הוצאת ילד מגן ילדים לפני סיום תקופת ההתקשרות בהסכם

שלחו את בנם הפעוט לגן של הנתבעים והוציאו אותו מהגן טרם חלוף תקופת ההתקשרות בין הצדדים. הסוגיה אשר נדונה לפניי הינה באם היתה לתובעים סיבה מוצדקת להפסקת ההתקשרות טרם חלוף התקופה הנקובה בהסכם שמזכה אותם בהחזר תשלום עבור חודשים אוקטובר ונובמבר 2012 ודמי ההרשמה. טענות התובעים: 2. בנם הפעוט של התובעים (להלן: "הפעוט") החל בגיל 11 חודשים לפקוד את הגן שבבעלות ובניהול הנתבעים. 3. עד ליום 9.8.12 פעל הגן בשגרה, כאשר ממועד זה ואילך שהו הילדים בחופשה או בקיטנה והגן חזר לפעילות חדשה החל מיום 1.9.12. 4. התובעים שילמו סך של 2,750 ₪ לחודש וכן תשלום חד פעמי נוסף של 800 ₪ עבור דמי הרשמה. 5. במהלך התקופה בה היה הפעוט בגן גילו התובעים להפתעתם שהנתבעת נעדרת ולשאלתם היכן נמצאת הם הושבו שיצאה לבצע ניתוח קוסמטי אלקטיבי וכי תיעדר למשך מספר שבועות. לאחר שובה של הנתבעת לגן פנו אליה התובעים בבקשה לברר מדוע לא נמסרה להם הודעה על כך והושב להם שככל הנראה בשל המועד בו נרשמו לגן פספסו את ההודעה. במהלך חודש 9.12 הבחינו התובעים שמטפלת בשם רויטל שגב נעדרת וכששאלו לגבי סיבת העדרותה נענו כי היא נמצאת וייתכן ולא ראו אותה עקב החגים. לאחר העדרות ממושכת של רויטל השיבו לה שגם היא עברה ניתוח קוסמטי אלקטיבי וגם היא תיעדר למשך מספר שבועות. התובעים לא ידעו על ההעדרויות הצפויות וכן נמסרה להם גירסה סותרת ולא אמינה. 6. בנוסף, השמירה על חפציו האישיים של הפעוט לקתה בחסר, הייתה בעיה של אסתטיקה וניקיון וחוסר אמינות נוסף בדיווח בדבר השתייה. 7. האירוע החמור מכל מבחינת התובעים היה חשיפתו של הפועט למוצרי חלב וזאת על אף שהתובעים חזרו והדגישו בפני הנתבעים ואנשי הצוות שבנם רגיש לכל מרכיבי החלב ואלו אסורים לו. למרות הדיווח האמור, אחת האמהות ששהתה באותו מועד בגן והייתה מודעת לרגישותו של הפעוט, ציינה בפניהם שהוגש לפעוט כריך עם גבינה לבנה ואך הודות לתושייתה והערתה למטפלת, לא ניתן הכריך לפעוט. 8. כתוצאה מהיעדר האמינות אשר עובר כחוט השני בין האירועים, החליטו התובעים לסיים את ההתקשרות עם הנתבעים ולהוציא את הפעוט מהגן. 9. הנתבעים סירבו להשיב להם את כספם ששולם מראש בגין חודשים אוקטובר ונובמבר 2012 וכן דמי הרשמה. טענות הנתבעים: 10. הפעוט הצטרף לקבוצת הילדים הצעירים בה טיפלו 3 מטפלות. 11. הגן פעל עד ליום 8.8.12 במתכונת רגילה ולאחר מכן הוא פועל במתכונת של קייטנה עד ליום 23.8.12 וזאת עד לתחילת שנת הלימודים ביום 1.9.12. 12. בתקופה בה שהה הפעוט בגן כללה קבוצת הפעוטות 9 ילדים בסה"כ. 13. לא הייתה כל החלפה של הצוות והנתבעת ורוויטל עברו ניתוחים מסיבות בריאותיות, כאשר הנתבעת נעדרה במהלך חודש אוגוסט, שלמעשה החל מיום 8.8 מתנהל הגן במתכונת של קייטנה והיא הפסידה אך 6 ימי עבודה בלבד בהם לא עבדה בצורה מלאה ואילו רוויטל נעדרה תקופה שבין ה 21.9.12 ועד 21.10.12 (ר' נ/1) כאשר תקופה זו הייתה בחגים כך שרוויטל נעדרה בסה"כ 14 ימים. במהלך תקופות אלו המשיך הצוות לעבוד במתכונת של מטפלת על כל 5 ילדים ורוב תקופה זו היו בקבוצת הפעוטות אך 9 ילדים בלבד עם 2 מטפלות קבועות. 14. בכל הנוגע לסידורי השינה, אין מיטות אישיות לכל ילד ואת המצעים מחליפים ההורים מידי שבוע. אין כל בעיה של ניקיון, יש הקפדה לנתינת מים במהלך היום אך כל ילד שותה כפי יכולתו וקיבולתו כאשר במהלך התקופה בה הפעוט שהה בגן לא התייבש ולא ירד במשקל אלא ההיפך הוא הנכון. 