תביעה כספית להשבת שכר לימוד חלקי בגלל קשיים כלכליים של הסטודנט

תביעה כספית להשבת שכר לימוד חלקי בגלל קשיים כלכליים של הסטודנט לטענת התובע, ביום 25.1.2012 נרשם ללימודי פסיכולוגיה אצל הנתבעת. ביום 14.5.2012 קיבל מכתב מאת הנתבעת המודיע לו על קבלתו ללימודים אצלה, כאשר כתנאי לקבלתו הוא נדרש לשלם מקדמה בסך של 3,200 ₪. חלף זמן והוא לא שילם את דמי הקבלה, אז התקשרה אליו נציגת מטעם הנתבעת לפשר העניין. בשיחה זו הסביר התובע לנציגה כי הוא מעוניין לדעת בגין מה הוא משלם שכן יכול וייווצר מצב ומערכת השעות לא תתאים לו, בשיחה זו הנציגה טענה בפניו כי כדאי לו לשלם את המקדמה כדי לשריין לעצמו מקום ורק בעצם התשלום הוא יהא זכאי להרכיב מערכת שעות. ביום 24.7.2012 שילם התובע את דמי המקדמה בסך של 3,200 ₪. בהמשך הימים ומשנכנס התובע לחובות כלכליים, פנה ביום 13.9.2012 לנתבעת בדרישה לבטל את הרשמתו והשבת דמי המקדמה במלואם. לטענתו הנתבעת סירבה להשבת מלוא כספו בחזרה והשיבה לו מתוך סכום זה 1,600 ₪ בלבד. לטענת הנתבעת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל (להלן- "הנתבעת"), ביום 25.1.2012 נרשם התובע ללימודי פסיכולוגיה. במהלך החודשים שלאחר הרשמתו עסק הצוות האקדמי והמינהלי בבדיקת התאמתו לרבות בחינת הכרה בלימודים קודמים, אישורו כתלמיד, ראיון ודיון בוועדת חריגים. כאשר בכל התקופה הזו הופנה התובע לעיון בתקנון שכר הלימוד של המכללה. התובע התחייב למלא אחר הוראות תקנון זה, בו מוגדר בדיוק סוגיית ביטול הלימודים והחזרים כספיים. בתקנון הובהר כי: "מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו מ- 16.8.2012 ועד ה-15.9.2012, ולא ערך תכנית לימודים, יהיה זכאי להחזר מחצית התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד" (ר' סע' 10 בכתב ההגנה). לאור האמור, ובשים לב לכך שביום 13.9.2012 הודיע התובע על ביטול הרשמתו, הרי שהוא זכאי היה להשבה של מחצית התשלום, קרי לסך של 1,600 ₪ בלבד. דיון: ביום 6.11.2013 התקיים בפני דיון. מטעם התובע העיד התובע בעצמו, מטעם הנתבעת העיד מר רן לילך מנהל הכספים בנתבעת (להלן- "נציג הנתבעת"). בדיון העיד התובע: "...הנתבעת לא פעלה על פי חוק, פעלה בחוסר תום לב והטעתה אותי בעל פה בכך שפקידה מטעמה הסבירה לי שתשלום מקדמה מהווה אקט פורמאלי לצורך הרכבת מערכת שעות. לא זו בלבד אלא שהוא מהווה תנאי הכרחי כתנאי מתלה שאם לא אשלם מקדמה לא אוכל לראות את מערכת השעות" (פרוטוקול הדיון עמ' 1 ש' 24 - 25 ו- עמ' 2 ש' 1 - 2). עוד טען התובע כי: "...ציינתי כי התשלום הראשון מהווה תנאי להרכבת מערכת שעות...זה תנאי מקפח" וכן טען באשר לטענת הנתבעת כי הושקעו מצידה משאבים בקשר עם הרשמתו: "העובדה שהם השקיעו מאמץ בסטודנט מתגלמת בסכום ההרשמה קרי 380 ₪ ולא בדמי מקדמה." (פרוטוקול הדיון עמ' 3 ש' 7 - 15). עוד טען כי הנתבעת הפרה את חוק החוזים באשר לא הציגה בפניו את מלוא הדרכים לבטל הרשמתו על כל ההשלכות וכן הפרה את החקיקה בתחום הגנת הצרכן. מנגד, נציג הנתבעת העיד: "לאורך החודשים הארוכים עשתה הנתבעת את כל המאמץ על מנת לקבל את המועמד ללימודים לשירותיה, טיפלה בו במסירות ופנתה אליו בהשלמות מסמכים, ארגנה עבורו וועדת חריגים, שני פרופ' לפסיכולוגיה המליצו לקבלו לוועדת החריגים ואף המליצו כי ידאגו לו למלגה" (פרוטוקול הדיון עמ' 2 ש' 11 - 14). וכן כי: "התובע תובע פה בחוסר תום לב, הוא היה מודע לתקנון המכללה, הוא סטודנט למשפטים והוא יודע את משמעותו של התקנון. רק בעת החלטתו לביטול הלימודים הוא חזר בו מכל התחייבויותיו והסכמותיו" (פרוטוקול הדיון עמ' 3 ש' 17 - 19). הנתבעת צירפה לכתב הגנתה מסמכים שונים, אשר נצטברו בקשר עם עניינו של התובע לאורך התקופה. במסמך הנושא תאריך 25.1.2012- מועד הרשמתו של התובע ללימודים, נכתב מפורשות כי: "אם אתקבל ללימודים במכללה האקדמית עמק יזרעאל, אני מתחייב לקיים את תקנותיה של המכללה, לשלם את שכר הלימוד שיהיה נהוג במכללה וכן