דחיית התביעה על הסף מחמת טענה למעשה בית דין

דחיית התביעה על הסף מחמת טענה למעשה בית דין, בהתאם לתקנה 101 (א)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. (להלן:"המבקש";"המשיבה";"התקסד"א"). תמצית טענות המבקש 2. עניינה של התביעה אשר הינה על סך של 2,500,000 ₪ הוא בטענה להפרת חובות האמון המוטלות על המבקש כתאגיד בנקאי, תוך גרימת נזקים כבדים למשיב בעקבות הסתרת מידע מהמשיב בנוגע לניהול חשבון הבנק של "חברת טיליון שיווק בע"מ", אשר נעשו ללא ידיעתו וללא הסכמתו, לו המשיב ערב. 3. לטענת המבקש, טענות אלו הוכרעו כבר ביום 15.4.08 על ידי בית משפט השלום בחדרה במסגרת ת.א. 1379/08, עת ניתן פסק דין חלוט כנגד המשיב המחייבו לשלם למבקש סך של 455,372 ₪ בהתאם לחוב חשבון אשר לו ערב אשר התנהל על שם "חברת טליון שיווק בע"מ". (להלן: "פסד הדין החלוט"). 4. כנגד פסק דין זה הגיש המשיב בקשות לביטול ובר"ע ואלו נדחו על הסף על ידי בית משפט המחוזי בחיפה. 5. ביום 13.2.08 הגיש המשיב תביעה לבית משפט השלום בחדרה כנגד המשיב וכנגד "חברת טליון שיווק בע"מ" וכנגד הערב- מר ערן יונתן, בגין חובה של החברה לבנק בחשבונה המתנהל אצל המשיב, חוב לו ערבו המבקש והערב הנוסף, בהיותם בעלי מניות בחברה. 6. ביום 15.4.08 ניתן פסק דין כנגד החברה וכנגד המשיב לאחר שאלו לא הגישו בקשת רשות להתגונן, ונפתח כנגדם תיק הוצאה לפועל. 7. ביום 11.6.09 הגיש המשיב בקשה לביטול פסק הדין, אשר נדחתה ביום 14.8.09 על ידי בית המשפט. 8. ביום 21.11.10 הגיש המשיב, בשיהוי ניכר, בקשה נוספת להארכת מועד לביטול פסק הדין, אשר נדחתה אף היא. 9. אם לא די בכך, הגיש המשיב ביום 1.2.11 בקשה נוספת להארכת המועד לביטול פסק דין, אשר נדחתה גם כן. 10. לטענת המבקש, משראה המשיב כי אינו יכול להמשיך ולפנות בבקשות חוזרות ונשנות לבית המשפט, החליט לפנות לבית המשפט המחוזי בבר"ע על החלטתו של בית משפט קמא לדחות את בקשתו להארכת מועד. 11. ביום 30.6.11 דחה בית המשפט המחוזי את בקשת רשות הערעור של המשיב בהחלטה מנומקת ומפורטת. 12. על כן, מבקש המבקש לדחות את התביעה על הסף לאור קיומו של מעשה בית דין. תגובת המשיב 13. לטענת המשיב, דין הבקשה להדחות שכן אינה נתמכת בתצהיר ולא הוגש כל כתב הגנה. 14. עוד, גורס הוא כי תביעה זו הינה תביעה נזיקית שהוגשה כנגד המבקש בשל מחדליו הרבים שנעשו כלפי המשיב, דבר שהביא בסופו של יום להתמוטטותו הכלכלית והנפשית. התביעה דנן הינה תביעה נזיקית המבקשת לתבוע את המבקש על רשלנותו ומחדליו הרבים שנעשו כלפי המשיב, באי מסירת דפי חיוב ללקוח, כפי שמחויב הוא, במשך למעלה משש שנים, באי מסירת הודעה לערב לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 וכן טוען להפרת חובה חקוקה. 14. לדבריו, מדובר בתביעה אשר אינה נכנסת בגדר הכרעה בפסיקה קודמת שנפסקה בתביעה כספית כפי שהוגשה בזמנו על ידי המבקש. 