ריבוי נושים: סעיף 59(א') לחוק החוזים

ריבוי נושים: סעיף 59(א') לחוק החוזים קובע ששניים שמגיע להם חיוב אחד, חזקה שכל אחד מהם רשאי לדרוש את חיובו ובלבד שלא יפרעו מהחייב יותר מן המגיע לעניינו. החייב רשאי לקיים את החיוב כלפי אחד הנושים לפי בחירתו כל עוד לא ניתן פסק דין כלפי הנושה האחר. סעיף 59(ב') לחוק החוזים קובע שחזקה על הנושים שהם שותפים בחיוב בחלקים שווים. קוים החיוב כלפי אחד מהם, רשאי השני לדרוש למלא את חלקו. חוזהנושהחוק החוזים