הסכם ייצור נגרר

על פי ההסכם בין הצדדים, היה על הנתבעת לייצר עבור התובעת נגרר, ונקבע כי מועד האספקה יהיה כ- 8 שבועות עבודה ממועד ההזמנה (ללא ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג). בטופס ההזמנה, על שני עמודיו, עליו חתמה התובעת, הודגש במספר מקומות בולטים, כי מועד האספקה הינו משוער, בין היתר, מאחר וחלקים מהנגרר מיובאים ולנתבעת אין שליטה על מועדי היבוא. מועד האספקה "המשוער" מצוין בקדמת טופס ההזמנה ובס' 2ב' לתנאים הנוספים בעמוד השני של ההזמנה. מועד האספקה המשוער, בהתאם ללוח השנה, שעל הנתבעת היה לספק את הנגרר לנתבעת, היה ביום 11.10.11 . 5. עוד טרם חלוף 8 השבועות המצוינים בטופס ההזמנה, ועם היוודע דבר העיכוב באספקת הנגרר, פנתה הנתבעת אל התובעת והודיעה לה אודות העיכוב הצפוי, ואפשרה לה לבטל את ההזמנה ולקבל חזרה את הכספים ששילמה. הנתבעת הציעה לתובעת לחילופין, להמשיך בהזמנה, ולהמתין למסירת הנגרר, כאשר בכל תקופת העיכוב תספק לה הנתבעת גרר חלופי ללא תוספת עלות. לטענת הנתבעת, התובעת בחרה להמתין לנגרר שהזמינה וסירבה לקבל נגרר חלופי על חשבון הנתבעת. במקום זאת ובמקום להקטין את הנזק הנטען על ידה, בחרה התובעת להגיש את התביעה דנן, לאחר יותר משנה, ולטעון לנזקים מופרכים. מנכ"ל הנתבעת, ערן קליין, הצהיר, כי הוא אישית דיבר עם מנהלי התובעת והציע להם לספק להם נגרר חלופי ללא עלות. 6. טוענת הנתבעת, שאין כל אסמכתא לטענת התובעת, לפיה היא הזמינה משאית מחברה אחרת והתאימה את מועדי המסירה של המשאית והנגרר. זאת, כיוון שהמשאית הוזמנה ביום 8.7.12 כשבועיים טרם שהזמינה מהנתבעת את הנגרר וכאשר התובעת כלל לא ידעה מהו מועד האספקה המשוער של הנגרר, ובוודאי שלא ידעה, אם הנתבעת הייתה לוקחת על עצמה את ייצורו. מכתב התביעה עולה, שמועד אספקת המשאית היה 28.8.11 ושל הנגרר, אפילו בהתאם לחישוביה המופרכים של התובעת, היה ביום 15.9.11 מה שמצביע על פער של 3 שבועות באספקת המשאית והנגרר. 7. ביום 29.9.11 שלח ב"כ התובעת מכתב אל הנתבעת ודרש לספק את הנגרר באופן מידי. בעקבות מכתב זה נערכה ביום 2.10.11 שיחת ועידה בין מנהלי שתי החברות, במהלכה הציעה הנתבעת לתובעת לבטל את ההזמנה ולקבל חזרה את כל כספה. הסדר זה, על פי טופס ההזמנה נכנס לתוקף רק במקרה של 3 חודשי איחור, ולמרות זאת העמידה הנתבעת אפשרות זו בפני התובעת. (נספח ג' לכתב ההגנה). התובעת במכתב התשובה שלה מיום 25.10.11 בחרה להתעלם מהצעה זו. ביום 2.1.12 סופק הנגרר לתובעת ללא כל טענות מצידה וביום 8.2.12 שלח ב"כ התובעת מכתב נוסף בעניין הגרר והתעלם מטענות הנתבעת . 