הרשעה לאחר חזרה מכפירה בעבירות של נהיגה בזמן פסילה

הורשע לאחר שחזר בו מכפירתו בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, עבירה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה ושימוש ברכב ללא פוליסת ביטוח בת תוקף, עבירה לפי סעיף 2 (א) לפקודת ביטוח רכב מנועי. עפ"י עובדות כתב האישום בתאריך 11.1.11 בשעה 09:10 או בסמוך לכך נהג הנאשם ברכב פרטי תוצרת קרייזלר מ.ר 9695867 בלוד שכ' סחנה, בניגוד לצווי הפסילה, שנתן עליו ביהמ"ש השלום ברמלה בתיק 2599/07 (ברשות כב' השופטת בוסתן), מיום 10.1.08, ובתיק 38/09 (ברשות כב' השופטת טאובר), מיום 27.1.10, במסגרתם נפסל ל- 30 חודשים ול- 9 חודשים בהתאמה. ביום 9.3.10 הפקיד הנאשם את רשיון נהיגתו. בנסיבות אלה נהג הנאשם ביודעו כי הוא פסול לנהיגה וללא ביטוח תקף. בטיעוניה לעונש ציינה המאשימה כי נוכח תסקיר המבחן המשלים שהתקבל בעניינו של הנאשם תעתור להארכת המאסר על תנאי, פסילה בפועל ל 8 חודשים, פסילה על תנאי, קנס ושל"צ והפנתה לגיליון הרשעותיו של הנאשם. ב"כ הנאשם ביקש לכבד את ההסכמה וציין כי מדובר בתיק ישן. הנאשם הודה לבסוף במיוחס לו, לקח אחריות, ועלה כעת על דרך המלך. הפנה לנסיבותיו האישיות ולתסקיר המבחן החיובי והדגיש כי הנאשם מודע לכך שבמידה ויוארך המאסר על תנאי הרי שיהיה מדובר במאסר חב הפעלה שלא ניתן יהיה להאריכו שוב. בקביעת מתחם העונש ההולם את מעשה העבירה שביצע הנאשם הנני מתחשבת בחומרתן של העבירות, בהן הורשע הנאשם, אשר מהוות פגיעה בביטחון הציבור, סיכון המשתמשים בדרך וזלזול ברשויות האכיפה. עבירות אלו, בהן הורשע הנאשם, הינן חמורות ביותר באופיין, ומשקפות זלזול בוטה בחוק. הנאשם נהג ביודעו, כי הוא נוהג בזמן פסילה וללא פוליסת ביטוח בת תוקף, והתעלם מהעונשים, שהוטלו עליו בגין אותן עבירות. במסגרת השיקולים לגזירת הדין על ביהמ"ש לפעול ע"פ העיקרון המנחה הוא עיקרון ההלימה, דהיינו יחס הולם בין חומרת המעשה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו. על כן הנני קובעת כי מתחם הענישה הינו מאסר לשנים רבות ותקופת פסילה ארוכה. בעניין זה ראה פ"ל 4362-11-12 מ.י נ' ניסים ביטון שם נאמר כי מתחם הענישה המקובל במקרים דומים, נע כמניפה בין 6 חודשים ועד ל-20 חודשים, מאסר בפועל. בנוסף מתחם הענישה כולל את פסילת רישיון הנהיגה לתקופה של בין 4 ל-10 שנים וענישה מותנית נוספת (מאסר ופסילה). בנוסף לכך, יש להטיל עונשים של פסילה ומאסר על תנאי וקנס. בנסיבות שאינן קשורות לעבירה, הנאשם האוחז ברשיון נהיגה משנת 99, עבר פלילי מכביד הכולל, בין היתר, תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו, העלבת עובד ציבור, שימוש בכוח נהיגה פוחזת של רכב, עבירות רכוש רבות וסמים, כאשר בגין חלק מהעבירות הורשע בין היתר לארבעה מאסרים ממושכים, האחרון הינו משנת 2008. בנוסף, לחובתו עבר תעבורתי עשיר ביותר הכולל 36 הרשעות בין היתר בגין אי ציות לתמרור, שימוש בטלפון בעת נסיעה, נהיגה ברמזור אדום, בקלות ראש והתנהגות הגורמת נזק לאדם ורכוש בגינה נפסל ל 3 חודשים, נהיגה בשכרות, ונהיגה בזמן פסילה. בעניינו של הנאשם הוגשו שני תסקירים מפורטים ומעמיקים. בתסקיר מיום 26.8.13 נמצאנו למדים כי המדובר באדם כבן 38, נשוי ואב לשני ילדים, מתקיים מדמי אבטלה, באשר לעבירות שביצע הנאשם הודה במעשיו והביע חרטה, אולם קצינת המבחן התרשמה כי קיים קושי בלקיחת אחריות ובהבנת דפוסי אישיותו הבעייתיים, כן קיים קושי ביציבות ותפקוד תעסוקתי. באשר להמלצות הטיפוליות קצינת המבחן הביעה התלבטותה נוכח הפער הקיים בין ריבוי העבירות והישנותן לבין התמתנות במעורבותו הפלילית, כשלבסוף המליצה