אין בהגשת בקשה חוזרת כדי להאריך את המועדים בסעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

אין בהגשת הבקשה החוזרת כדי להאריך את המועדים הנקובים בסעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז-1967 (להלן: "חוק ההוצל"פ") ובתקנה 119(ה) לתקנות ההוצאה לפועל התש"ם-1979 (להלן: "תקנות ההוצל"פ"). אכן, כטענת המשיב, גם במקרה דא המדובר בהחלטות שעניינן זהה ועל כן, אם וככל שרצו המבקשים להשיג על קביעות כבוד הרשמת ההוצל"פ בהחלטה מיום 12/9/11 - שומה היה עליהם לעשות כן באמצעות הגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט במועד ואין לאפשר להם לעקוף את סדרי הדין ולהביא להארכת המועד להגשת בקשת רשות ערעור באופן מלאכותי באמצעות הגשת בקשה נוספת באותו עניין לכבוד הרשמת ההוצל"פ (ראה: רע"א 3435/08, מועלם נ' ישראפלורס בע"מ (2008) - אשר הוצג וסומן נ/3; וכן: דוד בר אופיר, "הוצאה לפועל הליכים והלכות" - חלק ראשון, מהדורה שביעית 2011, עמוד 109-110). הדברים אמורים במיוחד נוכח העובדה כי טענות אלה נכללו גם במסגרת בקשה בטענת "פרעתי" אשר נדחתה על ידי כבוד רשמת ההוצל"פ בהחלטותיה מיום 5/7/11 ומיום 3/8/11 בלא שהמבקשים ערערו עליהן. משכך, המדובר בגלגול שלישי של אותן טענות. לא נעלם מעיני כי במסגרת ההחלטה מיום 12/9/11 נאמר עוד כי: "ככל שלחייבים יש טענות נוספות לעניין בנק טפחות, יחדשו בקשתם תוך המצאת מסמכים ו/או אסמכתאות לטענותיהם". ברם, אין המדובר בטענות נוספות אלא באותן טענות ואף לא נטען לשינוי נסיבות. מכאן, החלטת כבוד הרשמת סיגלית גץ-אופיר היא החלטה חלוטה ואכן, כקביעתה, בהעדר כל שינוי בנסיבות המצדיק עיון חוזר בבקשה - דינה להידחות. די בכך כדי לדחות את הבקשה שלפניי. 4. למעלה מן הדרוש יובהר כי דין הבקשה להידחות אף לגופא. עיון בבקשה ובתשובות, רחבות ההיקף, אשר הגישו הצדדים, על נספחיהן, מעלה, בין היתר, כדלקמן: 4.1 ביום 2/5/01 נחתם בין אנור חברה לבנין ונכסים בע"מ (להלן: "חברת אנור") לבין המבקשים חוזה לרכישת דירה בפרוייקט אשר הוקם ברמות רזים, צפת על חלקה מס' 8 בגוש 13698 (להלן: "המקרקעין" ו-"הפרויקט", בהתאמה) אשר סומנה כדירה מס' 4 בתשריט חתום שצורף לחוזה (להלן: "דירת המבקשים" או "הדירה") תמורת סכום של 640,000 ₪ (להלן: "חוזה הרכישה"). 4.2 יוער כי ביום 20/7/00 רכשה משפחת בן-אבו (להלן: "משפחת בן-אבו") דירה בפרויקט, לטענתה התכוונה לרכוש את דירה מס' 4 ובטעות נרשם דירה מס' 3. ברם, ביום 17/10/00 בוטל הסכם הרכישה של הדירה אותה רכשה משפחת בן-אבו. לשיטת המבקשים הם רכשו את הדירה, בעצת חברת אנור וכחלק מהחזר חוב אותו חבה חברת אנור להם, לאחר שהוסבר להם כי על דירה מס' 4 מוטלת משכנתא לטובת משפחת בן-אבו, אשר כאמור ביטלו את רכישתם וכי לשם רכישת הדירה תיפרע המשכנתא מכספי ההלוואה אותה יטלו המבקשים. 4.3 ביום 25/8/99 רכשה משפחת דהן (לעיל ולהלן: "משפחת דהן") מחברת אנור את דירה מס' 3 בפרויקט. 