8. הנתבעת דוחה את הנזקים להם עותרת התובעת. לטענתה, מדובר בנזקים בסך 170,000 ₪ שלטענת התובעת, הינם בגין גרירה עקב אי אספקת הנגרר במועד ו - 50,000 ₪ ירידת ערך המשאית. להוצאות גרירה, טוענת הנתבעת, שהתובעת לא סיפקה כל הוכחה, מה עוד שהנתבעת הציעה לה לספק לה נגרר חלופי ללא הוצאות. לירידת ערך המשאית, טוענת הנתבעת שככל שקיים נזק כזה, אינו חל עליה, כיוון שערך המשאית היה יורד בכל מקרה וכיוון שהמשאית הוזמנה מחברה אחרת, שבועיים לפני הזמנת הנגרר מהנתבעת, הנתבעת לא ידעה אודות הזמנה זו, ויכול היה להיווצר מצב, שהנתבעת כלל לא הייתה מקבלת את הזמנת התובעת לנגרר על כל אלה, טוענת הנתבע, שאין מקום לדרישת התובעת שהנתבעת תשלם לה ריבית בגין ההלוואה שהיא נטלה לרכישת המשאית והגרר, שכן זו הייתה משולמת בכל מקרה על ידי התובעת, מדובר בהוצאות מימון שאין ביניהן לבין פעילות התובעת דבר. דיון 9. המחלוקת הצריכה הכרעה בתביעה דנן, הינה בשאלה, האם הנתבעת הפרה את הסכם ההזמנה של הנגרר, האם הנתבעת גרמה לתובעת לנזק, ואם כן מהו הנזק. ההזמנה טופס ההזמנה נשוא תביעה זו הינו מוצג נ/1, הזמנה 2423 מיום 27.1.11 חתומה ע"י ידי הצדדים, ובו דף אחד המודפס משני צדדיו. העמוד הראשון מולא בכתב יד במקומות המיועדים לכך, בפרטי התובעת כמזמינה, וכן המפרט טכני, שבתחתיתו חתומים שני הצדדים. העמוד השני כולו מודפס ומפרט את התנאים הנוספים. בעמוד הראשון מודפסות המילים "זמן אספקה משוער" ובכתב יד בסמוך כתובו "8 שבועות". בעמוד השני, ב"תנאים המפורטים" מצוין בס' 2 ב': "המזמין מצהיר כי ידוע לו שמועד המסירה הינו משוער וכי לא תחול על החברה שום אחריות ושום חבות לתשלום פיצויים ו/או למתן סעד אחר כלשהו בגין איחור כלשהו במסירה. ואולם איחור של שלושה חודשים במסירה יקנה ללקוח את הזכות לבטל את ההזמנה......ולקבל את הכספים ששילם עם ההזמנה...." 10. אין מחלוקת שהתובעת חתומה על טופס ההזמנה. המנהל והבעלים של התובעת העיד, שחתם על ההזמנה בנוכחות סוכן של הנתבעת, אם כי לטענתו: "לא חתמתי על הדף האחורי כי לא ידעתי מזה. אני באתי ישבתי ומול חברה . לא ראיתי את הדף האחורי כי פנקס ההזמנות מחולק שיש מקור ושני עותקים, . הוא ביקש ממני לחתום על הדף הראשון ולא ראיתי עוד דף ולא הראה לי שיש דף מאחור" מנהל התובעת העיד, שטורם שנחתמה ההזמנה, הוא וסוכן הנתבעת עברו על פרטי ההזמנה והוא חתם על ההזמנה נ/1 שהינה דף על שני צדדיו. (ע' 6 שורות 107 25-30 לפרוטוקול). ש. בסופו של דבר, שהסכמתם על התנאים , תאשר לי שמלאתם? ת. הוא מילה בעצמו את טופס ההזמנה בכתב ידו. בנוכחותי. ש. ועברתם על הפרטים? ת. עברנו על הפרטים , רציתי לדאוג מה ששילמתם לו , שזה מופיע , כלומר קבלה מסמך שיהיה לי ששילמתי ואת הקטע של 8 שבועות שמופיע בהזמנה למרות שזה לא כ"כ עניין אותי כי כשהוא דיבר והסברתי לבעלים של קליין הנושא של זמן של העגלה חשוב לי מאוד. 11. טענת התובעת שתנאי לחתימתה על ההזמנה היה שהנגרר יסופק תוך 9 שבועות, הינה טענה בע"פ נגד מסמך בכתב. בטופס ההזמנה כתוב מפורשות שזמן האספקה הינו "משוער" וזמן משוער של 8 שבועות - ימי עבודה, הינו 11.10.13. כן מצוין מפורשות שהתובעת מסכימה ששלושה חודשי עיכוב באספקה הם "זמן סביר" שלא יהווה סיבה לעילת תביעה בגין הפרת ההסכם מצד הנתבעת. חזקה על אדם שחתם על מסמך לאות הסכמתו, יהיה תוכן המסמך אשר יהיה, ואינו יכול להתכחש לאמור בו, מה עוד שמדובר בהסכם ששני הצדדים עברו על תנאיו טרם שנחתם, כך העיד מנהל התובעת כפי שיובא להלן. בפועל הנגרר סופק ביום 2.1.12, דהיינו באיחור של 10 שבועות, שהם במסגרת אותם 3 חודשי עיכוב באספקה ש"לקחה לעצמה" הנתבעת בהסכמת התובעת, אשר חתמה על טופס ההזמנה. 