סמכות ייחודית של בית דין אזורי לעבודה - סעיף 24 חוק בית הדין לעבודה

סמכות ייחודית של בית דין אזורי לעבודה : סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה קובע כי לבית דין אזורי יש סמכות ייחודית לדון בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד ובשאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין, כמו כן לבית הדין האזורי לעבודה תהיה סמכות ייחודית בתובענה שעילתה במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה ליצירת יחסי עובד ומעביד, בתובענה שעילתה בחוזה כאמור לפני שנוצרו יחסי עובד ומעביד או לאחר שנסתיימו יחסים כאמור, או בתובענה שעילתה בקבלת אדם לעבודה. שני תנאים מצטברים לסמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה : סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה, מציג שני תנאים מצטברים לקיומה של סמכות ייחודית של בית הדין האזורי לעבודה לדון בתביעות שבין עובד ומעביד: התנאי הראשון הוא שהתובע הוא מי שמתקיימים לגביו יחסי עובד מעביד, התנאי השני הוא שעילת התביעה נעוצה באותם יחסים. סמכות ייחודיתחוק בית הדין לעבודהבית הדין לעבודה