נזילה בברז חדר אמבטיה במלון

טוענים שבלית ברירה הגיעו למלון החלופי, גילו כי, בחדרם קיימת נזילה בברז חדר האמבטיה באופן שבו התרכזו ברצפה מים בגובה של כ- 5-10 ס"מ, בנוסף התברר להם כי, אין בחדר מיטה נוספת לבנם אשר נאלץ לישון עמם בצפיפות במיטתם. התובעים פנו, לדבריהם, לנציגה של הנתבעת שנכחה במלון ובמקביל גם לשירות הקבלה במלון, אלא שכל זה לא הועיל. התובעים עותרים, אם כן, לתשלום פיצויים בשל הסבל שנגרם להם עקב השינוי שנעשה בבית המלון שהוזמן על ידם מבלי שידעו על כך מראש וכמובן מבלי שנתנו הסכמתם, הטרטור שנאלצו לחוות והזמן היקר שבזבזו לצורך טיפול בליקויים שנתגלו בחדרם. הנתבעת הגישה את כתב הגנתה. לדבריה, יש לדחות את התביעה שהוגשה נגדה מחמת העדר עילה בשל היותה סוכנת נסיעות בלבד המשמשת ככלי להזמנת חופשה בין המזמין לבין הספק, ומכאן שאינה אחראית על טיב השירות המוענק ללקוחותיה. לטענתה, אם וככל שתוטל עליה אחריות כלשהי, יש להטילה על נותן השירות ו/או הספק של החופשה, היינו - חברת "יוניטל" ישראייר בע"מ. לגופו של עניין טענה הנתבעת כי, התובעים שודרגו למלון חלופי, יוקרתי יותר המדורג בדירוג גבוה יותר, מאחר ולא נותר מקום במלון שהוזמן על ידם, נציג חברת "יוניטל" הודיע להם על כך והתובעים לא הביעו כל התנגדות. פנייתם של התובעים אל נציגי הנתבעת ביחס לליקויים שנתגלו בחדר של המלון החלופי, הועברה ל"יוניטל" אשר הבטיחה לטפל בכך. יחד עם הגשת כתב ההגנה, הגישה הנתבעת, למען הזהירות, הודעת צד ג' אל חברת "יוניטל" לפיה, במידה ותחויב לשלם לתובעים סכום כלשהו, יהא עליה לשפותה בגין כל סכום מכוח היותה ספקית חבילת הנופש שהוזמנה על ידי התובעים. בכתב ההגנה שהוגש על ידי הצד השלישי (להלן: "יוניטל") נטען כי, העברת התובעים לבית מלון חלופי הינו תוצאה של ביצוע רישום יתר של אורחים במלון המוזמן שנעשתה על פי שיקול הדעת של בית המלון בלבד, מבלי שידעה על כך יוניטל. לפיכך, היות ואין לה, לדבריה, כל שליטה או יכולת להשפיע על רישומי יתר בבתי מלון, אין היא אחראית לכך, הגם שעל גבי שובר ההזמנה דאגה יוניטל לציין זאת במפורש במסגרת תנאי ההזמנה, שם נכתב במפורש כי בשל שינויים שעשויים לחול רשאית היא להעמיד לרשות המזמין מלון חלופי. לדבריה, אם וככל שהנתבעת לא מסרה לידיעת התובעים תנאי זה, על התובעים להלין כנגד הנתבעת. יתירה מכך, מוסיפה יוניטל וטוענת כי, מאחר והתובעים ו/או הנתבעת לא פנו אליה בזמן אמת ועדכנו אותה ביחס לבעיות שלכאורה נתקלו בהן התובעים במהלך חופשתם, אין הם יכולים לבוא כעת בדרישה זו או אחרת. הטלת אחריות על יוניטל ביחס לליקויים כאלה או אחרים שנתגלו בחדר המלון החלופי, הינה אבסורדית, בית המלון החלופי אליו הועברו התובעים הינו בדירוג זהה (4 כוכבים), ונחשב אף יוקרתי יותר. התקיים בפניי דיון ביום 9.10.13 בו נשמעו עדויות הצדדים. מטעם התובעים העיד תובע מס' 2 (להלן: "אלכס"), מטעם הנתבעת העיד מר מרק רבינוב, נציג הנתבעת (להלן: "מרק") ומטעם צד ג' העיד נציגו מר ראובן ברי (להלן: "ראובן"). דיון: כלל בהליך אזרחי כי, המוציא מחברו עליו הראיה, היינו- התובע נושא בנטל השכנוע לגבי כל יסודותיה העובדתיים של עילת תביעתו. חובת ההוכחה המוטלת על בעל דין הנושא בנטל השכנוע היא עמידה ברמה של מאזן הסתברויות, על בעל דין להוכיח כי גרסתו סבירה יותר ומתקבלת יותר על הדעת מן הגרסה שכנגד. