אחריות פלילית של אדריכל

אחריות פלילית של אדריכל ברע"פ 859/12 נדחתה בקשה לרשות ערעור של אדריכל אשר הורשע בבית משפט השלום בעבירה על סעיף 204 לחוק, מכוח האחריות המוטלת על אדריכל בסעיף 208(א)(8) לחוק, ואשר ערעורו על אותה הרשעה נדחה על ידי בית המשפט המחוזי. בהחלטת בית המשפט בעניין זה נאמר: "העולה מן הקביעות של הערכאות שדנו בעניינו של המבקש הוא כי על האדריכל לבצע את תפקידו כגורם בקרה ופיקוח באופן שוטף, ולא רק בעת שגורמי בקרה אחרים מגלים סטיות מתכניותיו ומהיתר הבנייה. ככל שיהיה בידו להוכיח שאכן ביצע תפקיד זה וערך בדיקות תכופות על מנת לוודא שיתר הגורמים פועלים בהתאם להיתר ולתכנית, הרי שלמעט ממקרים קיצוניים, יימצא כי הוא יצא ידי חובתו ואף ייתכן כי תתקבל בעניינו טענת ההגנה שבסעיף 208(ב) לחוק התכנון והבנייה. אך כאמור, על הטוען להגנה זו להציג ראיות שיש בהן כדי להוכיח כי אכן מילא תפקיד זה. אין הוא נדרש להוכיח כי פעל יוֹמָם וָלַיִל כדי לאתר חריגות מהתכנית ומההיתר, אך גם אין לקבל היעדר כולל של ניסיון לפקח ולנסות למנוע מראש חריגות כאמור. במקרה דנן, בית המשפט לעניינים מקומיים ובית המשפט המחוזי קבעו כי המבקש לא הביא ראיות כדי להוכיח כי נקט בפעולות הנובעות מתפקידו כגורם בקרה". משפט פליליאחריות פליליתאדריכלות