תביעה להשבת הסכום ששולם בגין בניית אתר אינטרנט

תביעה להשבת הסכום ששולם בגין בניית אתר אינטרנט 2. ע"פ כתבי הטענות, התובע הינו בעלי עסק בשם "הראל שרותי חשמל ומיזוג" העוסק בהתקנה, תיקון ומתן שירות בתחום מיזוג האוויר, והנתבע מפעיל עסק בשם "פוך אינטרנט", העוסק בבניית אתרי אינטרנט. 3.ביום 14.2.11 נחתם בין הצדדים הסכם לפיו הנתבע יבנה עבור התובע אתר אינטרנט בתמורה לתשלום סך 23,500 ₪ בצירוף מע"מ (להלן: "הסכם ההתקשרות", "ההסכם"). 4.בכתב התביעה טוען התובע כי הנתבע הפר הפרה יסודית את התחייבויותיו ע"פ ההסכם, שכן באתר האינטרנט שנמסר לו נמצאו תקלות רבות וכשלים אינסופיים אשר לא אפשרו את תפעולו הבסיסי של האתר. התובע טוען בכתב התביעה כי פניותיו לנתבע לתיקון הליקויים לא צלחו. 5.בישיבה מקדמית שנערכה ביום 16.12.12, הסכימו ב"כ הצדדים כי ימונה מומחה מטעם בית המשפט אשר יחווה את דעתו האם אתר האינטרנט שבנה הנתבע עומד בתנאי הסכם ההתקשרות שנערך בין הצדדים. בהתאם להסכמה זו, בהחלטה מיום 10.2.13, מונה כמומחה מטעם בית המשפט מר אבנר שרון, ליתן חוות דעתו במחלוקת, האם האתר שנבנה עומד בתנאי ההסכם. טענות התובע 6.בכתב התביעה נטען כי לא ניתן היה לעשות שימוש באתר שנמסר לתובע לנוכח התקלות והכשלים הרבים שנתגלו בו אשר מנעו מהתובע אפשרות לעשות בו שימוש בסיסי. לטענת התובע האתר שסופק לא עמד בתנאים שנקבעו בהסכם ההתקשרות. 7.לטענת התובע בניית האתר לא הושלמה, אף חמישה חודשים ממועד החתימה על ההסכם לא ניתן היה להשתמש באתר לבניית אתרי משנה (סעיף 8 לתצהיר עדות התובע). 8.לטענת התובע, הנתבע התחייב כי המערכת תוקם במודול ידידותי מובנה המאפשר שינוי ועדכון, בעוד שבפועל מדובר במערכת שאינה אפשרית להפעלה, מערכת מסובכת ולא ידידותית להפעלה. על מנת להוסיף תוכן באתר נדרש היה התובע להכנס למערכת נוספת וכדי לרשום מילות מפתח יש צורך לצאת מהאתר ומהתפריט, ולהכנס לתפריט אחר, כאשר גם לאחר פעולות אלה לא תמיד התאפשרה הכנסת התוכן הרצוי לאתר. 9.המערכת שנבנתה לא אפשרה לתובע למחוק בעצמו תת אתר שנפתח על ידו, והיה צורך לפנות לנתבע על מנת לבצע את המחיקה, כך שלא ניתן היה לפעול באופן עצמאי בתוך האתר כפי שסוכם. 10. השיוך בין התפריט לבין התוכן מסובך ולא מובן. בכיתוב במערכת הניהול, לא ניתן לשינוי מימין לשמאל ומשמאל לימין. כותרות (אייץ' 1-3 (בלע"ז)) - לא תקין. לא ניתן לשנות לוגו בכל אתר משנה, וכשמנסים לשנות המערכת נתקעת ולוגו יוצא שגוי לחלוטין. התובע התחייב כי המערכת תכלול 10 אופציות של עיצובים- לא בוצע. המערכת לא יודעת לשייך תוכן ומילות מפתח. (ראה: סעיפים 19-26 לתצהיר עדות התובע). 11. בכל באג במערכת נדרש התובע לפנות לנתבע אשר לא בהכרח ידע כיצד לפתור את הבעיה וביקש להמתין מספר ימים עד שתהיה לו תשובה. 12. הנתבע לא עמד במועד להשלמת בניית האתר, שנקבע בס' 16 להסכם על "בין חודשיים לחודשיים וחצי מיום חתימת ההסכם". האתר לא סופק כפי שנדרש ע"פ ההסכם אף נכון לסוף חודש יוני 2011, כעולה ממייל ששלח הנתבע לתובע מיום 25.6.11 (נספח ב' לכתב התביעה). 