12. אני מקבלת את גרסת הנתבעת, לסתירות בגרסת מנהל התובעת, הן לגבי מועד האספקה של הנגרר והן לגבי ידיעתו שמדובר בהזמנה שכתובה משני ציידי הדף. כך העיד מנהל התובעת: ש. אחרי שהסברת את זה טוב, לא עניין אותך מה כתוב בטופס ההזמנה לגבי מועד האספקה? ת. עניין אותי , ועל זה הסתכלתי על זמן אספקה משוער, 8 שבועות, הוא הסביר לי חגים ולא חגים ועשיתי חשבון , מבחינת זמן , אז תיארתי לעצמי ש-3 חודשים אני אקבל את העגלה, פחות או יותר. ש. מאיפא פתאום צץ העניין של 3 חודשים, הרי כתוב 8 שבועות? ת. הקטע של 8 שבועות הם הגיעו אליהם- חברת קליין , הנתבעת ולא אני. אני הגעתי ל-3 חודשים - זה יצא לי מהפה שעשיתי חשבון עכשיו טוב אמרתי שיצא פחות או יותר כך. ש. אני מציע שאמרת 3 חודשים בגלל שהוסבר לך בגלל תנאים שכתוב מאחורי הדף הזה מפנה לסעיף 2. ב'? ת. אני אחרי זה ראיתי זאת. אני לא קראתי עד עכשיו את התנאים והמסמכים, אני לא יודע מה יש ש. אז חתמת על הטופס מבלי לקרוא עד הסוף הכול? ת. לא חתמתי על הדף האחורי כי לא ידעתי מזה. אני באתי ישבתי ומול חברה . לא ראיתי את הדף האחורי כי פנקס ההזמנות מחולק שיש מקור ושני עותקים, . הוא ביקש ממני לחתום על הדף הראשון ולא ראיתי עוד דף ולא הראה לי שיש דף מאחור ש. מפנה אותך בחלק הקדמי של ההזמנה ליד החתימה שלך , סעיף 3, הערות כלליות? ת. זה ליד זה יותר למעלה. ש. סעיף 3 מתחיל התנאים הנוספים שמעבר לדף ...אני אומר לך , תסכים איתי שאפשר להבין וצריך להבין שיש עוד תנאים מעבר לדף? ת. לא קראתי זאת. אני לא קראתי כי מהשיחה של הטלפון והתחייבותם בעל פיה בפניי , כלום לא מעניין אותי, החברה היא בסדר ואין בעיה לעשות הסכם. אז למה כתוב זמן אספקה 8 שבועות ובשביל מזה כתוב, בשביל מה, בשביל לרמות... ש. אני מבין ממה שכתבת בתצהיר שהיה לך מועד ספציפי שרצית לקבל נגרר אמרת מקודם שזה מאוד קריטי שבלעדי זה לא תהיה הזמנה , אם זה כל כך חשוב לא הסתפקת בזה, הוא כתב ואתה חתמת 8 שבועות , למה לא התעקשת לציין את התאריך שהיה לך חשוב? ת. 8 שבועות אפשר להוציא כמה זה. ש. מפנה אותך לתצהירך לסעיף 6, כתבת שסוכם מועד מסירה של העגלה 8 שבועות, כלומר 15/9/11 לא כולל ימי שישי , שבת וערבי חג, אני מציג לך לוח שנה פשוט , תספור מהמועד של הזמנת הנגרר 21/7 ותראה לי איך הגעת לתאריך שאתה טוען 15/9, ? ת. אפשר לקרא לזה טעות. ש. תסכים איתי ספירה נכונה מביאה אותך ל11/10? ת. אני לא מסכים , ואני צריך לקחת את זה הביתה , לחשב . ש. נכון שטענת שהנתבעת זיייפה את החלק האחורי של ההזמנה? ת. כן. אני לא ראיתי זאת לפני כן. ש. הנתבעת זייפה את