פרשנות הסכמי שכר טרחת עורך דין

האם בנסיבות העניין בהסכמי שכר הטרחה, זכאית עורך דין למלוא שכר הטרחה הנדרש על ידה (בסך של 542,900 ₪) או שמא רק לחלק ממנו, אם יתברר כי אכן לא שולם לה. אתייחס בהמשך לכל תיק בנפרד. 21. כבר כעת יצוין, כי הואיל ונחתמו הסכמי שכר טרחה - ייבחן הנושא תוך התייחסות לאמור בהסכמים אלה. עוד יצוין בהקשר זה, כי לאחר בחינת הסכמי שכר הטרחה ראיתי לדחות את טענת הנתבע, כאמור בפסקה 19 לעיל, לפיה הסכמי שכר הטרחה לוקים בניסוחם. גם טענות הנתבע בדבר רשלנותה של התובעת והפרת כללי האתיקה על ידה - אין בהן ממש, ולכן דינן להידחות. קשה להשתחרר מהרושם שטענות אלה נטענו אך ורק עקב הגשת התביעה. אם הנתבע סבר ששירותיה של התובעת אינם לרוחו - מדוע זה מסר לידיה 6 תיקים לטיפול ולא הפסיק את הקשר עמה לאחר התיק הראשון? תיק בחיסטן 22. לגבי תיק בחיסטן טוענת התובעת כי היא עמלה עליו רבות, לאחר שהוא טופל ללא הצלחה על ידי שלושה עורכי דין, והצליחה להחיות אותו בהוצאה לפועל, ובעקבות טענותיה המשפטיות נקבע כי אם ישנו שיק בטחון - יכול הנתבע לעשות בו שימוש, והתיק נסגר. התובעת טוענת כי התוצאה האמורה התקבלה בזכות מקצועיותה ודרכי עבודתה, והיא זכאית לשכר הטרחה בהתאם למוסכם בהסכם שכר הטרחה. 23. הנתבע מצדו טוען לגבי תיק זה, כי לאור העובדה שהתיק נסגר בהוצאה לפועל - הרי שמשמעות הדבר היא כי לא קיים חוב כלשהו של החייב, ואין מקום לתשלום שכר טרחה לתובעת מעבר לסכום המוסכם הראשוני של 4,000 ₪, אשר לגביו אין מחלוקת כי הוא שולם לה בשל תיק זה. 24. הסכם שכר הטרחה מיום 7.4.10 בתיק בחיסטן, שצורף כנספח א' לכתב התביעה, קובע: "שכר טרחה מוסכם: 4,000 ₪ + 20% מהסכום + שכ"ט שנפסק בהוצל"פ. במקרה של פשרה או סגירת התיק שלא ע"י הוצל"פ ישולם 10,000 ₪. לצורך העניין יופקד מראש שיק בטחון ע"ס 10,000 ₪. ייצוג לדיון בהוצל"פ / בימ"ש 300$ על כל דיון / ישיבה..." . לא מצאתי כל אזכור בהסכם שכר הטרחה של טענת התובעת כי הובטח לה בנוסף סכום בשיעור של 50% מסכום החוב. 25. אין מחלוקת כי שולם לתובעת הסכום הראשוני של 4,000 ₪. 26. אשר ל רכיב של 20% מהסכום - לאחר עיון בהחלטת כב' ראש ההוצאה לפועל, בן שלו , מיום 21.12.10 (נספח י"ח לבקשת הנתבע לביטול פסק הדין) - לא ראיתי לפסוק לתובעת את שכר הטרחה המבוקש בעניין זה. בהחלטה נאמר בין היתר: "... הזוכה טוען, בין היתר, לקיומו של השתק שיפוטי ושינוי חזית מטעם החייבת (ואודה, כי לא ירדתי לסוף דעתה של באת כוח הזוכה לעניין זה)... אולם ממילא... שעה שההמחאות שהיו עילה מלכתחילה לפתיחתו של תיק ההוצאה לפועל בשנת 2002 אינן מצויות בידי הזוכה אשר סגר את התיק מיוזמתו , אין כל מקום ועילה להותיר את תיק ההוצאה לפועל על כנו... אף לא ברור לי די הצורך מדוע, ככל שמחזיק הזוכה, כפי שהובהר בדיון היום, בשטרות נוספים של החייבת אינו פועל להגשתם לביצוע ככל שסבור שקיימות לו עילות לעשות כן בדין, חרף בקשה להחיות תיק הוצאה לפועל שנכון להיום אינו אוחז עוד בשטרות. אולם כאמור, בהתחשב בנסיבות סגירתו של תיק ההוצאה לפועל מלכתחילה... איני רואה עילה להותרתו של תיק ההוצאה לפועל על כנו ואני מורה על סגירתו לאלתר. אין בכך כדי למנוע מהזוכה למצות את כלל טענותיו במסגרת המתאימה לכך, כמיטב הבנתו, אולם בנסיבות שפורטו לעיל עמדת החייבת מקובלת עלי ואין להמשיך בהליכים במסגרת תיק ההוצאה לפועל שבפניי". לאור האמור בהחלטת כב' הרשם - אין מקום לפסיקת שכר הטרחה בשיעור של 20% מסכום החוב, ועל כן דין טענותיה של התובעת לעניין זה להידחות. 