13.הנתבע לא תיקן את הליקויים אף שנתבקש לעשות כן, ועל כן, הודיע התובע לנתבע בהודעה מיום 2.8.12, על רצונו לבטל ההתקשרות ודרש השבת מלוא התמורה ששילם. 14.ביום 16.1.14 התקיימה ישיבת הוכחות בה העידו התובע והנתבע אשר נחקרו חקירה נגדית על תצהירי עדות ראשית שהוגשו מטעמם, וכן, נחקר המומחה המוסכם שמונה ע"י בית המשפט מר אבנר שרון על חוות דעתו. 15. השאלות הטעונות הכרעה המצויות במחלוקת בין הצדדים : א. האם אתר האינטרנט שסופק ע"י הנתבע עמד בתנאי הסכם ההתקשרות כפי שנחתם בין הצדדים. ב. האם האתר שסופק לנתבע סופק במועד, ואם סופק באיחור באחריותו של מי נגרם האיחור. ג. האם הפר הנתבע הפרה יסודית את ההסכם המזכה את התובע בהשבה של הכספים ששילם לנתבע. 16.לאחר שעיינתי בכתבי הטענות אשר הגישו הצדדים, בתצהירי העדויות, בחוות דעת המומחה ושמעתי חקירות הנגדיות והסיכומים בעל פה, באתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את התביעה, באשר אני סבור כי התובע לא הרים את נטל השכנוע להוכחת תביעתו. הסכם ההתקשרות 17. ביום 14.2.11 נחתם בין הצדדים הסכם שצורף כנספח א' לתצהיר עדותו הראשית של התובע. בהסכם נקבעו 15 מאפיינים שונים של האתר שיבנה ע"י הנתבע. לוח הזמנים בהסכם היה סיום העבודה בין חודשיים לחודשיים חצי מיום חתימת ההסכם, כאשר עד חודש מתחילת עבודה ניתן לעבוד על האתר הראשי. והמחיר שנקבע בהסכם הינו 23,500 ₪ בצירוף מע"מ וכן תשלום נוסף בסך 480 ₪ בצירוף מע"מ עבור איחסון האתר לשנה. 18. ע"פ הסכם ההתקשרות התובע הזמין בניית אתר אינטרנט עבור בית העסק שהפעיל "הראל שרותי חשמל ומיזוג", אשר במסגרת אתר זה ניתן יהיה להקים תתי אתרים באותו מבנה, כאשר כל אתר יוכל להתנהל בצורה עצמאית. לכל תת אתר יהיה שם משתמש וסיסמא עצמאית ומערכת ניהול תוכן. (סעיף 7 להסכם). 19.בין היתר נקבע בהסכם כי האתר יופיע בעברית (ס' 3 להסכם), ויבנה בשילוב מערכת שליטה מקסימלית, ידידותית, מהירה ופשוטה, הניתן לעדכון מכל מחשב.(ס'5 להסכם). 20.האתר יבנה במודול ידידותי מובנה במערכת לשינוי ועדכון הפרמטרים עבור מנועי החיפוש. (ס'15 להסכם). 21.מעיון וקריאת הסכם ההתקשרות, תצהירי העדות ראשית מטעם הצדדים, והעדויות שנשמעו, עולה כי התכלית לשמה ביקש התובע להתקשר בהסכם עם הנתבע, היתה הקמת אתר אינטרנט ראשי וידידותי להפעלה המאפשר במסגרתו הקמת תתי אתרים נוספים בעלי אותו מבנה, אשר נועדו, ככל הנראה, לשמש טכנאי מיזוג אוויר של התובע הפרוסים ברחבי הארץ. 22.על תכלית זו ניתן ללמוד, הן מכותרת ההסכם, בה בחרו הצדדים לציין ולהדגיש כי מדובר בהסכם להקמת מערכת לבניית אתרים אוטומטית. בכותרת נרשם: "הנדון: הסכם להקמת מערכת לבניית אתרים אוטומטית". 23.גם בגוף ההסכם פורטה התכלית האמורה במסגרת סעיפים 6 ו- 7, בצורה מפורטת הדרישה כי ניתן יהיה תחת האתר שיבנה להקים תתי אתרים בעלי אותו מבנה, אשר מנהל האתר הראשי יוכל להוסיף משתמשים חדשים. חוות דעת המומחה 24. המומחה מר אבנר שרון אשר מונה בהסכמת הצדדים ע"י בית המשפט הגיש לבית המשפט חוות דעתו מיום 17.3.13 (להלן:"חוות דעת המומחה"). 