החלטה שאישרה הסכמה דיונית בין הצדדים

החלטה שאישרה הסכמה דיונית בין הצדדים בהחלטה זו נקבע כי: ימונה מומחה מכריע מטעם בית המשפט לבחינת טענות הצדדים. המומחה שמונה הוא מהנדס הבניין מר גוטמן עמירם. המומחה יבקר במקום בנוכחות שני תצדדים ויבחן את השאלות הבאות, לגבי כל אחת משתי הדלתות שבמחלוקת: האם הדלתות ו/או המנעולים ו/או לשוניות הסגירה פגומים; האם קיימת אטימות בין הדלתות למשקוף סביבן המונעת כניסת אוויר ו/או אור; האם הפגמים, באם קיימים, ניתנים לתיקון; מה עלות התיקון; האם הרצפה בציר פתיחת הדלת מפולסת. בשלב הראשוני ישאו הצדדים בשכר טרחתו של המומחה בחלקים שווים, ובפסק הדין ייקבע מי ישא בסופו של דבר בשכר טרחת המומחה בהתאם לתוצאות. לא תיפסקנה הוצאות נוספות בהליך. מסקנות חוות דעת המומחה תאומצנה כמכריעות על ידי בית המשפט ולפיהן יינתן פסק הדין. באם יקבע המומחה כי יש ליקוי ויקבע את עלות תיקונו, תופחת עלות התיקון מן החוב בתיק ההוצל"פ שנפתח בבסיס תיק זה. בהמשך להחלטה זו, ולאחר אישור המומחה, נכנס המינוי לתוקף והמומחה החל בעבודותו. עם תום עבודתו הגיש המומחה חוות דעת לבית המשפט ולצדדים. לאחר הגשת חוות דעת המומחה הגיש התובע בקשה לפסילת חוות דעת המומחה ולמינוי מומחה אחר, כאשר טענתו המרכזית של התובע הייתה שהמומחה לא ערך בדיקות עצמאיות ביחס לשאלה המרכזית השנויה במחלוקת, היא שאלת עלות תיקון הליקויים. בעקבות בקשת התובע, ניתנה החלטתי לפיה על התובע להקדים ולהגיש למומחה שאלות הבהרה, טרם תינתן החלטה בבקשה לפסילת חוות הדעת. התובע אכן הגיש למומחה שאלות הבהרה והמומחה השיב עליהן. אף לאחר תשובת המומחה לשאלות ההבהרה שב התובע וביקש לפסול את חוות דעת המומחה. לאחר מתן הזדמנות לצדדים לפרוש את טיעוניהם בהרחבה ביחס לבקשתו זו של התובע, ניתנה החלטתי המנומקת ביחס לבקשה ביום 11.9.13. בהחלטה זו קבעתי כדלקמן: לאחר שבחנתי לעומק את טענות הצדדים, את חוות הדעת, את שאלות ההבהרה ואת התשובות לשאלות ההבהרה - אין בידי, בשלב זה, לקבל את טענות התובע. בחינת חוות הדעת מלמדת כי המומחה, שהנו איש מקצוע מנוסה ובעל ידע רב (כעולה מחוות דעתו), ושהנו גורם אובייקטיבי וניטראלי ביחס לצדדים, נתן מענה מקצועי, ראוי והולם, בהסתמך על בדיקות מקצועיות, יסודיות ומקיפות שערך, ועל יסוד ידע שבמומחיותו שלו, לשאלות א', ב', ג' ו-ה'. אינני מקבל את טענת התובע לפיה שאלת עלות תיקון הדלתות הנה השאלה הקריטית או העיקרית שהונחה לפני המומחה. משכך, ודאי שאין כל סיבה והצדקה לפסול את חוות דעת המומחה כולה, ובמיוחד ביחס לתשובות לשאלות שאין ספק לגביהן כי הן מקצועיות, ראויות ומבוססות כדבעי. בהתאם להלכה הפסוקה, לא בנקל ימהר בית המשפט לפסול חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט, אשר הנו, לכל הדעות אובייקטיבי וניטראלי, ומוחזק כמי שעושה עבודתו נאמנה ובמקצועיות, כידו הארוכה של בית המשפט. יתרה מכך, מינוי המומחה ועבודתו כרוכים בעלויות ניכרות לצדדים, וגם בכך יש