15. עוד, מוסיף הוא כי כבר בזמן הגשת התביעה כנגדו התמוטט המשיב נפשית וכלכלית ולא היה כשיר משפטית לנהל דין ודברים עם המבקש, דבר שבוצע על ידי אימו. כיום, המשיב הינו נכה המתקיים מקצבת ביטוח לאומי. תשובת המבקש 16. ביום 1.7.12 הגיש המשיב תביעה כנגד המבקש שהתבררה בפני מותב אחר בבית המשפט, כבוד השופטת אושרי פרוסט - פרנקל, בתיק 793-07-12, ובה עתר לקבל פסק דין הצהרתי המורה על ביטולו של פסק הדין בתביעת הבנק. 17. גם שם הגיש המבקש בקשה לסילוק התביעה על הסף, בין היתר מחמת טענה למעשה בית הדין, ובית המשפט נעתר לבקשה והורה על סילוקה של התביעה ביום 21.4.13. 18. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל ולפיכך יש לדחות התביעה על הסף, מהנימוקים כדלקמן: מעשה בית דין 19. אין חולק כי פסק הדין שניתן לטובת המבקש בהתדיינות הראשונה בבית משפט בחדרה הפך לחלוט, וכי כל הבקשות הרבות שהגיש המשיב לבטלו נידונו ונדחו. 20. המשיב ניסה בבקשותיו החוזרות ונשנות בתיקים שונים ובערכאות שונות, ואף בתביעתו זו, לאיין את תוצאות פסק הדין החלוט, אשר הכריע בפלוגתא העיקרית בין הצדדים, לאמור, קיום החוב לבנק, ולכן מנוע הוא לשוב ולהעלות בתביעה דנן טענות החותרות תחת הכרעה זו ומנסות לשנות מהותה ומהות יחסי הצדדים. 21. מסקנתי הינה, כאמור, כי פסק הדין שניתן בהתדיינות הראשונה בין הצדדים יצר מעשה בית דין לגבי ההתדיינות בתובענה דנן. 22. על פי לשון תקנה 101 (א) (1) לתקסד"א, בית המשפט רשאי, בכל עת, לדחות תובענה מחמת מעשה בית דין, וזו לשון התקנה: "דחיה על הסף 101. (א) בית המשפט או רשם שהוא שופט רשאי, בכל עת, לדחות תובענה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, מאחד הנימוקים האלה: (1) מעשה בית דין; " 23. לעניין זה ראה רע"א 2237/06 בנק הפועלים נ' רלה ויינשטיין כדלקמן: "גם אני סבורה, כי פסק דין שניתן בהעדר הגנה ומכריע מכללא לטובת התובע בפלוגתא עיקרית, שהיא נושא ההתדיינות הראשונה וההכרעה בה היא בבחינת הכרעה שבלעדיה אין, מונע מן הנתבע לשוב ולהעלות בהתדיינות נוספת טענות החותרות תחת הכרעה זו." כן ראה ההלכה שנקבע על ידי הנשיא אגרנט בע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב (2) 561, 583: "מקום שתביעה נדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך, שוב אסור להיזקק לתביעה נוספת בין אותם הצדדים או חליפיהם, אם זו מבוססת על עילה זהה. במקרה כזה, אם במשפט הראשון זכה התובע בדין, כי אז אומרים שעילתו שם "נבלעה"...בפסק הדין, אשר הכיר בזכותו ובא במקום העילה, שאיננה עוד...וכן, אם במשפט הראשון זכה הנתבע בדין, אזי אומרים שקם מחסום...המשתיק את התובע מלחזור על תביעה שניה המבוססת על אותה עילה, בחינת היותה חסומה או מושתקת...". 24. לאור כל האמור לעיל, הנני מקבלת הבקשה ומורה כי התביעה תידחה על הסף. 25. המשיב ישא בהוצאות המבקש בסך של 5,000 ₪. מעשה בית דיןדחיה על הסף