27. לא ראיתי גם לפסוק לתובעת את רכיב שכר הטרחה בסך 10,000 ₪ שמופיע בהסכם שכר הטרחה. על פי הסכם שכר הטרחה, מדובר בסכום שישולם (ולשם כך הופקד שיק בטחון בסך 10,000 ₪) "במקרה של פשרה או סגירת התיק שלא עי ידי הוצל"פ". הואיל ובמקרה זה נסגר התיק על ידי ראש ההוצאה לפועל בהחלטה שצוטטה לעיל - אין התובעת זכאית לשכר הטרחה בסך 10,000 ₪. 28. מאידך, הואיל והתקיים דיון בפני ראש ההוצאה לפועל, והוא אף העיר בסיפא להחלטתו כי בהתחשב בכך שהצדדים ייעלו את הדיון יישא הזוכה בהוצאות החייבת על הצד הנמוך -זכאית התובעת לסכום של 300$ בשל ייצוג הנתבע בדיון האמור, כאמור בהסכם. סיכום ביניים בעניין תיק בחיסטן 29. לאור האמור, טענות התובעת כי היא זכאית בשל תיק זה לשכר טרחה בסכום של 332.223 ₪ - נדחות. התובעת זכאית, בנוסף לסכום של 4,000 ₪ ששולם לה, לתוספת שכר טרחה בסכום בש"ח השווה לסך של 300$. תיקי דן כוכב 30. לגבי תיקי דן כוכב טוענת התובעת כי מדובר בפרשיות מורכבות, עם חומר ראיות רב, שהטיפול בהם אילץ אותה להימנע מקבלת תיקים נוספים של לקוחות. 31. לגבי תיק כוכב א' - טוענת התובעת , כי הוגשה תביעה למתן חשבונות וגילוי מסמכים וכן תביעה לפסק דין הצהרתי, והתובעת אף הכינה בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה - אולם הנתבע סיכם עם דן כוכב על סגירת התיק, והתביעה נמחקה מבלי שהנתבע שילם לתובעת את שכר טרחתה. 32. לגבי תיק כוכב ב' - טוענת התובעת ,כי היא נקטה בכל ההליכים האפשריים לגביית החוב, כולל עיקול נכסיו של החייב, ושילמה מכספה על ההליכים , אך הנתבע לא טרח להשיב לה את כספה. 33. לגבי תיק כוכב ג' - טוענת התובעת, כי נשלח על ידה מכתב אתראה, והיא זכאית לשכר טרחה בשל כך. 34. הנתבע מצדו טוען, כי הוא שילם לתובעת סכום של 12,180 ₪, ולאחר שנתגלעו חילוקי דעות בינו לבין התובעת לגבי ההליכים שבהם נקטה - ביקש ממנה להפסיק את הייצוג וסגר בעצמו את ההליכים נגד החייב בערכאות השונות. 35. הסכם שכר הטרחה מיום 13.1.11 לגבי תיק כוכב א', שצורף כנספח ג' לכתב התביעה, קובע: "שכר טרחה מוסכם: 3,000$ + 25% מהחוב לפי פס"ד ו/או הסכם ו/או פשרה גם מחוץ לביהמ"ש... עבור כל דיון בביה"ד ישולם, 3 ימים לפני הדיון , 300$". 36. אין מחלוקת כי שולם לתובעת הסכום הראשוני של 3,000$ (12,180 ₪). 37. אשר לסכום של 15,560 ₪ (25% מסכום החוב) אותו דורשת התובעת - הואיל והוגשה התביעה על ידה , והואיל והתיק נסגר ביוזמת הנתבע לאחר שהתובעת השקיעה בו עבודה מרובה - נראה שיהא זה ראוי וצודק לחייב את הנתבע לשלם לתובעת בשל תיק כוכב א' , בנוסף לסכום ששולם, גם מחצית מן הסכום הנתבע, דהיינו של 7,780 ₪. 38. לגבי תיק כוכב ב', קובע הסכם שכר הטרחה מיום 31.1.11, שצורף כנספח ד' לכתב התביעה: "שכר טרחה מוסכם: 25% מהסכום + שכ"ט שיפסק בהוצל"פ ו/או ישולם מחוץ ללשכת הוצל"פ בהסכם ו/או בפשרה. בכל מקרה של הפסקת טיפול לא יפחת מסך של 7,000 ₪." 39. במקרה זה , ראיתי לקבל את עמדת הנתבע, הנסמכת על ת"א (חיפה) 17161/04 ויינשטיין ארז עורך דין נ. גרומן שירותי דלק בע"מ, לפיה אין התובעת רשאית לדרוש תשלום שכר טרחה שנפסק בהוצאה לפועל כאשר החוב לא נגבה בפועל מהחייב. עם זאת, בשל הפסקת הטיפול עקב בקשת הנתבע - ראיתי לפסוק לתובעת, בהתאם לאמור בהסכם שכר הטרחה, סכום כולל של 7,000 ₪. 