סעיף 97(א) לפקודת פשיטת רגל - בהיעדר רישום, לא תהיה להמחאה תוקף כלפי הנאמן

בהתאם לסעיף 97(א) לפקודת פשיטת רגל בהיעדר רישום, לא תהיה להמחאה תוקף כלפי הנאמן בפשיטת רגל, ובענייננו, כלפי מפרק החברה. היעדר הודעה והיעדר רישום אינם פוגעים אפוא בתוקפה של המחאת הזכות כלפי החייב. הדבר מובן שהרי הוראת פקודת פשיטת רגל, אליה מפנה כאמור סעיף 356 לפקודת החברות, לא נועדה להעניק כלים לחייב להתחמק מתשלום חובותיו, אלא מטרתה למנוע מצבים של העדפת נושים או של הברחת נכסים מכלל הנושים או מחלקם. בהיעדר רישום, לא יהיה כוחה יפה של המחאת הזכות כלפי מפרק החברה שממנו הועלם מעשה המחאת הזכות. 27. במקרה דנן המחאת הזכות לא הועלמה מהמפרק, שהרי הוא עצמו היה הנמחה אשר קיבל הרשאה להמחות את כל זכויות חברת פרג'ון 1990 לחברת פרג'ון 2000. יתרה מכך, זכויות חברת פרג'ון 1990 הומחו כדי לאפשר גביית חובות לה, ולא כדי להבריח נכסים או להעדיף נושה מסוים על פני נושים אחרים. די בכך כדי לדחות את טענתו החלופית של יהודה. 28. יתרה מכך, סעיף 97(ב) לפקודת פשיטת רגל מונה שלושה חריגים, שבהתקיים אחד מהם אין חובת דיווח וממילא אין חובת רישום - האחד, חייבים שפורטו בהמחאה ושזמן הפירעון חל בשעת ההמחאה או לפניה; השני, זכויות קיימות או עתידיות לבוא לפי חוזים שפורטו בהמחאה; השלישי, המחאת הזכויות כלולה בהעברת עסק בתום-לב ובתמורה. 29. לענייננו, רלוונטי החריג השלישי - המחאת זכויות הכלולה בהעברת עסק בתום-לב ובתמורה. מהמסמכים אשר צירף יהודה עצמו עולה כי המחאת הזכות נעשתה במסגרת העברת עסק מפרג'ון 1990 לפרג'ון 2000. בהיעדר טענה וממילא בהיעדר ראיה, כי המחאת הזכות לא נעשתה בתום-לב או ללא תמורה חל החריג האמור, הפוטר מחובת הרישום. ראה בסוגיית רישום המחאת זכות בע"א 5578/93 נדב נ' הנאמן על נכסי פושט הרגל אליעזר נדב ואח' מט(2) 459 [1995]. 30. לפיכך גם טענתו החלופית של יהודה דינה להידחות. סוף דבר 31. אני דוחה את התובענה. המבקש ישלם למשיבות הוצאות ההליך בסך 10,000 ₪. שיקיםנאמנותפשיטת רגל