בקשה לפרק גג בגלל בעיות עם העירייה

לאחר הרכבת הגג, התקשר וביקש לפרק את הגג, משום שיש בעיות עם העירייה ובעקבות בקשה זו, פרק התובע את הגג והניח את הפלטות על גג המדרגות. כעבור כשבועיים, התקשר הנתבע אל התובע וביקש להרכיב שוב את הגג, משום שנכנסים מי גשם לדירה ובעקבות כך, הרכיב התובע את הגג באופן זמני, עד שהנתבע יקבל אישור מהעירייה. ב) שבועות מספר לאחר מכן, התקשר הנתבע אל התובע והודיע שכבר קיבל האישור וניתן להרכיב את הגג לפי התכנית ומיד עם הודעה זו, הגיע התובע אל הנתבע והרכיב את הגג - בשיתוף פעולה עם האדריכלית של הנתבע וגם הרכיב המרזבים. התובע היה אמור להרכיב גם את הצינורות המורידים את המים, אך הנתבע וקבלן הבניין, ביקשו מהתובע שלא להרכיב את הצינורות משום שהרכבתם יפריע לביצוע עבודות טיח צבעוני על הקיר והודיעו לתובע, שלאחר שהטיח יהיה מוכן - יתקשרו אליו. ב. לאחר כל האמור לעיל ולאחר מספר שבועות, התקשר התובע אל הנתבע והתעניין מה עם הטיח ואז אמר לו הנתבע, שהיות והתובע לא הרכיב את הצינורות, הביא הנתבע בעל מקצוע אחר להרכיב אותם ושילם לו את הסכום שהיה עליו לשלם לתובע. 2. הנתבע סבור שיש לדחות את התביעה ו/או למחוק התביעה על הסף, בהיות התביעה כללית, סתמית וקנטרנית, אשר הוגשה בחוסר תום לב ובניסיון לעשות עושר ולא במשפט ולהוציא כספים מהנתבע- כספים שאינם מגיעים לתובע. כמו כן, טען הנתבע, שהעבודות שבוצעו על ידי התובע בוצעו באופן חובבני, בלתי מקצועי ועד ליום הגשת כתב ההגנה, לא השלים התובע את העבודות ובנוסף לטענה כללית זו, מעלה הנתבע את הטענות העיקריות הבאות: א. א) לאורך כל תקופת ביצוע העבודה היה התובע נעלם לפרקי זמן ממושכים ולא הגיע לבצע את העבודות במועדים שהבטיח ואת העבודות שביצע, הוא לא ביצע בהתאם להוראות והנחיות האדריכלית. הנתבע מלין על כך, שהתובע לקח מידות לא נכונות ובכך, למעשה, התרשל התובע בעבודתו. התובע נדרש לשוב אל הדירה מספר רב של פעמים ובכל פעם שהגיע, הוא ביצע חלק קטן מהעבודה והיה נעלם. ב) בשלב מסוים, נעלם התובע מבלי לבצע את עבודות הגמרים, כגון: החלפת מרזבים שהותקנו על ידו ושלא היו במידות הנכונות, התקנת צינורות ניקוז למרזבים ועוד עבודות המפורטות בסעיף 7.4 לכתב ההגנה. לאור העובדה, שהמידות לא היו נכונות, התקין התובע במספר מקומות על הגג ארגז רוח מפח ולא מפנל - כפי שסוכם וכפי שהנחתה אותו האדריכלית. ב. הנתבע מכחיש את גובה הסכום הנתבע על ידי התובע ולאור עבודתו הבלתי מקצועית של התובע, נאלץ הנתבע לבצע תיקונים בגג למניעת נזילות ועל מנת למזער את הנזקים, ביקש הנתבע מחבר שיסייע בידו בתיקון הנזילות ואת החומרים רכש הנתבע מכיסו. לכן, לא רק שלא מגיע לתובע סכום נוסף על הסכום שכבר קיבל, אלא שכתוצאה מעבודתו הרשלנית ו/או הבלתי מקצועית, נגרמו נזקים רבים לדירה העולים על הסכום שלא שולם לתובע. 