15. הנתבעים והצוות היו מודעים לרגישותו של הפעוט למוצרי חלב ולא היה כל אירוע בו ניתן לו מוצר חלב. 16. התובעים חתמו על הסכם עם הנתבעים, כאמור בהסכם זה עליהם לשלם 700 ₪ דמי הרשמה שלא יוחזרו במידה והילד יעזוב את הגן טרם תום השנה וכן ככל שניתנת הודעה על ידי ההורים בדבר רצונם לעזוב את הגן טרם תום תקופת ההתקשרות, ישולם שכר לימוד עבור אותו חודש בו ניתנה ההודעה וכן עבור חודש אחד נוסף שלאחר מכן כפיצוי קבוע ומוסכם מראש. מסיבה זו אין התובעים אשר הודיעו טרם חלוף תקופת ההתקשרות על רצונם לעזוב זכאים להחזר כלשהו. דיון והכרעה: 17. אין מחלוקת בין הצדדים לכך שהפעוט החל בפעילות בגן של הנתבעים בתחילת חודש יולי 2012 וכן שההתקשרות הסתיימה ביום 5.10.12 וזאת טרם תום תקופת ההתקשרות הקבועה בהסכם בין הצדדים. 18. הסכם ההתקשרות בין הצדדים (צורף לכתב ההגנה - להלן: "ההסכם") קובע בסעיף 3 כדלהלן: "בעת ההרשמה ישלם ההורה לגננת עבור דמי הרשמה לשנת הלימודים או על חשבון סך של 700 ₪. במדה ותבוטל ההרשמה או הילד יעזוב את הגן לפני תום השנה לא יוחזר סכום זה והוא יהווה פיצוי קבוע ומוסכם לגננת בגין הפסקת ההתקשרות" סעיף 8 להסכם קובע: "על אף האמור לעיל, יהא כל צד רשאי להפסיק את ההתקשרות תוך מתן הודעה על כך למשנהו, בכתב, לא יאוחר מחודש ימים לפני הפסקת ההתקשרות המתוכננת. באם יודיע הגן על הפסקת ההתקשרות - הרי שזו תיכנס לתוקפה חודש מיום הודעת הגן על כך, ובכתב, להורה. באם יודיע ההורה על הפסקת ההתקשרות הרי שישולם על ידו שכל הלימוד עבור אותו חודש, בו ניתנה ההודעה וכן עבור חודש אחר נוסף שלאחר מכן, כפיצוי קבוע ומוסכם ומראש". סעיף 14 להסכם קובע: "הצדדים יפעלו לקיום קשר תמידי תוך דאגה לחינוכו, בריאותו ורווחתו של הילד וכלל ילדי הגן". 19. המחלוקת שבין הצדדים נסובה סביב השאלה באם האירועים הנטענים על ידי התובעים, ככל שאכן אירעו, יש בהם בכדי להוות הפרה של הוראות ההסכם, לרבות הוראות סעיף 14 להסכם, באופן שכזה שאינו מזכה את הנתבעים בפיצוי המוסכם הנקוב בסעיף 8 להסכם ואף לא בדמי ההרשמה הקבועים בו. 20. טוענים התובעים למסכת אירועים אשר בגינם כלו כל הקיצין מבחינתם שהביאה אותם לכדי ההחלטה להוציא את בנם הפעוט מהגן. שרשרת אירועים זו פגעה באמונם של התובעים בנתבעים ובצוות ובמיוחד מדובר באירוע נטען בו כמעט וניתן מוצר חלב לפעוט בעוד שהוא אלרגי למוצרים אלו ואך נוכח התערבותה של אם שנכחה במקום נמנע הדבר. 21. בכל הנוגע לטענתם של התובעים בדבר העדרותן של המטפלות והדיווח הסותר בעניין זה, טענה לדיווח סותר לא הוכחה על ידי התובעים והנני מקבל את טענת הנתבעים לכך שמדובר היה בהעדרות וניתוחים מסיבות רפואיות, דבר שסביר ומקובל. לא נטענה כל טענה לכך שקבוצת הפעוטות נותרה ללא השגחה מתאימה של מטפלת לכל 5 ילדים. 22. איני מקבל את טענתם של התובעים לכך שלא הייתה שמירה על חפציו של הפעוט, באשר טענה זו לא הוכחה על ידם. כמו כן, איני מקבל את טענתם של התובעים לכך שהגן היה לא נקי ונמצאו גללים של בעלי חיים בגן. גם טענה זו לא הוכחה על ידי התובעים. יתירה מכך, מטעם התובעים העידה הגב' ענבר מאוטנר יוגב שנשאלה בעניין זה והשיבה בכל הנוגע לניקיון בגן שראתה שהסדינים קצת מלוכלכים בלבד (ראה עמ' 2 ש' 17 לפרוטוקול). הגב' מאוטנר יוגב הייתה נוכחת בגן בתקופה הרלוונטית ולאור עדותה לכך שהינה איסטניסיטית וכן שהחלפת הסדינים הינה באחריות ההורים, אין לקבל טענה זו של התובעים. 23. בכל הנוגע לשתייה של הפעוט, מקובלת עליי טענת הנתבעים לכך שלא ניתן להכריחו לשתות. 