להתחשב. באשר לשאלת עלויות תיקון הדלתות - על פי ההלכה הפסוקה רשאי מומחה להיעזר ביועצים מקצועיים בעלי ידע ומיומנות בתחומים הרלוונטיים, ואשר המומחה נותן אמון מלא בידיעתם ובמקצועיותם, כל עוד המומחה עצמו בדק וביקר את הערכתם של יועצים אלו, על בסיס הידע והמומחיות שלו עצמו, והגיע למסקנות הסופיות בעצמו, על יסוד מומחיותו שלו. טרם מתן החלטה סופית ביחס לפסילת חוות דעת המומחה בכל הנוגע לעלות התיקון העברתי למומחה מספר שאלות הבהרה נוספות, מטעם בית המשפט. השאלות שהופנו למומחה הנן: האם הדלתות ניתנות לתיקון? ככל שהדלתות אינן ניתנות לתיקון - מה הם הנימוקים המקצועיים למסקנה זו, ביחס לכל דלת ודלת? ככל שהדלתות אינן ניתנות לתיקון - יש לענות, באופן ספציפי ומנומק מקצועית, מדוע לא ניתן לתקן את המרווח/סטייה הקיימים בדלתות? ככל שהדלתות אינן ניתנות לתיקון - מה שיעור ירידת ערכן של הדלתות, ביחס למחיר עלותן? יש לנמק קביעה זו, בהסתמך על הידע והמומחיות של המומחה עצמו. ככל שהדלתות כן ניתנות לתיקון - מה דורש התיקון בכל דלת? ככל שהדלתות ניתנות לתיקון - מה עלות התיקון בכל דלת? יש לפרט ולנמק מהם הפריטים הדורשים תיקון ומהם הפעולות הנדרשות לצורך התיקון, ומה העלות של כל אחד מאלו וכיצד חושבו עלויות אלו. באופן ספציפי - ככל שהדלתות ניתנות לתיקון, ובכלל זה ניתן גם לתקן את המרווח/סטייה הקיימים בדלתות - מה העלות של תיקון זה וכיצד היא חושבה? ככל שהדלתות ניתנות לתיקון, ופורטה עלות התיקון כאמור לעיל - על מה מבוססות הערכות העלויות? ככל שהמומחה נעזר ביועצים / אנשי מקצוע נוספים לצורך הערכות העלויות - מי הם אנשי מקצוע אלו? מה פרטי מומחיותם? מה מקור האמון שנתן המומחה בידיעותיהם? והאם המומחה עצמו בדק וביקר את הערכתם של יועצים אלו, על בסיס הידע והמומחיות שלו עצמו, והגיע למסקנות הסופיות בעצמו, על יסוד מומחיותו שלו? המומחה מתבקש ליצור קשר ישירות עם הנגר הנוסף שטיפל בדלתות מטעם הנתבע ולבדוק עמו ישירות מה הפעולות שביצע בדלתות והאם פעולות אלו הן אלו שגרמו להתהוות/להחמרת חלק מהפגמים שאיתר המומחה בדלתות. ככל שתשובות הנגר הנוסף משנות את מסקנות חוות הדעת - יש לפרט במדויק מה השינויים. המומחה קיבל את ההחלטה וענה בפירוט רב על השאלות שנשאל. בקשת התובע לאחר מענה המומחה על שאלות בית המשפט לאחר קבלת תשובות המומחה לשאלות הנ"ל ביקש התובע שהות על מנת ללמוד את התשובות ולהגיש בקשה מעודכנת. חרף התנגדותו של הנתבע, אשר טען לעינוי דין ניכר, שכן הדלתות אינן ניתנות לשימוש והוא נאלץ להיכנס לביתו בדרכים חלופיות, נעתרתי לבקשת התובע ונתתי לו שהות כבקשתו להגשת בקשה מעודכנת ביחס לחוות דעת המומחה. לאחר שהתובע בחן את תשובות המומחה לשאלות בית המשפט, שב התובע על בקשתו לפסול את חוות דעת המומחה. בבקשתו האחרונה של התובע העלה התובע טענות כנגד מהימנות גרסתו של הנתבע, אשר אינה עולה בקנה אחד עם תצהיר נגר שניסה לתקן את הדלתות, וכן טען כי קביעות המומחה באשר לעלות התיקון אינן