40. לגבי תיק כוכב ג' - הואיל והתובעת שלחה מכתב אתראה - ראיתי לפסוק לה את שכר הטרחה המבוקש, בסכום של 696 ₪. סיכום ביניים לגבי תיקי דן כוכב 41. בשל תיקי דן כוכב , אין הנתבעת זכאית למלוא הסכומים הנתבעים על ידה (15,559 ₪ + 30,531 ₪ + 696 ₪) אלא היא זכאית, בנוסף לסכום ששולם לה בסך של 12,180 ₪, לתוספת שכר טרחה בסכום כולל של 15,476 ₪ (7,780 ₪ כאמור בפסקה 37 לעיל + 7,000 ₪ כאמור בפסקה 39 לעיל + 696 ₪ כאמור בפסקה 40 לעיל). תיקי ולס 42. לגבי תיקי ולס טוענת התובעת , כי היא עמלה רבות עליהם אך הנתבע בחר לסגור את התיקים בהסכם עם ולס , ללא ידיעת התובעת, ותירץ זאת במצבו הכספי הקשה. משלא קוים ההסכם בין הנתבע לבין ולס - הגיע הנתבע בשנית אל התובעת וביקש לפתוח שוב הליכים נגד החייבים. לטענת התובעת, בזכות טיעוניה, ועבודתה הקשה נפתחו התיקים מחדש בהוצאה לפועל, אך היא נדהמה לקבל מכתב הודעה מהנתבע שסגר את התיקים ועל הפסקת הטיפול והייצוג של התובעת. 43. הנתבע מודה כי התובעת החלה לטפל בתיקים אלה והגישה בקשה לביצוע שטר, מלווה בבקשת עיכוב יציאה מהארץ, אולם הוא טוען שהחליט להמשיך את תביעותיו בהליכי בוררות. 44. הסכם שכר הטרחה בתיק ולס ,מיום 18.7.10, שצורף כנספח ח' לכתב התביעה קובע: "שכר טרחה מוסכם: 4,000 ₪ + 20% מהסכום + שכ"ט שייפסק בהוצל"פ. במקרה של פשרה או סגירת התיק שלא על ידי ההוצל"פ ישולם 5,000$. לצורך העניין יופקד מראש שיק בטחון ע"ס 5,000. ייצוג לדיון בהוצל"פ / ביהמ"ש 300$ על כל דיון / ישיבה". 45. הואיל וגרסת הנתבע בסעיף 15 לתצהירו, שהוגש בתמיכה לבקשתו לביטול פסק הדין, לפיה שילם לתובעת את הסכום הראשוני של 4,000 ₪ למעשה לא נסתרה - אני קובעת כי אין התובעת זכאית לסכום זה, כנטען על ידה בסעיף 5ה(1) לכתב התביעה. 46. לגבי רכיב שכר הטרחה בשיעור של 20% מסכום החוב - כפי שצוין כבר לעיל, אין התובעת זכאית לשכר טרחה לגבי סכומים שלא נגבו בפועל מהחייבים. מאידך, יהא זה צודק וראוי לקבוע כי היא זכאית לסכום של 5,000$ עקב סגירת התיקים על ידי הנתבע בעצמו , וזאת גם אם לא תבעה התובעת רכיב זה במפורש בכתב התביעה אלא התרכזה בשכר הטרחה בשיעור של 20% מסכום החוב. 47. הואיל והנתבע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת טענתו , המפורטת בסעיפים 76 - 80 לסיכומיו, לפיה שילם לתובעת סכום של 2,000$ - אני קובעת כי על הנתבע לשלם לתובעת, על פי הסכם שכר הטרחה, את מלוא הסכום של 5,000$, כפי שנכתב על ידו במכתבו לתובעת (נספח ז' לסיכומי הנתבע). סיכום ביניים לגבי תיקי ולס 48. בשל תיקי ולס אין התובעת זכאית לשכר הטרחה הנתבע על ידה (160,936 ₪ + 4,510 ₪), אלא היא זכאית לסכום בש"ח השווה לסכום של 5,000$. סוף דבר 49. לאור כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת באופן חלקי בלבד: (א) לגבי תיק בחיסטן - על הנתבע לשלם לתובעת סכום בש"ח השווה ל - 300$ , נכון ליום הגשת התביעה (31.5.12), ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל (ראה פסקאות 22 - 29 לעיל). (ב) לגבי תיקי דן כוכב - על הנתבע לשלם לתובעת סכום של 15,476 ₪ , בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (31.5.12) ועד לתשלום המלא בפועל (ראה פסקאות 30 - 41 לעיל). (ג) לגבי תיקי ולס - על הנתבע לשלם לתובעת סכום בש"ח השווה לסך של 5,000$, נכון ליום הגשת התביעה (31.5.12) , ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל (ראה פסקאות 42 - 48 לעיל). (ד) הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 ימים מהיום שבו יגיע פסק הדין לידי הצדדים. 50. אשר להוצאות ושכר טרחת עורך דין - הואיל ורוב רובה של התביעה נדחה, אין צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו. עורך דיןחוזהשכר טרחת עורך דיןשכר טרחההסכם שכר טרחה