תביעה בגין בעיית איטום שלא טופלה כראוי

תביעה בגין בעיית איטום שלא טופלה כראוי התובעת צירפה חוו"ד שמאי מטעמה בנוגע לעלויות התיקון הנדרשות, וממנה עלה כי מדובר בנזק שנגרם כתוצאה מחדירת מים מתקרת הסלון והמטבח, כי מעל לחלק זה של דירת התובעת מצויה מרפסת דירת הנתבעים, וכי השמאי ממליץ לבצע תחילה תיקוני איטום בדירת התובעים ורק לאחר מכן להשלים תיקונים בדירת התובעת, בדמות תיקוני טיח וצבע ותיקונים במערכת החשמל. בנוסף עתרה התובעת לקבלת פיצוי בגין "עגמת נפש" שנגרמה לה לשיטתה בשל העדר טיפול בסוגיה, ולהחזר הוצאות עריכת השומה. הנתבעים אינם מכחישים הבעיה, ואף אינם מכחישים כי הרטיבות בתקרת וקירות דירת התובעת כמתואר בכתב התביעה נובעים מבעית איטום במרפסת ביתם. לשיטתם ניסיונות בלתי פוסקים לפנות אל צד ג', החברה הקבלנית אשר בנתה את הבניין ואשר ממנה רכשו את הזכויות בדירתם, במטרה להביא את הבעיה לכדי פתרון, העלו חרס, ועל כן הגישו הנתבעים הודעה לצד ג' כנגד החברה הקבלנית האמורה. כך או אחרת מכחישים הנתבעים את שיעור הנזק הנטען ואת זכותה של התובעת לעתור לפיצוי בגין עוגמת נפש, וכן טוענים הנתבעים כי מכל מקום אין לראות בהם כאחראים לנזק שנגרם, שכן לא התנהלותם היא שהביאה להיווצרותו. צד ג' הגישה כתב הגנה מטעמה במסגרתו הכחישה כי קיימת בעיה כאמור וכן הכחישה כל אחריות לנזקים הנטענים. לשיטתה, כעולה מכתב ההגנה, חלפו מועדי הבדק והאחריות, והתובענה כמו גם ההודעה הוגשו בשיהוי ניכר, ובחלוף כ- 6 שנים ממועד רכישת דירת הנתבעים. לשיטתה, טיפלה בכל פניה בנוגע לתיקונים נדרשים במהלך השנים, ומילאה מלוא התחייבויותיה על פי חוק המכר (דירות). עוד הוסיפה וטענה כי ככל שקיימים נזקים כמתואר בכתב התביעה וככל שאלו נגרמו כתוצאה מנזילת מים מדירת הנתבעים - הרי שהאחריות לנזק רובצת על הנתבעים או מי מטעמם, שכן דירתם מושכרת מזה מספר שנים ואינה מתוחזקת כנדרש. במהלך הדיון שהתקיים לפניי העיד בעלה של התובעת וחזר על הדברים. בנוסף הבהיר כי מדובר בתופעה ממנה הם סובלים מזה מספר שנים, כי פנה בעצמו מספר פעמים אל צד ג', שהבטיחה לתקן את התקלה אך לא עשתה כן, וכי לאורך השנים תיקנו הוא והתובעת את הליקויים שהתגלו בדירתם, לרבות בגין חדירת מים למערכת החשמל, על חשבונם, כדי לא להסתכסך עם השכנים - הנתבעים, עד אשר הגיעו מים עד נפש, כדבריו. העד ציין כי אין הוא יודע לומר בוודאות האם הבעיה היא באיטום מרפסת דירת הנתבעים או בבעיית איטום אחרת בדירת הנתבעים, אך לשיטתו סלון ביתו והמטבח ממוקמים הן מתחת למרפסת בדירת הנתבעים והן מתחת לסלון ביתם. התובעת הוסיפה והדגישה כי הבעיה הולכת ומחריפה, ולאחרונה גם כאשר משתמשים הנתבעים או מי מטעמם בכמות גדולה של מים לצרכי ניקיון - חודרים המים אל דירתה. הנתבעים לא הכחישו כי ידעו אודות התופעה, הסבירו כי הם עצמם סובלים מבעיה דומה בגין מרפסת הדירה שמעליהם, וכי פנו פעמים רבות אל צד ג' בעניין, ואף הציעו לשכניהם לפעול יחדיו בעניין מול צד ג' למציאת פתרון הולם, אך מי מהשכנים לא שיתף פעולה בעניין (ככל הנראה השכנים שמעליהם). לשיטתם לא התעלמו מטענות התובעים בעניין, שלחו מכתבים אל צד ג' בעניין, פנו טלפונית פניות רבות, הביאו אינסטלטור מטעם חברת הביטוח שלהם לבדיקת הצנרת ועוד. הנתבעים הוסיפו והבהירו כי מומחה איטום שהובא מטעמם בדק את