מתקבלות על הדעת, אינן מנומקות כלל ומסתמכות על נתון שנמסר על ידי צד ג', שאינו המומחה שמונה על ידי בית המשפט. כמו כן, טוען התובע, כי בתשובות לשאלות בית המשפט שינה המומחה את חוות דעתו בכל הנוגע לאופי הפגמים, כאשר בתחילה קבע שהפגמים ניתנים לתיקון ובמענה לשאלות בית המשפט קבע שהדלתות אינן נתינות לתיקון. עוד טוען התובע, התקלות בדלתות הנן "פעוטות וזניחות" ולא כפי שקבע המומחה. בתגובה לטענותיו של התובע, טוען הנתבע כי התובע שב ומעלה טענות אשר נדחו על ידי בית המשפט, כי יש לדחות את כל טענות התובע לכך שמדובר בתקלות "פעוטות וזניחות" לאור קביעתו החד משמעית של המומחה שהדלתות אינן ניתנות לתיקון, וכי ניסיון התיקון של הנגר הנוסף בוצע רק על מנת לאפשר שימוש כלשהו בדלתות ולא על מנת לפתור את כל הליקויים בהן. הכרעה בבקשת התובע לפסילת חוות הדעת לאחר בחינת טענות הצדדים, לאור כל החומר הקיים בתיק ותשובות ההשלמה מהמומחה, באתי לכלל מסקנה כי דין בקשת התובע לפסילת חוות הדעת להידחות. ראשית, לאור הסכמתם הברורה של הצדדים לגבי אופן ההכרעה בתיק זה, אשר קיבלה תוקף של החלטה, לא רשאי התובע להעלות כעת טענות כנגד מהימנות גרסת הנתבע. שנית, כאמור בהחלטתי הקודמת, המומחה נתן מענה מקצועי, ראוי והולם, בהסתמך על בדיקות מקצועיות, יסודיות ומקיפות שערך, ועל יסוד ידע שבמומחיותו שלו, לשאלות א', ב', ג' ו-ה'. הסוגיה היחידה שנותרה דרושה בירור היא סוגיית עלות התיקון. בתשובה לשאלות בית המשפט קבע המומחה באופן ברור וחד משמעי כי הדלתות אינן ניתנות לתיקון ולפיכך "עלות התיקון" הנה, למעשה, עלות ייצור דלתות חדשות. קביעה זו של המומחה ניתנה, למעשה, כבר בשאלות ההבהרה במענה לשאלות התובע, שם כתב המומחה במפורש: "בעצם לא מדובר בתיקון הדלתות הקיימות, שהנה משימה בלתי אפשרית, אלא בייצור דלתות חדשות, תוך שימוש בחלקים המתאימים של הדלתות הקיימות... המרכיב העיקרי של עלות התיקון הנו ייצור דלת חדשה" (ראו סעיף 1.1). דומה כי כל טענותיו של התובע בהקשר זה מבוססות על קושי בניסוחיו של המומחה בלבד, ולא על קושי מהותי של ממש. התובע נתפס למינוח בו השתמש המומחה - "עלות התיקון" - כאשר מניסוח זה מבקש התובע להסיק שהמומחה הסכים כי הדלתות ניתנות לתיקון. ואולם, בחינה עניינית של תוכן חוות הדעת ושל תשובות המומחה מלמדת, כי המומחה כלל לא התכוון לקבוע שהדלתות ניתנות לתיקון וכאשר הוא השתמש במונח "עלות התיקון" הוא התייחס, למעשה, להערכת שווי הליקויים, שהנו ייצור דלתות חדשות. לפיכך, בתשובות לשאלות בית המשפט הבהיר המומחה בפשטות כי "אין המדובר בתיקון לפי הפירוש המקובל של המילה, כגון תיקון או החלפת חלק מסוים של מוצר כלשהו ללא פירוק טוטלי למרכיביו עד לפריט האחרון לשם שימוש בחלקים המתאימים ליצור מוצר חדש. לכן, התשובה הברורה שלא משתמעת לשני פנים הנה כלהלן: שתי הדלתות לא ניתנות לתיקון לפי הפירוש המקובל של המושג "תיקון"" (ראו פסקה א' לתשובות המומחה). לכן, אין המדובר כלל בשינוי בחוות הדעת, אלא