאכן האתר נבנה עבור הנתבעת. טענות הנתבעת לפיהן האתר שהוקם לא תאם דרישותיה מעבירות לנתבעת הנטל להוכיח טענות אלו, אלא שהנתבעת לא הוכיחה אותן. הנתבעת לא הציגה ולו ראייה אחת לפיה פנתה אי פעם לתובע ובקשה ממנו לתקן האתר ולא נענתה. לב אומנם טען שהכין מסמכים עם מנהלת התיאטרון אשר כללו הערות בנוגע לאתר, אלא שאלו לא צורפו לתיק. הנתבעת גם לא מצאה לנכון להעיד את מנהלת התיאטרון ללא הסבר מניח הדעת ומי שהעיד מטענה לעניין זה היה לב שלא ידע להסביר מה היו התקלות באתר. כידוע, הלכה פסוקה היא כי צד הנמנע מלזמן עד שיש בעדותו בכדי לתמוך בגרסתו חזקה שעדותו היתה פועלת לרעתו, שכן אחרת היה דואג לזמנו. (ראו לעניין זה ע"א 8385/09 המועצה המקומית סאג'ור נ' סונול בע"מ, פורסם במאגרים משפטיים 9.5.2011). 10. אשר על כן, אני קובעת שהנתבעת לא הרימה הנטל להוכיח שהאתר שהוקם עבורה היה לא תואם לדרישותיה. אומנם טענה התובעת שהנטל להוכיח הקמת האתר מוטל על התובע והצדק עמה, אלא שכפי שציינתי נטל זה הורם זה מכבר. אין מחלוקת שהאתר הוקם וככל שלא עמד בדרישותיה של הנתבעת, היה עליה להוכיח כי פנתה לתובע על מנת שיתקנו וזאת לא עשתה. 11. סוף דבר במצב דברים זה, אני קובעת שדין התביעה להתקבל במלואה. הנתבעת תשלם לתובע סך של 20,814 ₪, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל. בהתחשב בכך שהתביעה הוגשה תחילה בלשכת ההוצאה לפועל ללא הסבר מניח הדעת, מצאתי מקום להעמיד הוצאות התובעת ושכר טרחת בא כוחה על סך כולל של 2,500 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק. מחשבים ואינטרנטבניהאתרי אינטרנטדיני אינטרנט