חוזה לביצוע עבודות מסגרות מעקה ושערים

חוזה לביצוע עבודות מסגרות מעקה ושערים 1. כללי בפניי תביעתו של מסגר אשר לגרסתו נחתם עימו הסכם לביצוע עבודת מסגרות למעקה למגרש החלקה על הקרח בקניון לב אשדוד, על ידי הנתבעת בקניון לב אשדוד בתמורה לסך של 40,609 ₪. לטענתו, ביצע העבודות אולם טרם שולם לו שכרו ומשכך הוגשה התביעה. 2. טענות התובע לטענת התובע, הנתבעת התקשרה עימו לביצוע עבודות מסגרות מעקה ושני שערים, למשטח החלקה בקניון בעיר אשדוד בעלות של 520 ₪ למטר ובתנאי תשלום שוטף +30 יום. לטענתו, קנה החומרים על חשבונו, ביצע עבודות נוספות על פי דרישת מפקח הקניון ועל אף שחלפו למעלה מחמישה עשר חודשים מעת ביצוע העבודה, טרם שילמה לו הנתבעת את שכרו ומשכך, הגיש התביעה. 3. טענות הנתבעת מנגד טענה הנתבעת שדין התביעה להידחות. כטענה מקדמית טענה הנתבעת שבאת כח התובע אשר נהלה מגעים עם הנתבעת הסתירה כי הינה עורכת דין ומשכך והואיל ונדרשת עדותה בדיון, אין לאפשר לה לייצג התובע. לגופה של תביעה טענה הנתבעת כי נשכרה על ידי המזמין לבצע את העבודה ושכרה את שירותיו של התובע כקבלן משנה. לגרסתה, תחילה פנתה למסגר בשם סיימון אותו הכיר מנהלה מביצוע עבודות קודמות ובקשה ממנו הצעת מחיר למעקה באורך של 70 מטר מפרופיל מגולוון +צבע. בהתאם לפניית אותו סיימון הועבר ההסכם לתובע בצירוף תוכנית הקובעת שהמעקה צריך להיות צורני אליפטי עם עמודים ומאחז עליון וכן שני שערים אחד חד כנפי והשני דו כנפי. לגרסתה, הוסבר ךתובע שעליו לדייק במרווחים בין העמודים ועליו לדאוג שהמרווחים יהיו קבועים שכן אלו אמורים לשמש כמשקוף עיוור שלתוכם אמורה הנתבעת להכניס לוחות שקופים ועליהם עליה להרכיב פוליאורטן למאחז עליון. על אף האמור, נטען כי התובע פעל בחוסר מקצועיות, מיקם את העמודים במרווחים לא שווים, לא מדויקים ולא בגבהים אחידים וקיבע את העמודים בצורה לא אנכית כך שהם נטו לכל הכיוונים. כן נטען שהתובע השתמש בחומרים לא מתאימים מאחר והשערים לא תיפקדו והצבע התקלף מהמתכת. לטענתה, דרישותיה לתיקון העבודה לא נענו והתובע דרש תשלום. משכך ובלית ברירה נאלצה לבצע תיקונים שכללו ליטוש פלטות בדלת דו כנפית, החלפת צירים בדלתות וצביעת המעקה. בנוסף, טענה שנאלצה להוציא סכום רב על עבודות התאמה, השלכת חומרים שהוזמנו, רכישת אחרים במקומם והשקיעה שעות עבודה רבות כאשר עלות החומרים הינה בסך של 8,598 ₪, שכר עבודת מנהלה בסך של 2,400 ₪ וכן פגיעה במוניטין שלה בסך של 35,000 ₪ ומשכך, קיזזה נזקיה. התביעה הוגשה תחילה גם כנגד מרכזי מסחר (אזו-ריט) בע"מ, החברה שניהלה את קניון לב אשדוד ושהזמינה את הנתבעת לבצע עבודות הקשורות להקמת מתחם ההחלקה על הקרח בקניון אולם התביעה כנגדה נדחתה בהסכמה במסגרת הדיון שהתקיים בפניי ביום 16/10/2012 ונותרה אך התביעה כנגד הנתבעת. 