הוכחת מאמצים לאיתור חלקים חליפים לרכב - נזקי רכוש

1. בפני תביעה לפיצויים בגין נזקי רכוש שנגרמו לתובעת,לטענתה,כתוצאה מתאונת דרכים מיום 11.1.12 עת נפגע רכב שבבעלות התובעת מסוג סובארו "אימפרזה" מ.ר 28-435-63 (להלן: "הרכב") מאחור ע"י רכב המבוטח אצל הנתבעת. התובעת תמכה תביעתה בחוות דעת שמאי, מר מרואן גנדור (להלן- "גנדור" או "שמאי התובעת"). הנתבעת שילמה לתובע את הסכום שלא היה שנוי במחלוקת ע"ס 28,248 ₪ (שעיקרו נזק ישיר ושכ"ט השמאי). בהמשך שולם סכום נוסף ע"ס 5,326 ₪ בגין ירידת ערך. לאור האמור,הועמדה התביעה ע"ס של 11,253 ₪ כדלקמן: א. נזק ישיר- 10,299 ₪. ב. ירידת ערך- 954 ₪. 2. לכתב הגנתה צירפה הנתבעת חוות דעת שמאי- דני גורביץ (להלן: "גורביץ" או "שמאי הנתבעת") לסתירת הפרשי הנזק הנטענים. בהתאם להודעת הצדדים מיום 24.2.13 הוסכם בין הצדדים כי מדובר במחלוקת שמאים בלבד (סעיף 2 להודעה) ולפיכך בתאריך 1.7.13 נחקרו שני השמאים על חוות דעתם. 3. לאחר שעיינתי במסמכים שבתיק, ולאחר שהתרשמתי מעדויות השמאים ועיינתי בסיכומי הצדדים, שוכנעתי כי דין התביעה להתקבל בחלקה העיקרי,אם כי לא במלואה וזאת כמפורט להלן. בפסיקה נקבע שאם הצד הנפגע הוכיח שעשה מאמצים לאיתור חלקים חליפים וניסונו לא צלח, על הצד שכנגד להוכיח שניתן למצוא חלקים משומשים חליפיים לאלו שנפגעו (תא"מ (חי') 10984-12-08 פרדייס עסקי רכב בע"מ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ; תא"מ (עפ') 21967-07-09 מדינת ישראל נ' יוסי כהן). כן נקבע כי אין מניעה שגם לגבי רכב שגילו עולה על שנתיים, ניתן יהיה להחליף חלקים לחלקים מקוריים ( תא (ת"א) 23797/04 אישי ישיר חברה לביטוח בע"מ נ' בלאס דרור). יחד עם זאת,מאחר שלא צורפה אסמכתא מספקת לנסיונות שנעשו לאיתור חלקים משומשים,יש להפחית את ההפרש ביחס לעלות חלקים מקוריים . דא עקא בחוות דעת גורביץ מופיע הפרש של 21 ₪ בלבד בין עלות חלפים ע"ס 16,671 ₪ ע"פ חוות דעת גנדור לעלות של 16,650 ₪. בהעדר הערכה אחרת אין להפחית אלא סכום זה. ירידת ערך-גנדור העריך את אחוז ירידת הערך ב-12%. הנתבעת הלינה כאמור על גובה ירידת ערך, משכך היה מצופה ממנה לחקור את השמאי גנדור על אודות ירידת הערך שקבע, אולם הוא לא נחקר בעניין. עוד אוסיף כי לאחר בחינת שתי חוות הדעת בעניין,הרי במקרה זה אין להעדיף את חוות דעת גורביץ. גורביץ קבע בחוות הדעת כאילו הרכב ניזוק לפחות בשתי תאונות בעבר לנוכח סימני תיקון בדלתות ימניות ובחלק השמאלי. לשיטתו, על מרכיב ירידת ערך יש מספר גורמים משפיעים כגון סוג הנזק, היקף הנזק הנדון ושיטת ביצוע התיקון. יחד עם זאת בחוות דעתו אין כל התייחסות לנתונים אלו. גורביץ לא פירט כיצד התאונה דנא השפיעה על קביעתו הגלובאלית בדבר