25.יצויין, כי לאחר הגשת חוות דעת המומחה הגיש ב"כ הנתבע בקשה לביטול מינוי המומחה ולחילופין, להתיר לנתבע הגשת חוות דעת מטעמו, ולאחר שהוגשו תגובות ב"כ הצדדים, ניתנה החלטה מפורטת ומנומקת מיום 29.5.13, אשר דחתה את הבקשה. 26.המומחה מציין בחוות דעתו כי אתר האינטרנט לא ניתן בימים אלו לצפייה רגילה על גבי האינטרנט כפי שטוען הנתבע בס' 19 לתצהירו. (ס' 3 לחוו"ד). המומחה מציין בהחוו"ד כי הנתבע בתצהירו מפנה לראות את האתר פעיל בכתובת WWW.SERV4U.CO.IL אולם אין בכתובת זו דבר למעט ציון שהחשבון מושעה כמופיע בתמונה מס' 1 בחוות הדעת (ס'8 לחוו"ד). 27.המומחה מסביר בס' 3 לחוו"ד כי בהעדר יכולת צפייה באתר ע"ג האינטרנט, התייחס בחוו"ד לאותם דפי אינטרנט שתועדו במערכות שונות באינטרנט, הניתנות לצפייה לכל, וכן למידע המופיע בתצהיר עדותו הראשית של הנתבע. 28. המומחה מציין בחוות דעתו כי האתר אינו תואם את הסכם ההתקשרות בענינים הבאים: 28.1 התפריט המופיע בדף הבית אינו תואם את המובטח בהסכם שכן, חסרים שני סעיפים משמעותיים שהובטחו בהסכם: א. סעיף קטלוג מוצרים. ב. סעיף השירות. כמו כן, מציין, כי קיימים סעיפים בשמות "מדיה" , "חדשות", וגלריית תמונות" אשר אינם מהווים חלק מההסכם(ס' 4, 9,10). 28.2 חלק מהתפריט, להוציא את עמוד הבית, מופיע באנגלית אף שבהסכם נקבע שהאתר יהיה בעברית.(ס'5 לחוו"ד). המומחה מפנה לנספח ג' לתצהיר הנתבע, לצילום מסך של דף בו כל תפריט ההפעלה להקמת אתר משנה היא בשפה האנגלית. (ס' 11 לחוו"ד). 28.3 מודול ניוזלטר לא הושלם בצורה המאפשרת שימוש נאות , לא קיימת אפשרות כתיבה בעברית של נושא וגוף ההודעה. המומחה מפנה לענין זה אל שני תתי סעיפים בסיפא לס' 14 לתצהיר הנתבע הנוגעים לניוזלטר, מהם למד המומחה כי לא סופקו. (ס' 6 , 12 לחוו"ד). 28.4 המומחה קובע בחוו"ד כי אין הוכחה לכניסה של איש זה או אחר לאתר. וכי הכניסות לאתר אליהן מתייחס נספח ה' לתצהיר הנתבע, בוצע במהלך הימים האחרונים של חודש פברואר 2011, הרבה לפני מועד מסירת האתר לתובע, ואין בדבר ללמד דבר לענין המחלוקת(ס' 7 ו- 13- 16). 29. המומחה מר אבנר שרון, נחקר חקירה נגדית על חוות דעתו ע"י באי כוח הצדדים. המומחה העיד בחקירתו כי את אתר האינטרנט עצמו לא בדק, שכן ביום הבדיקה לא היה קיים האתר על גבי האינטרנט, באשר החשבון של כתובת האתר היה מושעה. (עמ' 5 לפרוטוקול מיום 16.1.14 ש' 10-13). 30.המומחה נשאל בחקירתו מדוע לא פנה לבעלים הרשום של הדומיין המושעה, הגב' דיקלה טננבאום, שהינה בת זוגתו של התובע, לבטל את ההשעיה על מנת שניתן יהיה לבדוק את האתר באינטרט, ובענין זה השיב, כי לא מצא לנכון לעשות כן, מאחר ולא ניתן לדעת אם מדובר באותו אתר שנמסר לתובע בשנת 2011. (עמ' 6 ש' 30 ועד עמ' 7 ש' 2 וכן, עמ' 7 ש' 11-16). 31.המומחה העיד בחקירתו כי על מנת שהתובע יוכל להוכיח לאחר חלוף זמן מהו האתר שנמסר לו, עליו היה לבצע "הקפאת מצב" של האתר נכון למועד מסירתו לידיו. (עמ' 7 ש' 17-18). המומחה העיד כי לא הוצגה לפניו הקפאת המצב של האתר נכון לאפריל 2011.