4. דיון כהערה מקדימה יודגש שמדובר בתביעה שהתבררה בהליך של סדר דין מהיר ומשכך והואיל ואין בפסק הדין משום חידוש או חשיבות מיוחדת לציבור, הוא ינומק באופן תמציתי בהתאם להוראות תקנה 214טז לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984. בעניין הנדון, אין מחלוקת שהגברת מיכנובסקי, זוגתו של התובע שהינה עורכת דין סייעה לו בהתנהלותו מול הנתבעת. הצדדים חלוקים בנוגע להיקף סיועה לתובע, אולם בשים לב לכך שבדיון ההוכחות יוצג התובע על ידי עורכת דין עטיה ועו"ד מיכנובסקי העידה בפניי, לא מצאתי כל רלוונטיות לעובדה זו. ככל שסבור מי מהצדדים שקיים פגם אתי בהתנהלותה, עליו לפנות לגופים הרלוונטים ובחינת ההיבט האתי של התנהגותה חורג ממסגרת הדיון שבפניי ומשכך, לא מצאתי מקום עוד לדון בעניין בסוגייה זו. 5. בעניין הנדון הצדדים חלוקים ביניהם בנוגע לדרך הזמנת העבודה, האם העבודה הוזמנה מהתובע כטענתו, או כטענת הנתבעת לפיה הוזמנה תחילה ביצוע העבודה ממר סיימון מסגר עימו עבדה בעבר. איני מוצאת כל רלוונטיות אף לעובדה זו נוכח העובדה שאין מחלוקת שבסופו של יום ההסכם לביצוע העבודה נמסר לתובע ואושר על ידי המזמין, היא הנתבעת. 6. הסכם העבודה בין הצדדים נערך ביום 21/10/2010 הסכם עבודה ובו נרשם כדלקמן: " הסכם לביצוע עבודה מסגרית סקליאר מיכאל מתחייבת לבצע עבודות מפרופיל 60/40 לפי פרט מצורף ומאושר על ידי הפיקוח בקניון לב אשדוד, המעקב כולל שער ברוחב של 3.00 מטר (דו כנפי) ושער ברוחב של 1.2 מטר חד כנפי. הפרופילים מגוולונים+צבע בגמר לפי דרישת הפיקוח. מחיר למטר אורך כולל השערים 520 ₪. זמן ביצוע עד שבועיים מיום הזמנה זו. תנאי תשלום שוטף+ 30...". ביום 29/11/2010 שלח התובע לנתבעת חשבון בעקבות ביצוע העבודות לביצוע עבודות מסגרות מעקה ושני שערים- 62 מטרים בעלות של 520 ₪ למטר ובסך כולל של 32,240 ₪. בצירוף התוספות שאושרו על ידי המפקח שליווה את העבודה בקניון בסך של 2,778.4 ומע"מ בגובה של 16% ובסך כולל של 41,676 ₪. הנתבעת לא התכחשה לקיומו של הסכם העבודה ואף לא התכחשה לכך שעיקרה של העבודה בוצעה, אולם טענה כאמור כי העבודה בוצעה לא כראוי, שכן לטענתה העמודים מוקמו במרווחים לא שווים ולא מדוייקים ואף לא בגבהים אחידים ואף הועמדו בצורה לא אנכית ונטו לכל הכיוונים ולא ניתן היה להזיזם מאחר ובוצעה במקום יציקה לאחר הרכבתם. כן נטען שהתובע השתמש בחומרים לא נכונים והצבע התקלף ומשכך, נאלצה לתקן את עבודתו. 7. ביצוע העבודה בהתייחס לאופן יצירת קו מעוגל של המעקה טען התובע כי פנה למנהל הנתבעת מר פרלמוטר אליאס (להלן: "קאצ'ו") ועדכן אותו שקיימת בעיה ביציקת הבטון ומשלא נענה קאצ'ו לפניותיו, פעל בהתאם לדרישות המפקחים בשטח ומשכך ובהתאם לדרישות המפקח בשטח, מר ליאוניד פליבוי (להלן:" המפקח") נאלץ להגביה גובה העמודים לנוכח ירידה של 7-5 ס"מ בגובה היסוד. לגרסתו, כל העבודות שביצע היו בהתאם להנחיות המפקח ועל פי דרישותיו ואף אושרו על ידו. מנגד, כאמור לעיל, טען קאצו שהעבדה לא בוצעה כראוי. 8. במהלך הדיון העיד המפקח על העבודות במתחם אשר פיקח על כל העבודות בפרוייקט מההתחלה ועד הסוף. בעדותו ציין המפקח שאכן ביקש מהתובע לבצע עבודות נוספות שלא נכללו בהסכם הראשוני עם הנתבעת לצורך הרכבת המעקה, עבודות חציבה והורדת מפלס הפלקטות (תחתית). כך גם העיד המפקח שהתובע עשה מה שהתבקש ממנו הגם שהתנהגותו לקוייה וכך העיד לעניין זה: "הוא עבד ועשה מה שאנחנו ביקשנו וזה אין לי ספק". (עמוד 20 לפרוטוקול, שורות1-2). המפקח גם העיד שמאחר והנתבעת קבלה עבודה לפי תכנון ביצוע לא בחן באם העבודה בוצעה בהתאם לתוכניות המקוריות שנמסרו. 