ייעוץ משפטי לפי תקנות הסיוע המשפטי

תקנות הסיוע המשפטי קובעות כי מסגרת היקף השירות הניתן כולל ייעוץ משפטי חינם בענייני משפחה, ייעוץ משפטי חינם בנושא הגנת זכויות הנוגעות למגורים, לרבות בעלות, תביעות פינוי או סילוק-יד, דמי שכירות, דמי מפתח ותיקוני המושכר, למעט רישום הקניית זכות במקרקעין או כל פעולה אחרת בקשר לכך, ייעוץ משפטי חינם בעניינים כספיים, לרבות נזיקין, למעט עניינים לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, או חוק מס שבח מקרקעין, ייעוץ משפטי חינם בעניינים שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בהם, למעט עניינים פליליים, ייעוץ משפטי חינם בתביעות על-פי חיקוק המעניק גמלאות, מענקים, שיקום או זכויות אחרות לנכים או למשפחות נספים, ייעוץ משפטי חינם בתביעות בכל עניין הנוגע לזכויות של חיילים משוחררים, ייעוץ משפטי חינם בתביעות לפי חוק השבות, חוק האזרחות, חוק מרשם האוכלוסין, ייעוץ משפטי חינם בענייני רישוי עסקים, עיסוקים או מקצועות, והסדרתם מכוח חיקוק. תקנות הביטוח הלאומי סיוע משפטי מגדירות "שירות משפטי" כסיוע משפטי בהליכים בבית הדין לעבודה שהמוסד לביטוח לאומי הוא צד בהם, בעניינים הנובעים מהחוק או מכל חיקוק אחר שהמוסד משלם תשלומים על פיו, למעט הליכים שענינם תביעה לתשלום דמי ביטוח או תביעה נגד מעביד לפי סעיף 185 לחוק וכוללות ייעוץ משפטי חינם ועריכת מסמכים משפטיים. כללי לשכת עורכי הדין מטילים איסור על עורך דין שהוא דירקטור בחברה ציבורית, לייצג אותה חברה, את חברת האם שלה או חברה בת שלה, ולתת להן ייעוץ משפטי. כמו כן חל איסור על עורך דין שהוא דירקטור בחברה ציבורית לייצג נושא משרה באותה חברה ולתת ייעוץ משפטי בענינים הנוגעים לפעולתה של החברה. עם זאת הוראות אלו לא יחולו על עורך דין עובד חברה ציבורית המכהן מטעמה כדירקטור בחברה בת או חברה אם של אותה חברה, ובלבד שהחברה שבה הוא מכהן כאמור, מקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין שאינו עובד החברה הציבורית. צו לשכת עורכי הדין מגדיר את תפקידי השירות המשפטי בשירות המדינה לעניין חוק לשכת עורכי הדין כמתן יעוץ משפטי בכל משרד ממשלתי, יעוץ משפטי, פרקליטות, חקיקה, סנגוריה ציבורית וסיוע משפטי במשרד המשפטים. ייעוץ משפטי בלשכה המשפטית של הכנסת הינו בין היתר יעוץ משפטי במשרד מבקר המדינה. ברשויות מקומיות הינו בין היתר ייעוץ משפטי בכל עירייה. סיוע משפטיייעוץ משפטי