(עמ' 7 ש' 19-20). 32.מעדותו של המומחה עולה כי לא מצא מטעמים מקצועיים לבדוק את האתר המצוי במחשב שבביתו של הנתבע, משלא נעשתה הקפאת מצב האתר נכון למועד מסירתו לתובע בשנת 2011, שכן לא יכול המומחה לוודא כי האתר שהנתבע מבקש להציג לפניו (במועד הבדיקה בשנת 2013) אינו כולל שיניים ותוספות מאוחרים שבוצעו ע"י הנתבע לאחר מסירת האתר לתובע בשנת 2011. 33.מינוי המומחה נעשה על מנת שיחווה דעתו האם האתר שסופק ע"י הנתבע לתובע בשנת 2011 עמד בתנאי ההסכם. מקובלת עלי, מסקנתו של המומחה כי בהעדר יכולת לוודא כי האתר המצוי במחשב הנתבע הינו האתר במצבו נכון למועד מסירתו בשנת 2011, לא היה כל ערך ראייתי בביצוע בדיקת האתר שבמשרד הנתבע. 34. במסגרת ההליכים בתיק, הוגשה ביום 14.11.12 ע"י התובע בקשה לחייב את הנתבע למסור לו את קוד הגישה לאתר האינטרנט, על מנת לאפשר לו בדיקת האתר לצורך הכנת תצהיר עדותו. ב"כ הנתבע בתגובתו התנגד לדבר מחשש כי התובע עשה שימוש לרעה בקוד על מנת לחבל באתר. בין לבין מונה מומחה מטעם הצדדים, דבר שייתר הצורך בהכרעה בבקשה. ע"פ חוו"ד המומחה כתובת האתר (הדומיין) היתה בסטטוס מושעה נכון למועד בדיקתו (ס' 8 לחוו"ד). במסגרת עדותו של התובע בבימ"ש, הודה התובע כי האתר נבנה במיוחד לדומיין , משלא היה אתר, לא היה לו צורך בשמירה על הדומיין, ועל כן, לא שילם עבור חידוש הדומיין. (עמ' 13 ש' 6-7). בנסיבות האמורות, בהן כתובת האתר (הדומיין) היתה מושעית בשל אי תשלום של התובע עבור החידוש, לא היה בנמצא באותה עת אתר פעיל ומימלא לא ניתן היה לעשות שימוש "בקוד גישה" לאתר אינטרנט מושעה. 35.בחקירתו הנגדית העיד המומחה כי לא התייחס בחוות הדעת לעבודות שכן בוצעו בהתאם להסכם, אלא רק לדברים שלא בוצעו ע"פ ההסכם. (עמ' 8 ש' 1-2). 36. המומחה מציין בחוות הדעת כי בתפריט בעמוד הבית חסרים שתי תתי קטגוריה וקיימים תתי קטגוריות שלא הוגדרו בהסכם (ס' ו- 9,10 לחוו"ד). יצוין, כי התובע כלל אינו מתלונן על ליקוי בענין זה, לא בכתב התביעה ולא בתצהיר עדותו הראשית, ועל פניו נראה כי מדובר בשינויים שנערכו ככל הנראה לבקשתו של התובע ובהתאם לצרכיו, כפי שמעיד הנתבע בתצהירו. 37.ע"פ סעיף 3 להסכם התחייב הנתבע כי האתר יופיע בעברית. מחוות הדעת עולה כי דף הבית נערך בשפה העברית. המומחה מציין בחוו"ד כי חלק מהתפריט, להוציא עמוד הבית, מופיע באנגלית, ומפנה לעמוד תפריט ההפעלה להקמת אתר משנה. (ס' 5, 11 לחוו"ד). המומחה בחקירתו הנגדית אישר כי בחוו"ד אין פירוט מהו שיעור חלק שבאנגלית מכלל האתר ואף לא ידע לפרט ענין זה בחקירתו, שכן כפי שהוכח המומחה לא בדק את האתר עצמו בהיותו מושעה. מכאן, כי לכל היותר מדובר בעמוד בודד באתר שהינו חלק מזערי של האתר. יתר על כן, התחייבות הנתבע הינו כי "האתר יופיע" בעברית, קרי החלקים הגלויים המופיעים לציבור יופיעו בעברית, בעוד שהדף אליו מתייחס המומחה הינו "דף תפריט ההפעלה להקמת אתר משנה" אשר אינו מופיע באינטרנט לציבור, אלא משמש את מנהל האתר בלבד. 38.