4.4 ביום 7/9/99 נרשמו שתי הערות אזהרה על המקרקעין: האחת, לטובת משפחת דהן בהתאם להסכם; והשנייה, לטובת טפחות בנק משכנתאות לישראל (לעיל ולהלן: "בנק טפחות") על זכויות דהן בגין ההלוואה שנטלו. ביום 3/4/00 נרשמה הערה נוספת לטובת בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ (להלן: "בנק הפועלים) על זכויות דהן בגין הלוואה נוספת שנטלו. 4.5 ביום 22/10/00 ביקשה משפחת דהן להחליף את דירה מס' 3 בדירה מס' 6 וכך בוצע: משפחת דהן רכשה את דירה מס' 6 (להלן: "דירת דהן"); ודירה מס' 3 נמכרה מאוחר יותר למשפחת ארביב (להלן: "משפחת ארביב" ו-"דירת ארביב" בהתאמה). 4.6 המדובר בפרויקט הכולל ששה קוטג'ים: שני קוטג'ים בכל שורה כאשר דירת המבקשים שמספרה 4 מהווה את הקוטג' השמאלי בשורה השנייה (אמצעית) ואילו דירת דהן שמספרה 6 (לאחר ההחלפה) מהווה את הקוטג' השמאלי בשורה הראשונה (הצפונית) . לשם הבהרת הדברים במדויק יודגם הדבר בטבלה שלהלן: צ' קוטג' מס' 5 קוטג' מס' 6 - דירת דהן קוטג' מס' 3 - דירת ארביב קוטג' מס' 4 - דירת המבקשים קוטג' מס' 1 קוטג' מס' 2 4.7 ביום 10/5/01 נחתם בין המבקשים לבין המשיב חוזה להלוואה סכום כולל 460,000 ₪ (להלן: "חוזה ההלוואה"). 4.8 מכוח חוזה ההלוואה נרשם במשרד רשם המשכונות בתל-אביב משכון לטובת המשיב (לעיל ולהלן: "המשיב" או "הבנק הזוכה") על המקרקעין (להלן: "המשכון"). כמו כן, ביום 10/5/01 נרשמו שתי הערות אזהרה על המקרקעין: האחת, לטובת המבקשים בהתאם לחוזה הרכישה; והשנייה, לטובת המשיב על זכויות המבקשים בגין חוזה ההלוואה. 4.9 סכום של 415,800 ₪ מתוך כספי ההלוואה שולם לסילוק המשכנתא של משפחת בן-אבו, סכום של 44,2000 ₪ מתוך כספי ההלוואה הועבר לפיקדון בידי המבקשים וביום 15/5/01 אישרה חברת אנור כי קיבלה מן המבקשים את מלוא תמורת הדירה בהתאם לחוזה הרכישה. 4.10 בחודש אוגוסט 2001 קיבלו המבקשים חזקה בדירה והחל מאותו מועד הם עושים בה מנהג בעלים. נכון להיום הדירה מושכרת לצדדים שלישיים, לטענת המשיב, תמורת סך של 3,000 ₪ לחודש. 4.11 המבקשים לא פרעו במלואם ובמועד את התשלומים על פי חוזה ההלוואה ונכון ליום 9/2/11 יתרת חוב הפיגורים עמדה על סך של 283,533 ₪ ויתרת החוב הכוללת לסילוק ההלוואה עמדה על סך של 623,892.04 ₪. 4.12 המשיב הגיש כנגד המבקשים תביעה כספית לתשלום יתרת החוב (ת.א. (שלום חיפה) 4688/05 - לעיל ולהלן: "התביעה הכספית"). ביום 15/1/08 קיבל כבוד השופט א. אליקים את התביעה הכספית וחייב את המבקשים בתשלום סך של 497,897 ₪ בצירוף ריבית פיגורים, אגרות ושכר טרחה (להלן: פסק הדין בתביעה הכספית"). בהתאמה, נפתח תיק הוצל"פ לביצוע פסק הדין (02-16343-08-05) במסגרתו ניתן ביום 14/5/08 צו תשלומים בסך חודשי של 2,000 ₪ כאשר סכום החוב נכון ליום 6/3/11 עמד על סך של 797,250.27 ₪. 