נזקי רכוש לרכב - רכב שכור חלופי עד לקבלת הרכב לאחר צביעה

התברר כי הרכב ניזוק ויש לצבעו מחדש, הציעו הנתבעות רכב שכור חלופי עד לקבלת הרכב לאחר צביעה, אך זאת בכפוף להתחייבות של התובעים כי ירכשו את הרכב הפגום. התובעים סירבו לתנאי זה. שמאי שבדק את הרכב מצא כי ירידת הערך עומדת על 4.9% אך לאחר בדיקה חוזרת הגיע למסקנה כי שיעור ירידת הערך עומד על 8.4%. ב. טענות התובעים: התובעים ביקשו מהנתבעות להחליף את הרכב בחדש אך נמסר להם כי אין כזה בנמצא. הואיל והחברה לא עמדה בהתחייבותה, הם נאלצו לבטל את ההזמנה. בהידרשם לפירוט הנזקים, פירטו התובעים את סכומי הפיצויים המגיעים להם ועתרו לחייב את הנתבעות יחד ולחוד בסכומים כדלקמן: עלות השכרת רכב מחברת אלבר 3,120 ₪ רכישת רכב ישן הואיל ועלויות השכרת הרכב היו גבוהות 5,000 ₪ 6 נסיעות לתל-אביב 2,000 ₪ עגמת נפש 23,880 ₪ סה"כ 33,200 ₪ ג. טענות הנתבעות: ראשית, ביקשו הנתבעות למחוק את הנתבעת 3, הגב' דניאלה מזור, אשר הינה מנהלת מכירות אצל הנתבעת 1 בהיעדר עילה נגדה. שנית, ביקשו למחוק את התובע 2 בהיעדר יריבות שכן מעולם לא נחתם חוזה כלשהו בינו לבין הנתבעות ועל כן אל לו להפנות טענות בגין נזקיו המוכחשים כלפי הנתבעות. עוד טענו הנתבעות כי התובע 1 הסדיר את התשלום באיחור של כחודשיים ולא כמתחייב מהחוזה ביניהם. לפיכך טוענות הנתבעות עליהן למסור את הרכב רק כעבור 15 ימי עבודה מיום גמר התשלום. לאחר שהתובעים ראו את הרכב נערכה חוות דעת שמאית מתקנת, והנתבעות הבהירו לתובע כי יפצו אותו בגין כל ירידת הערך שנגרמה בגין ליקוי הצבע, זאת בנוסף לתיקון כל ליקוי. ובנוסף הציעו הנתבעות לתובע רכב חלופי ללא כל עלות מצידו עד למועד תיקון הרכב. הנתבעות טוענות שעשו כל שביכולתן ואף מעבר לכך, על מנת להשביע רצונם של התובעים, הכל על מנת לסיים המחלוקת שנתגלעה, אולם כל זאת ללא הועיל נוכח התעקשות בלתי מוסברת של התובעים. הנתבעות פעלו לאורך כל הדרך בגילוי מלא ובשקיפות. הנתבעות פעלו על פי דין, ואף באו לקראת הלקוח, לפנים משורת הדין, בניסיון כן למציאת פתרון מוסכם אך התובע הכשיל את ביצוע העסקה. לגופם של פריטי הנזק טוענים הנתבעים:5,000 ₪ בגין רכישת רכב ישן - התובע לא צירף כל אסמכתא.2,000 ש"ח בגין נסיעות והפסד ימי עבודה - הנתבעים מכחישים כי התובעים הגיעו 6 פעמים וגם חולקים על עלות הנסיעה.3,120 ש"ח בגין השכרת רכב - משהחזירו הנתבעות לתובעים את התשלום בגין הרכב אין להטיל עליהם כל חבות נוספת. והתובעים לא פעלו להקטנת נזקיהם.23,880 ש"ח - התובעים לא פעלו להקטנת נזקיהם ואין להם להלין אלא על עצמם.הסכומים נטענו בעלמא והתנהלות הנתבעות הייתה ללא דופי, התביעה קנטרנית ונועדה להוציא מהנתבעות כספים. ד. דיון והכרעה: 1. בישיבת יום 17.7.13 הסכימו הצדדים כי ינתן פסק דין לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד - 1984, על יסוד כתבי הטענות. כמו כן הסכימו הצדדים למחיקת הנתבעים 4 ו-5 ללא צו להוצאות. 2. לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים, לחומר הראיות ולטיבה של מסגרת הדיון המתחייבת מהחלתו של סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד - 1984, אני פוסק כדלקמן: 3. אין חולק כי הרכב ניזוק ונתגלו בו ליקויים טרם מסירתו לתובעים, אולם הנתבעות הציעו לתובעים חלופות הגיוניות כגון תיקון הליקויים ופיצוי בגין ירידת הערך ולא התרשמתי כי היה ניסיון להסתרה או העלמת מידע מצד הנתבעות. 4. הפערים בין טענות הצדדים הם בעיקרם באשר לנזקים הנטענים. לאחר הערכת משקלם של כל הנתונים, אני פוסק כי לתובע נגרמו הפסדי הכנסה בגין 1-3 ימי עבודה בגין הצורך לבוא לראות את הרכב, הזמנת השמאי בפעם הנוספת ואת אלה יש לזקוף לחובת הנתבעות 1-2, וכן הצורך במציאת רכב חלופי או שכור. הואיל והתנאי לקבלת רכב מאת הנתבעות היה רכישת הרכב הפגום אני זוקף גם נזקים אלה לחובת הנתבעות. עם זאת הסכומים הנטענים על-ידי התובעים בראש הנזק של עגמת נפש אינם מבוססים ומוגזמים לטעמי ולא עלה בידי התובעים לשכנעני כי יש בתולדות טיפולן של הנתבעות 1-2 ברכב הפגום משום עילה לביסוס תביעה שעניינה עגמת נפש. 5. בשקלול כל הממצאים הנ"ל ונוכח העובדה כי הצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה, אני מקבל את התביעה בחלקה בלבד ופוסק לתובע 5,000 ש"ח ומחייב בתשלומם את הנתבעות 1-2 בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל. 6. התביעה כנגד הנתבעת 3 נמחקת בזאת ללא צו להוצאות. רכבצביעהנזקי רכושהשכרת רכבנזק לרכב