נסיבות המצדיקות התפטרות - סיבות שמצדיקות התפטרות

ככלל, הנסיבות המצדיקות התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים הן שינויים במקום העבודה, בסדרי העבודה, בתנאי העבודה, בין כלליים ובין כאלה החלים ומשפיעים על עובד בודד, אי קיום הוראות חוקי המגן, צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים, פגיעה אישית בעובד על רקע דעותיו או מוצאו, וכיוצאים באלה עניינים מהותיים המהווים צידוק לעובד לקום ולעזוב את מקום עבודתו, ביוזמתו, תוך קבלת פיצויי פיטורים במידה והוא עבד במקום העבודה לפחות שנה. מתי התפטרות תזכה בפיצויי פיטורים : בית הדין לעבודה קבע כ על השאלה מהן הנסיבות המהוות עילה להתפטרות המזכה בפיצויי פיטורים. לא ניתן להשיב בנוסחה חדה וברורה והדבר תלוי בנסיבותיו של כל עניין. בכל מקצוע וסוג עבודה יש לבחון את הנסיבות ביחסי עבודה לגופן טרם יוחלט, על פי אמת מידה אובייקטיבית, אם יש באותן נסיבות כדי להגיע למסקנה שאין לדרוש מעובד שימשיך עבודתו בהן. התפטרות