המכתב? ת. אני לא אמרתי ולא טענתי, אמרתי להם שזה לא הטופס שאני חתמתי עליו והם שלחו לי את הטופס בפקס, ומצד שני של הדף שקיבלתי מהפקס לא היה העתק והיה ריק והיה לבן. ש. אבל אמרת שפנקס ההזמנות 3 העתקים ואחד ללקוח, עותק אחד נשאר אצל קליין, ? ת. שאני חותם עליו הראשון , הוא מילא את זה , חתמתי , והוא תלש ונתן לי. ש. והוא נתן לך את העתק? ת. כן. אני בעל עסק ויש לי הרבה פנקסים , קיבלתי או לא קיבלתי אני לא זוכר. אלא עניין אותי זה עניין הזמן של האספקה. 0ע' 7-9 לפרוטוקול) 13. מעדותו של מנהל התובעת עולה, כי הוא קיבל עותק מקורי של ההזמנה שנתלש מספר ההזמנות שהיה בידי הסוכן, ואשר מודפס על שני עמודיו. עוד עולה, כי טרם שמולא העמוד הראשון בפרטי המזמין וההזמנה, מנהל התובעת וסוכן הנתבעת, עברו על תנאי ההזמנה. אני מקבלת את טענת הנתבעת, שהתובעת, באמצעות מנהלה, ידעה את כל תנאי הזמנה את העובדה שמדובר במועד הזמנה משוער ושלנתבעת אפשרות לעכב את האספקה במשך 3 חודשים. משכך, אני דוחה את טענת התובעת להפרת ההסכם - ההזמנה, מצד הנתבעת. למעלה מן הצורך אדון בטענות התובעת לנזק שנגרם לה. 14. רו"ח מופיד חזן, הצהיר לפרוטוקול, כי לא ערך חוות דעת, אלא חישובים אשר התבססו על מערכת הספרים של החברה שלא הוא ערך אותם, אלא מי מטעם החברה, אשר לא העיד כיצד נערך החישוב. במסמך שערך רו"ח מופיד חזן, מיום 20.3.12 שנושא כותרת "חוות דעת רואה חשבון על נייר עבודה א' ", הוא מפרט, כי הוא נתבקש לבקר נייר עבודה/דו"ח של התובעת, המפרט את החיסכון שהפסידה התובעת, כתוצאה ממה שלטענתו, הפרת ההסכם מצידה, ואם הנתבעת הייתה עומדת בלוח הזמנים לאספקת הנגרר. הביקורת שערך, כוללת בחינת אומדנים משמעותיים שעשתה התובעת והערכת נאותות ההצגה בדו"ח. לדעתו, הדו"ח משקף באופן נאות את החיסכון אותו החברה הפסידה מהפרת ההסכם על ידי הנתבעת. 15. בחקירתו העיד רואה החשבון, כי המסמך שהוגש וחתום על ידו, אינו חוות דעת, אלא חישובים שהתבססו על מערכת הספרים של החברה. לדבריו, הוא לא צרף לנייר העבודה שלו אסמכתאות שעליהם ביסס את החשבוניות, הקבלות והכרטסת, כיוון שלא נדרש לכך, אך החישובים התבססו על ספרים ורישומים על פי מסמכים ועברו ביקורת. לדבריו, מדובר בחוות דעת דומה לביקורת של דו"חות כספיים, בשינוי שאין זו חוות דעת לביהמ"ש, אלא רק "אישור עובדתי". מסמך זה לא רק שאינו חוות דעת מקצועית, ואין בו כל הסבר כיצד נערך, אלא גם על פי עדות עורכו, רשומים בו חישובים שנלקחו מספרי החברה. אין בו כל חוות דעת מקצועית, שמוכיחה את הנזקים הנטענים ע"י התובעת. איני מקבלת את חישוב הנזק שנערך ע"י הנתבעת, הוגש לא ע"י עורכו, ללא סבר מקצועי. רו"ח חזאן, לא ערך חישוב זה ולא הסביר כיצד בדק ואישר אותו. 16. מנהל הנתבעת, ערן קליין , אשר לא נכח במועד חתימת ההזמנה העיד, כי הציע לתובעת גרר חלופי מסוג "לובי טרייל", המיועד להובלת ציוד כבד שעמד בחצר של הנתבעת, אשר לקוח אחר של הנתבעת, ביצע באמצעותו עבודות