4.13 המבקשים הגישו ערעור על פסק הדין (ע"א (מחוזי חיפה) 341/08 - לעיל ולהלן: "ההליך בערעור"). בפסק הדין בערעור מיום 19/10/10 נאמר כי לשיטת המבקשים שלא נסתרה על דירת המבקשים רשומים שני שעבודים: האחד, לטובת בנק טפחות בגין חובה של משפחת דהן שהיה צריך לרשמו על דירת דהן; והשני, לטובת הבנק הזוכה. לפיכך, הושב התיק לערכאת קמא על מנת שבנק טפחות ומשפחת דהן יצורפו לתביעה ויקבע האם יש למחוק המשכנתא לטובת בנק טפחות ולרשמה על דירת דהן (לעיל ולהלן: "פסק הדין בערעור"). בהתאמה, התיק חזר לערכאת קמא, המשיב הגיש כתב תביעה מתוקן במסגרתו צירף את בנק טפחות, משפחת דהן, ואף את בנק הפועלים ואחרים. המבקשים מצידם הגישו תביעה שכנגד. 4.14 בין לבין, פורקה חברת אנור; וביום 31/8/10 דחה כבוד השופט זיאד הווארי את תביעתו של צד ג' (שלמה נרקיס) למתן פסק דין הצהרתי לפיו הערת אזהרה שנרשמה לטובתו על המקרקעין ביום 26/1/00 מתייחסת למגרשים 4 ו-6 (ת.א 131/02 (מחוזי נצרת) - להלן: "התביעה בנצרת"). 4.15 בחודש פברואר 2011, פתח המשיב תיק הוצל"פ זה שמספרו 02-15794-11-6 למימוש המשכון (לעיל ולהלן: "תיק ההוצל"פ"). 4.16 ביום 13/4/11 הגישו המבקשים בקשה בטענת "פרעתי". במסגרת שלל הטענות שהעלו המבקשים עלתה גם טענתם כי נוכח פסק הדין בערעור רשומים שני שעבודים סותרים על הדירה ועל כן, מנוע המשיב מלפעול טרם תכריע ערכאת קמא בדבר תוקף השעבוד לטובת בנק טפחות. 4.17 משפחת דהן הודיעה כי היא נטלה בשנת 1999 את ההלוואה נשוא השעבוד לבנק טפחות המתייחסת לדירתם - דירה מס' 6 - ולא לדירת המבקשים והיא עומדת בתשלומי המשכנתא שנטלו מבנק טפחות כסדרם. על כן, אין בין דירת המבקשים לבין משכנתא זו דבר (וראה גם החלטת כבוד הרשמת מיום 17/7/11). בנק טפחות מצידו הודיע כי אין לא כל הלוואה פעילה על שם המבקשים. בהתאם לנסח מלשכת רישום המקרקעין מיום 12/7/11 לטובת בנק טפחות רשומה הערת אזהרה אחת בלבד בגין הלוואה משפחת דהן. 4.18 משכך, בהחלטות מיום 5/7/11 ומיום 3/8/11 דחתה כבוד רשמת ההוצל"פ את בקשת המבקשים בטענת "פרעתי", על כל חלקיה, תוך ציון כי על פי הודעת בנק טפחות לא נרשמה לטובתו משכנתא על זכויות המבקשים, ובהתאם לנסח מלשכת רישום המקרקעין על זכויות המבקשים רשומה רק הערת האזהרה לטובת הבנק הזוכה. 4.19 בקשת המבקשים מיום 12/9/11 לעיכוב הליכים נדחתה, כאמור, בהחלטת כבוד הרשמת מאותו היום. 5. צא ולמד: - המבקשים לא חבים כספים לבנק טפחות ואין כל טענה לכך מצד בנק טפחות או כל גורם אחר; - ההערה הרשומה על המקרקעין לטובת בנק טפחות מתייחסת להלוואה אותה נטלה משפחת דהן, העומדת בתשלומי ההלוואה כסדרם, ולזכויות משפחת דהן במקרקעין בלבד; - ההערה היחידה הרשומה על זכויות המבקשים במקרקעין היא לטובת הבנק הזוכה בגין חוזה ההלוואה. משכך, בדין קבעה כבוד הרשמת בהחלטתה מיום 12/9/11 (כמו גם בהחלטה מיום 3/8/11) כי אין בשלב זה כל הערה בגינה יש לעכב את ההליכים בתיק ההוצל"פ וכך גם בדין קבעה כבוד הרשמת בהחלטתה מיום 1/3/12 כי אין כל שינוי נסיבות המצדיק עיון חוזר. כבוד הרשמת שבה ונדרשה לטענות המבקשים בעניין דא והחלטותיה התקבלו לאחר קבלת עמדת כל הצדדים הרלוונטיים ועיון במכלול המסמכים המעידים, כקביעתה, כי דין טענות המבקשים להידחות. מטעם זה אין מקום להתערב