על עבודות שרות. בתסקיר המשלים, מיום 10.11.13, הפנתה קצינת המבחן את תשומת הלב כי בתסקיר הקודם הושמט המידע לפיו עומד ותלוי נגד הנאשם מאסר מותנה של 9 חודשים, בולטת התנהגות אימפולסיבית וחסרת גבולות המתבטאת בעבירות פליליות ותעבורה. מאידך, בהיבט הפלילי קיימת התמתנות במצבו שבאה לידי ביטוי בכך שלא היה מעורב בפלילים בשנים האחרונות. גם בתסקיר הנוכחי ציינה קצינת המבחן את ההתלבטות הקיימת בעניינו של הנאשם לעניין המלצותיה ולאור מוטיבציה מילולית וראשונית להיעזר בגורמי טיפול המליצה על צו של"צ בהיקף של 180 שעות, וצו מבחן לשנה, במסגרתו ישולב בסדנא פסיכוחינוכית בשילוב עם "עמותת ירוק" והארכת מע"ת העומד נגדו. היום ב"כ הצדדים מסרו את כל נימוקי ההסכמות בעניין עונשו של הנאשם כולל טווח סכום הקנס. עליי לציין, שבגין העבירות נשוא האישום ועברו התעבורתי של הנאשם המהווה את התנהגותו בכביש, העונש הראוי הוא מאסר תוך הפעלת המאסר על תנאי שהוטל על הנאשם. יחד עם זאת, שקלתי את נימוקי ההסכמות בין הצדדים, הכולל קושי ראייתי באשר אי הבאת העדים, תאריך ביצוע העבירה - 1/11 - העובדה כי אכן מעורבותו האחרונה בפלילי היתה בשנת 2008. לגבי עברו התעבורתי העבירה האחרונה של הנאשם מ- 2012 בגין מהירות. כפי שצוין לעיל, לנאשם הרשעה בגין נהיגה בזמן פסילה. אולם מדובר בעבירה משנת 2007. לנאשם עבירת שיכרות, אולם גם היא משנת 2007. בחנתי אף את התסקירים והמלצות שירות המבחן המתבססות על ידע ונסיון של שינוי המבחן בהערכת הבדיקה. כמו כן, חזקה על התביעה שבחנה את כל הנתונים הרלוונטיים. לאחר ששקלתי את כל הנתונים הנ"ל ובעיקר הקושי הראייתי המשמעותי ואי הבאת העדים, מצאתי לכבד את הסכמת הצדדים ולגזור על הנאשם: הארכת מאסר על תנאי הנני מורה על הארכת מאסר על תנאי שהוטל על ידי כב' השופטת טאובר בתאריך 27.1.10 בתיק פ"ל 38/09 לתקופה של 9 חודשים לשנתיים החל מיום מתן גזר הדין. קנס אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 8,000 ש"ח או 90 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 10 תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך 5.1.14 ובכל 5 בחודש שאחריו. אם תשלום אחד לא ייפרע במועדו, יעמוד כל הקנס לפירעון מיידי. הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום. פסילה בפועל אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 8 חודשים החל מהיום ובמצטבר לכל פסילה אחרת. ריצוי הפסילה יחל מהיום. בית המשפט מסביר לנאשם כי עליו להפקיד את רישיונו - גם אם פקע תוקפו במזכירות בית המשפט, ואם אין בידיו רישיון נהיגה עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין ואישור משרד הרישוי אודות מצב הרישיון. פסילה על תנאי אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה. של"צ אני מצווה על הנאשם לבצע שירות לתועלת הציבור (של"צ) בהיקף של 180 שעות על פי תוכנית שירות המבחן. מועד תחילת ביצוע השל"צ ותנאי ביצועו ייקבעו על ידי שירות המבחן, לשם כך על הנאשם לצור קשר עם שרות המבחן תוך 7 ימים מהיום. הוסברה לנאשם משמעותו של צו השל"צ ותוצאות הפרתו. העתק גזר הדין יישלח לשירות המבחן למבוגרים תוך הפניית תשומת לב שירות המבחן לצו השל"צ ועל שירות המבחן יהיה לדווח לבית המשפט על סיום עבודות השל"צ. צו מבחן אני מעמידה את הנאשם במבחן למשך שנה על פי המלצת שרות המבחן. במהלך תקופת המבחן על הנאשם לשתף פעולה עם שירות המבחן באופן מלא. מובהר בזאת לנאשם כי אם לא יעמוד בתנאים אלה, עשוי בית משפט לגזור את דינו מחדש. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום. משפט פלילימשפט תעבורההרשעהנהיגה בשלילה