מסמכויות רחבות לבית המשפט ביושבו כערכאת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

ההלכה קובעת כי בית המשפט, ביושבו כערכאת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל, נהנה מסמכויות רחבות יותר מרשם ההוצאה לפועל, ורשאי לפרש את פסק הדין. ראו: "אולם מקובל עליי כי - "...אין למצוא פסול בכך שבית המשפט שדן בערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל יתן החלטה הכוללת בתוכה גם פרשנות של פסק-דין אשר ביצועו מתבקש בלשכת ההוצאה לפועל" ... "בייחוד נכונים הדברים אלה כאשר מדובר בפרשנות של הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק-דין, וכאשר פסק הדין מתמצה אך ורק באישורו הפורמלי של הסכם זה. במקרה כזה אין כל יתרון לפרשנותה של הערכאה שאשרה את ההסכם על פי פרשנותה של ערכאת הערעור אשר דנה בערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל" ..." [" 6856/93 הנ"ל]. ראו גם: "אמנם, אין חולק שעל ראש ההוצאה לפועל להוציא לפועל פסקי-דין "כפשוטם", ולא לקרוא לתוכם פרשנות אפשרית זו או אחרת. שעה שסבור ראש ההוצאה לפועל כי פסק-דינו של בית המשפט אינו נהיר דיו, שומה עליו לפנות לבית המשפט שמתחת לידו יצא פסק-הדין בבקשת הבהרה על פי 12 ל ... עם זאת, שונים הם פני הדברים שעה שבית המשפט שלערעור דן בהחלטתו של ראש ההוצאה לפועל. או אז "אין למצוא פסול בכך שבית המשפט שדן בערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל יתן החלטה הכוללת בתוכה גם פרשנות של פסק-דין ... דברים אלה יפים אף לענייננו, מה גם שפסק-דינו של בית המשפט המחוזי לא עסק בפרשנות פסק-הבורר, אלא אישרו." [" (-) 25900-01-12 טעמן שיווק מזון בע"מ נ' מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ ערעור על החלטת רשםרשםערעורהוצאה לפועל