בהחלטתה מיום 1/3/12 כמו גם בהחלטותיה הקודמות בעניין דא. 6. זאת ועוד. ניכר כי התנהלות המבקשים והגשת בקשות חוזרות באותה הסוגיה אך מכבידות על המערכת שלא לצורך תוך פגיעה הן בצד שכנגד והן בכלל ציבור המתדיינים הממתין ליומו. הדברים אמורים במיוחד בשים לב להליכים הרבים והמסועפים שהתנהלו/מתנהלים בכל הקשור לפרויקט זה כפי שעולה מן המסמכים אשר הוצגו לפני. 7. אם וככל שנדרשנו לתמיכה נוספת, כי אין בקביעת כבוד רשמת ההוצל"פ מתום, הרי שזו ניתנה במסגרת ההליכים שהתקיימו לאחר מכן במסגרת התביעה הכספית (ת.א. (שלום חיפה) 4688/05) : 7.1 בישיבה מיום 4/2/13 הורה כבוד הש. י. פרידמן כי יש לסיים את גרירת המשכנתאות של בנק טפחות ובנק הפועלים לדירת דהן. על בנק טפחות ובנק הפועלים לגרור את המשכנתא בשיתוף פעולה של משפחת דהן כאשר שני הבנקים הנ"ל ומשפחת דהן כבר נתנו עמדתם שאין להם התנגדות לדבר בכפוף לכך שאין טענה לזכות נוגדת על דירת דהן ומי מבעלי הערות האזהרה והעיקולים הרשומים במקרקעין (ראה: ת/1). 7.2 ביום 28/4/13 הודיעה משפחת דהן כי היא פועלת יחד עם בנק טפחות ובנק הפועלים לביצוע גרירת המשכנתא לדירה מס' 6 (הוצג וסומן - נ/1). 7.3 ביום 10/6/13 הורה כבוד הש. י. פרידמן כי תומצא פסיקתא לחתימתו לפיה תיגררנה המשכנתאות של בנק טפחות ובנק הפועלים מדירת החייבים לדירת דהן (ראה: ת/2 ו-נ/1). 7.4 ביום 25/6/13 נחתמה על ידי כבוד הש. י. פרידמן פסיקתא במסגרתה הוצהר כי: "....הנני מצהיר אפוא ביחס לנתבעים 1-2 [המבקשים - ב.ש.] וביחס לנתבעים 7-24 [כל יתר בעלי הזכויות במקרקעין - ב.ש.] כי אין למי מהם זכות נוגדת את זכויות הנתבעים 3-6 [משפחת דהן, בנק טפחות ובנק הפועלים - ב.ש.] בדירת דהן יעיש וויקטוריה שבגוש 13698 חלקה 8 (דירה שמאלית עליונה בתשריט נספח א' לפסיקתא, דירה מספר 6, הדירה הצפונית במבנה הדו משפחתי המזרחי ביותר בחלקה" (ראה: נ/2). מכאן, בשלב זה קיים קיימת הוריה חלוטה על ייחוד המשכנתא של בנק טפחות לדירת משפחת דהן ואף ניתנה פסיקתא. ודוק: חרף האמור בהודעת המבקשים מיום 29/8/13 - אין לפני כל ראיה כי הליך הגרירה טרם הושלם וממילא בנסיבות דא - כמפורט לעיל - אין בנתון זה כדי לשנות מהחלטתי. 8. מטעם זה, בישיבה מיום 8/7/13 הוריתי למבקשים להודיע האם נוכח ההחלטות ופסקי הדין שניתנו במסגרת התביעה הכספית הם עומדים על בקשתם. המבקשים בקשו ארכה על מנת לנסות ולמצות הליך משא ומתן אשר למרבה הצער לא עלה יפה - כאשר כל צד בא בטרוניה כלפי הצד האחר. ביום 29/8/13 הודיעו המבקשים כי הם מבקשים שהות נוספת ולחלופין, עומדים הם על בקשתם. בפרט בנסיבות, ונוכח האמור בבקשות/תגובות/והודעות הדדיות אשר הוגשו במהלך חודש האחרון - לא מצאתי לנכון ליתן ארכה נוספת ודנתי בבקשה. 9. סוף דבר - 9.1 דין הבקשה להידחות. 9.2 אני מחייבת את המבקשים לשלם למשיב הוצאות משפט בסך כולל של 4,000 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצדדים, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל. הוצאה לפועל