המומחה מציין בחוו"ד כי מודול הניוזלטר לא הושלם בצורה המאפשרת שימוש נאות, ומפנה בענין זה לסיפא ס' 14 לתצהיר הנתבע. (ס' 6, 12 לחוו"ד). המומחה הודה בחקירתו כי לא טען בחוות הדעת כי מודול הניוזלטר לא סופק כלל, אלא ציין שישנם שני נושאים שצויינו ברשימה בס' 14 לתצהיר הנתבע שטרם בוצעו, ובכללם העדר אפשרות כתיבת נושא וגוף ההודעה בעברית. כפי שעלה מחקירתו הנגדית של המומחה, המומחה לא בדק את אתר האינטרנט עצמו ולא ראה את מודול הניוזלטר שהותקן באתר, שכן זה היה מושעה. (עמ' 9 ש' 1-4ו- 31-32). במצב דברים זה, בו המומחה לא יכול היה לבחון באופן בלתי אמצעי את מודול הניוזלטר שהותקן באתר האינטרנט שהקים הנתבע, אין בידי לקבל את מסקנת המומחה כי מודול הניוזלטר לא אפשר שימוש נאות. 39. מהראיות והעדויות שנשמעו לא הוכח לבית המשפט כי אי התקנת שפה עברית במודול הניוזלטר באתר היווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. המדובר לכל היותר באחת הדרישות אשר נדרש הנתבע לבצע באתר, אשר הנתבע מציין בס' 14 לתצהירו כי במסמך שערך מיום 13.4.11 היה ידוע ומוסכם בין הצדדים כי ענין זה יטופל ויבוצע בשדרוג הבא ללא תשלום. התובע לא טען בענין זה בתצהיר עדותו הראשית, עובדה המלמדת כי גם לשיטת התובע, אי התקנת העברית במודול הניוזלטר, לא היוותה הפרה יסודית של ההסכם, אשר בגינה ביקש התובע להביא ההתקשרות לסיומה. הקמת תתי אתרים 40.התובע טוען בסעיף 8 לתצהיר עדותו הראשית : "בניית האתר לא הושלמה...לא הצלחתי להשתמש באתר ולבנות אתרי משנה כפי שסוכם ביני לבין הנתבע, דהיינו למעלה מחמישה חודשים ממועד חתימת ההסכם." 41.בחקירתו הנגדית בבית המשפט הודה התובע כי הצליח לפתוח תתי אתרים. (עמ' 11 ש' 21,22). התובע הודה בחקירתו הנגדית כי הקים תתי האתרים ששמם פורט בסעיף 35 לתצהיר הנתבע, הנקראים "MAZGANAYD, KARATE-BEN". (עמ' 14 ש' 4-5). 42.התובע העיד בחקירתו, כי אומנם הצליח לפתוח עם המערכת שבנה הנתבע תתי-אתרים, אבל היה בלתי אפשרי לעבוד בתת האתר כדי לפתח אותו. (עמ' 11 ש' 23-29, עמ' 14 ש' 4-5). 43. מתצהיר עדותו הראשית של התובע ניתן היה לכאורה להבין כי מערכת שבנה התובע לא אפשרה כלל הקמת תתי אתרים, אולם טענה זו נסתרה בחקירתו הנגדית של התובע אשר הודה כי המערכת אפשרה פתיחת תתי אתרים ואף התובע עשה כן ופתח מס' תתי אתר. 44.התובע טוען כי אף שהמערכת אפשרה פתיחת תתי אתרים לא ניתן היה בפועל לעבוד בהם. טענה זו של התובע הינה טענה כללית הנעדרת פירוט עובדתי ממנו ניתן להבין אילו פעולות ביקש התובע לבצע בתת האתרים שפתח אשר המערכת לא אפשרה לבצע. 45. התובע לא הביא כל ראיה המעידה כי בטרם הגשת התביעה התלונן בפני הנתבע בעל פה או בכתב על כך שמערכת תתי האתרים אינה תקינה. התובע טוען בתצהירו ובעדותו בבימ"ש, כי פנה בענין זה לנתבע פעמים רבות, אולם לא פרט מועדים בהם פנה בעל- פה לתובע בענין זה, ולא הביא ראיה כגון מכתבי פניה לנתבע בתלונה בנדון. מעיון בהודעת מייל מיום 2.8.11 ששלח התובע לנתבע (נספח ה' לתצהיר התובע), בה הודיע על ביטול הסכם ודרישה להשבת כספים, היה מצופה כי התובע יפרט את ההפרות היסודיות, וה ליקויים הקשים בגינם מבוקש לבטל ההסכם. אולם מעיון במייל, לא נמצא כל פירוט כזה, ואף לא נזכרת בו הטענה כי מערכת הקמת תתי האתר אינה תקינה. במייל מועלות טענות כלליות בלבד , אשר אין בהן כדי להוכיח קיומה של טענה בענין אי יכולת לעבוד עם תת האתר. " ...