תביעה לביטול חבילת נופש לחו"ל עקב פטירת קרוב משפחה (החזר כספי)

תביעה לביטול חבילת נופש לחו"ל עקב פטירת קרוב משפחה (החזר כספי) 1. לפני תביעת השבה כספית על סך 8,184 ₪ בגין ביטול הזמנת חבילות נופש לבני משפחתו לאי רודוס ביום 25.6.12. 2. לטענת התובע, כעולה מכתב התביעה, התובע ביצע הזמנה לחבילות נופש באי רודוס ביוון בתאריך 25.06.2012 לתובע, אשתו, בתו ושני ילדיה לתאריכים 28.06.2012- 1/7/12, הזמנה מס' 385845511 ושילם עבור החבילות סך כולל של 8,184 ₪ באמצעות חיובו בכרטיס אשראי. דא עקא, מיד בסמוך לאחר ביצוע ההזמנה, כעבור מספר שעות, נודע לבני המשפחה, כי אחיו של התובע נפטר. כי אז בשל הנסיבות המצערות פנה התובע באמצעות בתו בשנית אל הנתבעת בבקשה לביטול הנופש בעקבות המאורע המצער. 3. אליבא דגירסת התובע, כפי שנטענה בכתב התביעה, עת פנתה בתו של התובע לפקידת ההזמנות אצל הנתבעת בשם ליאת (להלן:"ליאת"), מסרה זו האחרונה, כי "אין מה לדאוג כיוון שההזמנה טרם אושרה ע"י ספקי השירות ולכן אין בעיה לבטל ולא יהיו גם דמי ביטול". אצל בתו של התובע התקבל הרושם, כי העסקה ניתנת לביטול, זאת, הואיל וטרם אושרה. בדיעבד, למחרת בבוקר עלה, כי העסקה אושרה ובשל כך יחולו על ההזמנה דמי ביטול במלוא סכום העסקה היות ותאריך הזמנת הנופש סמוך לתאריך יציאתו. בנוסף, עולה, כי ליאת, פקידת ההזמנות לא סיפקה את כלל הפרטים הרלוונטיים אודות פרוצדורת ביטול העסקה לרבות פעולת הביטול שהתבצעה בעל פה באמצעות הטלפון, וכן אפשרות לביטוח נסיעות אשר תכסה את עלות דמי הביטול בעלות זניחה של 1.8$ ליום. 4. אליבא דגירסת הנתבעת, כפי שנטענה בכתב ההגנה ובעדויות הצדדים כפי שעלו בדיונים בפני, לא ניתן לבטל הזמנה לאחר שאושרה ללא דמי ביטול מהסיבה שאין הדבר בידה, אלא, בידי הספק היות והנתבעת הינה גורם מתווך בלבד אשר כבר העבירה את הכספים אל נותני השירותים השונים האחראים ליצירת מכלול הנופש. בנוסף טוענת הנתבעת, כי לעניין דמי הביטול, במקרה דנן, חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") לא יחול וזאת לאור סמיכות מועד הזמנת הנופש ומועד היציאה אליו אשר לא עומדים במניין הימים הנדרש ולכן דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ אינם רלוונטיים. על כן, יש לפעול על פי סעיף 18 לתנאי ההזמנה ולשלם שיעור של 100%. עוד טוענת הנתבעת, כי בעקבות השעה המאוחרת בה נתקבלה שיחת הביטול במשרדי הנתבעת, לא ניתן היה לבצע את הביטול טרם יצירת קשר מול הספק אשר משרדיו היו סגורים באותה עת, על כן הנתבעת פנתה אל הספק בבוקר שלמחרת ובמועד זה כבר לא היה ניתן לבטל את ההזמנה היות והיא אושרה כבר בשעה 8:00 בבוקר. הואיל והתובע לא רכש ביטוח נסיעות, אשר מכסה את האירוע המצער דנן, אין לו להלין אלא על עצמו, וכי הנתבעת ממליצה על כך כמופיע בתנאי ההזמנה. אי לכך, אין לקבל טענתו בעניין זה. הנתבעת בחרה להתנהג בהגינות מול התובע ולכן השיבה חלק מן הכספים אשר הוחזרו מן הספק בסך של 240 €, ובהמשך הציעה לתובע סכום כספי נוסף בסך כולל של 750$ וזאת בכפוף לחתימה על כתב סילוק התביעה. הנתבעת טוענת, כי הרווח הצפוי מן העסקה מוערך בסך של 199$ , וכי העובדה שהנתבעת מוכנה להשיב סכום שכזה מעיד, כי אין לה אינטרס כלכלי בביטול העסקה. 