הכחשת נכונות הזמנת עבודה

הנתבע מכחיש את נכונות הזמנת העבודה, שכן לטענתו נרשם מסמך זה רק לאחר שהתובע החליט להגיש התביעה, משום שקודם לכן, לא ידע עליו הנתבע כלל ולא ראה אותו מעולם. 1. א. א) התובע נפגש ביום 2.11.12 עם הנתבע וסיכם עמו לבצע עבודות של 250 מטר כיסוי דשא: לגן ילדים כ-200 מטר ולבית כ-50 מטר. בפגישה זו, נתן התובע הצעת מחיר ואף סוכם מועד. לטענת התובע, החליט הנתבע לבצע תחילה כ-48 מטר במחיר מוזל של 250 מטר. הנתבע הודיע כי במקום לשלם על חומר של 250 מטר מראש כמו שסוכם, ישלם הנתבע בעבור 48 מטר בתחילה. ב) עוד טוען התובע, שלאחר הסיכום הנ"ל, הוא הודיע לנתבע שהמחיר יעלה בהתאם ובאופן יחסי וזאת בתנאי שהתובע ימשיך בעבודה של 250 מטר ובעתיד, כאשר התובע ימשיך, יקוזז הסכום מסכום ההסכם. התובע טוען, שהנתבע הסכים לתנאים האמורים לעיל ואז החל התובע בעבודה ואף סיים את העבודה. ג) כאשר התובע ביקש את שמגיע לו, לא ענה הנתבע לטלפונים ואף לא הגיע לפגישה וכך גרר הנתבע את התובע והנתבע סירב לשלם ועל כך, הגיש התובע תביעה זו, צרף אליה מסמך "הזמנת עבודה" מיום 19.11.12 (להלן:" הזמנת עבודה") ובהסתמך עליו מבקש הוא לחייב את הנתבע לשלם לו סך של 5,023 ₪. 2. הנתבע מכחיש את נכונות הזמנת העבודה, שכן לטענתו נרשם מסמך זה רק לאחר שהתובע החליט להגיש התביעה, משום שקודם לכן, לא ידע עליו הנתבע כלל ולא ראה אותו מעולם. לגופו של עניין, טוען הנתבע - בכתב ההגנה- שלא מגיע לתובע אף סכום נוסף, אלא שלאור חישובו של הנתבע, היות והוא שילם לתובע סך של 2,667 ₪ והיות והסכום המגיע לו עבור העבודה שכבר ביצע הוא סך של 2,124 ₪, מגיע לנתבע החזר כספי מהתובע בסך של 543 ₪ ולתמיכת טענותיו, מעלה הנתבע את הטענות העיקריות הבאות: א. א) הסיכום בין הצדדים היה כמות המטרים ואיכות הדשא, כפי שרשם התובע בכתב ידו על מסמך אותו צרף הנתבע לכתב ההגנה ועל פי האמור במסמך זה, סוכמה ההתקשרות וזאת לאחר שהתובע עשה את כל המדידות בעצמו. במסמך נוסף שנרשם על ידי התובע, אשר גם הוא צורף לכתב ההגנה, רשם התובע ביצוע עבודה של 36 מ"ר בכניסה לגן הילדים וזו העבודה שבוצעה בפועל על ידי התובע. ב) מאחר והעבודה של 36 מ"ר בוצעה רק בכניסה לגן, שולם לתובע בגמר עבודה זו סך של 2,667 ₪, שטרם ניתנה עליו חשבונית ושהוא בעצם סכום הגבוה ממה שמגיע לתובע, אך סכום זה שולם לו בהנחה שימשיך עוד 130 מ"ר בחצר הגן. ג) עוד מוסיף הנתבע וטוען, שעל מנת שהתובע ימשיך בעבודתו, הוא ביקש תשלום מראש עבור החומר שהוא צריך לקנות להמשך עבודתו, אך הנתבע סירב לכך בטענה, שקודם יסיים את עבודתו בחצר הגן ורק לאחר מכן יקבל תשלום, כפי שהיה לגבי העבודה הקודמת. 3. א. א) בטרם אכריע לגופו של עניין, ברצוני לציין, שבדיון הראשון אשר נקבע ליום 23.5.13 הגיעו הצדדים, אך מאחר והנתבע לא חש בטוב, הוא הגיש בקשה, שהיות והוא זקוק לרופא, מבקש הוא לדחות את הדיון. בעקבות בקשה זו שהגיש הנתבע, נדחה מועד הדיון ליום 6.6.13. ב) ביום 6.6.13 התייצב הנתבע ואילו התובע לא התייצב לדיון ובשל כך, נמחקה תביעת התובע. לאחר מחיקת התביעה, הגיש התובע בקשה והסביר שהוא אמנם הגיע לבית המשפט אך באיחור בשל נסיבות שפורטו על ידו בבקשה ולאור נסיבות אלו, החלטתי לבטל את ההחלטה מיום 6.6.13 המוחקת את כתב התביעה ונקבע דיון מחדש ליום 14.7.13. ג) הדיון של יום 14.7.13 לא התקיים, משום שהוברר, שאין הזמנה כדין לנתבע ולכן, נדחה שוב מועד הדיון ליום 1.8.13 וביום זה התקיים הדיון בפני שני הצדדים. 