שחודשים אתם לא מתקדמים עם הקמת והגדרת המערכת כך שתתאים לצרכינו...ואת המערכת שביקשנו טרם קיבלנו...". 46. ע"פ הכלל הראייתי לפיו "המוציא מחברו עליו הראיה", נושא התובע בנטל השכנוע להוכחת הטענה כי האתר שבנה הנתבע וסופק לו, לא עמד בתנאי הסכם ההתקשרות, ובכלל זה בהוכחת הטענה כי לא ניתן היה לעבוד ולעשות שימוש בתתי- האתר שנפתחו באמצעות המערכת. 47. מלבד עדותו היחידה של התובע עצמו בענין הליקוי האמור, לא הביא התובעת עדות ו/או ראיה נוספת בענין. 48.התובע אישר בחקירתו הנגדית כי הבין בחודש אוגוסט 2011 לאחר שהוציא את מכתב הדרישה להשבת הכספים, כי יהיה עליו להגיש תביעה. (עמ' 13 ש' 9). 49.אף שהתובע היה ער כבר בחודש אוגוסט 2011 לצורך בהגשת תביעה, משלא נעתר הנתבע לדרישה להשבת הכספים ששילם, לא פעל התובע לערוך בסמוך לאותו מועד חוות דעת מומחה מטעמו או לערוך "תיעוד מצב" של האתר בסמוך למועד הפסקת ההתקשרות בשנת 2011, על מנת להוכיח מצב האתר נכון לאותה עת. 50.המומחה המוסכם שמונה מטעם בימ"ש, העיד בחקירתו כי לא יכול היה לבדוק את טענות התובע בענין רכיב הקמת תתי אתר, שכן האתר היה מושעה, ולנוכח העובדה שלא ניתן היה לוודא כי האתר שנמצא במשרד הנתבע בעת הבדיקה הינו אותו אתר שנמסר לתובע בשנת 2011.(עמ' 7 ש' 12-16). 51. מהמפורט לעיל, באתי לכלל מסקנה כי התובע לא הרים את נטל השכנוע והבאת הראיה להוכחת הטענה כי לא ניתן היה לעבוד או לעשות שימוש בתי האתר שנפתחו ע"י המערכת. מודול ידידותי 52. התובע מפרט בסעיפים 19-26 לתצהיר עדותו הראשית שורה של ליקויים שנמצאו לטענתו באתר האינטרנט שבנה הנתבע ושסופק לתובע, המהווים לטענתו הפרה יסודית של ההסכם. התובע מלין על כך שבניגוד להתחייבות בס' 15 להסכם, כי המערכת תוקם במודול ידידותי מובנה במערכת, הוקמה מערכת מסובכת להפעלה. 53.על מנת להוכיח את הטענה כי המערכת נבנתה "במודול לא ידידותי", הואיל ומדובר בענין שבמומחיות נדרש התובע לצרף חוות דעת מומחה בתחום בניית מערכות ואתרי אינטרנט להוכחת טענה זו. בחוות דעת המומחה המוסכם שמונה ע"י בימ"ש, אין כל מימצא או מסקנה המצביעה על כך שאתר האינטרנט שנבנה ע"י התובע היה בנוי במודול לא ידידותי או כי מדובר כלשון התובע במערכת שאינה אפשרית ומסובכת להפעלה. המומחה מר אבנר שרון, כפי שפורט לעיל, העיד בחקירתו כי לא ניתן היה לבדוק את האתר בהיותו מושעה. על כן, טענת התובע כי המערכת הוקמה במודול לא ידידותי, לא הוכחה לבית המשפט ועל כן, נדחית. 54.