העניין ומצא כי אמנם קיימת בעיית איטום בדירה, והובהר להם כי בבעיית איטום לחברה הקבלנית אחריות של 7 שנים, ועליה לתקן את הטעון תיקון. נציג צד ג' שהתייצב לדיון הבהיר כי הוא מודע לטענות, כי בעבר היה זה מתפקידו לטפל בטענות אלו וכי רק בשל קשיי תיאום לא הושלם הטיפול אז בסוגיה. למעשה עלה מדבריו כי צד ג' אינה מכחישה כי האחריות על פי חוק המכר (דירות) בנוגע לסוגיית האיטום טרם חלפה (ויצויין כבר עתה כי זו אכן טרם חלפה בשים לב למהות התקלה). עוד עלה כי טענות בעניין זה הועלו לפני צד ג' פעם אחר פעם, וכי טיפול מלא בסוגיה לא ניתן עד כה. בתום הדיון הסכימו הצדדים כי ביהמ"ש ישהה מתן פסה"ד כאן עד אשר יערך ביקור בשטח, יוחלט מהו מתווה הפעולה לטיפול בתקלה, ויינתן טיפול בהתאם לפתרון הבעיה בשטח. בהתאמה נקבע כי הצדדים יערכו מפגש כאמור, יתאמו דרכי הפעולה ויישמו התיקונים הנדרשים תוך שצד ג' אף תבצע בדיקת תקינות של התיקון טרם עונת הגשמים. כן נקבע כי ככל שלא תוגש כל הודעה מטעם הצדדים בסוגיה עד מועד התזכורת כאן - יראו את הצדדים כמי שהגיעו לפתרון מוסכם בנוגע לבעיית האיטום, וזו נפתרה, כך שנעשה תיקון בהתאם להסכמותיהם. מועד התזכורת חלף, והודעה לא הוגשה, ועל כן יתייחס פסק דיני כאן לתביעה הכספית שלפני מתוך הנחה כי אכן נערך בירור על ידי הצדדים בשטח, נמצא כי התקלה היא תקלת איטום, כטענת הנתבעים, צד ג' אינה מכחישה חבותה לבצע תיקוני איטום כאמור, והתיקון בוצע. בשים לב להנחות יסוד אלו, אני קובעת כי משמדובר בנזק שנגרם כתוצאה מבעיית איטום בדירת הנתבעים - הרי שהנתבעים, כבעליו של הנכס, חבים בפיצוי התובעת בגין נזקיה הנובעים מחלחול מים לדירתה. בהתאמה, אני מחייבת את הנתבעים בפיצוי התובעת בגין נזקיה. אשר לשיעור עלות תיקון הנזק שנגרם בעין לדירתה, אני רואה לנכון לאמץ את חוות הדעת שהוגשה מטעמה, בהעדר ראיות לסתור. בהתאמה אני מקבלת אף את תביעתה של התובעת לקבלת החזר הוצאות עריכת חוות הדעת. אשר לפיצוי התובעת בגין עגמת הנפש שנגרמה לה אני רואה לנכון לקבוע כי שוכנעתי שהנתבעים עשו כמיטב יכולתם לטיפול בבעיה, יזמו פניות לצד ג' ועשו כמיטב יכולתם לקידום הפתרון, ועל כן אין לומר כי גרמו לתובעת עגמת נפש בהתנהלותם. ראוי להזכיר כי בתיהמ"ש אינם נוטים לפסוק פיצוי בגין רכיב זה ביד רחבה, ולא שוכנעתי כי זה המקום לפסוק כזה לחובת הנתבעים. כמו כן ובשים לב להנחה הקבועה מעלה אני רואה לנכון לקבוע כי יש להשית על צד ג' חובת שיפוי כלפי הנתבעים, כך שזו תשפה את הנתבעים בגין כל חיוב על פי פסק דין זה. מכל האמור, אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 4,100 ₪ בגין נזקיה. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל. כן אני מחייבת את צד ג' לשפות את הנתבעים במלוא הסכום הנקוב מעלה. חיוב זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום ביצוע התשלום על ידי הנתבעים ועד יום התשלום בפועל. צד ג' תישא בהוצאות הצדדים בגין הליכים אלו - בגין הוצאות התובעת, בתשלום סך של 200 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד יום התשלום בפועל; ובגין הוצאות הנתבעים, ביחד ולחוד, בתשלום סך של 200 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד יום התשלום בפועל. לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים. איטום