חוזה שכירות להפעלת גן ילדים

חוזה שכירות להפעלת גן ילדים בפניי תביעה כספית. העובדות וטענות הצדדים; בין הצדדים נכרתו שני חוזי שכירות: הראשון ביום 3.8.99, לפיו התובע משכיר לתובעת קומת קרקע בבית שבבעלותו, למשך שנה מיום 1.9.99 ועד ליום 31.8.2000 עם אופציה לשנה נוספת וזאת במטרה להפעיל בו גן ילדים (להלן: "חוזה השכירות הראשון"); והשני נערך ביום 21.10.2004 לתקופת שמסתיימת ב- 31.8.2005 עם אופציה להאריך עד 31.8.06, במטרה להפעיל גן ילדים (להלן: "חוזה השכירות השני"). התמורה החוזית לפי הסכם השכירות השני הינו 200$ נטו. כך גם נרשם בחוזה הראשון שהתמורה החוזית הינה 200$ לחודש לא כולל מע"מ. אילו בסעיף 8 ב להסכם נרשם כי: " המשכיר יישא בכל המסים הממשלתיים עפ"י הסכם זה, אשר חובת תשלומן מוטלת עליו ואשר שולם ע"י הצד האחר למעט מס הכנסה אשר תגלם המועצה כתוספת לתשלום כפי שרשום בסעיף 4 לחוזה לאחר המצאת תיאום מס ו/או אישור מס במקור מתאים ע"י המשכיר" בפועל השכירות נמשכה עד חודש 6/2007 ובחודש זה הנתבעת פינתה את המושכר. התובע טען בכתב תביעתו, כי הנתבעת גרמה נזקים למושכר הכל כמפורט בכתב התביעה על צירופיו. בנוסף טען התובע, כי הנתבעת לא פינתה חפצים מהמושכר ו/או לא פירקה קירות ו/או מתקנים ו/או בניה ו/או פסולת מהמושכר ובכך המושכר לא היה ראוי לשימוש בתום תקופת השכירות כלל, ובגין אי יכולתו להשכירו למשך 5 שנים הוא תובע סך של 100,000 ₪. הנתבעת טענה לגופו של עניין בכתב הגנתה, כי הקירות שנבנו מגבס לא פורקו זאת לבקשת התובע וכי על התובעת היתה מוטלת חובה להקטין נזקו ולפעול לתקן את הדרוש על מנת להשכיר את המושכר מחדש ולא להמתין 5 שנים. חוות דעת המומחה מטעם ביהמ"ש; ביהמ"ש מינה את המומחה דן ברלינר מטעמו למתן חוות דעת; המומחה קבע כי דרוש פינוי חול, חפצים מקולקלים , פירוק שטיחים מהקירות פירוק רצפה שנוצקה ע"י המועצה ופירוק הבלוקים מהחצר ומהקומה, כמו כן דרוש בניית קיר שנהרס ע"י המועצה ופינוי מחיצות גבס ואסלות ושיפוץ אריחי קרמיקה, ותיקונים כלליים בקירות, במערכת החשמל, בצנרת גדר הגבהה והורדת המעקה. המומחה העריך תיקונים אלו בסך של 18,500 ₪ ללא מע"מ. בנוסף, המומחה העריך כי זמן סביר לתיקון הנ"ל הינו 3 חודשים בגינם התובע זכאי לתשלום של 3 חודשי שכירות ובסך הכל 3600 ₪ ( 3 * 1200). דיון והכרעה; הצדדים הסמיכו את ביהמ"ש לפסוק על דרך הפשרה בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט. בדיון שהתקיים בפניי ביום 13.11.2013, שני הצדדים הסכימו כי חווה"ד לגבי הנזקים, עלות התיקון ומשך התיקון מקובלת עליהם; לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, חוות דעת המומחה וסיכומי הצדדים, הנני קובע כדלקמן: א. עלות