תאונת דרכים: בעוד הנהג ממתין לפניה ימינה - התנגש בו רכב מאחור

בפניי תביעה ע"ס 6,028 ₪ וביסודה תאונת דרכים מיום 19.1.11 שהתרחשה בשעות הבוקר המוקדמות לפי עמדת התובעת (שכן התאונה כפי שיצוין להלן מוכחשת ע"י הנתבעים) בצומת צור הדסה באזור ירושלים, כאשר לפי עמדת נהג התובעת, בעוד הוא ממתין לפניה ימינה, התנגש בו רכב הנתבע 1 מאחור. התובעת טופלת את האחריות לתאונה על הנתבע 1 ועומדת על גרסתה כי בין הצדדים ארע אירוע תאונתי כזה ראה וקדש לגרסת הנהג מטעמה שהעיד היום בפניי. לעומת התובעת, טוען הנתבע 1 כי אירוע תאונתי בינו ובין רכב התובעת כלל לא התרחש ביום 19.1.11 ולכל הפחות הפרטים שהגיעו לידי נהג התובעת ואשר מולאו על ידו בדו"ח המשטרתי שצורף כראיית התביעה, הגיעו אליו מתוקף תפקידו כקצין בכיר במשטרת ישראל. לפני בית-המשפט העידו עדי הצדדים: מטעם התובעת הנהג מטעמה - קצין במשטרה בדרגת תנ"צ מר זיסו שוקי, ומטעם הנתבעים - הנתבע 1. כמו כן הוצגה הודעת נהג התובעת שנרשמה מידיו יממה לאחר התאונה וכן דו"ח חקירה מטעם הנתבעת 2 שחקר את הנתבע 1 אודות האירוע התאונתי ואשר ביקש לדלות ממנו פרטים בנוגע לטענות התובעת ובפרט מעורבותו בתאונה הנדונה. בנוסף בית-המשפט עיין בכתבי בי-הדין על נספחיהם, ובכלל זה חוות-דעת השמאי מטעם התובעת. דיון ומסקנות לאחר זיקוק עדויות הצדדים והראיות שהוצגו בפניי, הגעתי לכלל מסקנה כי הנתבע 1 היה מעורב בתאונה הנדונה, למצער רכבו אשר ננהג באמצעות אחר מטעמו, היה זה שהתנגש ברכב התובעת מאחור. אציין כי בשני המקרים האחריות לתאונה רובצת על כתפיו של הנתבע 1 מהטעם הפשוט שגם אם רכבו של זה ננהג בידי אחר בעת קרות הארוע התאונתי, דבר שהוכחש על ידו כאמור, אזי עדיין לנוכח עדותו כי הוא זה אשר שלט ברכב לכל אורך שעות היממה, ולמעשה החזיק בו, בצמידות אליו בין ששימשו לנסיעותיו הפרטיות ובמסגרת עיסוקו, מתן הרשאה לאחר לנהוג ברכב מקימה מסקנה כי זו לכל הפחות ניתנה לאחר מעובדי הנתבע 1 ומכאן שהלה משמש מעסיקו ואחראי מתוקף סעיף 13(א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. למסקנתי, באשר לאחריות הנתבע 1 לתאונה, רבדים שונים לה והיא נסמכת בעיקרו של דבר על עדותו של הנתבע 1 בחקירתו הראשית והנגדית לצד מסקנות העולות מדו"ח חוקר של הנתבעת 2 כפי שאפרט בהמשך וזאת לצד עדותו של עד התובעת שתמכה יתודיה ביסודות האירוע התאונתי ולא נסתרה. עדותו של הנתבע 1 נפתחה שלא כמצופה בהכחשה גורפת של האירוע התאונתי, אלא בהפניית אצבע מאשימה אל עבר התובעת על כך שפנתה אליו כ-8 חודשים לאחר התאונה (ראה עמ' 2 ש' 4 ו-5 לפרוטוקול הדיון). התובע הלין בין היתר על כך שהתובעת פנתה אליו ולא אל סוכנות הביטוח שלו בשם "רמות". רק לשאלת בית-המשפט הכיצד זה לכל אורך עדותו מראשיתה והמשכה הוא אינו מכחיש את התאונה שכן הכחשתה מצידו הינה ליבת ההגנה בלעדיה אין, השלים פתע הנתבע 1 את עדותו בכך שאמר את הדברים הבאים: "אבל אני אומר חד משמעית שלא עשיתי תאונה ברכב הזה". הכחשה זו כפי שניתן לראות בפרוטוקול הדיון באה במאוחר ליתר הפרטים שמסר בעדותו, שאינם קשורים בה, ורק היות ובית-המשפט הפנה את תשומת ליבו כאמור לדבר אי הכחשתו בעדותו את התאונה. רק אז ביכר הנתבע 1 להשלים פרט מהותי זה בעדותו, בהמשך הדברים ולא בראשיתם כאמור, כמצופה מאדם המואשם באחריות לתאונה שאינה קשורה בו. עם זאת לא בכך בלבד סגי- במסגרת חקירתו הנגדית עומת הנתבע 1 עם פרטים שנרשמו בידי עת התובעת בטופס המשטרתי ואלו הם: מספר הנייד שברשותו, שמו כנהג הרכב ,מקום מגוריו ועוד. ביחס לפרטים אלו הודה הנתבע 1 כי הרכב ככל אינו רשום על שמו בחב' הליסינג אלא ע"ש עסק בשם "ביצי חן" שהוא נמנה על בעליו. כן הודה במסגרת