התובע מעלה בתצהיר עדותו הראשית טענות לקיומם של ליקויים נוספים באתר שנמסר (המפורטים בסעיפים 21-26 לתצהיר התובע, ראה גם ס' 8-10 לפסק הדין). אף לענין ליקויים אלה לא הביא התובע כל עדות או ראיה נוספת למעט עדותו היחידה. המדובר בטענה לקיום ליקויים ברכיבים שונים של אתר האינטרנט שהוקם, אשר מעצם טיבם ומהותם הינם ענין שבמומחיות הטעון הוכחה באמצעות חוות דעת מומחה. בחוות הדעת שהוגשה ע"י המומחה מר אבנר שרון, לא קיים כל מימצא או מסקנה, לפיו קיים איזה מבין הליקויים להם טוען התובע בתצהיר עדותו הראשית. 55.בסעיף 21 לתצהיר מלין התובע כי האתר לא מאפשר באופן עצמאי מחיקת תתי אתר שנפתחו מחמת שגיאה, בלא להידרש לפנות לנתבע ע"מ לבצע הפעולה. בסעיף 4 להסכם נקבע כי האתר ייבנה בשילוב מערכת שליטה מקסימלית, ידידותית ופשוטה בכל תכני האתר הדינמיים וניתן יהיה לעדכנו מכל מחשב. מהעדויות שנשמעו עולה כי הצדדים לא ערכו מסמך אפיון מפורט של האתר שייבנה המפרט לפרטי פרטים למה הכוונה "מערכת שליטה מקסימלית". מלשון ההסכם ניתן להבין כי זו מתייחסת לשליטה מקסימלית של האפשרות להעלאת תכנים לאתר ולתתי האתר מכל מחשב, ולא של מחיקת תתי אתר. ס' 7 להסכם נוגע ליכולת של האתר לאפשר הקמת תתי אתר, אולם אין כל קביעה כי תינתן לתובע שליטה על מחיקתם. 56.הנתבע בחקירתו הנגדית העיד כי האתר נבנה מלכתחילה באופן שהשליטה על פעולה של מחיקת תתי אתרים תשאר בשליטתו של הנתבע, שכן מדובר בפעולה מסוכנת בשל חשש למחיקה שגויה של המידע והנתונים שבאתר. הנתבע העיד כי בקשת התובע לקבלת שליטה על מחיקת תתי אתר, לא נכללה בהגדרות של המערכת ע"פ ההסכם, ועל כן היתה כרוכה בתשלום כאמור בסעיף 14 לתצהיר עדות הראשית. (עמ' 15 לפרוטוקול ש' 14-19). עדותו של הנתבע בענין זה, היתה עקבית ונמצאה מהימנה עלי. עיכובים 57. בכתב התביעה שהוגש לבית המשפט לא הועלתה ע"י התובע טענה בדבר אי עמידתו של הנתבע בלוח הזמנים שנקבע בהסכם למסירת האתר. בכתב התביעה טענתו היחידה של התובע בס' 5, הינה כי מיד לאחר מסירת האתר לתובע, התברר לתובע כי קיומן של תקלות וכשלים רבים מונעים ולא מאפשרים הפעלה בסיסית של האתר. רק במסגרת תצהיר עדותו הראשית של התובע הועלתה לראשונה טענה חדשה שלא נזכרה בכתב התביעה לענין אי עמידת התובע במועד שסוכם להקמת האתר, דבר המהווה הרחבת חזית. 58. ע"פ סעיף 16 להסכם, נקבע כי לוח הזמנים עד לסיום העבודה - בין חודשיים לחודשיים וחצי מיום חתימת ההסכם, כאשר עד חודש מתחילת העבודה נתן יהיה לעבוד על האתר הראשי. 59.הנתבע מעיד כי כחודש לאחר תחילת העבודה, האתר הראשי היה מוכן לעבודה והרצת טסטים, לתיקון באגים, הערות והתאמות.(ס' 10 לתצהיר הנתבע), וכחודש לאחר מכן, היתה המערכת המלאה מוכנה לעבודה, להרצת טסטים, לתיקון באגים וקבלת משוב מהתובע לביצוע שיפורים נקודתיים.(ס' 11 לתצהיר התובע). 60. ע"פ סעיף ב' ס"ק 4 להסכם, הוסכם כי התמורה בסך 23,500 ₪ בצירוף מע"מ תשולם כדלקמן : 8,400 ₪ בחתימת ההסכם, 7,000 ₪ נוספים עם סיום האתר הראשי, והשאר עם סיום העבודה. 61.התובע בתצהירו מפנה להודעת מייל מיום 25.6.11 ששלח הנתבע לתובע (נספח ב' לתצהיר התובע), ממנה מבקש מבית המשפט ללמוד, כי אף נכון לאותו מועד טרם הושלמה בניית האתר. 62.