תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי - הארכת מועד

על-פי תקנה 528 סיפא לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הארכת המועד צריכה להיות על-פי טעמים מיוחדים שיירשמו. דא עקא, ובניגוד לאמור בהחלטה, סבור אני כי המערער אכן הציג טעם מיוחד להארכת מועד הגשת הערעור, וזאת כמובהר להלן. בספרו של השופט גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה עשירית, התייחס המחבר בעמוד 770 ואילך לטעמים המיוחדים המצדיקים הארכת מועד הקבוע בחיקוק, וציין באומרו: "ניתן להכיר בטעות בדין כטעם מיוחד להארכת מועד, במקרה שבו הציפייה הלגיטימית של בעל הדין האחר לסופיות ההליכים, אינה נפגעת. כאשר הערפל הדיוני שנוצר על ידי בעלי הדין במשותף הוא שהוביל לטעות, לא יכולה להיווצר ציפייה לגיטימית לסופיות רק בשל הכשל הדיוני" (שם, עמ' 771). בהמשך הוסיף המחבר תוך הפנייה להלכה הפסוקה כי "המגמה המסתמנת בפסיקה היא הגמשת המדיניות כלפי הארכת המועד. מהות ההליך שבו מדובר, ערעור בזכות, מהווה אף היא שיקול לטובת ההארכה" (שם, עמ' 771). עוד הוסיף המחבר וציין כי "הליך אחר התלוי ועומד בפני בית המשפט, מהווה טעם מיוחד להארכת המועד להגשת הליך אחר באותו עניין. אם ממילא עניין מסוים תלוי ועומד בפני בית המשפט וטרם נדון, אין הצדקה למנוע הגשת הליך אחר שהוגש באיחור, הנסב על אותו עניין" (שם, עמ' 772). הארכת מועדתקסד"א 1984 (הישנות)