הגדרת "מעשה מגונה" והעונש בחוק

הגדרת "מעשה מגונה" והעונש בחוק : סעיף 348 לחוק העונשין המגדיר "מעשה מגונה" קובע כי מעשה מגונה הינו לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו - מאסר ארבע שנים, וכן העושה מעשה מגונה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים מתוך ניצלו מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו מאסר שנתיים. סעיף 349 לחוק העונשין קובע כי העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או העושה מעשה מגונה כאמור בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו מאסר שנה. היסודות שצריך להוכיח לקיומו של מעשה מגונה : כאשר נדרש בית המשפט לקבוע בפסיקתו מה הם היסודות שיש להוכיחם על מנת לקבוע, כי הייתה הטרדה מינית על פי החלופה של מעשה מגונה שלא בהסכמה, כי אין הכרח להוכיח שהמטרה של "גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים" התממשה בפועל. די בהוכחת שאיפה סובייקטיבית הנושאת אופי מיני. גם מעשה הנראה לכאורה תמים כשהוא לעצמו עשוי לקיים את יסודות ההתנהגות האסורה אם ההקשר בו בוצע ומכלול נסיבות העניין שוללים את אופיו התמים.משפט פליליעבירות מיןהגדרות משפטיות