חקירתו הנגדית כי מס' טלפון הנייד הרשום בטופס ההודעה אף הוא אינו רשום על שמו אלא ע"ש העסק. (לעניין זה טען הנתבע 1 כי חשבון הטלפון משולם מהחשבון הפרטי שלו ברם בכך אין להחסיר מעמדתו כי רישומו הינו על שם העסק). לנוכח דברים אלו, פרטים אלו שנרשמו בטופס ההודעה של נהג התובעת הינם פרטים מוכמנים הנמצאים ברשותו של הנתבע 1 וממילא לפיכך אף בדיקה מעמיקה לכאורה שבוצעה לעמדת הנתבעות בידי עד התובעת לא היתה מובילה לגילויים. רישום פרטיהם בטופס ההודעה מחזק איפוא את גרסת התובעת כי הללו הגיעו לנהג מטעם מפיו של האדם שנהג ברכב הנתבע 1 ולא באמצעות חקירה חיצונית ורצון בעטייה להשית על הנתבע 1 את האחריות לתאונה לא לו. אינני מקבל את גישתו של הנתבע 1 המפורטת בעמ' 2 ש' 30-31 לפרוטוקול הדיון על פיה נרמז כאמור כי נהג התובעת עשה שימוש במאגר המשטרתי בכדי להשית את התאונה על כתפי הנתבע 1. רחוקה מאוד הדרך בכדי להגיע למסקנה זו, מקום בו כפי שציינתי לעיל עסקינן בפרטי פרטים שרק חקירה מאומצת יכלה לגלותם, וזאת שעה שנהג התובעת מילא את פרטי הנתבע 1 יממה אחת בלבד לאחר התאונה זאת כפי שניתן לראות ממועד הטופס ועדותו של הנהג. מעברם של הדברים, לא נראה לי הגיוני שנהג התובעת המשמש בתפקיד בכיר כל כך במשטרה יסכן את שמו, מעמדו ותפקידו על מנת להטיל אחריות לתאונה לגביה, בשל טיבעה כפגיעת אחור, האשם אינו רובץ לרוב לפתחו. זאת ועוד, ולענין זה אחזור לגרסתו הראשונית של הנתבע 1 באשר להכחשתו את הארוע התאונתי. עיון מדוקדק בדו"ח החוקר מטעם הנתבעת 2 שהוגש על ידה במעמד הדיון, אשר חקר את הנתבע 1 באשר למעורבותו בתאונה, מגלה אף הוא בסעיף 3ד' שבו כי הנתבע 1 אינו מכחיש באופן גורף שהיה שהיה מעורב בתאונה, בציינו מפיו כי הוא רק אינו זוכר שהיתה לו תאונה עם רכב משטרתי. בהמשך הדרך ובאותה נשימה חוזר הנתבע 1 על המנטרה בה פתח בעדותו אמש בפניי והקשורה בכך שנציגת התובעת פנתה אליו בחודש אוגוסט בעניין זה באיחור ניכר לשיטתו של מספר חודשים, תוך מבסס ומעמיק בסוגיה מתוך טרוניה רבתי כנגד התובעת חרף הצפייה להגיטימית להתמקד בהכחשת התאונה דווקא. בסיכום הדו"ח מציין החוקר את אשר התרשם מפגישתו עם הנתבע 1 ועל פיה במהלך החקירה עסוק היה הנתבע 1 כל העת בשיחות עם טלפון הנייד שברשותו וטען כי אין לו זמן. נראה, וכאן העיקר לטעמי, שגם החוקר ככל הנראה גילה סימני ספק או חמקנות בהתנהגותו וגרסתו של הנתבע 1 ועל כן ובהתאם לדו"ח הלה ביקש ממנו להיות נחרץ ולומר לו חד משמעית האם היתה תאונה או לא. תשובת הנתבע 1 לעניין זה כעמדת החוקר היתה בקשתו: "כי נרשום מה שהוא אומר כי לא זכור לו תאונה כזו". זיקוק ממצאי החקירה מדברים אף המה בעד עצמם. הנתבע 1 לא מקרין איתנו בדעתו באשר לאי מעורבתו, הוא היה הססני במהלך חקירתו בידי חוקר הנתבעת 2 ולא נתן תשובות חד משמעיות בסוגיה זו כעדותו בפניי אשר גילתה סימנים זהים ובהינתן העובדה שפרטים מוכמנים שהיו ברשותו בלבד לנוכח את שציינתי לעיל צוינו בטופס ההודעה מטעם התובעת, הביאוני לכלל מסקנה כי התובעת הצליחה להרים את נטלי השכנוע והראיות המוטלים על כתפיה בעדי להוכיח כי התאונה ארעה באמצעות הנתבע 1 ולכל הפחות באמצעות רכבו בהרשאה לגיטימית לאחר תוך נשיאת אחריות מעסיק ועל כן הנתבעים לשאת בנזק הנתבע. על יסוד האמור, אני מורה כדלקמן: א. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את סך הנזק הישיר בגין התאונה ועלות שכ"ט שמאי מטעמה בסך 6,028 ₪, בצירוף הצמדה למדד מיום 26.1.11 (מועד חשבונית מס התיקון מטעם התובעת), שכ"ט עו"ד ע"ס 1,250 ₪. ב. הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל. משפט תעבורהרכבתאונת דרכיםהתנגשותתאונה מאחורפניהנזק לרכב