מגוונות. לדבריו, תנאי הזמנה מדברים בעד עצמם ויצחק קמחי אינו רשאי לשנותם, אלא באישור, או בנספח, או בחתימה ובמקרה דנן לא היה כל נספח להזמנה. סלאמה חוסאם העיד, שהנגרר החלופי שהוצע לו, לא התאים לסוג ההובלות שמבצעת התובעת, זה לא היה תקני ואילו היה משתמש בה היה עובר על החוק. 17. אין מחלוקת בין הצדדים, שהנתבעת הציעה לתובעת, שבועות מספר לאחר ביצוע ההזמנה, לקבל נגרר חלופי ו/או לבטל את ההזמנה ולקבל את כספה חזרה, לאחר שהתברר שיחול עיכוב באספקת הנגרר. אמנם מנהל התובעת טען : "אני לא מכחיש אבל שהציעו לי עגלה חלופית ההצעה היתה הרבה זמן אחרי, זה היה בקטע של איחור רב שהם הציעו לי בכלל עגלה לא מתאימה לסוג ההובלות שאני צריך לעשות. זה לא היה תיקני והם הבינו וידעו אבל רצו שאני אעבור על החוק. (ע' 10 שורות 7-9 לפרוטוקול), אלא שמדובר באמירה בעלמא. התובעת לא הוכיחה כי מדובר בדגם נגרר שלא מתאים לסוג ההובלות שהיא מבצעת, ולא פרטה מהו הדגם שהוצע לה. איני מקבלת טענתה זו של התובעת. גם אם הייתי מקבלת טענה זו של התבועת, הרי שהנגרר סופק לה במסגרת 3 חודשי העיכוב במסירה בהתאם להזמנה. על כל אלה יש לציין, כי לתובעת עמדה תקופת עיכוב בביצוע ההזמנה של 3 חודשים. ההזמנה בוצעה ביום 21.7.11 והנגרר סופק לתובעת ביום 2.1.12, התובעת לא הציגה כל נימוק הגיוני, לסירובה להשתמש בגרר חלופי, עד לאספקת הגרר שהוזמן. משכך, אין מנוס מהמסקנה, שהיא לא נזקקה לו לצורך עבודתה. כל זאת, כאשר הנתבעת הציעה גרר חלופי למרות שלא חרגה ממסגרת 3 חודשי העיכוב במסירה, שעומדים לזכותה במסגרת ההזמנה. התובעת לא הוכיחה כל נזק שנגרם לה כתוצאה, ממה שלטענתה, הינו איחור באספקת הגרר. 18. טענתה לירידת ערך המשאית - אני מקבלת את גרסת הנתבעת, לפיה, אין כל קשר בין רכישת הנגרר ממנה, לבין רכישת המשאית מצד ג' כלשהו. המשאית הוזמנה מחברה אחרת, שבועיים לפני ההזמנה מהנתבעת, והנתבעת לא ידעה ולא הייתה צריכה לדעת אודות הזמנה זו. לא הוכח כל קשר בין רכישת הנגרר לבין רכישת המשאית. בעת רכישת המשאית לא היה כל מו"מ בין התובעת לנתבעת לעניין הגרר ויכול היה, שכלל לא תיחתם הזמנת הנגרר מהנתבעת. לטענת מנהל התובעת, מועד אספקת הנגרר היה תנאי לחתימת ההזמנה. במועד רכישת המשאית, לא ידעה התובעת ואף לא יכולה הייתה לדעת, שהנתבעת תסכים לספק את הנגרר במועד שהיה כה חשוב לתובעת, על פי עדות מנהלה. בנוסף, יכול היה להיווצר מצב, שהנתבעת כלל לא הייתה מסכימה לקבל את הזמנת התובעת, מכל סיבה שהיא. על כל אלה יש להוסיף כי ככל שהייתה ירידת ערך של המשאית, הרי שערך המשאית היה יורד בכל מקרה. התובעת טוענת ששכרה נגרר חלופי לשימוש המשאית, הכיצד תובעת שני ראשי נזק אלו במקביל, כולל ירידת ערך המשאית, שעל פי טענת התובעת עבדה עם הנגרר החלופי ששכרה. סוף דבר מהמפורט בפסק דיני זה עולה, שהתובעת לא הוכיחה את תביעתה. אני דוחה את התביעה. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות בסך 15,000 ₪. חוזהנגרר