הודעה שקרית לעירייה על הפסקת החזקת נכס בשכירות

השוכר הגיש הודעה שקרית לעירייה לפיה חדל מלהחזיק בנכס והמערער בקש מבית המשפט להוסיף תנאי נוסף לשינוי מחזיק בספרי הרשות המקומית, כך שבנוסף להודעת חדילה על הרשות לדרוש מהשוכר ראיה נוספת לכך שחדל בפועל להחזיק בנכס. בית המשפט קבע: "הלכה היא שתכלית סעיף 325 הינה ליצור מנגנון חובת הודעה המעביר את נטל זיהוי המחזיק מן הרשות האחראית על גביית הארנונה אל בעלי היחס לנכס (ראו: "739/89 ' -, " (3) 769 (1991)). המבקש מבקש להעביר לידי הרשות המנהלית את ההכרעה בסכסוך החוזי שלו עם השוכר. ואולם מסעיף 325 אנו למדים שהנתיב המנהלי אינו הנתיב הנכון לשם בירור סכסוך זה, מה גם שהשוכר כלל אינו צד בהליך המנהלי, ולפיכך גם אינו יכול לטעון טענותיו בעניין. מקובלת עלי קביעת בית המשפט המחוזי ולפיה אין להפוך את העירייה לצד לסכסוך בין משכירים ושוכרים. אלה הצדדיים האמיתיים ל"סכסוך", וצד הרוצה בכך יכול לנקוט בהליכים משפטיים ולהביא ראיות. זאת ועוד: המשכיר יכול היה, כמקובל בחוזה שכירות, להבטיח מראש בערבויות מתאימות את ביצוע חיובי השוכר לרבות תשלום הארנונה. אין להטיל על העירייה תפקיד של "שופט" בין הצדדים, ומותר היה לעירייה להסתמך על ההודעה בכתב שקיבלה." עירייהשכירות