9. לכתב התביעה צורף נספח ב' שכותרתו "אישור עבודות מסגרות בקניון לב אשדוד" ובו נרשם שבוצעו עבודות מסגרות מעקה בפרופיל 60/40 כולל שני שערים +צביעה באורך כולל של 62 מטר וכן פירוט עבודות נוספות שבוצעו ובתחתית המסמך נרשם: "ממליץ לאשר" ובסמוך לכך חתימת המפקח. המפקח אישר כי המליץ לאשר במסמך זה את ביצוע העבודות הנוספות, אולם מעיון במסמך, ניתן לראות שאכן בוצעו העבודות אותן נדרש התובע לבצע. משכך והואיל ואין מחלוקת שהעבודות אכן בוצעו והמחלוקת מתייחסת לטיבן של העבודות שבוצעו, הרי שהנטל להוכיח שבוצעה עבודה לקויה רובץ לפתחה של הנתבעת. לעניין זה צרפה הנתבעת את נספח ז' בו מופיעות פניותיו של המפקח לשם סיום התיקונים. עיון במיילים מלמד שרק ביום 4/7/2011 פורט הליקויים שתיקונם נדרש: ליטוש מאחז יד. חיזוק לוחות פוליקבונאט במאחז יד ובחלק התחתון חיזוק לייסטים, הוספת פקקים והוספת ברגים- המפקח טען שעבודות אלו אינן עבודות מסגרות (עמוד 22-23 לפרוטוקול, שורות 29-4). המומחה אף הוסיף וטען שכאשר שלח דרישה להשלים העבודות הושלמה עבודת המסגרות בכ- 90% (ראו עמוד 22, שורות 24-25). כן הוסיף המפקח שהשער שתוקן היה לא תקין וביקש לתקנו מספר פעמים וככל הנראה המדובר בבעיה שמקורה בצירים לא תקינים. מנגד, העיד המפקח שלא היה יכול לאשר התשלום כל עוד המעקה לא תקין. כך גם הוסיף שהמעקה מורכב מעבודת מתכת הכוללת חלק שנכנס לתוך המסגרות ופוליקרבונאט שנמצא על המעקה ואף הסביר שעבודת המסגרות היא מעין משקוף עיוור לתוכו יש להכניס את התוספות הפלסטיות. בהתייחס לפלטות שבעניינן טענה הנתבעת שנדרשה להחליפן העיד המפקח שהנוהג הוא לקיחת מידות ובהתאם למידות מתבצעת ההתקנה. 10. בעדותו טען התובע שלאור הבעיות בבטון פנה למפקח ולעוזרו שרון ופעל בהתאם להנחיותיו. כן טען שפנה לקאצ'ו אך לא נענה. מנגד, טען קאצ'ו שפנה לתובע מייד כשראה שיש בעיה עם המידות והבהיר לו שעליו לתקן הקטעים הלא שווים. בהתייחס לעובדה שהיו הפרשי גבהים שלא נלקחו בחשבון טען קאצ'ו שאין רלוונטיות לעובדה זו כאשר העמודים עקומים. לטענתו, העמודים לא היו אחידים וזו טעות מצטברת כי מדובר במעגל. בשים לב לאמור לעיל, מתברר, שהתובע ביצע העבודה אך ככל הנראה לא השלימה במלואה נוכח התקלות שהתגלו. המפקח העיד כאמור שהתובע ביצע עבודתו ובוצעו כ- 90% מהעבודות. אומנם טענה הנתבעת שהעמודים שהותקנו לא היו אנכיים ולכן מדובר בעבודה לקויה. עם זאת, לא שוכנעתי שמדובר בעבודה לקויה שנגרמה באשמתו של התובע. התובע צרף פנייה לנתבעת מיום 23/10/2010 שם ציין באופן מפורש בסעיף 4 שהמרחק בין מרכזי העמודים הוא 104 ס"מ ואילו בשרטוטים מופיע 102 ס"מ. 11. המדובר במסמך שנשלח לנתבעת יומיים לאחר חתימת ההסכם. משנשאל קאצ'ו לעניין זה טען שמדובר בעניין המפלסים ואין קשר למידות, אלא שאין לקבל הטענה. המדובר בפניה ברורה המתייחסת למידות כאשר התובע לא נענה לעניין זה ללא הסבר סביר. משכך, אין לקבל הטענה לפיה התובע לא הבין את שהוסבר לו נוכח העובדה שאינו דובר עברית ונראה שמקור החריגה נובע באי התאמת התוכניות שנמסרו לתובע למצב בשטח. בנוסף, המומחה גם העיד שהשיפועים במקום לא התאימו ולעניין זה העיד: "ש. השיפועים לא התאימו...