ערעור שכנגד בבית דין לעבודה - תקנה 99 לתקנות בית הדין

ערעור שכנגד בבית דין לעבודה : תקנה 99 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), קובעת את האפשרות להגיש ערעור שכנגד והמועד לכך, תקנה זו, בדומה לתקנה המקבילה בתקנות סדר הדין האזרחי, מקנה, למעשה, הארכת מועד למשיב להגשת ערעור על פסק הדין של בית הדין, על אף שבחר בשלב ראשון שלא לעשות זאת, כיוון שהעניין ממילא מובא בפני ערכאת הערעור. מטעם זה, ערעור שכנגד דינו כדין ערעור רק לצורך אותו עניין שהוא נושא הערעור, ורק כלפי המערער עצמו, אך לא לצורך עניין אחר ושונה הימנו, שנידון אף הוא בדרגה הראשונה. ערעור שכנגד רק בעניין נשוא הערעור העיקרי : בפסיקת בית הדין לעבודה נקבע, בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, כלל כי ערעור שכנגד יוגש רק בעניין שהוא נשוא הערעור העיקרי, הווה אומר שרק אותם נושאים, ואותם עניינים, אשר הוכרעו בפסק הדין של בית הדין שבו הנתהלה התביעה נשוא הערעור ואשר נכללו בערעור העיקרי, רשאי המשיב לערער עליהם במסגרת ערעור שכנגד, בכל מקרה אחר, על משיב המבקש לטעון לשינוי פסק הדין שבערעור, להגיש מצידו ערעור, שאם לא יעשה כן, לא ידון בית הדין הדן בערעור הראשי בטענות שהעלה בערעור שכנגד.ערעור שכנגדערעורבית הדין לעבודה