מתצהיר הנתבע עולה כי כחלק בלתי נפרד מהליך הקמת אתר אינטרנט בוצעה הרצת טסטים וקבלת משוב מהתובע לצורך תיקון באגים במערכת. (ס' 11 לתצהיר הנתבע). מעיון בכותרת "נושא המייל", נרשם "סיימנו את הוספת הכותרות +תיאור" מילות מפתח", ובגוף המייל נרשם : "היום סיימנו להריץ טסט ...". 63.בחקירה הנגדית העיד הנתבע כי המייל מיום 25.6.11, מתייחס לשינויים ותוספות שנתבקש לבצע ע"י התובע, לאחר מסירת האתר לתובע לצורך השימוש ב"גוגל" . (עמ' 15 ש' 1-6). 64.עדותו של הנתבע בענין זה, מתיישבת עם תוכנה של הודעת המייל, לפיה גם לאחר ביצוע הקמת האתר ומסירתו לתובע, התבקש הנתבע לבצע עבור התובע, שינויים ותוספות באתר, כדוגמת אלה הנזכרים במייל מיום 25.6.13, בדבר התאמת "מילות מפתח" לחיפוש ב"גוגל". 65.אף בטענת התובע בענן מיילים מחודש יולי 2011(נספח ג' לתצהיר התובע) אין כל ממש, שכן, ממייל תשובת הנתבע, עולה כי אין כל תקלה בלינק אלא התובע מופנה לכתובת הנכונה של הלינק. 66.אין חולק כי התובע שילם מלוא התמורה ע"פ ההסכם. מחקירתו של התובע בבימ"ש עולה כי התובע שילם את התמורה בהתאם לתנאי ומועדי התשלום שנקבעו בהסכם. 67.במעמד החתימה שולם סך של 9,400 ₪ כעולה מקבלה שצורפה כנספח ד' לתצהיר התובע. כמו כן, התובע הודה בחקירתו כי במועד שנקבע בהסכם ביצע תשלום שני ובהמשך עם מסירת האתר ביצע תשלום יתרת התמורה. (עמ' 12 ש' 27 - עמ'13 ש' 5). 68.הנתבע בסעיף 13 לתצהירו מעיד כי בחודש העבודה האחרון, לפני מסירת האתר עבד בשיתוף עם התובע בבנית האתר, ע"מ לקבל הערותיו של התובע. הנתבע לא נחקר בענין זה בחקירתו הנגדית ועדותו זו לא נסתרה. 69. במצב דברים זה, עדותו של התובע לפיה שילם התשלום השני המותנה ע"פ ההסכם בבניית האתר הראשי טרם שראה כי שלב זה בוצע כהלכה אינה מתיישבת עם השכל הישר. קל וחומר, שלא סביר הדבר כי התובע שילם יתרת התמורה ובטרם מצא כי מלוא מערכת אתר האינטרנט בוצעה. 70.מסקנה זו מקבלת משנה תוקף במיוחד נוכח העובדה כי התובע מעיד על עצמו בסעיף 19 לתצהיר עדותו הראשית כי יש לו מספר רב של אתרי אינטרנט והינו מתמצא בתחום. עסקינן בתובע המעיד על עצמו שהינו בקיא בתחום, ועל כן, לא מהיימנה עלי עדותו של התובע כי ביצע תשלום התמורה טרם שבחן את תפקוד האתר ובטרם שעלה בידו לעמוד על הליקויים. סוף דבר 71.לאור המפורט לעיל, אני סבור כי התובע לא הרים את נטל השכנוע להוכחת התביעה. לפיכך, התביעה נדחית. מורה על סגירת תיק הוצאה לפועל מס' 0148886335 שנפתח לביצוע התביעה. לאור המסקנות שנזכרו בהרחבה לעיל, אני מחייב את התובע לשלם לנתבע הוצאות בגין שכר עדות המומחה, מר אבנר שרון בסך 1,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ (כולל מע"מ), אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום. כמו כן, המזכירות תשיב לב"כ הנתבע יתרת הפיקדון שהופקד בקופת בימ"ש להבטחת שכר העד המומחה בסך 200 ₪ בצירוף הפירות. מחשבים ואינטרנטבניהאתרי אינטרנטדיני אינטרנט