האם התאונה נגרמה כתוצאה מנסיון השתלבות לא מוצלח ?

האם התאונה נגרמה כתוצאה מנסיון השתלבות לא מוצלח של נהגת הפרטית, כאשר הכביש עוד לא היה פנוי, כפי שטוען התובע, או כתוצאה מכך שהפגוש הימני של המסחרית, היה בולט החוצה ופגע בפרטית, כפי שטוענים הנתבעים. לאחר שמיעת עדויות שני העדים, מצאתי את גרסת התובע סבירה ומהימנה יותר מזו של נהגת הפרטית (נתבעת 2), ומתיישבת באופן מסתבר ומשכנע יותר עם הראיות הנוספות שהוצגו בפניי. אנמק בקצרה את מסקנתי האחרונה: נראה כי הפרטית כבר החלה בהשתלבות בכביש הראשי. נהגת הפרטית טענה כי הייתה בעצירה מלאה, משהיה במקום תמרור עצור ותן זכות קדימה. משכך עצירתה של הפרטית הייתה אמורה להיות לפני קו העצירה המסומן ובוודאי, לפני החיבור שבין הכביש הצדדי לכביש הראשי. גרסה זו, של עצירה בתמרור עצור, אינה מתיישבת עם דבריה הנוספים של נהגת הפרטית בעצמה, לפיהם הפגוש האחורי הבולט של המסחרית, פגע בפרטית. לא סביר שפגוש אחורי בולט, יגיע עד כדי פגיעה ברכב שנמצא במרחק מה ממנו (לפני תמרור עצור ובכביש אחר וצדדי). נהגת הפרטית מסרה בעדותה כי "בפועל היה מגע" בין הרכבים (שורה 8 מהסוף בעמ' 4 לפרוטוקול). משכך עולה, כי נהגת הפרטית כבר לא עמדה במקום (בכביש הצדדי, לפני תמרור עצור), אלא כבר גלשה לתוך הכביש הראשי, שאחרת, לא יכול היה להיות כל מגע בין הפרטית למסחרית. במכתב התגובה ששלחה נתבעת 3 לעו"ד מטעם התובע, לא צוין כי קיימת מחלוקת לעניין האחריות, אלא רק לעניין הנזק. מייצג הנתבעים נשאל על כך בדיון, אך בפועל לא מסר הסבר כלשהו, אלא אמר כך: "אני סבור שמי שמוציא את המכתב והחליטו לדחות את התביעה למעשה לא ציינו שיש מחלוקת לגבי האחריות" (שורות 5-6 מהסוף בעמ' 5 לפרוטוקול). נראה שאם הנתבעים היו רואים עצמם כלא אחראיים לקרות התאונה, היו מעלים זאת כבר במכתב הדחיה ואף מגישים תביעה בגין הנזקים שנגרמו לרכבם, דבר שלא נעשה ויש לתמוה על כך. אגב, עפ"י הדין הכללי מנועה חברת ביטוח מלהעלות במסגרת הליך משפטי טענת הגנה שכמותה לא העלתה במסגרת ההליך הטרום משפטי שנוהל נגדה. במקרה שלנו המבטחת הנתבעת לא טענה בשלב הטרום משפטי (במכתב הדחייה) טענה של היעדר אחריות, אלא טענה במישור הנזק בלבד. מאחר שהתובע לא טען בעניין זה ומאחר שממילא מצאתי להעדיף את גרסת התובע במישור האחריות, לא אתעכב על השאלה האם רשאית הייתה הנתבעת 3 לעורר טענת היעדר אחריות מצידה. סיכום התביעה מתקבלת במלואה. על הנתבעים לשלם לתובעים את הסכומים הבאים: סך של 6,500 ₪, שהינו סכום התביעה (בהפחתת 1,000 ₪ על נזק לגביו הסכימו הצדדים שלא נגרם כתוצאה מהתאונה נשוא התביעה), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 24/01/13 ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 74 ₪ בגין אגרת בית משפט ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 24/07/13 ועד יום התשלום המלא בפועל. שאלות משפטיות