5. ביום 23/4/13 התקיים בפני דיון במעמד הצדדים ואולם, גב' ליאת נציגת הנתבעת לא התייצבה במועד זה נוכח שהייתה מחוץ לארץ. בנסיבות אלה, נקבע מועד לדיון נוסף ליום 17/6/13. במסגרת הדיונים העידו הצדדים בפני ושבו על טענותיהם. 6. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, שמעתי עדויות וטענות הצדדים בפני ושקלתי את כל השיקולים הצריכים לעניין הגעתי לכלל מסקנה, כי דין התביעה להתקבל. להלן נימוקיי. במישור החוזי - אין חולק, כי התובעים ביצעו הזמנה אצל הנתבעת לרכישת חבילות נופש. השאלה, איפוא, הדרושה הכרעה האם בנסיבות אלה נכרת, בין הצדדים, הסכם מחייב ואם וככל שאכן נכרת הסכם, האם הסכם זה מותנה בתנאי מתלה. סעיף 1 לתנאי ההזמנה קובע כדלקמן: "... בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות הבקשה אינה מחייבת. ניתן לקבוע מועד מאוחר יותר מ-72 שעות בהסכמת הצדדים או לפצל את ההזמנה בהסכמת הלקוח. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים מחירם סופי. בכפוף לשינויים כאמור בסעיף 14 להלן והם כוללים את כל הנדרש לשם צריכת השירותים שהוזמנו. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב". 7. במקרה דנן, לא הייתה מחלוקת בין הצדדים, כי בעת שהתובע באמצעות ביתו פנו לגב' ליאת נציגת הנתבעת ההזמנה שבוצעה טרם אושרה על ידי ספקי השירותים, זאת, הואיל וטרם אושרה העסקה. כמו כן, לא הייתה מחלוקת בין הצדדים, כי כל עוד העסקה לא אושרה על ידי ספקי השירות באופן עקרוני ניתן היה לבטל את ההזמנה. נוכח האמור, ניתן לקבוע כי בנסיבות אלה, לא נכרת הסכם בין הצדדים וכי ההזמנה, איפוא, אינה אלא הצעה כמשמעותה בסעיף 2 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 הדרושה קיבול כמשמעותו בסעיף 4 לחוק החוזים. על פי סעיף 3 (א) לחוק החוזים, המציע רשאי לחזור בו מן ההצעה בהודעה לניצע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה לניצע לפני שנתן הודעת קיבול. ניתן לקבוע, כי לא נכרת הסכם מחייב בין הצדדים ולכל היותר, נכרת הסכם מותנה באישור סופי מכל ספקי השירותים, תנאי, אשר בעת מתן הודעת הביטול טרם קויים. מכך, ניתן אף לקבוע, כי כל עוד לא אושרה ההזמנה לא חלות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. קביעה זו מקבלת משנה תוקף נוכח עדותה של נציגת הנתבעת בפרוט' בעמ' 3 שורות 19-20, "אני יודעת לפי נהלים שברגע שמלון לא מאושר ניתן לבטל את ההזמנה ולכן אמרתי לה שלפי מה שאני רואה שההזמנה לא אושרה ואני מעבירה לשירות לקוחות שיבטלו לה את ההזמנה". 8. מטעם הנתבעת העידו שני עדים. האחד, מר ירון קנדלקר, נציג הנתבעת והעדה השנייה, גב' ליאת, נציגת שירות ההזמנות שטיפלה בהזמנה נשוא הליך זה. סבורני, כי עיקר עדויות העדים הנ"ל נסתרו מינה וביה. נציג הנתבעת העיד, כי בנסיבות שפורטו על ידי התובעים לא ניתן היה לבטל את ההזמנה למעט מקרה בו חלפו 72 שעות ממועד ההזמנה וההזמנה לא אושרה על ידי הספק (פרוט' בעמ' 2 שורות 1-3) ואילו גברת ליאת מועלם העידה, כי ניתן היה לבטל את ההזמנה כל עוד היא לא אושרה על ידי הספקים. עדותו של נציג הנתבעת נסתרת מינה וביה אף מסעיפים 11 ו-12 לכתב ההגנה לפיהם, ניתן היה לבטל את ההזמנה ואף נציגי