אישור פסק בוררות קצר ותמציתי

מדובר בפסק בוררות קצר ותמציתי, אולם מקריאה רציפה של פסק הבוררות ניתן להבין מהן המחלוקות שעמדו בפני הבורר; מה היו טענות הצדדים; מה היו מסקנות הבורר; מהי התשתית לקביעותיו. כב' הבורר מצא את גרסת המשיב הגיונית יותר בעיניו ואמינה יותר בעיניו; הבורר התייחס לעדויות שהיו בפניו והזכיר את הודאתו של המבקש שלא הצליח להביא מפה מושלמת; הבורר אמנם התייחס גם להסכם השנוי במחלוקת ונראה כי בין היתר ביסס עליו את קביעותיו, אולם כפי שהוא ציין ב"רחל בתך הקטנה" בסעיף 18 לפסק הבוררות, לא על כך ביסס את קביעותיו. כמו כן, לא ניתן להתעלם מנספחים א' 1 ו-א' 2 לתגובת המשיב, מהם עולה לכאורה שהמבקש הודה בקיומו של ההסכם מחודש אוגוסט 2007, וכן לעדותו של המבקש במהלך הבוררות, ממנה עולה לכאורה שהוא אינו מתכחש לאותו הסכם. לאור מסמכים אלו, ומסמכים נוספים שהוצגו בפניי הבורר (כמו למשל לעניין התשלום הנוסף המאוחר יותר של 20,000$) לא ניתן לקבוע כי קביעותיו של הבורר משוללות כל יסוד. לכל היותר, בפי המבקש טענות "ערעוריות" ואלה, כאמור, אינן מהוות עילה לביטול פסק בורר. ראו בעניין זה רע"א 3680/00 גמליאלי נ' מגשימים - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ (2003) [פורסם במאגרים]. 18. בכל הנוגע לטענת הקיזוז, גם כאן מקבלת אני את טענות המשיב לפיהן לא עמדה בפני הבורר כל תשתית ראייתית המצדיקה את קבלת טענות המבקש בנוגע לקיזוז הנטען, והמבקש אף לא טרח לפרט טענה זו ולהציג אסמכתאות בפני הבורר. מקבלת אני את הסבריו של המשיב לעניין פרק הזמן שחלף עד להגשת השטר לביצוע - לשיטתו של המשיב נעשו פניות מצדו על מנת להסדיר את התשלום ולייתר את ההליך, אולם משהבין כי הדבר לא הסתייע, הגיש את ההליך המשפטי. 19. לאור כל האמור לעיל, הנני דוחה את הבקשה לביטול פסק בורר ומורה על אישורו בהתאם לסמכותי מכוח סעיף 28 לחוק הבוררות. המבקש ישלם למשיב הוצאות משפט בסך 10,000 ₪, וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. יישוב סכסוכיםבוררות