סעיף 15 לפקודת הנזיקין שכתורת הינה "חבותו של בעל חוזה"

סעיף 15 לפקודת הנזיקין שכתורת הינה "חבותו של בעל חוזה" 15. לענין פקודה זו, העושה חוזה עם אדם אחר, שאיננו עובדו או שלוחו, על מנת שיעשה למענו מעשה פלוני, לא יהא חב על עוולה שתצמח תוך כדי עשיית אותו מעשה; הוראה זו לא תחול באחת מאלה: (1) הוא התרשל בבחירת בעל חוזהו; (2) הוא התערב בעבודתו של בעל חוזהו באופן שגרם לפגיעה או לנזק; (3) הוא הרשה או אישרר את המעשה שגרם לפגיעה או לנזק; (4) הוא היה אחראי מכוח חיקוק לעשיית המעשה שביצועו מסר לקבלן עצמאי; 5) הדבר שלעשייתו נעשה החוזה היה שלא כדין. על הנתבעת, הטוענת לפטור מחבותה האישית על בסיס הוראות סעיף 15 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], החובה להראות, בראיות מלאות ומשכנעות, כי מתקיימים תנאיי הפטור. חוזהנזיקין