התיקונים ושאלת המע"מ: אני מקבל את חוות הדעת של מומחה ביהמ"ש לעניין עלות התיקונים, הצדדים גם נתנו הסכמתם לאמור בחוות הדעת לעניין עלות התיקונים. אולם, עיון בחוות הדעת מראה כי הסכומים נקבעו ללא מע"מ, המומחה השיב בשאלות ההבהרה, כי הסכומים לא כוללים מע"מ. לפיכך, יש להוסיף לסכום זה את המע"מ כשיעורו ביום מתן פסק הדין. אין מקום להוספת מע"מ בגין דמי השכירות כדרישת התובע בסיכומיו. אין בחוזה הוראה כלשהי המתייחסת לשאלת הוספת המע"מ ובסעיף 4 לחוזה השכירות השני נרשם במפורש כי דמי השכירות הינם בשיעור של 200$ נטו. למעלה מן הדרוש גם בחוזה הראשון, יש בסעיף 4 הוראה ברורה כי דמי השכירות הינם בשיעור של 200$ לא כולל מע"מ, ולא רשום כי יש להוסיף את המע"מ. כאן המקום לציין, כי משחתמו הצדדים על חוזה חדש בשנת 2004, הרי הוא החוזה המחייב לעניין תביעה זו ואין מקום להרחיב יותר מכך בסוגיה זו. ב. מחלקות בעניין אורך תקופת התיקונים; הנתבעת טענה בסיכומיה כי משך הזמן הדרוש לתיקונים מוגזם ויש להפחיתו. אני דוחה טענה זו של הנתבעת, במיוחד שהיא נתנה להסכמתה לתוכן חוות הדעת גם לעניין תקופת התיקון וגם לאור כך כי בעיני ביהמ"ש זמן התיקון שהוערך ע"י המומחה הינו סביר ויש לאמצו כפי שהוא בסכום של 3600 ₪. ג. המחלוקת בעניין אי פינוי החפצים במועד; התובע טען, כי השארת הציוד והחפצים במושכר ע"י הנתבעת מנעה ממנו להשכיר את המושכר, הנתבעת לא הכחישה את עצם קיום החפצים והמומחה בחוות דעתו פירט כי במושכר קיימים חפצים שלא פונו כמו שטיחים מהקירות וחפצים מקולקלים. מחד גיסא, היה על הנתבעת לפנות את כל החפצים מהמושכר ואי פינויים יש בו כדי למנוע יכולת השכרת הנכס ומחדלה זה של הנתבעת מהווה הפרה לתנאי ההסכם, מאידך גיסא, כלל הוא כי התובע חייב להקטין את נזקיו ולא להמתין 5 שנים שלמות מבלי לפנות את הנכס ולהכינו למשכיר חדש!, היה על התובע לפעול לניקוי המושכר ולהטיל את עלויות הפינוי על הנתבעת. אין זה סביר כי התובע ימתין חמש שנים שלמות ויטען כי על הנתבעת לשאת בכל חודשי שכירות אלו כאילו פתח לעצמו תכנית חסכון!. בגין אי פינוי החפצים אני פוסק לתובע סך של 3,600 ₪ דהיינו בגין שלושה חודשי שכירות. סוף דבר; הנתבעת תשלם לתובע סך של 18,500 ₪, בתוספת מע"מ כחוק, בנוסף לתשלום סך של 7,200 ₪, עבור זמן תיקונים משוער ופיצוי בגין אי פינוי החפצים במועד. בנוסף תשלם הנתבעת לתובע סך של 5,000 ₪ שכ"ט עו"ד, כולל מע"מ. התשלומים יבוצעו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד למועד התשלום בפועל. לאור ההסכמה לעניין מתן פסק דין על דרך הפשרה, מורה על החזרת האגרה, בניכוי הסכום שלא ניתן להשבה על פי התקנות. חוזה שכירותקטיניםחוזהשכירותגן ילדים / פעוטון / משפחתון