4. לאחר ששמעתי את הצדדים ולאחר שעיינתי בחומר הראיות ובטענות הצדדים, אני מחליט שיש לדחות את תביעת התובע - זאת לאור הנימוקים הבאים: א. א) תביעת התובע אינה ברורה כלל ויותר מכך, לא ברור כיצד הגיע התובע לסכום תביעה של 5,023 ₪. בבית המשפט, הסביר התובע, שלמעשה, הסכום המגיע לו הוא סך של 7,690 ₪, אך לאחר שקיבל סך של 2,667 ₪ מגיעה לו היתרה בסך 5,023 ₪, אך התובע לא הציג מסמך כלשהו וגם לא פרט בתביעה, מדוע וכיצד מגיע לסכום של 7,690 ₪. ב) התובע מתאר פגישה אותה ערך עם הנתבע ביום 2.11.12 ועל סיכום על עבודת כיסוי דשא על 250 מטר, כאשר כ-200 מטר מהן על התובע לבצע בגן הילדים ואילו היתרה כ-50 מטר עליו לבצע בחצר. בכתב התביעה, אין התובע מציין כלל, מהו הסכום המוסכם בעד עבודה זו, מה הסכום אשר סוכם עבור כל מטר עבודה ואין בתביעה כל ציון מהו סוג הדשא שעל התובע לכסות את השטח הנ"ל. ג) בין הצדדים לא נערך הסכם בכתב ולכן אין בפני בית המשפט פירוט מוסכם של העבודות אותן היה על התובע לבצע. התובע מציין בכתב התביעה, שבתחילה היה עליו לבצע כ-48 מטר במחיר מוזל של 250 מטר, אך שוב לא מציין מהו אותו מחיר עליו הוסכם בעד ביצוע עבודה חלקית זו. ד) עוד מציין התובע בכתב התביעה, שהוא התחיל ואף סיים את עבודתו וכפי שעולה מהעובדות הקודמות, ניתן להבין, שהוא סיים את אותם 48 מטרים. בהמשך מציין התובע, שכאשר ביקש את המגיע לו, הנתבע התחמק מתשלום וסירב לשלם, אך טענה זו תמוהה היא, משום שמוסכם על שני הצדדים, שהתובע אכן קיבל תשלום, אך התובע כלל לא מציין בתביעתו מהו הסכום שקיבל מהנתבע ומה סכום, שעדיין מגיע לו ואם מגיע לו סכום נוסף- לא פרט התובע מהו אותו סכום ועל איזו עבודה מבקש הוא את היתרה הבלתי מסולקת, לטענתו. ב. א) התובע סומך את תביעתו על הזמנת העבודה הנ"ל, ברם הנתבע טוען, שהזמנה זו הוכנה רק לצורך הגשתה לתיק בית משפט, כאשר הוא עצמו לא ראה אותה, לא הוגשה לו ואף לא חתם עליה. לטענת הנתבע, מה שאכן סוכם בין הצדדים כלול באותו מסמך, שנכתב בכתב ידו של התובע - הוא מסמך שצורף לכתב ההגנה ואשר סומן באות B. עוד טוען הנתבע, שהתובע הוציא מסמך נוסף - הוא נספח C אשר צורף לכתב ההגנה ובמסמך זה רשם התובע את כמות המטרים שיבצע בכניסה לגן הילדים, קרי 36 מ"ר וזאת גם כל העבודה, אשר למעשה בוצעה בפועל ועל זה קיבל התובע תשלום. ב) התובע לא הוכיח בפני בית המשפט, שאותה הזמנת עבודה הנושאת תאריך 19.11.12 היא אכן ההזמנה שהוגשה לנתבע והתובע גם לא הוכיח, שהנתבע הסכים לקביעותיו של התובע באותה הזמנה. עובדה היא, שהנתבע או מי מטעמו לא חתם על ההזמנה הנ"ל ועובדה נוספת היא, שבעוד שהתובע נפגש עם הנתבע ביום 2.11.12 לא הוסבר לבית המשפט, מדוע לא