ירידת ערך כללית המוערכת בסך של 5,000 ₪. גורביץ לא העריך כלל את ערך הרכב ולא התייחס לפרמטרים הספציפיים ביחס לרכב הספציפי. כשנשאל גורביץ בחקירתו כיצד מתבטא הסך של 5,000 ₪ אותו קבע,באחוזים, והשיב: "לא מעניין אותי". מובן שירידת ערך נקבעת בראש ובראשונה מערכו של הרכב לפני התאונה מתוך השוואה מהו ערכו לאחר התאונה. בחוות הדעת לא טרח גורביץ לפרט מהו שוויו של הרכב עובר לתאונה, ובחקירתו אישר כי אפילו לא הסתמך על מחירון לוי יצחק או על מחירון אחר כבסיס להערכת שוויו של הרכב. זאת ועוד, לגורביץ הוצג עבר ביטוחי של הרכב המעיד על היעדר תביעות, ובמקום להשיב לגופו של עניין, השיב תשובה מתחמקת: "מה שצורף לחוות הדעת שלי זה מה שכתוב" (עמ' 19 שורה 11) ובהמשך אישר כי אינו יודע את מועד התאונות. נטען ע"י גורביץ בחוות דעתו כאילו חוות דעתו של גנדור אינה מנומקת וכאילו לא התייחסה לעבר הרכב והיותו רכב השכרה (סעיף 7 בע"מ 16 לחוות דעת גורביץ). בניגוד לטענתו זו של גורביץ,גנדור כן העריך את שווי של הרכב (52,332 ₪) וכן פירט את הפרמטרים השונים לתמחור שוויו כגון: מס' בעלים, קילמוטראז' , ואף התייחס במפורש לבעלות קודמת -השכרה. אמנם גנדור לא פירט את אחוזי ירידת הערך לגבי כל רכיב ורכיב. יחד עם זאת ובניגוד למקרה בתיק 37206-09-12 אליו הפנתה הנתבעת בסיכומיה (שם הוגשה חוות דעת מפורטת בעניין מטעם שמאי הנתבעת),גם השמאי מטעם הנתבעת כאן לא פירט את ירידת הערך שקבע ביחס לכל רכיב ורכיב וכאמור חוות דעתו בעניין היתה כללית וסתמית. לפיכך, לאחר שבחנתי את שתי חוות הגעת ומאחר שחוות דעת גנדור מפורטת יותר הגם שלא התייחסה לכל רכיב ורכיב של הנזק ומאידך חוות דעת גורביץ סתמית ולא מבוססת כלל, אולם, התייחסה לעבר תאונתי של הרכב (התייחסות שלא מצאתי בחוות דעת גנדור),,מצאתי כי יש לקבוע את ירידת הערך ע"פ ממוצע חוות הדעת בסך 5,326 ₪. לפיכך,יש להפחית מהסכום שנתבע סך של 640 ₪. 10. רכב חלופי- חשבונית מס' 120121311 מצביעה על כך שהתובעת קיבלה רכב חלופי מדגם מיצובישי לנסר למשך 13 ימים. אלא שעל פי גנדור סך הימים הנדרשים לתיקון הרכב הוא 9 ימים בלבד, לפיכך אין לפסוק מעבר לכך. על כן מצאתי להעמיד את הפיצוי לפי 9 ימים במכפלת 115 ₪ ליום ובתוספת מע"מ סך הכול: 1,200 ₪ ולא 1,734 ₪ כנתבע. 11. לאור כל האמור,יש להפחית מהסכום הנתבע הפרשים כדלקמן: 774 ₪ (עלויות צביעה),21 ₪(חלקים),534 ₪ (עלות רכב חלופי),640 ₪ (ירידת ערך). לאור כל האמור,אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 9,284₪. בבנוסף תישא הנתבעת בהוצאות אגרה בסך של 737 ₪ ושכ"ט עו"ד כולל מע"מ בסכום של 1,643₪ . סכומים אלו ישולמו לתובעת תוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. רכבנזקי רכוש