3. לאחר שבחנתי את טענות התובע מזה ואת טענות הנתבע מזה ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בעדויות הצדדים ובמסמכים שצורפו לכתב ההגנה ואשר הוגשו במהלך הדיון - אני מחליט כדלקמן: א. א) הנתבע אינו מכחיש את העובדה, שעוד בחודש אוקטובר 2009 הוא פנה אל התובע וביקש לבצע עבורו התקנת גג מפנלים מבודדים בהתאם להנחיות האדריכלית, אך טוען שתמורת ביצוע העבודה לשביעות רצונו, ישלם הנתבע לתובע סך של 16,000 ₪ בתוספת מע"מ ובאותו זמן אף שילם לתובע מקדמה בסך של 8,000 ₪, אך הנתבע טוען, שיתרת הסכום המוסכמת לא שולמה לתובע, משום שבפועל לא סיים התובע את העבודה וגם העבודה שביצע הייתה רשלנית ובלתי מקצועית. ב) כפי שעולה מכתב ההגנה, ניסה הנתבע -לאחר הגשת התביעה- להגיע להסדר עם התובע מחוץ לכותלי בית המשפט והציע לתובע, להשלים העבודה ולאחר השלמת העבודות לשביעות רצונה של האדריכלית - ישלם הנתבע לתובע את היתרה הבלתי מסולקת של 8,000 ₪, אך התובע סירב להצעה. התובע מאשר טענת הנתבע ומודה, שאכן לפני חודש וחצי פנה אליו הנתבע בנדון דנן (עמ' 3 לפ',ש' 23). ב. למעשה, מוסכם על ידי הצדדים, שהיה על התובע לבצע עבודות בגג דירת הנתבע - אך לא נערך הסכם בכתב בין הצדדים, המפרט את העבודה שעל התובע לבצע, מתי תחילת העבודה וסיומה. באין הסכם בכתב, על בית המשפט להסתמך על טענות הצדדים ולבחון מהי הגרסה שיש להעדיפה בנדון דנן. ג. א) הנתבע טען טענות שונות לגבי טיב העבודה, על עבודתו הרשלנית והבלתי מקצועית של התובע ועוד טען הנתבע, שכל העבודה הייתה צריכה להתבצע לפי הוראות והנחיות האדריכלית, אך הנתבע לא המציא הוכחה כלשהי, שהעבודה שביצע התובע היא אכן רשלנית ובלתי מקצועית. הנתבע צירף תמונות לכתב ההגנה על מנת להוכיח את טיב העבודה, אך תמונות אלו לא יכולות לבוא במקום חוות דעת מקצועית על טיב העבודה שביצע התובע. כלל לא ידוע מתי צולמו תמונות אלו, שכן ממילא מוסכם על הצדדים שבשלב מסוים הונח הגג באופן זמני, עד שהנתבע יקבל אישור העירייה ומי לידנו יתקע, שאותן תמונות לא משקפות את העבודה הזמנית ולא את העבודה הסופית. ב) הנתבע מאשר את טענות התובע, שאכן בשל הצורך בקבלת אישור מהעירייה, הניח התובע תחילה את הגג באופן זמני והנתבע גם מאשר, שכתוצאה מכך, היו צריכים לפרק את הגג לפי בקשת העירייה. (עמ' 3 לפ',ש' 1- 3). לכן, בנסיבות אלו, הייתה לו לתובע עבודה כפולה - הרכבה ופירוק עד לקבלת אישור העירייה. ג) הנתבע טען, שהמידות שלקח התובע היו שגויות. (ראה הטענה בכתב ההגנה ובעדותו בעמ' 2 לפ',ש' 29- 30), אך הנתבע לא הוכיח טענה זו. הנתבע מזכיר בכתב ההגנה - לא פעם אחת- את האדריכלית, אשר התובע היה צריך לעבוד בשיתוף פעולה ושהעבודה בוצעה לא לשביעות רצונה, אך הנתבע לא טרח להזמין את האדריכלית לעדות על מנת שהיא באמת תשפוך אור על כל השתלשלות העניינים בקשר לעבודתו של התובע או להעיד בבית המשפט על שביעות רצונה או אי שביעות רצונה - כטענת הנתבע. 