צריכים לעשות התאמות כולל שינויים מהתוכנית המקורית שהוצגה למיכאל בתחילת הדרך? ת. כן, אני לא יכול להגיד מה הוצג אבל זה עבודה חריגה כלפי החוזה עם הנתבעת. אני לא יודע מה הוצג למיכאל. (עמוד 19 לפרוטוקול, שורות 27-31). 12. אומנם למפקח היו טענות ביחס להתנהגותו של התובע אולם כפי שציינתי לעיל המפקח העיד שהתובע "עבד ועשה מה שאנחנו בקשנו וזה אין לי ספק..." (עמוד 20 לפרוטוקול, שורות 1-2). המפקח אף המליץ לאשר את העבודות שביצע התובע. אומנם טענה הנתבעת שהמפקח המליץ לאשר רק את העבודת הנוספות, אלא שגרסה זו אינה מתיישבת עם המסמכים בתיק ועם עדויות המפקח ומשכך, אין לי אלא לקבוע כטענת התובע כי נוכח המצב שנוצר בשטח ואי התאמת התוכניות, פנה לקאצ'ו ומשלא נענה, פנה למפקח ועבד בהתאם להנחיותיו. 13. אשר על כן, אין לקבל הטענה לפיה העובדה שהמרחקים בין העמודים שאינם בדיוק על פי התוכניות מקורה בעבודה לקויה שנגרמה באשמת התובע דווקא אלא מקור הפגם היה גם בנתבעת שלא התאימה תוכניותיה למצב בשטח. בנסיבות אלו, אני קובעת שהנתבעת לא הוכיחה שהמרווחים השונים בין העמודים נגרמו כתוצאה מעבודה לקויה או כי הוכח קיומו של נזק כתוצאה מעבודה זו ודין טענתה זו להידחות. 14. יחד עם זאת, התובע כמסגר סביר נדרש להתאים עצמו לתנאי השטח. התובע העיד כי פעל על פי הנחיות המפקח, אלא שכאמור לעיל טען המפקח שהתובע השלים עבודתו בכ- 90% ומשכך, לא מצאתי כי העבודה בוצעה כראוי במלואה. 15. בכל הנוגע לשערים שהורכבו, הוצגה לעיוני תמונה בה ניתן לראות שהשער לא תקין ועל כך אין מחלוקת. עם זאת, התובע נדרש להתקין שני שערים כאשר השער השני תקין. אומנם המפקח טען שאינו יודע מהי הסיבה שבגינה השער לא תקין האם בשל עבודה לקויה או תכנון לקוי אולם בהיעדר ראיה אחרת לעניין, הרי שהנטל להוכיח שמדובר בפגם הרובץ לפתחה של הנתבעת מוטל על התובע. ברם התובע לא הרים הנטל ולא הוכיח זאת. 16. בהתייחס למעקה העיד המפקח שהשיפועים בבטון לא היו אמורים להשפיע על צורת המעקה ואף ציין שבסופו של יום לא אישר אותו מאחר ולא הושלם כראוי. עם זאת, מחקירת המפקח מסתבר שמירב התיקונים אינם קשורים לעבודתו של התובע דווקא. המפקח אומנם שלח מכתב לנתבעת ביום 4/7/011 שם ציין שטרם הושלמו התיקונים במעקה אולם בעדותו בדיון הסתבר שעיקר התיקונים אינם קשורים לעבודת המסגרות כגון חיזוק לייסטים, הוספת פקקים, ברגים ועוד ולמעט ביטול קלפות שהעריך כשעתיים עבודה בשטח. 17. אשר על כן ונוכח האמור לעיל, אין לי אלא לקבוע שהתובע ביצע את רובה של העבודה בהתאם להסכמות הצדדים. התובע אף פעל בהתאם לדרישות המפקח שהיה בשטח למעט מספר ליקויים שלא ניתן להם הסבר כגון השער מצידו הלא תקין, ביטול הקלפות ותיקון עקמומיות במעקה באמצעות השחזה. 