24. המחלוקת העיקרית בין הצדדים מתייחסת לאירוע הנטען בו ניתן כריך עם גבינה לפעוט בעוד שהוא אלרגי למוצרי חלב. שתי שאלות מעלה האירוע הנטען; הראשונה האם האירוע אכן אירע והשנייה וככל שהאירוע אכן אירע כמתואר על ידי התובעים, האם יש באירוע זה בכדי להוות הפרה מצידם של הנתבעים אשר מצדיקה השבת הכספים לתובעים. 25. התובעים לא נכחו באירוע הנטען וטענתם זו נסמכת על עדותה של הגב' מאוטנר יוגב לפיה נכחה בגן וראתה את הסייעת נותנת לפעוט כריך עם גבינה. נוכח היכרותה של הגב' מאוטנר יוגב עם הפעוט העירה את תשומת ליבה של הסיעת לכך שהוא אלרגי למוצרי חלב ואך בעקבות זאת הוחלף הכריך לכריך אחר. מטעם הנתבעים העידו הגב' שגב והגב' גולדברג חלף אשר היו נוכחות באירוע. הגב' שגב והגב' גולדברג חלף הכחישו את האירוע וטענו כי הפעוט קיבל כריך עם ממרח תמרים. 26. עסקינן בשתי גרסאות סותרות שאינן מתיישבות אחת עם השנייה. יחד עם זאת, הנני נותן משקל לכך שלגברת מאוטנר יוגב אין כל נגיעה אישית לתיק ולצדדים בעוד שהגב' שגב עובדת אצל הנתבעים והגב' גולדברג חלף הינה בתם. לא מצאתי כל טעם ולא הוצג לפניי כל הסבר מדוע הגב' מאוטנר יוגב תמציא את האירוע הנטען, בעוד שסביר בעיניי שהגב' שגב והגב' גולדברג חלף יכחישו האירוע לאור קרבתן לנתבעים. עדותה של הגב' מאוטנר יוגב נחזתה בעיני כאמינה ועדותה מהווה עדות של עד אובייקטיבי. 27. לא מצאתי שיש באי הבהירות לעניין המועד שבו מסרה הגב' מאוטנר יוגב לתובעת את פרטי האירוע כטעם לדחיית גרסתה זו. 28. משכך, מקבל אנוכי את גרסתם של התובעים לכך שאכן ניתן כריך גבינה לבנם למרות שהוא אלרגי למוצרי חלב. לאור זאת, עולה השאלה האם יש באירוע זה בכדי להוות הפרה של יחסי האמון בין התובעים לנתבעים המצדיקים את הוצאתו של הפעוט מהגן והחזר הכספים לתובעים. 29. מדובר באירוע שיכלו להיות לו השלכות בריאותיות על הפעוט. הכחשתם של הנתבעים לעצם קרות האירוע אך מוסיפה ותורמת לחוסר האמון אשר נוצר בין התובעים לנתבעים בכל הנוגע לשלומו של הפעוט בגן. במצב דברים זה, מקבל אנוכי את טענתם של התובעים לכך שהאירוע המדובר אכן מהווה הפרה של יחסי האמון בין הצדדים המצדיק הוצאת הפעוט מהגן. אילולא ההכחשה מצד הנתבעים ייתכן ולא הייתי מגיע לתוצאה זו באשר התובעים היו ערים לכך שהנתבעים דואגים לבנם הפעוט כראוי ומקרה שכזה לא יישנה. בעקבות ההכחשה למקרה, אין התובעים יכולים להיות בטוחים לכך שמקרה שכזה לא יישנה ויוכחש בעתיד. 30. בנסיבות אלו, הנני סבור שהפסקת ההתקשרות מצדם של התובעים הייתה מוצדקת וזאת לאור הוראות סעיף 14 להסכם. לפיכך, על הנתבעים להשיב לתובעים את התשלום עבור יתרת חודש אוקטובר ויתרת חודש נובמבר 2012. 31. בכל הנוגע לתשלום דמי ההרשמה ומאחר והפעוט היה בגן כשלושה חודשים, הנני מורה לנתבעים להשיב אך את החלק היחסי בגין דמי ההרשמה בסך של 525 ₪. 32. לסיכומו של דבר, הנני מקבל את תביעתם של התובעים ומחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים סך של 5,550 ₪ (תשלום עבור חודשים אוקטובר ונובמבר 2012 והחזר יחסי של דמי הרשמה). הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל. 33. כמו כן, הנני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעים בסך של 400 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל. 34. הנני מיידע את הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד וזאת תוך 15 יום. קטיניםחוזהגן ילדים / פעוטון / משפחתון