הנתבעת פעלו להעברת בקשת הביטול לספקים. יתרה מכך, יש לדחות את טענת הנתבעת, כי על פי נהליה יש לשלוח הודעת ביטול בכתב, זאת, נוכח אישורה של גב' ליאת מועלם, נציגת הנתבעת, כי קיבלה את הודעת הביטול ואף שלחה לשירות לקוחות הודעה בהתאם והם אף פעלו לצורך כך. מכאן, כי ניתן ללמוד מהתנהלות הנתבעת ונציגיה כי מחלה לתובע על תנאי זה בהזמנה ולחלופין, לא ייחסה לו כל חשיבות. עוד יצויין, כי הנתבעת לא צירפה כל תיעוד אודות רישום השיחות שהתנהלו עם ביתו של התובע או דו"ח פעולות שבוצעו וכו'. אי צירוף תיעוד זה פועל כנגדה, כך לא ניתן לקבוע אל נכון את שעת ההודעה ואולם, לא הייתה מחלוקת בין הצדדים, כי הודעת התובע ניתנה במהלך שעות העבודה של הנתבעת וניתן אף להניח, כי שעות העבודה של הספק אשר במקרה זה היה חברת קשרי תעופה הינן אותן שעות עבודה. 9. נוכח האמור, הנני קובע, כי במישור החוזי בעת שהנתבעת קיבלה לידיה את הודעת הביטול ובנסיבות בהן ההזמנה טרם אושרה על ידי ספקי השירות- הרי שבכך, יצא התובע ידי חובתו. 10. במישור הנזיקי- סבורני, כי הנתבעת ו/או עובדיה התרשלו בתפקידם בעת מתן טיפול נאות לתובע ולא נהגו כסוכנות נסיעות סבירה וזהירה בנסיבות העניין. בהקשר זה יוער, כי אין זה מעניינו של התובע מאותה עת ואילך לעסוק בנהלי הנתבעת הפנימיים ומה התרחש בין המחלקות השונות של הנתבעת. כמו כן, סבורני, כי סוכן נסיעות זהיר וסביר היה צריך לצפות כי אי ביצוע פעולת הביטול באותה עת באופן מיידי והמתנה נוספת לביצוע הפעולה באמצעות שירות הלקוחות ללא מתן התראה דחופה - עלולה הייתה לגרום לאישור ההזמנה וכפועל יוצא מכך, לאובדן התמורה ששולמה בדמות דמי ביטול מלאים כפי שאכן קרה. הנני קובע, כי גב' ליאת ו/או נציגי שירות הלקוחות של הנתבעת לא צפו האמור ולא נהגו כפי שסוכן נסיעות זהיר וסביר היה נוהג עת המתינו עד ליום המחרת, כי אז משאושרה ההזמנה - לא ניתן היה עוד לבטלה ללא דמי ביטול. כמו כן, סבורני, כי לו צפתה גב' ליאת את האמור והייתה נוקטת בפעולה נמרצת בסמוך להודעת הביטול הרי שהיה נמנע מהתובע ההסדר הנ"ל. יתרה מכך, הנני נותן אמון מלא בעדותה של גב' איריס ארוגאס, בתו של התובע, כי לו נציגת הנתבעת הייתה מוסרת לה, כי הליך הביטול אינו מידי וכי קיים סיכון לביטול החבילה בכפוף לדמי ביטול מלאים הרי שיכול שהייתה מכלכלת את צעדיה בהתאם ולא מבטלת את ההזמנה. בהקשר זה גב' ליאת אישרה בעדותה, כי לא מסרה לבתו של התובע דבר באשר לדמי הביטול. כמו כן, גב' ליאת אישרה, כי לא פירטה בפני ביתו של התובע כי מדובר בתהליך ביטול המורכב מפעולות רבות. לנוכח מחדלה של הפקידה בדבר אי מתן מידע אודות דמי הביטול תוך הצגת מצג מטעה לפיו ניתן לבטל את ההזמנה ללא דמי ביטול שוכנעתי, כי הנתבעת חבה כלפי התובעת אף מכוח רשלנותה לפי סעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. 11. לאור האמור והמקובץ לעיל ובמצב דברים זה, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 8,184 ₪ בקיזוז סך 240€ ששולמו בגין החזר מס נמל ככל ששולמו. הנתבעת תישא בהוצאות ההליך בסך של 600 ₪. הסכומים הנ"ל ישולמו בתוך 30 יום. בקשת רשות ערעור לבית משפט מחוזי בתוך 15 יום. נופשסוכני נסיעות (תביעות)ביטול חופשה / טיולהחזר כספי