18. נזקי הנתבעת הנתבעת טענה שכתוצאה מעבודתו הלקוייה של התובע נגרמו לה נזקים רבים ובכלל זה פגיעה במוניטין שלה בגובה של 35,000 ₪. ברם, טענה זו לא הוכחה כלל וכלל. הנתבעת לא הוכיחה שהובטחה לה עבודה נוספת באתר. לא פרטה מה היה סוג העבודה הנוספת שיכלה לבצע בחנויות באתר. הנתבעת גם לא פרטה כיצד חשבה נזקיה בסכום זה ומדובר בטענה סתמית שדינה להידחות. בהתייחס ליתר טענות הנתבעת ובכלל זה טענתה לפיה נאלצה להוציא כספים בגלל עבודות התאמה שנדרשו והשלכת חומרים שהוזמנו ורכישת אחרים במקומם, דין הטענה להידחות. כפי שציינתי לעיל, מקור אי ההתאמה היה באי התאמת התוכניות שנמסרו לתובע למצב בשטח. לא זו אף זו, קאצ'ו אומנם העיד שהנתבעת נדרשה להוציא כספים רבים על עבודת התאמה, השלכת חומרים שנרכשו ורכישת אחרים במקומם. לעניין זה העיד המפקח שלא נהוג לעבוד באופן כזו והנוהג הוא לקיחת מידות וביצוע התאמה. בנוסף, קאצ'ו העיד שהבחין מבעוד מועד שקיימת בעיה בהפרשי המידות. משכך, ברי כי היה על הנתבעת להמתין ולא לרכוש החומרים ולחתוך אותם בטרם בדיקת התאמתם לרווחים במעגל בשטח עצמו ובכך לצמצם נזקיה. אשר על כן, הנתבעת אינה רשאית לקזז מחובה לנתבע סך של 8,598 ₪, הסכום אותה טענה שהוציאה עבור רכישת חומרים חדשים. בהתייחס לעלויות הנוספות של קאצ'ו ופועליו נוכח העובדה שהתובע לא השלים עבודתו טענה הנתבעת שקאצ'ו השקיע שעות עבודה בגובה של 2400 ₪ והפעלים בסך נוסף של 10,260 ₪. ברם, אין בתכתובת שצורפה בכדי להעיד על כך. הנתבעת גםלא צרפה כרטיסי עבודה של העובדים על מנת שאווכח כמה שעות עבדו במקום על מנת להשלים את עבודת התובע. בנוסף, מעדות העד מר יורי טופל, מנהל מסגריה אצל הנתבעת מתברר שעיקר העבודה שבוצעה על ידי עובדי הנתבעת היתה הרכבת הפוליקרבונאט והוספת תוספות ופינות . כך גם ציין שעבודת המסגרות היחידה שביצע היתה בתיקון השער. אשר על כן, לא התרשמתי שהנתבעת נאלצה להוציא כספים רבים כטענתה אך בגין עבודת הנתבע ונראה שהנתבעת נדרשה אף להשלים את עבודתה על ההסכמות בינה לבין המזמינה ומספר השעות שנאלצה להשקיע על מנת לסיים את עבודת התובע נמוך בהרבה. אין מחלוקת שבסופו של יום קבלה הנתבעת מהמזמין את כל שכר עבודתה, לרבות עבודת התובע. משכך ובהיעדר ראיות מפורטות לעניין ובשים לב להודעת המפקח לפיה השלים התובע כ- 90% מעבודתו, אני קובעת שנזקי הנתבעת מגיעים ל- 10% משווי העבודות שבוצעו והתובע זכאי לקבל סך של 90% משווי העבודה שהוזמנה בצירוף העבודות הנוספות שנדרשו על ידי המפקח. בנסיבות אלו, זכאי התובע בגין עבודתו כפי שהוסכם בין הצדדים ובגין העבודות הנוספות, אשר הנתבעת קבלה תשלום מהמזמין עבורן, סך של 39,580 ₪. מסכום זה, יש להפחית את עלות תיקון השער. הצדדים לא צרפו כל ראיות לעניין זה. כך גם לא ברור באם מהו שווי תיקון השער ומשכך, אני מעריכה התיקון באופן גלובלי בשווי של 2,500 ₪ אשר יקוזז מהסכום לו זכאי התובע. 19. סוף דבר מכל המקובץ עולה, שהתובע ביצע עבודתו למעט תיקונים קטנים שנדרשו לביצוע על ידי הנתבעת אותם בלבד היתה רשאית לקזז משכרו. עם זאת, ברי כי לא היתה רשאית הנתבעת שלא לשלם לתובע אשר רכש חומרים ועבד במקום בכלל ומשכך, על הנתבעת לשלם לתובע את שכרו בגין עבודתו בסך של 37,080 ₪, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל. כן תישא הנתבעת בהוצאות התובע ובשכר טרחת עורך בסך כולל של 6,000 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק. חוזהמסגרותשער