טענת הפרת הסכם התחייבות לספק מסכי אוויר במידות מותאמות

לטענת הנתבעת, התחייבות התובעת היתה לספק לה מסכי אוויר במידות המותאמות למידות המפתחים ובאופן שלכל מפתח יסופק מסך אוויר אחד בלבד. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי, התובעת הציגה מצג ולפיו היא מייצרת את המסכים ומשכך, בניגוד למסכים מיובאים המגיעים במידות קבועות, הרי שהיא יכולה לספק מסכים המותאמים במידותיהם במדויק למידות המפתח ומצגה זה שימש בסיס לביצוע ההזמנה דווקא מהתובעת. לטענת הנתבעת, משסופקו שני מסכי אוויר לכל מפתח, הרי שהתובעת לא עמדה בהתחייבותה. עוד טוענת הנתבעת כי פנתה אל התובעת בדרישה לספק לה המסכים בהתאם למוסכם ואולם, זו סירבה תוך שהיא חוזרת בה מהמצג ולפיו היא מייצרת את המסכים וטוענת כי המסכים מיובאים ומגיעים במידות קבועות. לטענת הנתבעת, השיק נשוא התביעה, נמשך לתובעת מראש וטרם סופקה ההזמנה ומשכך, פירעונו של השיק הותנה באספקת ההזמנה במלואה ובהתאם להתחייבות. הנתבעת טוענת כי משלא קיימה התובעת התחייבותה וסירבה לחזור בה מהפרתה, הוסכם בין הצדדים על ביטול העסקה והשבה ואולם, עת הושבו המסכים אל התובעת, סירבה התובעת לקבלם ומשכך, הודיעה הנתבעת לתובעת על ביטול העסקה והורתה על ביטול השיק. לטענת הנתבעת, בנסיבות בהן לא סיפקה התובעת את המוצרים בהתאם למוסכם והיא הודיעה על ביטול העיסקה והשבה, הרי שמדובר על כשלון תמורה מלא ומשכך, אין לתובעת כל עילת תביעה מכוחו של השיק . התובעת מצידה מכחישה מכל וכל הטענה ולפיה הוסכם כי לכל מפתח יסופק מסך אחד בלבד ולטענתה, הוסכם מפורשות ומלכתחילה כי לכל מפתח יסופקו שני מסכים. זאת ועוד, לטענת התובעת, באשר לאחד מן המפתחים- שהוא בגודל 2.6 מ' עת ביקשה התובעת לחרוג ב - 10 ס"מ מגודל המפתח, הוסכם מפורשות כי גם למפתח זה יסופקו שני מסכים בגודל כולל של 2.7 מ'. לטענת התובעת , היא סיפקה לנתבעת המסכים כמוסכם ויתרה מכך, עובד הנתבעת עמד בקשר עם נציגה על מנת לברר כיצד להרכיבם. הנתבעת מודה כי התובעת פנתה, בבקשה לביטול העיסקה, בשלב מאוחר יותר ואולם, לטענתה, בדין סירבה לביטול העסקה משהיא סיפקה המוצרים בהתאם למוסכם. התובעת מוסיפה וטוענת כי, בכל מקרה משסופקו המוצרים בהם ניתן לעשות שימוש לתכלית של כיסוי המפתחים והנתבעת לא הראתה כל נזק אשר נגרם לה כפועל יוצא מאספקת שני מסכים לכל מפתח במקום אחד, הרי שממילא לא מדובר בכישלון תמורה מלא אלא חלקי ומשכך, אין לנתבעת הגנה שטרית כלפי השטר. דיון והכרעה: לאחר שהוגשו תצהירי עדות ראשית בתיק ואף נקבע מועד הוכחות, הגישו הצדדים ביום 16/5/13 הסדר דיוני, אשר קיבל תוקף של החלטה ובהתאם לו, יוגשו על ידי הצדדים סיכומים ובית המשפט יתן פסק דין בהתבסס על החומר המצוי בתיק. בהתאם להסכמה האמורה הוגשו על ידי הצדדים סיכומיהם בתיק וניתן פסק דין זה. לאחר שעיינתי בחומר הראיות, בעדויות ובסיכומי הצדדים הנני מוצאת לקבל את ההתנגדות לגופה ולדחות את התביעה. להלן יפורטו טעמי. ההסכמה בין הצדדים : כאמור, הצדדים חלוקים בשאלה האם הוסכם בינהם מלכתחילה, על אספקת מסך אחד לכל מפתח - כטענת הנתבעת, או שניים - כטענת התובעת. במחלוקת האמורה, הנני סבורה כי מאזן ההסתברויות נוטה לכיוון גרסת הנתבעת. כך, עדות לכך שהוסכם על אספקת מסך אחד לכל מפתח ניתן למצוא הן בטופס הזמנת רכש מיום 20/11/11 בו ניתן לראות כי תיאור הפריט מופיעות המידות לכל מפתח ובכמות מופיעה יחידה אחת לכל מפתח והן, בהודעת מייל מיום 15/11/11 אשר נשלחה מנציג הנתבעת לנציג התובעת בה נרשם, בהקשר למסכים : "יחידה 1 - רוחב 270 ס' גובה 310 יחידה 1 - רוחב 260 סמ גובה 250" כלומר, נקבע גם כן כי מדובר ביחידה אחת לכל מפתח. לטענת התובעת, במסגרת חשבונית אשר הונפקה לנתבעת במועד עריכת ההזמנה, נקבע מפורשות כי מדובר בארבעה מסכים ומכך, שהנתבעת לא התנגדה לאמור בה, הרי שכך אמנם הוסכם. באשר לחשבונית זו, טוענת הנתבעת