אחריות מעביד למניעת הטרדה מינית בעבודה

אחריות מעביד למעשים של עובדיו : נקבע, כי החוק מטיל אחריות על מעבידים בשל הטרדה מינית שביצעו עובדיהם או ממונים מטעמם במסגרת יחסי העבודה. בבסיס אחריות זו עומדת ההנחה לפיה, המעביד הינו בעל חובות אימון כלפי עובדיו ועליו חובה לדאוג לרווחתם ולספק להם סביבת עבודה חפה ממעשים של הטרדה מינית. חובתו של המעביד לשמור על כבוד על העובד המועסק על ידו ולהגן על פרטיותו. חובה זו נובעת חוזה העבודה שבין הצדדים והחובה לקיימו בתום לב. מתי תוטל אחריות על המעביד : אחריות תוטל על מעביד מקום בו לא מילא את חובותיו על פי החוק למניעת הטרדה מינית ועל פי התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) נקבע, כי על המעביד להביא לידיעת כל עובד את איסור על ההטרדה המינית והתנכלות, לאפשר לעובדים להשתתף בשעות העבודה בפעולות שעניינן הדרכה והסברה למניעת הטרדה והתנכלות. כמו כן נקבע כי, המעביד חייב למנות אחראי על טיפול בתלונות בגין הטרדה מינית וכן לערוך תקנון במקרה שמעסיק יותר מ-25 עובדים על מנת להבהיר לעובדים את הוראות החוק ואת התקנות למניעת הטרדה מינית. אחריות המעבידהטרדההטרדה מינית