בהבהרת ניסוחים בלבד. לפיכך, אני דוחה את טענות התובע לפיהן מדובר בשינוי חוות דעתו של המומחה. חוות דעתו של המומחה הייתה עקבית לכל אורך הדרך. הקביעה שהדלתות אינן נתינות לתיקון, ניתנה על ידי המומחה לאחר בדיקות מקצועיות, מקיפות ויסודיות ביותר, ובהסתמך על ניסיונו הרב, השכלתו ושיקול דעתו המקצועי, והיא נומקה בהרחבה ובצורה ברורה, הגיונית ומשכנעת. קביעה זו של המומחה בוססה על בדיקותיו שלו ועל שיקול הדעת המקצועי שלו, ולא על בדיקות ו/או הערכות של צד ג' כלשהו. על כן, אני מאמץ קביעה זו במלואה, ודוחה את טענות התובע כי התקלות בדלתות הנן "פעוטות וזניחות" וכי קביעות המומחה אינן מתקבלות על הדעת, אינן מנומקות כלל ומסתמכות על נתונים שנמסרו על ידי צד ג'. בחינת טענות התובע בהקשר זה, לאור כל החומר הקיים, מעלה כי המדובר בטענות כנגד תוכן חוות הדעת, אשר נטענות במסווה של טענות כנגד ליקויים באופן עריכת חוות הדעת, וזאת במטרה לאפשר את תקיפת חוות הדעת, בניגוד למסוכם בין הצדדים ולהחלטת בית המשפט. הצדדים הסכימו על כך שהתיק יעבור לבדיקה ולמתן חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט ועל כך שחוות הדעת תהא מכרעת ועל בסיסה יינתן פסק הדין. לא ניתן כעת לסגת מהסכמה זו, אשר אף קיבל תוקף של החלטת בית המשפט. אחת השאלות שהסכימו הצדדים להציב להכעת המומחה הייתה: "האם הפגמים, באם קיימים, ניתנים לתיקון?". המומחה השיב לשאלה זו כפי שנדרש. על הצדדים היה לקחת בחשבון שייתכן שתשובת המומחה תהייה כי הפגמים אינם ניתנים לתיקון. על כן, לא יכול התובע לטעון כעת כי קביעות המומחה באשר לעלות התיקון אינן מתקבלות על הדעת וכי מדובר רק בתקלות "פעוטות וזניחות". מובן, כי מסקנות חוות הדעת אינן לרוחו של התובע. ואולם הצדדים הסכימו לכך שחוות הדעת תהא מכרעת, ועל כן התובע לא יכול לסגת מהסכמתו כעת, כאשר התוצאה אינה לרוחו. סוף דבר והכרעה לאור כל האמור לעיל, על בסיס הסכמת הצדדים אשר קיבלה תוקף של החלטה ביום 21.3.13, ועל בסיס חוות דעת המומחה ותשובותיו לשאלות התובע ולשאלות בית המשפט - אני קובע כי לנתבע עומדת טענת כישלון תמורה מלא ועל כן התביעה נדחית במלואה ותיק ההוצאה לפועל המקושר ייסגר. כמו כן, בהתאם למוסכם, אני קובע כי התובע יישא בכל עלויות המומחה, ובהתאם לכך ישלם לנתבע את כל אשר שילם הנתבע למומחה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום העברת הכסף מהנתבע למומחה ועד ליום התשלום המלא בפועל. עוד אני קובע, כי עד ליום 15.2.14 יפרק הנתבע את הדלתות נשוא התובענה ויעמידן לאיסוף התובע מביתו. הנתבע יעביר לתובע הודעה בכתב, 14 ימים לפני המועד לאיסוף, בדבר פירוק הדלתות ומועד זמינותן לאיסוף על ידי התובע. היה והתובע לא יאסוף את הדלתות בתוך 30 ימים מהמועד שנקבע לאיסוף ובידי הנתבע יהיה אישור מסירה כדין של ההודעה בכתב בדבר פירוק הדלתות וזמינותן לאיסוף, יהא רשאי הנתבע להוציא את הדלתות מרשותו, מבלי שהדבר יהווה הפרה של הוראה זו. הסכמה דיונית