כמה משלמים לעורך דין אם יופסק הייצוג לפני סיום הטיפול ?

כמה משלמים לעורך דין אם יופסק הייצוג לפני סיום הטיפול אם אין לכך התייחסות בהסכם שכר טרחה ? בהסכם שכר הטרחה אין התייחסות לשיעור שכר הטרחה שישולם אם יופסק הייצוג לפני סיום הטיפול. לפיכך, ובהתאם לפסיקה המוזכרת לעיל, זכאית התובעת לשכר טרחה ראוי בעד השירות שנתנה לנתבע עד להפסקת הטיפול. נותר לקבוע שיעורו של שכר טרחה זה. השאלה כיצד יקבע בית המשפט את השכר הראוי נדונה בעניין יכין חקל: "כיצד אומדים את השכר הראוי קביעת השכר הראוי בגין טרחת עורך דין צריך שתיעשה בכל מקרה ומקרה לפי נסיבותיו. ודוק: דרך קביעתו של השכר הראוי, ושיעורו, אינם בגדר ידיעה שיפוטית, ועל בית המשפט לקבעם על בסיס הראיות המובאות בפניו (261/86 פרשת ביניש-עדיאל הנ"ל). בהקשר זה יש להביא בחשבון, בין היתר, את הזמן שהקדיש עורך הדין לטיפול בעניינו של הלקוח, את מהותו, היקפו ומידת מורכבותו של השירות, את שוויו של העניין נשוא השירות, ואת המוניטין של עורך-הדין (ראו " 499/89 " ' , , , " (4) 586, 593). כמו-כן ניתן להתחשב בשיטה המקובלת לקביעת שכר הטרחה בתחום הנדון - במידה וקיימת שיטה כזו (על הדרכים המקובלות לקביעת שכר טרחתו של עורך-דין, ראו למשל 2871/00 מועין דאוד ח'ורי נ' בנק מרכנתיל דיסקונט (טרם פורסם))" (פסקה 14 לפסק הדין). שאלות משפטיותעורך דין