טיפול בתלונה על הטרדה מינית

אופן הטיפול בתלונה על הטרדה מינית : בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות המעביד), נקבעו בין היתר הוראות לעניין מינוי אחראי שתפקידו לטפל בתלונות על פי חוק הטרדה מינית, אופן בירור התלונה, אופן הטיפול במקרה של הטרדה מינית או התנכלות לרבות הפעולות שעל המעסיק לבצע לשם כך, האחראי נדרש לידע את המתלונן או המתלוננת באשר לאופן הטיפול בהטרדה מינית או ההתנכלות על פי החוק, עליו לברר את התלונה תוך שמיעת הגורמים המעורבים בעניין, על הבירור להתבצע ביעילות וללא דיחוי תוך הגנה על כבודם ופרטיותם של המעורבים, יש לוודא כי המתלונן או המתלוננת לא יפגעו במהלך בירור התלונה בענייני עבודה ולפעול להרחקה בין הצדדים ככל שניתן וככל שנראה מוצדק בנסיבות העניין. הגשת סיכום בירור התלונה למעביד: בתום בירור התלונה על האחראי להגיש סיכום בכתב למעביד על בירור התלונה, בצירוף המלצות מנומקות להמשך הטיפול. לאחר קבלת ההמלצות, על המעביד להחליט ללא דיחוי, על מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה ובכללם קביעת כללי התנהגות ראויים, כמו כן יש לפרט את ההמלצות לפתיחה בהליכים משמעתיים, לפי הוראות הסדר והמשמעת החלות במקום העבודה. הטרדההטרדה מינית