4. לאור העובדות הנ"ל ולאור העובדות, שפי שהתבררו בבית המשפט, אני קובע, שאמנם מגיע לתובע סכום נוסף על עבודתו, אך אין אני נעתר למלוא סכום התביעה - זאת מהנימוקים הבאים: א. התובע מתאר בבית המשפט, מה העבודות שביצע עבור הנתבע (עמ' 1 לפ',ש' 13 ואילך) אך גם מאשר בכתב התביעה, שהוא לא השלים את עבודת הצינורות שמורידים את המים. לאור העובדה שהתובע לא סיים העבודה, מאמין אנוכי לנתבע, שהוא אכן פנה לתובע- לאחר הגשת התביעה וניסה לשכנע אותו לבוא ולהשלים העבודה ואז יקבל את המגיע לו, אך היות והתובע לא נענה לבקשה זו - השלים הנתבע את העבודה באמצעות בעל מקצוע אחר. ב. א) התובע לא הוכיח את מלוא סכום התביעה. התובע נשאל כיצד נוצר חוב של 10,720 ₪ והתובע נתן הסבר המניח את הדעת, שכן הסכום שסוכם על ידי הצדדים הוא 16,000 ₪ בתוספת מע"מ (ראה גם הודאת הנתבע בסעיף 7.2 לכתב ההגנה) ולכן הסך של 16,000 ₪ בתוספת מע"מ מגיע לסה"כ 18,720 ₪ והיות והנתבע שילם לתובע סך של 8,000 ₪ (כולל מע"מ), הרי שהיתרה הבלתי מסולקת היא בסך של 10,720 ₪. עם זאת, לא נתן התובע הסבר משכנע עבור הסכום הנוסף של 12,000 ₪ בתוספת מע"מ 1,400 ₪, עבור פעמיים פירוק והרכבה. אמנם, כפי שכבר צוין לעיל, מאשר הנתבע את טענת התובע בדבר הצורך בפירוק והרכבה עד שיתקבל אישור מהעירייה, אך הנתבע גם טוען, שלא דובר על תשלום נוסף עבור פירוק והרכבה (עמ' 3 לפ',ש' 5- 6). לא הוכח, שלמעט הסך של 16,000 ₪ סוכם על סכום נוסף עבור פירוק והרכבה. התובע לא הוכיח, שהייתה הסכמה, "שלאחר מכן מוסיפים פירוק והרכבה, שזה כלל שלוש פעמים את אותו גג, מפרקים ומרכיבים" (עמ' 2 לפ',ש' 21- 24). לכן, אני קובע, שהיתרה הבלתי מסוקלת היא סך של 10,720 ₪ כולל מע"מ. 5. א. לאחר שקבעתי שהיתרה הבלתי מסולקת היא 10,720 ₪, כולל מע"מ, אין להתעלם מהעובדה, שהתובע מודע לכך, שהוא לא סיים העבודה ולא הרכיב הצינורות וכל הכרוך בכך והיות והנתבע הוכיח שהוא שילם למאן דהוא אחר סך של 4,680 ₪ (כולל מע"מ) (ראה חשבונית נ/1) עבור השלמת העבודה, אין מקום להעניק לתובע את מלוא היתרה הבלתי מסולקת, אלא שיש להפחית מהסך המגיע לתובע את הסכום שהנתבע הוציא עבור השלמת העבודה. ב. על כן, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 6,040 ₪ (כולל מע"מ) - הפרש הסכום בין 10,720 ₪ לסכום 4,680 ₪- בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה - 8.1.13- ועד התשלום בפועל. לאור הנסיבות ולאור העובדה, שהנתבע טרח להשלים העבודה באמצעות בעל מקצוע אחר - לא מצאתי שיש מקום לחייב את הנתבע בהוצאות נוספות על הסכום שקבעתי לעיל ובמקרה זה - אין צו להוצאות. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. גגעירייה