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים ולאחר שהתרשמתי באופן בלתי אמצעי מעדויותיהם, הגעתי למסקנה לפיה דין התביעה להידחות מהטעם שהתובעים כשלו מלהוכיח את עילת תביעתם. כאמור, עותרים התובעים לקבלת פיצויים מהנתבעת, מכוח היותה סוכנת הנסיעות, בשל בעיות שנתקלו בהם במהלך חופשה שהזמינו באמצעותה. הלכה פסוקה היא, כי סוכנות נסיעות הינה גורם מתווך בלבד, וככזו אין להטיל עליה באופן גורף את מחדלי הספק ו/או בית המלון. עם זאת, הכרה במעמד זה אין משמעה שסוכני הנסיעות פטורים מכל חבות. נקבע כי, קיימת חובת נאמנות בין הסוכן ללקוחותיו, אשר אינו יכול לחסות תמיד תחת כנפי הטענה "מתווך הנני - ואחראי אינני" (ת"ק (ת"א) 7384/02 רבין נ' עקיבא טורס, ניתן ביום 2.2.03). עוד קובעת הפסיקה כי, חובותיו של סוכן הנסיעות נובעות מתניות החוזה הנגזרות מעקרון תום הלב. לצורך כך נקבע כי, יש לבחון את רמת השירותים שסופקו בפועל אל מול התחייבויותיו של סוכן הנסיעות בכלים של סבירות ושכל ישר, תוך שימת הדעת לכך שבמהלך חופשה ייתכנו תקלות כלשהן שאינן נגזרות בהכרח ממחדליו של סוכן הנסיעות (ת"א (תא) 24034/04 יונה מגל נ' דיזנהויז סיטונאי תיירות בע"מ). אם כן, היקף אחריותו של סוכן הנסיעות משתנה ממקרה למקרה בהתאם לנסיבותיו, ולצורך כך עלינו לבחון את היקף אחריותה של הנתבעת ביחס לטענות התובעים. כאמור, טענו התובעים כי, נעשה שינוי בבית המלון בו ישהו במהלך חופשתם, ללא ידיעתם וכי בחדר המלון החלופי נמצאו ליקויים רבים שלא באו על פתרונם תוך זמן סביר. מנגד טענה הנתבעת כי, אינה אחראית לטענות שהעלו התובעים בהיותה סוכנת נסיעות המשמשת כמתווכת בין המזמין לבין הספק. במקרה שלפנינו, אינני סבור כי יש להטיל על הנתבעת אחריות כלשהי שכן, מצאתי כי, הנתבעת שימשה כמעין מתווכת לצורך הזמנת חופשתם של התובעים, ותו לא. חדשות לבקרים נתקלים אנו בתופעה של רישום יתר בבתי מלון, כתוצאה מכך נאלצים מטיילים להשתכן במלון חלופי שהוצע להם ושעליו להתאים באפיוניו למלון המקורי שהוזמן על ידם. עניין זה מוסדר בד"כ בהסכם שבין הצדדים הקובע כי, הספק שומר לעצמו את הזכות למצוא למזמין מלון חלופי באותו דירוג ובאזור גאוגרפי סמוך. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים שוכנעתי בגרסת הנתבעת לפיה לא ידעה אודות השינוי של בית המלון אלא לאחר שיידעו אותה בכך התובעים. התובע לא הוכיח כי הנתבעת, ברשלנותה, גרמה לכך שישתכנו במלון חלופי וכלל לא הוכיח כי המלון החלופי אינו באותה רמה של המלון המוזמן. התובעים התלוננו על ליקויים נקודתיים בחדר המלון וניתן להאמין לדבריהם אולם, אין בכך כדי להטיל אחריות על הנתבעת אשר לא היה לה כל דרך לדעת על כך מראש. פסיקה ענפה קובעת כי, אין להטיל אחריות על סוכן נסיעות בשל כל פגם הקשור לחופשה שהוזמנה על ידו, וסבור אני כי יש לנהוג כך גם בענייננו. לאור האמור לעיל, התוצאה המתבקשת היא כי דין התביעה להידחות. נוכח התוצאה אליה הגעתי, נדחית בזאת ההודעה לצד השלישי. התובעים יישאו בהוצאות הן של הנתבעת והן של הצד השלישי סך של 300 ₪ לכל אחת מהן. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום ממועד קבלת התובעים העתק פסק-דין זה שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד יום התשלום המלא בפועל. נזקי מיםבית מלוןבתי מלון (תביעות)נזילה