אני נמסכים כי יחולו בענייני מלוא הוראות שכר הלימוד ותקנותיו (ובכללו הוראות לגבי הפסקת לימודים)..." (ר' נספח ג' בכתב ההגנה). על מסמך זה התובע חתום ואין מחלוקת בעניין זה. בנספחים יא' ו-יב' אשר צירפה הנתבעת לכתב הגנתה, הנושאים תאריכים 14.5.2012 ו- 14.6.2012 בהתאמה, אשר שניהם עוסקים בתשלום דמי המקדמה בסך של 3,200 ₪ הופנה התובע לתקנון שכר הלימוד. במכתב מיום 14.5.2012 נכתב: "אנא תשומת ליבך לתקנון שכר לימוד המפורט ב"מדריך לנרשם" באתר" (נספח יא' בכתב ההגנה). במכתב מיום 14.6.2012 נכתב: "תשומת ליבך לתקנון שכר לימוד המפורט באתר האינטרנט" (נספח יב' בכתב ההגנה). עוד צירפה הנתבעת מסמך הנושא כותרת תקנון שכר לימוד לתואר ראשון (נספח יח' בכתב ההגנה), בסעיף יב.ג.1 שבו נכתב מפורשות: "מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו מ- 16.8.2012 ועד ה- 15.9.2012, ולא ערך תוכנית לימודים, יהיה זכאי להחזר מחצית התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד". למעשה, במספר מקרים שונים, בתאריכים שונים, כולם לפני מועד הודעת הביטול שניתנה על ידו (13.9.2012), הופנה התובע לתקנון שכר הלימוד ובוודאי שלא ניתן לומר כי מדובר במידע שהוסתר ממנו. זאת ועוד, במועד הרשמתו (25.1.2012) חתם על מסמך בו הוא נטל על עצמו לשלם את שכר הלימוד שיהיה נהוג במכללה וכן נטל על עצמו את מלוא הוראות שכר הלימוד ותקנותיו ובכלל זה הוראות לגבי הפסקת לימודים (נספח ג' בכתב ההגנה). בהקשר זה עוד נזכיר כי הלכה היא שאדם מוחזק כיודע על מה הוא חותם. זאת ועוד, התובע מפנה לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010. על פי תקנות אלו, ביטול עסקה צריך להיעשות בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות. בענייננו הביטול לא נעשה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם בין הצדדים ובכל מקרה, הצדדים הסכימו ביניהם, בהתאם להוראות התקנון כפי שהובא לעיל, כי ביטול הרשמת מועמד ללימודים אשר ייעשה בין התאריכים מ- 16.8.2012 ועד ה- 15.9.2012, משמעותו השבה של מחצית מדמי המקדמה. באשר לטענת התובע כאילו כל הפעולות שביצעה הנתבעת בקשר עם הרשמתו ללימודים אצלה תומחרו על ידה במסגרת דמי הרישום בסך של 380 ₪ אשר נגבו על ידה ולפיכך עליה להשיב את המקדמה שניתנה בגין שכר הלימוד (3,200 ₪). הרי שאין בידי לקבל טענה זו. הטענה אינה רלבנטית באשר תקנון הנתבעת מבהיר את כל עניין הביטול וגובה הסכומים המושבים למועמדים המבטלים הרשמתם, כמפורט לעיל. זאת ועוד, ברי כי הנתבעת, מבטיחה עצמה על ידי אותו הסכם (התקנון-נספח ד' בכתב ההגנה), שכן ברישום התובע לקורס מסויים נתפס מקומו של מועמד אחר. ולכן ביטול הרשמה ללימודים, בשלב כלשהו, עשוי לגרום לנתבעת לחסרון כיס. לכן הותנו התנאים שהותנו בתקנון, על אפשרות הביטול במתן הודעה מתאימה. כאשר גובה ההחזר הינו תלוי מועד. כמו כן, התרשמתי כי נגרמו לנתבעת עלויות נוספות מלבד דמי ההרשמה (380 ₪) הנטענים, די לעיין בהקשר זה בנספחים שצורפו לכתב ההגנה ואשר לא נסתרו על ידי התובע, מהם עולה כי הנתבעת ביצעה בעיננו פעולות אשר אינן נעשות, על פי התרשמותי, דרך שבשגרה (ר' נספחים ז', י' וכן סעיפים 16 - 18 בכתב ההגנה) ובוודאי ששווין עולה על 380 ₪. באשר לטענה כאילו מדובר בתנאי מקפח, הרי שבשים לב למסקנותיי לעיל ולנסיבות העניין כפי שהובאו בפני לא מצאתי כי יש בטענה כל ממש. עוד אציין בהקשר זה כי הטענה לפיה בשיחה שהתקיימה בין הצדדים ולפני ביצוע התשלום הנציגה מטעם הנתבעת טענה בפני התובע כי כדאי לו לשלם את המקדמה וזאת כדי לשריין לעצמו מקום ורק בעצם התשלום הוא יהא זכאי להרכיב מערכת שעות וכי מדובר באקט פורמאלי בלבד לא הוכחה במידה הנדרשת בנסיבות העניין. יתר על כן, היא מנוגדת למסמך בכתב - התקנון - אשר מסדיר את כל העניין ביטול ההרשמה. לסיכום: דין התביעה להידחות במלואה. לפנים משורת הדין אין צו להוצאות. השכלה גבוההביטול קורס / החזר שכר לימודשכר לימודסטודנטים