הוכנה הזמנת עבודה ביום הפגישה או סמוך לאחריה ומדוע הוכנה הזמנת העבודה הנ"ל רק ביום 19.11.12. זאת ועוד, אם אותה הזמנת עבודה מיום 19.11.12 היא אכן ההזמנה שהוצגה לנתבע ואשר סוכם לקבל הזמנת עבודה זו, כיצד זה שכבר ביום 14.11.12 כבר הוכנה תעודת משלוח, אשר צורפה לכתב ההגנה ואשר סומנה באות C? ג) התובע מודה בעובדה, שהוא אכן רשם דשא בעלות 59 ₪ למטר, אך טוען, שזהו - למעשה- הדשא הזול, אך בפועל הראה התובע לנתבע, את מה שרשום אצלו, שזה דשא גס, אך הנתבע השיב, שלא כך סוכם ביניהם ולא הכיר בטעות. לא הוכח בפני, שאכן הייתה טעות, שכן הרישום על גבי מסמך שסומן באות B שצורף לכתב ההגנה, נרשם על ידי התובע ולא הוכח בפני, שבשלב כלשהו הסכים הנתבע לשינוי אשר נטען על ידי התובע. ג. א) הנתבע חוזר בבית המשפט על אותו מסמך, אשר נמסר לו על ידי התובע, בכתב ידו של התובע ואשר סומן על ידו באות B ובהתאם לכך, ביקש הנתבע מהתובע לבצע העבודה. אין חולק בין הצדדים, שסיבת אי המשכת העבודה על ידי התובע הייתה נעוצה בכך, שהתובע ביקש מראש כספים עבור עבודה שטרם בוצעה - אם כי הוא ביקש סכום זה עבור חומרים- אך הנתבע התנגד לשלם לתובע מראש והבטיח לשלם עם גמר העבודה. (ראה עדות התובע ועדות הנתבע בעמ' 6 לפ',ש' 17- 18 ועמ' 7 לפ',ש' 12- 13, ש' 26- 29). ב) הנתבע הסביר היטב את הסיכום שהיה לו עם התובע בתחילת העבודה והסבר זה תמך הנתבע באותו מסמך אשר צרף לכתב ההגנה. אני מקבל את הסברו של הנתבע, כפי שהסבר זה בא לידי ביטוי בעמ' 7 לפ',ש' 5- 11. ג) עוד מעיד הנתבע, שבעצם ביום 14.11.12 סיים התובע את העבודה החלקית, עליה סוכם ובאותו יום רשם התובע את המסמך שצורף לכתב ההגנה וסומן באות C ומסמך זה נחתם על ידי עובדת הגן - באישורו של הנתבע ולכן, עובדה זו מחזקת את הטענה אשר טען הנתבע לגבי אותו מסמך שנכתב על ידי הנתבע ביום 19.11.12 ואני מקבל את טענת הנתבע, שמסמך זה נרשם לא בידיעתו, לא בהסמכתו והוא לא הוצג בפניו בטרם החלה העבודה או בשלב כלשהו וכמובן שהנתבע גם לא חתם על מסמך זה. (ראה בעמ' 7 לפ',ש' 18- 23 וש' 29- 32). רק בסופו של הדיון, נתן התובע הסבר לסיבת הכנת המסמך מיום 19.11.12 והסברו הוא, שהוא חיכה עד שהנתבע יגיע על מנת לבצע הזמנת עבודה והוא לא בא ולכן החליט התובע להכין את המסמך הנ"ל, אך כפי שקבעתי לעיל, זהו מסמך עצמאי של התובע, אשר לא הובא קודם לכם לידיעת הנתבע והנתבע טרם נתן הסכמה לאמור באותו מסמך מיום 19.11.12. (ראה דברי התובע בעמ' 8 לפ', ש' 13- 18) 5. סוף דבר, בהיעדר הסכם חתום ומוסכם על ידי הצדדים, לא הוכיח התובע את החישוב עליו ביסס את סכום התביעה ולא הוכיח שהסכום אותו קיבל כבר מהנתבע אינו הסכום המוסכם עבור העבודה שכבר בוצעה. לכן, בשל כך ובשל הנימוקים שפורטו לעיל, אני מחליט לדחות את התביעה. לאור התוצאה אליה הגעתי, היה עלי לחייב את התובע בהוצאות, ברם לאור הנסיבות המיוחדות של המקרה, כאשר הצדדים לא דאגו מראש להעלות את תנאי העבודה ותנאי התשלום בהסכם חתום - החלטתי שלא לחייב בהוצאות. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. הזמנת עבודה