כי החשבונית הועברה רק במועד האספקה ומשכך, לא ניתן ללמוד ממחדלה כביכול מהתייחסות לאמור בה, דבר. בהקשר זה, עיון בחשבונית מעלה כי לכאורה זו מועברת במועד האספקה והראייה- מופיעות במסגרתה תניות הנוגעות לאספקת המוצר ובכלל זה אישור הלקוח בדבר קבלתה מוצר בשלמותו ותקינותו. זאת ועוד, לטענת המצהיר מטעם התובעת- מר יונתן רבה - הועברה החשבונית אל הנתבעת בפקס ואולם, הנתבעת לא צירפה כל אישור פקס המעיד כי אמנם בוצע משלוח כאמור במועד הנטען. בנסיבות אלו, הרי שלא הוכח כי אמנם החשבונית נמסרה טרם האספקה ומשכך, אין בדבר משלוחה בכדי ללמד על השתק כלשהו של הנתבעת. לאמור יש להוסיף כי התובעת טענה שהשיק נשוא התביעה נמשך לנתבעת עוד קודם לביצוע האספקה ותמכה טענתה זו בתצהיר מטעמה . במסגרת תצהיר התובעת לא התייחסה התובעת לטענה האמורה ושתיקתה מהווה הודיה בטענה . לאור האמור, הנני קובעת כי השיק נשוא התביעה נמשך עוד קודם לביצוע האספקה ומשכך, אין בעצם משיכתו בכדי להוות ראייה המטה המאזן לאיזה מן הצדדים. זאת ועוד, חיזוק לכך שאמנם לא סופק לנתבעת המוצר כפי שהוסכם, ניתן ללמוד מהתנהלות הנתבעת מיד לאחר האספקה- כך, הנתבעת הציגה תיעוד לשיחות טלפון רבות לתובעת מיד לאחר האספקה וכן, תכתובת בסמוך לאספקת המוצר וכחודש וחצי קודם למועד פירעונו של השיק, במסגרתה הודיעה הנתבעת לתובעת כי המוצר אשר סופק לא תואם את המוסכם - תיעוד כאמור מראה כי טענות ההגנה של הנתבעת נטענו כבר בזמן אמת ואינן יציר מלאכותי לשם ההתנגדות. בשים לב למכלול הראיות כאמור, הנני מקבלת גרסת הנתבעת וקובעת כי הצדדים הסכימו כי יסופק מסך אחד לכל מפתח ומשכך, עת סיפקה התובעת שני מסכים לכל מפתח, הרי שהפרה את ההסכם בינה לבין הנתבעת. האם לנתבעת הגנה שטרית בנסיבות כפי שפורטו - לטענת התובעת גם לו אמנם הופרה ההתחייבות עת סופקו שני מסכים לכל מפתח, הרי שאין מדובר בכישלון תמורה מלא ומשכך, אין לנתבעת הגנה בפני השטר. אפתח ואקבע כי , בשים לב לכך שמדובר בצדדים קרובים, ממילא אין ממש בטענה הואיל ובהתאם לפסיקה כאשר מדובר בצדדים קרובים - גם מקום בו מדובר בתביעה שטרית- ניתן להעלות הן טענות שטריות והן טענות חוזיות או כל טענה אחרת שהמתנגד רשאי היה להעלותה אילו התביעה המוגשת כנגדו לא היתה שטרית אלא תביעה על פי עסקת היסוד (ראה - דנ"א 258/98 צמח נ' שלשבסקי, פ"ד נה (4) 193 (1998), רע"א 1417/07 נרקיס נ' מאי-י.ד. שירותים בע"מ (8/7/07), ע"א 1471/06 עגיב יעוץ וניהול בע"מ נ' יאיר רבינוביץ, רו"ח - יו"ר הרשות לבקרת תקציבים (6/3/08)). כלומר, מעמדו של נתבע שטרי, מקום בו מדובר בצדדים קרובים, הושווה למעמד כל נתבע אחר באופן שגם כאשר אין בפיו טענת הגנה שטרית מוכרת, יתאפשר לו לטעון טענות הגנה חוזיות ואחרות בגין עיסקת היסוד, דוגמת טענה של הפרת ההסכם שבמסגרתו נמסר השטר (רע"א 11400/05 דני את דורון שטיחים בע"מ נ' גל נוי (6/4/06)). מן האמור נובע כי - טענה ולפיה הופרה העסקה בין הצדדים מהווה טענת הגנה אפשרית בין צדדים קרובים לשטר. יתרה מכך, בנסיבות בהן לא סיפקה התובעת את אשר הוסכם בין הצדדים, הנתבעת הודיעה על ביטול העיסקה והשבה הרי שמדובר בכישלון תמורה מלא (ראה - ע"א 788/77 פרידמן נ' איכנבאום , לד (1) 138 וכן, פרופ' ש. לרנר בספרו "דיני השטרות" בעמ' 297) חיזוק לכך ניתן למצוא גם בעדות העד מטעם הנתבעת אשר לא נסתרה ובהתאם לה המסכים אינם מורכבים על המפתחים, הנתבעת ביקשה להשיבם לתובעת ברם , התובעת סירבה לקבלם והינם מונחים ארוזים במפעל הנתבעת. אשר על כן - הרי שמשהוכח כי התובעת הפרה את התחייבותה כלפי הנתבעת והנתבעת הודיעה על ביטול ההסכם בין הצדדים - הרי שלנתבעת הגנה בפני השיק ודין התנגדותה להתקבל לגופה. סוף דבר: לאור האמור, הנני מקבלת את ההתנגדות ודוחה את התביעה. התובעת תישא בהוצאות הנתבעת בסך של 1,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום. הפרת חוזהחוזה