תביעה ליתרת דמי הבראה

סעיף 7(א) לצו ההרחבה בדבר תשלום קצובת ההבראה אשר הוחל על כל העובדים והמעבידים בישראל קובע כי עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה עבור אותה התקופה במהלך עבודתו, את התביעה לדמי הבראה ניתן להגיש 7 שנים ממועד היווצרות העילה, כלומר מיום סיום ההעסקה, חשוב לציין כי במידה והעובד דורש את דמי ההבראה במהלך עבודתו אצל המעביד ניתן לדרוש תשלום עבור שבע השנים האחרונות ועל כן רצוי לדרוש את דמי ההבראה עוד בתקופת העבודה. דמי הבראה